direct naar inhoud van Artikel 25 Waarde - Archeologie (WR-A)
Plan: Landelijk gebied Oudewater & Willeskop
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0589.000006-0711

Artikel 25 Waarde - Archeologie (WR-A)

25.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie (WR-A)' aangewezen gronden zijn behalve voor de daar voorkomende bestemming(en) (basisbestemming), mede bestemd voor:

 • a. het behoud en de bescherming van de archeologische waarden;

met daarbijbehorende:

 • b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • c. werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden;
 • d. voorzieningen.
25.2 Bouwregels

Op de voor 'Waarde - Archeologie (WR-A)' aangewezen gronden mag, in afwijking van hetgeen in de overige regels is bepaald, niet worden gebouwd.

25.2.1 Uitzondering

Het bepaalde in 25.2 is niet van toepassing op:

 • a. een bouwplan dat betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en de bodem op een grotere diepte dan 0,3 m niet verder wordt verstoord;
 • b. bouwwerken en bouwplannen met een oppervlakte van niet meer dan 50 m2;
 • c. een bouwplan die betrekking heeft op een bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden dieper dan 0,3 m en zonder heiwerkzaamheden zal worden geplaatst;
 • d. bouwwerken en voorzieningen ten behoeve van instandhouding en bescherming van en onderzoek naar aanwezige of naar verwachting aanwezige archeologische waarden;
 • e. activiteiten waar geen omgevingsvergunning voor bouwen vereist is;
 • f. bouwplannen waarvoor een omgevingsvergunning voor bouwen is verleend en waarbij een rapport is overlegd waarin de archeologische waarde van de gronden in voldoende mate is vastgelegd.
25.3 Afwijken van de bouwregels
25.3.1 Afwijken

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 25.2 en toestaan dat wordt gebouwd ten dienste van en conform de (basis)bestemming.

25.3.2 Afwegingskader

Een in 25.3.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien vooraf door de aanvrager een rapport is overlegd waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate is vastgesteld en daartegen uit hoofde van de bescherming van de archeologische waarde geen bezwaar bestaat.

25.3.3 Omgevingsvergunning niet vereist

Een in 25.3.1 genoemde omgevingsvergunning is niet vereist indien:

 • a. op basis van aanvullend en/of definitief archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn;
 • b. naar het oordeel van burgemeester en wethouders de archeologische waarde van het terrein in andere beschikbare informatie voldoende is vastgesteld;
 • c. het bouwplan betrekking heeft op wijziging of vervanging van bestaande bebouwing, waarbij de oppervlakte niet wordt uitgebreid en de bestaande fundering wordt gebruikt.
25.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden
25.4.1 Verbod

Het is verboden om zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden op de tot 'Waarde - Archeologie (WR-A)' bestemde gronden over een oppervlakte van 50 m2 of meer de volgende werken of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het egaliseren en/of het anderszins ingrijpend wijzigen van de bodemstructuur;
 • b. het ophogen van gronden met meer dan 30 cm;
 • c. het verlagen van de bodem en afgraven van gronden;
 • d. het uitvoeren van graafwerkzaamheden en het roeren en omwoelen van gronden, dieper dan 30 cm onder peil;
 • e. het aanleggen van waterlopen of het vergraven, verruimen of dempen van bestaande waterlopen;
 • f. het aanleggen van gesloten oppervlakteverhardingen;
 • g. het verrichten van grondroeractiviteiten, zoals het aanbrengen van rioleringen, kabels, leidingen en drainage, anders dan normaal spit- en ploegwerk;
 • h. het planten van hoogopgaande bomen en/of houtopstanden die dieper (kunnen) wortelen dan 30 cm;
 • i. het verlagen of verhogen van het waterpeil.
25.4.2 Uitzondering op verbod

Het in 25.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden:

 • a. ten dienste van het onderzoek naar het behoud, de bescherming en/of het herstel van archeologische waarden;
 • b. die het normale onderhoud en/of de normale exploitatie betreffen;
 • c. die reeds legaal in uitvoering zijn of nog legaal mogen worden uitgevoerd op het moment van het van kracht worden van het bestemmingsplan;
 • d. die reeds mogen worden uitgevoerd op het tijdstip van het van kracht worden van dit bestemmingsplan;
 • e. waarvoor een vergunning is vereist krachtens de Ontgrondingswet;
 • f. ten dienste van de in 25.2.1 genoemde (bouw)werkzaamheden;
 • g. die de archeologische waarde niet onevenredig aantasten, hetgeen kan blijken uit een rapport waarin de archeologische waarde van de gronden in voldoende mate is vastgesteld.
25.4.3 Strijd met bestemming
 • a. Uitvoering van de andere-werken is in strijd met de bestemming indien daardoor dan wel door de daarvan (direct of indirect) te verwachten gevolgen een onevenredige aantasting van de waarden van deze gronden kan plaatsvinden, hetgeen dient te blijken uit een rapport waarin de archeologische waarde van de gronden in voldoende mate is vastgesteld.
 • b. Een rapport als bedoeld onder a is niet noodzakelijk indien naar het oordeel van burgemeester en wethouders de archeologische waarde van de gronden middels advisering door een deskundige afdoende is vastgesteld. Deze informatie wordt dan ook als een rapport beschouwd.