Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Sloten - Historische kern
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0653.BPL2010220001-VG01

Artikel 13 Verkeer

13.1 Bestemmingsomschrijving
 
De voor Verkeer aangewezen gronden zijn bestemd voor:
  1. wegen met hoofdzakelijk een stroomfunctie;
met daaraan ondergeschikt:
  1. groenvoorzieningen;
  2. (gebouwen ten behoeve van) nutsvoorzieningen;
  3. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
  4. beeldende kunstwerken;
met de daarbij behorende:
  1. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
 
13.2 Bouwregels
 
13.2.1 Bouwen van gebouwen
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
  1. gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van nutsvoorzieningen en ten behoeve van verkeersdoeleinden;
  2. de bouwhoogte mag maximaal 4 m bedragen;
  3. de oppervlakte mag maximaal 15 m2 bedragen.
 
13.2.2 Bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
  1. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 5 m bedragen.