direct naar inhoud van Artikel 18 Wonen
Plan: 187.301.00 (Bloemendaal)
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0513.BP00038-vst4

Artikel 18 Wonen

18.1 Bestemmingsomschrijving
18.1.1

De als zodanig aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen;
 • b. tuinen en erven;
 • c. aan de functie onder a. gebonden parkeervoorzieningen;
 • d. groenvoorzieningen, bruggen en duikers en water.
18.1.2

In afwijking van het bepaalde in lid 18.1.1 zijn de gronden ter plaatse van de aanduiding "garageboxen" uitsluitend bestemd voor de stalling van voertuigen dan wel voor huishoudelijke opslagruimte.

18.1.3

In afwijking van het bepaalde in lid 18.1.1 zijn ter plaatse van de aanduiding "bijzondere bestemming toegestaan" tevens de functies toegestaan zoals vermeld in de hieronder opgenomen tabel "bijzondere bestemmingen binnen wonen".

Tabel: bijzondere bestemmingen binnen wonen

Adres   Toegestane functie  
A. Tasmanlaan 7   Detailhandel  
A. Tasmanlaan 2   Medische of tandheelkundige praktijken  
Acaciaplein 39   Bouwbedrijven  
Bloemendaalseweg 39   Koetserij  
Bloemendaalseweg 60/62   Detailhandel  
Bloemendaalseweg 65   Maatschappelijke doeleinden  
Bloemendaalseweg 68a   Hoveniersbedrijven  
Bloemendaalseweg 75   Detailhandel  
Derde Heesterhof 1   Detailhandel  
Derde Heesterhof 9   Detailhandel  
Ericalaan 34   Medische of tandheelkundige praktijken  
Esdoornstraat 6   Bouwbedrijven  
Geraniumstraat 17   Zeepfabrieken  
Geraniumstraat 64   Bouwbedrijven  
Groenhovenweg 281   Bouwbedrijven  
H. de Vrieslaan 2d   Goederenvervoerbedrijven  
Heesterlaan 43   Bouwbedrijven  
Heuvellaan 3   Kantoren  
Heuvellaan 26   Bouwbedrijven  
Heuvellaan 105   Bouwbedrijven  
Hopgaarde 4   Kantoren  
Hopgaarde 5   Kantoren  
Hudsonlaan 11   Medische of tandheelkundige praktijken  
Iepelaan 11   Bouwbedrijven  
J. van Riebeecklaan 71   Bouwbedrijven  
Moerbeistraat 22   Bouwbedrijven  
Moerbeistraat 28   Bouwbedrijven  
Plataanstraat 6   Detailhandel  
Ridder van Catsweg 65   Maatschappelijke doeleinden  
Sneeuwbeslaan 1   Bouwbedrijven  
Sneeuwbeslaan 9   Goederenvervoerbedrijven  
Venkelgaarde 2   Kantoren  
Vuurdoornlaan 5   Bouwbedrijven  
Wilde Wingerdhof 51   Bouwbedrijven  
18.1.4

Ter plaatse van de aanduiding “detailhandel” zijn de gronden tevens bestemd voor detailhandel.

18.1.5

Voor zover aan gronden de aanduiding "monument" is toegekend, zijn de gronden tevens bestemd voor behoud en versterking van de cultuurhistorische waarde van de op de gronden aanwezige bebouwing.

18.2 Bouwregels
18.2.1

Op de in lid 18.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd, met dien verstande, dat:

