direct naar inhoud van Artikel 15 Horeca
Plan: Voorschoten Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0626.2011Oost-BP50

Artikel 15 Horeca

15.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Horeca' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. horeca-activiteiten behorende tot categorie 1 van de Staat van horeca-activiteiten opgenomen in Bijlage 2;
 • b. kantoor;

met daarbij behorende:

 • c. erftoegangswegen en parkeervoorzieningen;
 • d. groenvoorzieningen;
 • e. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

15.2 Bouwregels

Ter plaatse van de in deze bestemming bedoelde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van de bestemming.

15.2.1 Gebouwen
 • a. Gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' mag de goot- en bouwhoogte niet meer bedragen dan is aangeduid;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' mag de bouwhoogte niet meer bedragen dan is aangeduid.

15.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • a. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegestaan tot een bouwhoogte van:
  • 1. maximaal 2 m voor erf- en terreinafscheidingen;
  • 2. maximaal 7 m voor palen en masten;
  • 3. maximaal 3 m voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • b. overkappingen zijn niet toegestaan voor de voorgevel of het denkbeeldig verlengde daarvan.

15.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de situering van bouwwerken, geen gebouwen zijnde in verband met het ruimtelijk beeld en de verkeersveiligheid.

15.4 Specifieke gebruiksregels
 • a. Kantoren zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'kantoor' en (ter plaatse van de aanduiding) uitsluitend op de eerste verdieping.

15.5 Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van lid 15.1 voor andere horeca-activiteiten dan genoemd in Bijlage 2 van deze regels, met inachtneming van de volgende regels:

 • a. afwijken is toegestaan voor een horeca-activiteit die niet behoort tot, of niet is genoemd in, categorie 1 of 2 van de Staat van horeca-activiteiten (Bijlage 2), mits de betreffende horeca-activiteit naar de feitelijke aard en (milieu-)invloed op de omgeving gelijk kan worden gesteld met horeca-activiteiten als genoemd in categorie 1 of 2;
 • b. afwijken is niet toegestaan voor dancings en discotheken, partycentra en prostitutie gerelateerde horeca.