direct naar inhoud van Artikel 23 Leiding - Gas (L-G)
Plan: Landelijk gebied Oudewater & Willeskop
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0589.000006-0711

Artikel 23 Leiding - Gas (L-G)

23.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Gas (L-G)' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemming(en) (basisbestemming), mede bestemd voor de aanleg en instandhouding van een ondergrondse hoge druk aardgastransportleiding met een belemmeringenstrook ter breedte van 4 m aan weerszijden van de hartlijn van de leiding;

met daarbijbehorende:

 • a. gebouwen;
 • b. bouwwerken, geen gebouw zijnde;
 • c. andere werken.
23.2 Bouwregels

Op de voor 'Leiding - Gas (L-G)' aangewezen gronden mogen, in afwijking van hetgeen in de overige regels is bepaald, uitsluitend bouwwerken, geen gebouw zijnde ten dienste van de bestemming worden gebouwd, waarbij de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 3 m.

23.3 Afwijken van de bouwregels
23.3.1 Afwijken

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 23.2 en toestaan dat wordt gebouwd ten dienste van de basisbestemming.

23.3.2 Afwegingskader

De in 23.3.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien uit overleg met de leidingbeheerder(s) blijkt dat daartegen met het oog op het doelmatig functioneren van de gasleiding(en) en/of het aspect veiligheid geen bezwaar bestaat.

23.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden
23.4.1 Verbod

Het is verboden om zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden op de tot 'Leiding - Gas (L-G)' bestemde gronden de volgende werken of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het plaatsen van objecten zoals lichtmasten, wegwijzers en ander straatmeubilair;
 • b. het egaliseren en ophogen van gronden en/of het anderszins ingrijpend wijzigen van de bodemstructuur;
 • c. graafwerkzaamheden;
 • d. het in de grond drijven van voorwerpen;
 • e. diepploegen;
 • f. het aanleggen van gesloten oppervlakteverhardingen;
 • g. het planten van hoogopgaande bomen en/of houtopstanden;
 • h. het verrichten van grondroeractiviteiten, zoals het aanbrengen van rioleringen, kabels, leidingen en drainage, anders dan normaal spit- en ploegwerk;
 • i. het aanleggen van waterlopen of het vergraven, verruimen of dempen van bestaande waterlopen.
23.4.2 Uitzondering op verbod

Het in 23.4.1 genoemde verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die:

 • a. het normale onderhoud en/of de normale exploitatie betreffen;
 • b. reeds legaal in uitvoering zijn of nog legaal mogen worden uitgevoerd op het moment van het van kracht worden van het bestemmingsplan;
 • c. reeds mogen worden uitgevoerd op het tijdstip van het van kracht worden van dit bestemmingsplan.
23.4.3 Toelaatbaarheid

Een in 23.4.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien:

 • a. het behoud van een veilige ligging van de gasleiding en de continu├»teit van de functie van de gasleiding zijn gewaarborgd;
 • b. uit overleg met de leidingbeheerder(s) blijkt dat daartegen met het oog op het doelmatig functioneren van de gasleiding(en) en/of het aspect veiligheid geen bezwaar bestaat.