 • a. hoofdgebouwen uitsluitend mogen worden gebouwd binnen de aangegeven bouwvlakken;
 • b. indien binnen een bouwvlak de aanduiding "maximale bebouwingspercentage" is opgenomen, de maximale oppervlakte aan bebouwing binnen het bouwvlak niet meer mag bedragen dan aangegeven;
 • c. ter plaatse van de aanduiding "onderdoorgang" een doorgang voor voetgangers moet worden gehandhaafd met een hoogte van minimaal 2,70 m;
 • d. de goothoogte van gebouwen niet meer mag bedragen dan 6 m, tenzij binnen een bouwvlak, of een gedeelte daarvan, anders is aangegeven;
 • e. de hoogte van gebouwen niet meer mag bedragen dan 10 m, tenzij binnen een bouwvlak, of een gedeelte daarvan, anders is aangegeven;
 • f. bijgebouwen en uitbreidingen van de woning mogen worden gebouwd mits:
   • de gronden buiten het bouwvlak voor tenminste 50% onbebouwd blijven en;
   • de goothoogte van de bijgebouwen of uitbreidingen van de woning niet meer bedraagt dan de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw en;
   • de hoogte van de bijgebouwen of uitbreidingen woonruimte niet meer bedraagt dan 3,5 m en;
   • de diepte van uitbreidingen van de woning en aangebouwde bijgebouwen niet meer bedraagt dan 3 m, gemeten uit de achtergevelbouwgrens en;
   • het gezamenlijk grondoppervlak aan bijgebouwen en uitbreidingen van de woning bij vrijstaande of halfvrijstaande woningen niet meer bedraagt dan 55 m2 en;
   • het gezamenlijk grondoppervlak aan bijgebouwen en uitbreidingen van de woning bij aaneengesloten woningen niet meer bedraagt dan 30 m2;
   • voor zover de bestaande maatvoering van bijgebouwen of uitbreidingen woonruimte afwijkt van het bepaalde in dit lid, mag deze bebouwing worden gehandhaafd waarbij de bestaande maatvoering als maximale maatvoering geldt;
 • g. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de voorgevelrooilijn niet meer mag bedragen dan 2 m en voor de voorgevelrooilijn niet meer mag bedragen dan 1 m;
 • h. de hoogte van overige andere bouwwerken niet meer mag bedragen dan 3 m.
18.2.2

In afwijking van het bepaalde in lid 18.2.1 mogen ter plaatse van de bouwvlakken waarvoor de aanduiding "garageboxen" geldt, uitsluitend gebouwen worden gerealiseerd met een hoogte van maximaal 3 m.

18.2.3

Voor zover tevens de aanduiding "monument" is opgenomen geldt dat de op het tijdstip van het in ontwerp ter inzage leggen van het plan bestaande maatvoering van bebouwing niet mag worden gewijzigd, tenzij burgemeester en wethouders ingevolge het bepaalde in de Monumentenwet 1988 dan wel de gemeentelijke monumentenverordening een vergunning hebben verleend.

18.3 Ontheffing

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van:

 • a. het bepaalde in lid 18.2.1 onder d. en e. ten behoeve van de bouw van dakkapellen mits het bestaande stedenbouwkundige beeld door het realiseren van dakkapellen niet onevenredig wordt aangetast;
 • b. het bepaalde in lid 18.2.1 onder d. en e. voor de bouw van dakopbouwen op de 19e eeuwse rijtjeshuizen aan de Ridder van Catsweg mits dit past binnen het strikte beleid ten aanzien van het gewenste straatbeeld zoals beschreven in de toelichting;
 • c. het bepaalde in lid 18.2.1 onder f. voor bouwen van erfbebouwing tot een grondoppervlakte van 100 m2 mits de bouwmogelijkheid niet leidt tot een onevenredige hinder voor omwonenden (schaduwwerking of privacy);
 • d. het bepaalde in lid 18.2.1 onder f. voor het bouwen van een kap op een bijgebouw waarbij de hoogte van het bijgebouw niet meer mag bedragen dan 6 m en de bouwmogelijkheid niet leidt tot een onevenredige hinder voor omwonenden (schaduwwerking of privacy);
 • e. het bepaalde in lid 18.2.1 onder f. voor het bouwen van uitbreidingen van de woning en aangebouwde bijgebouwen tot een diepte van meer dan 3 m gemeten uit de achtergevelbouwgrens.
18.4 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van de goothoogte van bijgebouwen ten opzichte van de aangrenzende percelen, waarbij de maximaal toegestane goothoogte met 1 meter kan worden verlaagd indien dit ter voorkoming van hinder voor omwonenden (schaduwwerking of privacy) noodzakelijk wordt geacht.

18.5 Wijzigingsregel

Burgemeester en wethouders zijn overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening bevoegd de aanduiding "bijzondere bestemming toegestaan" te laten vervallen indien de bedrijfsfunctie ter plaatse is beëindigd.