Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Sloten - Historische kern
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0653.BPL2010220001-VG01

Artikel 3 Bedrijf - 2

 
3.1 Bestemmingsomschrijving
 
De voor Bedrijf - 2 aangewezen gronden zijn bestemd voor:
 1. gebouwen ten behoeve van bedrijven in categorie 1 en 2, die zijn genoemd in de bedrijvenlijst (bijlage 2), met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - veevoerfabriek' tevens een veevoerfabriek is toegestaan;
met de daarbij behorende:
 1. erven en verhardingen;
 2. wegen en paden;
 3. parkeervoorzieningen;
 4. groenvoorzieningen;
 5. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 6. voorzieningen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
3.2 Bouwregels
 
3.2.1 Bouwen van gebouwen en overkappingen
Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:
 1. gebouwen en overkappingen zijn uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak;
 2. de goot- en bouwhoogte van gebouwen en overkappingen mogen niet meer bedragen dan de bestaande goot- en bouwhoogte.
 
3.2.2 Bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
 1. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m;
 2. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 10 m.
  
3.3 Specifieke gebruiksregels
 
Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:
 1. het gebruik van gronden en bouwwerken voor bewoning;
 2. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, behoudens detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit in ter plaatse vervaardigde, bewerkte of herstelde goederen;
 3. buitenopslag.
 3.4 Wijzigingsbevoegdheid
 
Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming wijzigen voor het toestaan van bedrijven die niet zijn opgenomen in de bedrijvenlijst (bijlage 2) en bedrijven die zijn opgenomen in een categorie hoger dan de ingevolge 3.1 onder a. toegelaten categorieën, mits deze bedrijven naar aard, milieubelasting en ruimtelijke impact vergelijkbaar zijn met de toegestane bedrijven, met inachtneming van de volgende bepalingen:
 1. een onevenredige toename van de aantasting van het woon- en leefklimaat is niet toegestaan;
 2. er vindt geen onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken plaats;
 3. Bevi-inrichtingen, vuurwerkbedrijven, geluidzoneringsplichtige bedrijven en groothandelsbedrijven zijn niet toegestaan.