direct naar inhoud van Artikel 16 Water
Plan: Wateringse Veld - Zuid
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0518.BP0172BWateringZd-50VA

Artikel 16 Water

16.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. hoofdwatergang;
 • b. waterberging;
 • c. waterhuishouding;
 • d. waterlopen;
 • e. bruggen en duikers;
 • f. recreatie en steigers;

één en ander met de daarbij behorende bouwwerken, geen gebouw zijnde, voet- en fietspaden, water en overige voorzieningen.

16.2 Bouwregels

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van de bestemming Watergelden de volgende regels:

 • a. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specfieke bouwaanduiding - steiger 1' op de plankaart zijn steigers toegestaan, met dien verstande dat:
  • 1. de breedte van steigers niet meer mag bedragen dan vermeld in de aanduiding op de plankaart als deel van het perceel;
  • 2. de hoogte van steigers niet meer mag bedragen dan de hoogte van dezelfde steiger op het moment van totstandkoming van de bijbehorende woning,
 • b. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - steiger 2' op de plankaart zijn steigers toegestaan, met dien verstande dat:
  • 1. de breedte van steigers niet meer mag bedragen dan vermeld in de aanduiding op de plankaart als deel van het perceel;
  • 2. de hoogte van steigers niet meer mag bedragen dan maaiveldniveau.
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'brug' op de plankaart is een brug voor verblijfs- en woonstraten toegestaan.
16.3 Specifieke gebruiksregels
 • a. de watergang gelegen op de noordoostelijke grens van het plangebied mag alleen gebruikt worden voor hoofdwatergang.
 • b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn in de watergang gelegen op de noordoostelijke grens van het plangebied uitsluitend toegestaan voor zover de belangen van de hoofdwatergang daardoor niet onevenredig worden geschaad.