direct naar inhoud van Artikel 7 Water
Plan: De Verwondering
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0569.bpNWVverwondering-va01

Artikel 7 Water

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. water;
 • b. bruggen;
 • c. recreatief medegebruik;
 • d. groenvoorzieningen;
 • e. voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding en/of waterkering;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'steiger', per bouwperceel een particuliere steiger;
 • g. per eiland maximaal twee steigers voor openbaar gebruik.
7.2 Bouwregels
7.2.1 Gebouwen

Op, in of boven deze gronden zijn geen gebouwen toegestaan.

7.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. per aangrenzend perceel is slechts ten behoeve van dat perceel één particuliere steiger of aanleggelegenheid toegestaan;
 • b. steigers voor openbaar gebruik als bedoeld in artikel 7.1, onder g. mogen zowel ter plaatse van de aanduiding 'steiger' als daarbuiten gebouwd worden. Het bepaalde onder lid a is niet van toepassing;
 • c. de maximale oppervlakte van een steiger of aanleggelegenheid bedraagt 5 m2;
 • d. de maximale bouwhoogte van een steiger of aanleggelegenheid bedraagt 0,5 meter, gemeten vanaf het waterpeil;
 • e. de maximale breedte van een brug bedraagt 4 meter;
 • f. de maximale bouwhoogte van een brug bedraagt 3 meter gemeten vanaf waterpeil;
 • g. de maximale bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt 3 meter.
7.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing:

 • a. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;
 • b. ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste omgeving;
 • c. ter waarborging van de verkeersveiligheid en de parkeergelegenheid;
 • d. ter waarborging van de sociale veiligheid;
 • e. ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding.
7.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken, wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:

 • a. het opslaan van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 • b. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 • c. sexinrichting;
 • d. prostitutie;
 • e. growshops en inrichtingen waar drugs wordt verhandeld.