direct naar inhoud van Artikel 15 Water
Plan: Oude Dorp
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0547.BPoudedorp-VG02

Artikel 15 Water

15.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Water aangewezen gronden zijn bestemd voor

  • a. waterhuishoudkundige doeleinden, waterberging en waterlopen;
  • b. extensief recreatief medegebruik;

alsmede voor:

  • c. aanlegsteigers, drijvende vlonders of overkragingen ter plaatse van de aanduiding 'aanlegsteiger' met dien verstande dat per direct aangrenzend bouwperceel maximaal 1 steiger, vlonder of overkraging per bouwperceel mag worden aangelegd;
  • d. in afwijking van sub c mogen in de Does aanlegsteigers ten dienste van aangrenzende percelen voor pleziervaart aanwezig zijn;
  • e. een brug ter plaatse van de aanduiding 'brug';

met bijbehorende bouwwerken geen gebouwen zijnde waaronder dammen en/of duikers.

15.2 Bouwregels
15.2.1 Gebouwen

Gebouwen mogen niet worden gebouwd.

15.2.2 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, voldoen aan de volgende kenmerken

  • a. de bouwhoogte van bruggen en viaducten bedraagt maximaal 3 m;
  • b. de bouwhoogte van steigers bedraagt maximaal 1 m;
  • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 4 m.
15.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik in strijd met deze bestemming wordt in ieder geval begrepen een gebruik van gronden en bouwwerken als ligplaats voor woonschepen, plezier- of beroepsvaart. Dit verbod geldt niet voor het innemen van een ligplaats met pleziervaartuigen aan (aanleg)steigers, in die gedeelten waar ingevolge lid 15.1 van dit artikel steigers of ligplaatsen zijn toegestaan.