direct naar inhoud van Samenvatting
Plan: Leidschenveen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0518.BP0298HLeidschenvn-50VA

Samenvatting

Het bestemmingsplan Leidschenveen betreft grotendeels een conserverend bestemmingsplan waarin de bestaande rechten uit de vigerende bestemmingsplannen zijn overgenomen.

Het plangebied is ontwikkeld op basis van een globaal plan met uitwerkingsbevoegdheden. Voor zover er sprake is van uitwerkingsplannen zijn de bestaande rechten uit die uitwerkingsplannen in het onderhavig bestemmingsplan overgenomen. De gebieden waarvoor geen uitwerkingsplannen zijn opgesteld, zijn conform de huidige situatie in het bestemmingsplan opgenomen.

Leidschenveen is qua stedenbouwkundige opzet onderverdeeld in vier grote woongebieden, een centrale zone en het oude lint langs de Veenweg. De vier woongebieden zijn als zelfstandige moderne tuindorpen vormgegeven met elk een eigen identiteit. Het water vormt in Leidschenveen het verbindende thema. Op regelmatige afstanden worden de woonkernen doorsneden door singels in het openbare gebied. In het bestemmingsplan zijn het groen en het water dan ook als kenmerkende structuren vastgelegd. De Veenweg vorm daarop een uitzondering. Het historische karakter is bij de ontwikkelingen in Leidschenveen zoveel mogelijk bewaard gebleven. Wel zijn een aantal kavels langs de Veenweg door de ontwikkeling van het plangebied herverkaveld in kleinere eenheden waardoor verdichting van de bebouwing langs de Veenweg heeft plaatsgevonden. Een uitgebreide beschrijving van de stedenbouwkundige en functionele opzet van de wijk is te vinden in Hoofdstuk 2.

Op een aantal locaties heeft nog geen bouwplanontwikkeling plaatsgevonden, maar mochten op basis van het voorgaande bestemmingsplan uit 1996 wel ontwikkeld worden. Deze locaties waren in het voorgaand bestemmingsplan voorzien van een uit te werken bestemming. Ook in het onderhavige bestemmingsplan zijn deze locaties voorzien van een uit te werken bestemming, op twee locaties na waarvoor reeds een omgevingsvergunning is ingediend en dus al sprake is van een concreet initiatief.

Daarnaast bevinden zich langs de Veenweg nog een aantal kavels die nog niet bebouwd zijn. Ook hier zijn bouwmogelijkheden opgenomen in de vorm van een maximaal bebouwingspercentage en een maximale goot- en bouwhoogte.

De ontwikkelingen betreffen:

  • 1. Laan van Leidschenveen / Aspasialaan: de kavel naast het Mondriaancollege langs de Laan van Leidschenveen. Dit betreft een plan voor 89 appartementen met parkeren grotendeels op eigen terrein. Het project wordt ontwikkeld door BPD.
  • 2. Zoetermeerse Rijweg / Amy Belinfantedreef: Cluster J tussen de skatebaan (kavel K) en CGM (kavel H en I) in. Hier worden 38 eengezinswoningen ontwikkeld door Heijmans;
  • 3. Laan van Leidschenveen / Donau: Aureliushof: plan voor 26 eengezinswoningen. Het project wordt ontwikkeld door AM-vastgoed;
  • 4. Oude Middenweg / Henri Faasdreef: Nog geen concreet initiatief. Wordt bestemd als "Gemengd uit te werken" conform voorgaande bestemmingsplan;
  • 5. Zoetermeerse Rijweg / Pijlkruidveld / Madeliefveld: Nog geen concreet initiatief. Wordt bestemd als "Gemengd uit te werken" conform voorgaand bestemmingsplan;
  • 6. Langs de Vrouw Avenweg, naast het Gezondheidscentrum, Deze kavel is voorzien van de bestemming Gemend-uit te werken. Wonen is hier uitgezonderd. Op deze kavel kunnen voorzieningen en/of bedrijven worden gerealiseerd.
  • 7. Enkele nog onbebouwde vrije kavels langs de Veenweg; In het bestemmingsplan worden regels gesteld aan verdere verdichting langs dit lint om het als zodanig herkenbaar te laten zijn als één van de kenmerkende elementen in het gebied

In paragraaf 5.3 worden deze ontwikkelingen beschreven

Aangezien de milieuonderzoeken die ten behoeve van het bestemmingsplan Leidschenveen uit 1996 zijn uitgevoerd reeds verouderd zijn, is er voor alle ontwikkellocaties onderzoek uitgevoerd op het gebied van geluid, externe veiligheid, flora en fauna en water. De conclusies van de onderzoeken voor de aspecten geluid, externe veiligheid en flora en fauna zijn te vinden in Hoofdstuk 4 en de conclusies van de watertoets zijn te vinden in paragraaf 3.5. De onderzoeken zelf zijn als bijlage bij de toelichting gevoegd.

Naast de wijk Leidschenveen maakt ook de Roeleveense Polder onderdeel uit van het bestemmingsplan Leidschenveen.