Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Sloten - Historische kern
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0653.BPL2010220001-VG01

Artikel 6 Groen

6.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor Groen aangewezen gronden zijn bestemd voor:
 1. groenvoorzieningen;
 2. plantsoenen en groenstroken;
 3. beplanting;
 4. speelvoorzieningen;
 5. bermen en taluds;
 6. voet- en fietspaden;
 7. (gebouwen ten behoeve van) nutsvoorzieningen;
 8. een gebouw ten behoeve van een sanitaire voorziening, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen - sanitaire voorziening';
 9. beeldende kunstwerken;
met daaraan ondergeschikt:
 1. (verharde) parkeervoorzieningen;
 2. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
en met de daarbij behorende:
 1. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder bouwwerken ten behoeve van aanleggelegenheid en walbeschoeiingen.
 
6.2 Bouwregels
 
6.2.1 Bouwen van gebouwen
Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd, behoudens:
 1. gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen met een bouwhoogte van maximaal 4 m en een oppervlakte van maximaal 15 m2;
 2. een gebouw ten behoeve van een sanitaire voorziening, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen - sanitaire voorziening', met een bouwhoogte van maximaal 2,5 m.
 
6.2.2 Bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
 1. de bouwhoogte van steigers, vlonders, plankieren en daarmee gelijk te stellen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 0,5 m bedragen;
 2. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 5 m bedragen.