direct naar inhoud van Bijlagen bij de regels
Plan: Hardinxveld-Giessendam, bebouwd gebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0523.BP2016HGBEBOUWD-VG01

Bijlagen bij de regels

Bijlage 7 Woongebied

Artikel X Woongebied

X.1 Bestemmingsomschrijving

X.1.1 Algemeen

De voor 'Woongebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen, waaronder mede wordt verstaan de uitoefening van een aan huis verbonden beroep;
 • b. tuinen en erven;
 • c. buurtontsluitingswegen en erftoegangswegen;
 • d. parkeervoorzieningen;
 • e. verblijfsgebied en langzaamverkeersroutes;
 • f. voorzieningen ten behoeve van het openbaar vervoer;
 • g. groen- en speelvoorzieningen;
 • h. openbare nutsvoorzieningen;
 • i. straatmeubilair;
 • j. watergangen, waterpartijen en voorzieningen voor de waterhuishouding; met dien verstande dat de waterbalans in acht genomen dient te worden;
 • k. bij een en ander behorende gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

X.1.2 Specifiek

Ter plaatse van de aanduiding:

ontsluiting   zijn de gronden tevens bestemd voor een wijkontsluitingsweg  

X.2 Bouwregels

X.2.1 Hoofdgebouwen

Ten aanzien van de in lid X.1 bedoelde gronden gelden voor hoofdgebouwen de volgende bouwregels:

 • a. het aantal wooneenheden binnen de bestemming - bedraagt maximaal 274;
 • b. de goot- en bouwhoogte van een hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 6 m respectievelijk 10 m;
 • c. in afwijking van het bepaalde onder b. geldt dat ter plaatse van de locaties zoals aangeduid op afbeelding 9 in het document "Locatie-eisen De Blauwe Zoom" hoogteaccenten zijn toegestaan met een maximale hoogte van 16 meter;
 • d. de diepte van een hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 15 m;
 • e. voor de overige bouwregels voor hoofdgebouwen (woningen) wordt verwezen naar het bepaalde in het document 'Locatie-eisen De Blauwe Zoom';
 • f. de afstand van een hoofdgebouw tot de gevels van de bestaande woningen aan de Buitendams dient ten minste 15 m te bedragen;
 • g. de afstand van een hoofdgebouw tot de perceelgrens van bestaande woningen aan de Buitendams dient ten minste 5 meter te bedragen;
 • h. indien de kavel grenst aan openbaar water zijn over een strook van 1 meter uit de waterlijn geen bouwwerken toegestaan.

X.2.2 Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen

Ten aanzien van de in lid X.1 bedoelde gronden gelden voor aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen de volgende bouwregels:

 • a. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mogen uitsluitend worden gebouwd in het achtererfgebied:;
 • b. in afwijking van het bepaalde onder a. mogen erkers, toegangs- en tochtportalen tevens in het voorerfgebied: worden gebouwd, mits:
  • 1. de diepte maximaal 1 m bedraagt;
  • 2. de diepte van de overblijvende, niet-bebouwde gronden minimaal 2,5 m bedraagt;
  • 3. voor zover een erker of tochtportaal wordt gebouwd tegen de voorgevel van het hoofdgebouw, de breedte maximaal 2/3 van de breedte van die gevel bedraagt;
  • 4. de bouwhoogte ten hoogste 3 m bedraagt.
 • c. de oppervlakte mag per bouwperceel niet meer bedragen dan 80 m2 voor de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen, en 30 m2 voor de gezamenlijke oppervlakte van overkappingen;
 • d. de goothoogte bedraagt ten hoogste 3 m;
 • e. de bouwhoogte bedraagt ten hoogste 6 m;
 • f. indien de kavel grenst aan openbaar water zijn over een strook van 1 meter uit de waterlijn geen bouwwerken toegestaan.

X.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Ten aanzien van de in lid X.1 bedoelde gronden gelden voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde de volgende bouwregels:

 • a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal voor:
  • 1. erf- en terreinafscheidingen in het voorerfgebied: 1 m;
  • 2. erf- en terreinafscheidingen in het achtererfgebied: 2 m;
  • 3. vlaggenmasten en lichtmasten: 6 m;
  • 4. speelvoorzieningen: 5 m;
  • 5. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde: 2 m.

X.2.4 Waterbalans

Een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen, alsmede een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden, kan pas worden verleend indien naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate aan de waterbalans is voldaan.

X.2.5 Wet geluidhinder

Woningen dienen te voldoen aan de geldende voorkeursgrenswaarde dan wel verleende hogere grenswaarde op grond van de Wet Geluidhinder.

X.2.6 Bedrijven en Milieuzonering

Een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen kan pas worden verleend indien naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate is aangetoond dat aan de richtafstand met betrekking tot bedrijven en milieuzonering is voldaan, dan wel gemotiveerd is aangetoond dat van de richtafstand kan worden afgeweken.

