direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
Plan: Zeeheldenkwartier 2010
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0518.BP0227EZeeheldenkw-50VA

1.1 Aanleiding

Er zijn meerdere redenen om een nieuw bestemmingsplan voor het Zeeheldenkwartier op te stellen:

  • Op 14 december 2006 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin wordt verzocht ten behoeve van alle "witte vlekken" (gebieden waarvoor nog geen bestemmingsplan geldt) binnen de gemeentegrenzen een voorbereidingsbesluit te nemen met als uitgangspunt daarbij, dat binnen de werkingssfeer van het voorbereidingsbesluit de beschermende werking van het voorbereidingsbesluit wordt overgenomen door dat van een (ontwerp-)bestemmingsplan. Volgens de nota "Bestemmingsplannen in relatie tot het actualiseringsprogramma en tot de Structuurvisie Den Haag 2020" (ook vastgesteld op 14 december 2006), heeft het de witte vlek binnen het plangebied prioriteit I, omdat de stedenbouwkundige voorschriften van de bouwverordening hierop van toepassing zijn. Op 29 maart 2007 (rb 39) is het bewuste voorbereidingsbesluit genomen. Nu een deel van het plangebied een "witte vlek" is, strekt het bestemmingsplan tevens ter uitvoering van het voorbereidingsbesluit "witte vlekken".
  • Op grond van de Wro dienen de bestaande bestemmingsplannen geactualiseerd te worden. De bestaande ("vigerende") plannen zijn ouder dan tien jaar en daarom (op grond van de wettelijke verplichting tot herziening van bestemmingsplannen) toe aan vernieuwing.
  • Op grond van de Wro moeten alle nieuwe bestemmingsplannen, dus ook dit plan, "digitaal raadpleegbaar" beschikbaar worden gesteld op www.ruimtelijkeplannen.nl. Dit plan komt daaraan tegemoet.
  • Het plangebied is aangewezen tot Rijks-, dan wel gemeentelijk beschermd stadsgezicht. Het onderhavige bestemmingsplan strekt mede tot bescherming daarvan.
  • Ook in het kader van de handhaving is het in zijn algemeenheid wenselijk dat er voor het betreffende gebied een nieuw bestemmingsplan komt.