direct naar inhoud van Artikel 6 Bos
Plan: Voorschoten Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0626.2011Oost-BP50

Artikel 6 Bos

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bos' aangewezen gronden zijn bestemd voor bossen en houtopstanden.

6.2 Bouwregels

Ter plaatse van de in deze bestemming bedoelde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van de bestemming met inachtneming van de volgende regels:

 • a. gebouwen en overkappingen zijn niet toegestaan;
 • b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegestaan tot een bouwhoogte van:
  • 1. maximaal 7 m voor palen en masten;
  • 2. maximaal 2 m voor terreinafscheidingen;
  • 3. maximaal 3 m voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

6.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag is bevoegd bij een omgevingsvergunning af te wijken van het bepaalde in lid 6.2 onder a met inachtneming van de volgende regels:

 • a. gebouwen en overkappingen zijn slechts toegestaan indien dit noodzakelijk is voor het onderhoud van het bos;
 • b. de bouwhoogte van een gebouw of overkapping mag niet meer bedragen dan 3 meter;
 • c. de oppervlakte van een gebouw of overkapping mag niet meer bedragen dan 25 m2.

6.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

6.4.1 Algemeen

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden de volgende werken of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het aanbrengen van oppervlakte verharding;
 • b. het wijzigen van maaiveldniveau door ontgronding of ophoging;
 • c. het verrichten van graafwerkzaamheden;
 • d. het indrijven van voorwerpen in de grond;
 • e. diepploegen;
 • f. het aanleggen van kabels en leidingen;
 • g. het aanleggen van watergangen of het vergraven, verruimen of dempen van reeds bestaande watergangen.

6.4.2 Uitzondering

Het in lid 6.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken of werkzaamheden welke:

 • a. het normale onderhoud betreffen;
 • b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
 • c. reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende vergunning.

6.4.3 Voorwaarden

De omgevingsvergunning als bedoeld onder 6.4.1 wordt geweigerd indien door de uitvoering van de bedoelde werken of werkzaamheden, dan wel door de daarvan direct of indirect te verwachten gevolgen de waterhuishouding wordt of kan worden beïnvloed en het bestaande uiterlijk van het bos wijzigt.