Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Sloten - Historische kern
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0653.BPL2010220001-VG01

Artikel 16 Wonen

16.1 Bestemmingsomschrijving
 
De voor Wonen aangewezen gronden zijn bestemd voor:
 1. gebouwen en overkappingen ten behoeve van:
  1. het wonen al dan niet in combinatie met ruimte voor een beroeps- of bedrijfsactiviteit aan huis;
met de daarbij behorende:
 1. tuinen, erven en verhardingen;
 2. voorzieningen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
 
16.2 Bouwregels
 
16.2.1 Bouwen van gebouwen binnen een bouwvlak
Voor het bouwen van gebouwen binnen het bouwvlak gelden de volgende regels:
 1. het aantal woningen mag niet meer bedragen dan bestaand ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan;
 2. in afwijking van het bepaalde onder a. is ter plaatse van de aanduiding 'wonen' maximaal één nieuwe woning toegestaan;
 3. voor het overige gelden de regels zoals aangegeven in 20.2.1
 
16.2.2 Bouwen van gebouwen en overkappingen buiten een bouwvlak
Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen buiten het bouwvlak gelden de regels zoals aangegeven in 20.2.2.
 
16.2.3 Bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de regels zoals aangegeven in 20.2.3.
 
16.3 Specifieke gebruiksregels
 
Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:
 1. het gebruik van vrijstaande gebouwen buiten het bouwvlak voor bewoning;
 2. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel;
 3. het gebruik van woningen in combinatie met ruimten voor beroeps- en bedrijfsactiviteiten aan huis, zodanig dat de bedrijfsvloeroppervlakte:
  1. meer bedraagt dan 30% van de vloeroppervlakte van de begane grond van het hoofdgebouw, inclusief niet-vrijstaande gebouwen buiten het bouwvlak;
  2. meer bedraagt dan 50 m2;
 4. het gebruik van vrijstaande gebouwen buiten het bouwvlak voor een beroeps- of bedrijfsactiviteit aan huis;
 5. het gebruik van een hoofdgebouw voor recreatieve bewoning;
 6. het gebruik van gronden en bouwwerken voor bed and breakfast.
 
16.4 Afwijken van de gebruiksregels
 
16.4.1 Omgevingsvergunning bed and breakfast
Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 16.4. onder f. teneinde gebruik van gronden en bouwwerken voor bed and breakfast toe te staan, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
 1. vestiging moet plaatsvinden binnen bestaande bebouwing, en mag uitsluitend in het hoofdgebouw worden gerealiseerd; er wordt uitgegaan van een bestaande entree (deur);
 2. er mogen maximaal 3 slaapkamers gerealiseerd worden;
 3. er mag geen keukenblok in de kamers worden gemaakt;
 4. er mag geen extra inrit worden aangelegd in verband met de vestiging;
 5. de vestiging mag geen onevenredige afbreuk doen aan de milieusituatie in de directe omgeving.