direct naar inhoud van Artikel 18 Wonen
Plan: Houtwijk
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0518.BP0234AHoutwijk-50VA

Artikel 18 Wonen

18.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen;
 • b. parkeervoorzieningen;
 • c. de bescherming van de belevingswaarde en het functioneren van een molen, ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - molenbiotoop;

en ter plaatse van de aanduiding:

 • d. 'horeca 2' ; gebruik voor horeca in de categorie 'middelzwaar';
 • e. 'garage' ; gebruik uitsluitend als garage en berging,

één en ander met de daarbij behorende hoofdgebouwen, bijgebouwen, bouwwerken geen gebouw zijnde, wegen, groen, water en overige voorzieningen.

18.1.1 Dubbelbestemming

De gronden in deze bestemming aangeduid met 'Waterstaat waterkering' en 'Waarde -Archeologie' zijn tevens bestemd voor de bescherming van de waterstaatkundige waterkering en de archeologische waarden als bedoeld in de artikelen 20 en 21.

18.2 Bouwregels
18.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. de hoofdgebouwen moeten zich bevinden binnen het op de plankaart aangegeven bouwvlak;
 • b. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd;
 • c. de hoogte mag niet meer bedragen dan op de plankaart staat aangegeven;
 • d. in uitzondering op het voorgaande onder lid 18.2 onder 'c' mag ter plaatse van de aanduiding 'dakopbouw 1’ en de aanduiding 'dakopbouw 2’ een dakopbouw van maximaal 3,5 m hoogte gebouwd worden;
 • e. ten aanzien van het bouwen van een dakopbouw waarvoor de duiding 'dakopbouw 2' van toepassing is kan het bevoegd gezag nadere eisen stellen met betrekking tot het bouwen van een extra bouwlaag;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang' dient een onderdoorgang ter breedte van de aanduiding in stand te worden gehouden en mag geen bebouwing worden opgericht tot de onderkant van de vloer van de eerste verdieping;
 • g. aan- en bijgebouwen mogen zich buiten het bouwvlak, op het achtererfgebied bevinden met dien verstande dat:
  • 1. de hoogte van bijgebouwen niet meer mag bedragen dan 3,5 m;
  • 2. de hoogte van aanbouwen op de vloer van de eerste verdieping van het hoofdgebouw met niet meer dan 0,3 m mag overschrijden;
  • 3. de maximum oppervlakte aan aan-, uit en bijgebouwen mag buiten het bouwvlak niet meer dan 30 m2 en maximaal 50% van het bouwperceel bedragen
 • h. ten behoeve van de locatie 'Oude Haagweg 42 - 46' dienen de bovenste twee bouwlagen van de twee hoofdgebouwen terugliggend ten opzichte van de direct daaronder gelegen bouwlaag te worden gerealiseerd.
18.2.2 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt:

 • a. voor erf- en terreinafscheidingen achter de voorgevelrooilijn 2 meter;
 • b. voor erf- en terreinafscheidingen voor de voorgevelrooilijn en het verlengde daarvan 1 meter;
 • c. voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 3 meter.
18.3 Specifieke gebruiksregels
 • a. Nadere regels over de bebouwing in verband met de vrijwaringszone - molenbiotoop staan opgenomen in de Artikel 23;
 • b. nadere regels over het gebruik ten behoeve van het gebruik als horecainrichting staan opgenomen in Hoofdstuk 3 Algemene regels.
18.4 Nadere eisen

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd om ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding - dakopbouw 2' nadere eisen te stellen aan de situering en hoogte van de dakopbouw indien realisatie van de dakopbouw leidt tot een afname van de bezonning van meer dan 50% ten opzichte van de bestaande situatie bij naastgelegen panden op de in de Haagse bezonningrichtlijn vastgelegde normdata (19 februari / 21 oktober). Deze nadere eisen worden gebaseerd op een nader bezonningsonderzoek.