X.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen aan de situering van hoofdgebouwen; die hetzij in de zijdelingse perceelsgrens, hetzij binnen een afstand van 3 m daarvan worden gebouwd, teneinde te voorkomen dat die gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, onevenredige beschaduwing teweeg brengen naar aangrenzende gronden, of het doorzicht naar het gebied "De Blauwe Zoom" belemmeren.

X.4 Afwijken van de bouwregels

X.4.1 Afwijkingsmogelijkheid

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:

 • a. artikel X.2.2 onder a. voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen in het voorerfgebied; waarbij alsdan de maatvoerings- en situeringsregels gelden zoals verwoord in lid X.2.2 onder c., d. en e.;
 • b. artikel  X.2.2 onder b. sub 4 en  X.2.2 onder d. en e., indien is aangetoond dat aan de aldaar genoemde maximum goothoogte en/of bouwhoogte niet kan worden voldaan in verband met de eisen in het Bouwbesluit.

X.4.2 Voorwaarden

Afwijken als bedoeld in artikel X.4.1 is slechts mogelijk indien;

 • a. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • b. het straat- en bebouwingsbeeld niet onevenredig worden geschaad.

X.5 Specifieke gebruiksregels

X.5.1 Toegestaan gebruik

 • a. De gezamenlijke bruto vloeroppervlakte ten behoeve van de uitoefening van een aan huis verbonden beroep binnen een woning en de bijbehorende bouwwerken bedraagt, in voorkomend geval samen met de bruto vloeroppervlakte ten behoeve van de uitoefening van een aan huis verbonden bedrijf; ten hoogste 30% van de totale vloeroppervlakte van de betreffende woning en de bijbehorende bouwwerken, en ieder geval niet meer dan 50m².
 • b. Een woning mag worden gebruikt als zorgwoning.

X.5.2 Niet toegestaan gebruik

De uitoefening van een aan huis verbonden beroep mag geen horeca of detailhandel betreffen, behoudens detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit van de ter plaatse uitgeoefende beroepsactiviteit.

X.5.3 Woningbouwcategorieën

Ter plaatse van de gronden, zoals bedoeld in lid X.2.1 onder a., dient circa 21% van woningen als sociale huur- en/of koopwoning te worden gebouwd.

X.6 Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel X.5.1 voor het toestaan van een aan huis verbonden bedrijf en/of handel in en verkoop van goederen en diensten via internet, mits:

 • a. de gezamenlijke bruto vloeroppervlakte ten behoeve van de uitoefening van de bedrijfsactiviteiten binnen een woning en de bijbehorende bouwwerken, in voorkomende geval samen met de bruto vloeroppervlakte ten behoeve van de uitoefening van een aan huis verbonden beroep, niet meer bedraagt dan 30% van de totale vloeroppervlakte van de betreffende woning en de bijbehorende bouwwerken, en ieder geval niet meer dan 50 m²;
 • b. het bedrijfsactiviteiten betreft, die in de als bijlage 1 bij deze regels opgenomen zijn aangeduid als milieucategorie 1, dan wel daarmee gelijk kunnen worden gesteld wat betreft hun gevolgen voor de omgeving;
 • c. er geen sprake is van een duurzame ontwrichting van de bestaande distributieve voorzieningen of een ernstige verstoring van de verzorgingsstructuur;
 • d. het geen bedrijfsactiviteiten betreft die normaliter in een winkelcentrum of een winkelstraat worden uitgeoefend;
 • e. op de bij de betreffende woning behorende gronden geen buitenopslag van goederen ten behoeve van de bedrijfsactiviteiten plaatsvindt;
 • f. er geen sprake is van winkel- of uitstallingsruimte van goederen ten behoeve van de bedrijfsactiviteit;
 • g. de bedrijfsactiviteiten door hun aard en visuele aspecten, zoals reclame-uitingen en technische installaties, het woonkarakter van de omgeving niet onevenredig schaden;
 • h. in de omgeving van de betreffende woning geen onevenredige vergroting van de verkeers- en parkeerdruk optreedt, met dien verstande dat:
  • 1. het parkeren ten behoeve van de bedrijfsactiviteiten zoveel mogelijk op eigen terrein dient plaats te vinden; en,
  • 2. behoudens in- en uitladen, geen bedrijfsactiviteiten in de openbare ruimte rond de betreffende woning mogen plaatsvinden;
 • i. er geen detailhandel plaatsvindt behalve als ondergeschikte nevenactiviteit bij de uitoefening van een aan huis gebonden bedrijf;
 • j. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;

het straat- en bebouwingsbeeld niet onevenredig worden geschaad.