Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Sloten - Historische kern
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0653.BPL2010220001-VG01

Artikel 5 Gemengd

5.1 Bestemmingsomschrijving 
5.1.1 Algemene bestemmingsomschrijving
De voor Gemengd aangewezen gronden zijn bestemd voor:
 1. gebouwen en overkappingen ten behoeve van:
  1. het wonen al dan niet in combinatie met ruimte voor een beroeps- of bedrijfsactiviteit aan huis;
  2. het wonen in combinatie met detailhandel, dienstverlening, maatschappelijke voorzieningen, kantoren, ambachtelijke bedrijven;
  3. ondersteunende horeca;
met de daarbij behorende:
 1. erven en verhardingen;
 2. voorzieningen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
 
5.1.2 Nadere detaillering van de bestemming
Ter plaatse van de aanduiding 'wonen uitgesloten' is de woonfunctie niet toegestaan.
  
5.2 Bouwregels 
5.2.1 Bouwen van gebouwen binnen een bouwvlak
Voor het bouwen van gebouwen binnen het bouwvlak gelden de volgende regels:
 1. het aantal woningen mag niet meer bedragen dan bestaand ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan;
 2. voor het overige gelden de regels zoals aangegeven in 20.2.1.
 
5.2.2 Bouwen van gebouwen en overkappingen buiten een bouwvlak
Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen buiten het bouwvlak gelden de regels zoals aangegeven in 20.2.2.
 
5.2.3 Bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de regels zoals aangegeven in 20.2.3.
  
5.3 Specifieke gebruiksregels 
Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend het gebruik van gronden en bouwwerken voor:
 1. de verkoop van motorbrandstoffen;
 2. detailhandel in volumineuze goederen en detailhandel in brand- en explosiegevaarlijke goederen;
 3. een supermarkt;
 4. horeca, anders dan ondersteunende horeca;
 5. bed and breakfast.
  
5.4 Afwijken van de gebruiksregels 
5.4.1 Omgevingsvergunning bed and breakfast
Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 5.3 onder e. teneinde gebruik van gronden en bouwwerken voor bed and breakfast toe te staan, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
 1. vestiging moet plaatsvinden binnen bestaande bebouwing, en mag uitsluitend in het hoofdgebouw worden gerealiseerd; er wordt uitgegaan van een bestaande entree (deur);
 2. er mogen maximaal 3 slaapkamers gerealiseerd worden;
 3. er mag geen keukenblok in de kamers worden gemaakt;
 4. er mag geen extra inrit worden aangelegd in verband met de vestiging;
 5. de vestiging mag geen onevenredige afbreuk doen aan de milieusituatie in de directe omgeving.