Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Sloten - Historische kern
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0653.BPL2010220001-VG01

Artikel 15 Water

15.1 Bestemmingsomschrijving
 
De voor Water aangewezen gronden zijn bestemd voor:
 1. watergangen;
 2. waterpartijen;
 3. waterhuishoudkundige voorzieningen;
 4. waterstaatkundige kunstwerken;
 5. (gebouwen ten behoeve van) bruggen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'brug'
 6. een permanente ligplaats voor een woonschip, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘woonschepenligplaats’, waarbij maximaal één woonschip per aanduiding is toegestaan;
met de daarbij behorende:
 1. oevers en kaden;
 2. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder bouwwerken ten behoeve van aanleggelegenheid en walbeschoeiingen.
 
15.2 Bouwregels
 
15.2.1 Bouwen van gebouwen
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
 1. gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd in de vorm van een brugwachtershuisje bij een brug;
 2. de bouwhoogte mag maximaal 8 m bedragen;
 3. de oppervlakte mag maximaal 15 m2 bedragen.
 
15.2.2 Bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
 1. de bouwhoogte van steigers, vlonders, plankieren en daarmee gelijk te stellen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 0,5 m bedragen;
 2. de bouwhoogte van walbeschoeiingen mag maximaal 1 m bedragen;
 3. de bouwhoogte van bruggen mag maximaal 8 m bedragen;
 4. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 2 m bedragen.