direct naar inhoud van Artikel 17 Wonen - 2
Plan: De Vesting
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0530.BPDeVesting2011-VG01

Artikel 17 Wonen - 2

17.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. vrijstaande woningen;
 • b. bijbehorende voorzieningen, zoals groen, water, parkeervoorzieningen en verharding;

Ten behoeve van het toegestane gebruik zijn op en in deze gronden toegelaten:

 • c. hoofdgebouwen;
 • d. bijbehorende bouwwerken;
 • e. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • f. tuinen en erven;
 • g. gebouwen en bouwwerken voor doeleinden van openbaar nut
 • h. inwoning (ten behoeve van mantelzorg).

17.2 Bouwregels
17.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. hoofdgebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd op de gronden die zijn voorzien van een bouwvlak;
 • b. de goothoogte van hoofdgebouwen bedraagt ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goothoogte' aangegeven goothoogte, voor de bouwhoogte geldt de bestaande hoogte als maximale bouwhoogte;
 • c. het is niet toegestaan om hoofdgebouwen te splitsen in meerdere woningen met uitzondering van het bepaalde in lid 17.3.2;
 • d. bijbehorende bouwwerken dienen in het achtererfgebied te worden gebouwd;
 • e. de gronden buiten het bouwvlak mogen per bouwperceel voor maximaal 50% worden bebouwd tot een maximum van 40 m²;
 • f. de goothoogte van bijbehorende bouwwerken mag maximaal 3 m en de bouwhoogte maximaal 4,5 m bedragen.

17.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de bouwhoogte maximaal 3 m mag bedragen, met uitzondering van erfafscheidingen die voor de voorgevelrooilijn maximaal 1 m hoog en achter de voorgevelrooilijn 2 m mogen bedragen.

17.2.3 Bouwwerken van openbaar nut

Voor het bouwen van bouwwerken ten behoeve van doeleinden van openbaar nut gelden de volgende bepalingen:

 • a. de inhoud van bouwwerken mag maximaal 50 m³ per op te richten bouwwerk bedragen;
 • b. de bouwhoogte mag maximaal 3 m bedragen.

17.3 Afwijken van de bouwregels
17.3.1

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 17.2.1 onder a, voor het uitbreiden van de woning buiten het bouwvlak, met dien verstande dat:

 • a. de diepte van de uitbreiding maximaal 1,5 m mag bedragen;
 • b. de hoogte van de uitbreiding maximaal gelijk is aan de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw;
 • c. de breedte van de uitbreiding maximaal 50% van de oorspronkelijke gevelbreedte mag bedragen.

17.3.2

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 17.2.1 onder c ten behoeve van het splitsen van een vrijstaande woning in twee halfvrijstaande woningen, met dien verstande dat:

 • a. de splitsing vanuit stedenbouwkundig oogpunt verantwoord is;
 • b. de inhoud van de vrijstaande woning minimaal 800 m³ bedraagt.

17.3.3

De omgevingsvergunning als bedoeld in de leden 17.3.1 en 17.3.2 wordt uitsluitend verleend indien:

 • a. het doel en de uitgangspunten van het plan niet onevenredig worden aangetast;
 • b. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig worden aangetast.

17.4 Specifieke gebruiksregels

Gebouwen mogen worden gebruikt voor een aan-huis-verbonden beroep of een aan-huis-verbonden bedrijf, met dien verstande dat:

 • a. de woonfunctie in overwegende mate wordt gehandhaafd;
 • b. het vloeroppervlak ten behoeve van het aan-huis-verbonden bedrijf of een aan-huis-verbonden beroep maximaal 25 m² mag bedragen;
 • c. detailhandel niet is toegestaan.

 

17.5 Afwijken van de gebruiksregels
17.5.1

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 17.4 teneinde het vloeroppervlak ten behoeve van aan-huis-gebonden bedrijf of een aan-huis-gebonden beroep te vergroten tot 40 m², een en ander met dien verstande dat kan worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid.

17.5.2

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 17.1, ten behoeve van het realiseren van kleinschalige verblijfsrecreatie, met dien verstande dat:

 • a. ten behoeve van een bed & breakfast maximaal 2 verblijfseenheden zijn toegestaan;
 • b. geen nieuwe bebouwing mag worden opgericht;
 • c. als gevolg van de verblijfsrecreatie de bestaande bedrijfsvoering en de ontwikkelingsmogelijkheden van de omringende bedrijven uit milieuhygiënisch oogpunt niet onevenredig worden beperkt;
 • d. de vestiging van verblijfsrecreatie geen onevenredige publieks- en/of verkeersaantrekkende werking tot gevolg hebben;
 • e. geen afbreuk wordt gedaan aan aanwezige cultuurhistorische waarden, natuurwaarden en/of de landschappelijke kwaliteit.

17.5.3

De omgevingsvergunning als bedoeld in de leden 17.5.1 en 17.5.2 wordt uitsluitend verleend indien:

 • a. het doel en de uitgangspunten van het plan niet onevenredig worden aangetast;
 • b. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig worden aangetast.