direct naar inhoud van Artikel 10 Maatschappelijk
Plan: De Leyens en Noordhove
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0637.BP00021-0004

Artikel 10 Maatschappelijk

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

met daaraan ondergeschikt:

 • a. groenvoorzieningen;
 • b. kunstwerken;
 • c. nutsvoorzieningen;
 • d. objecten van beeldende kunst;
 • e. parkeervoorzieningen;
 • f. speelvoorzieningen;
 • g. vlaggenmasten en lichtmasten;
 • h. water;
 • i. wegen en paden;

met de daarbij behorende bouwwerken.

10.2 Bouwregels
10.2.1 Gebouwen en overkappingen
10.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • a. de bouwhoogte van een erfafscheiding mag maximaal 2 m bedragen;
 • b. de bouwhoogte van speelvoorzieningen, vlaggenmasten en lichtmasten mag maximaal 10 m bedragen;
 • c. de bouwhoogte van objecten van beeldende kunst mag maximaal 15 m bedragen;
 • d. de bouwhoogte van de fietsenstalling mag maximaal 4 m bedragen;
 • e. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen of overkappingen zijnde mag maximaal 3 m bedragen.
10.3 Afwijken van de bouwregels
10.3.1 Afwijken voor het bouwen van een erfafscheiding

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 10.2.2 onder a, voor het bouwen van een erfafscheiding met een bouwhoogte van maximaal 3 m, indien dit noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering, waaronder begrepen de beveiliging, en mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • a. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. de sociale veiligheid;
 • d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.
10.3.2 wro-zone - ontheffingsgebied

Het bevoegd gezag kan ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - ontheffingsgebied' door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 10.2.1 onder c tot een maximale bouwhoogte van 10 m.

10.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van gebouwen voor wonen:
 • b. het gebruik van gronden en/of bouwwerken voor de opslag van caravans, boten en overige zaken anders dan ten behoeve van de bestemming;
 • c. het gebruik van gronden als stort en/of opslagplaats van grond en/of afval, anders dan als stort- of opslagplaats voor normaal gebruik;
 • d. het gebruik van gronden en/of bouwwerken ten behoeve van een geluidzoneringsplichtige inrichting zoals bedoeld in de Wet geluidhinder;
 • e. het gebruik van gronden en/of bouwwerken ten behoeve van risicovolle inrichtingen;
 • f. het gebruik van gronden en/of bouwwerken voor de opslag van consumentenvuurwerk;
 • g. het gebruik van gronden en/of bouwwerken ten behoeve van raam- en straatprostitutie.