Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Sloten - Historische kern
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0653.BPL2010220001-VG01

Artikel 4 Detailhandel

4.1 Bestemmingsomschrijving
 
De voor Detailhandel aangewezen gronden zijn bestemd voor:
  1. gebouwen ten behoeve van detailhandel;
  2. gebouwen ten behoeve van een supermarkt;
met de daarbij behorende:
  1. erven en verhardingen;
  2. voorzieningen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
 
4.2 Bouwregels 
4.2.1 Bouwen van gebouwen binnen een bouwvlak
Voor het bouwen van gebouwen binnen het bouwvlak gelden de regels zoals aangegeven in 20.2.1.
 
4.2.2 Bouwen van gebouwen en overkappingen buiten een bouwvlak
Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen buiten het bouwvlak gelden de regels zoals aangegeven in 20.2.2.
 
4.2.3 Bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de regels zoals aangegeven in 20.2.3.
  
4.3 Specifieke gebruiksregels
 
Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:
  1. de verkoop van motorbrandstoffen;
  2. detailhandel in volumineuze goederen en detailhandel in brand- en explosiegevaarlijke goederen.