Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Sloten - Historische kern
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0653.BPL2010220001-VG01

Artikel 14 Verkeer - Verblijf

14.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor Verkeer - Verblijf aangewezen gronden zijn bestemd voor:
 1. woonstraten;
 2. wegen;
 3. voet- en fietspaden;
 4. pleinen en terrassen;
 5. parkeervoorzieningen;
 6. groenvoorzieningen;
 7. speelvoorzieningen;
met daaraan ondergeschikt:
 1. (gebouwen ten behoeve van) nutsvoorzieningen;
 2. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 3. beeldende kunstwerken;
met de daarbij behorende:
 1. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
 
14.2 Bouwregels
 
14.2.1 Bouwen van gebouwen
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
 1. gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van nutsvoorzieningen en ten behoeve van verkeersdoeleinden;
 2. de bouwhoogte mag maximaal 4 m bedragen;
 3. de oppervlakte mag maximaal 15 m2 bedragen.
 
14.2.2 Bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
 1. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 5 m bedragen.