Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Sloten - Historische kern
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0653.BPL2010220001-VG01

Artikel 12 Tuin

12.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor Tuin aangewezen gronden zijn bestemd voor:
  1. tuinen en erven behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen (hoofd)gebouwen;
met de daarbij behorende:
groenvoorzieningen;
  1. terrassen met een ondersteunende horecafunctie, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'terras';
  2. verhardingen;
  3. voorzieningen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder bouwwerken ten behoeve van aanleggelegenheid en walbeschoeiingen.
 
12.2 Bouwregels
 
12.2.1 Bouwen van gebouwen
Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.
 
12.2.2 Bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
  1. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt maximaal 1 m;
  2. de bouwhoogte van steigers, vlonders, plankieren en daarmee gelijk te stellen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 0,5 m bedragen;
  3. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 2 m bedragen.
  
12.3 Specifieke gebruiksregels
 
Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend het gebruik van gronden en bouwwerken voor:
  1. horeca, anders dan ondersteunende horeca.