direct naar inhoud van Artikel 6 Centrum
Plan: Dorpsgebied Dirksland 2011
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0504.DLDdorpdirksland-BP30

Artikel 6 Centrum

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Centrum' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. detailhandel en dienstverlening, uitsluitend op de begane grond;
 • b. wonen met aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen-1' wonen op de begane grond is uitgesloten ;
 • c. horecabedrijven uit ten hoogste categorie 1b van de Staat van Horeca-activiteiten, uitsluitend op de begane grond;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot en met categorie 2': tevens horecabedrijven uit ten hoogste categorie 2 van de Staat van Horeca-activiteiten, uitsluitend op de begane grond;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'kantoor': tevens kantoren;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'maatschappelijk': tevens maatschappelijke voorzieningen;
 • g. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie B.1': tevens bedrijven uit ten hoogste categorie B1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging';
 • h. behoud en herstel van cultuurhistorische waarden;
 • i. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, laad- en losruimte, nutsvoorzieningen, parkeervoorzieningen en water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

6.2 Bouwregels

Op deze gronden mag gebouwd worden en gelden de volgende regels:

6.2.1 Gebouwen
 • a. gebouwen worden binnen het bouwvlak gebouwd;
 • b. de bouwhoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste de met de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' aangegeven bouwhoogte;
 • c. de goothoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste de met de aanduiding 'maximale goothoogte (m)' aangegeven goothoogte;
 • d. de goothoogte van hoofdgebouwen mag worden overschreden door dakkapellen, indien:
  • 1. de afstand tot de dakvoet, de nok en de zijkanten van het dakvlak ten minste 0,5 m bedraagt;
  • 2. de bouwhoogte van de dakkapel, gemeten vanaf de voet van de dakkapel, ten hoogste 1,50 m bedraagt;
  • 3. de breedte van dakkapellen aan de voor- of zijkant van het hoofdgebouw ten hoogste 50% van het dakvlak bedraagt;
  • 4. de breedte van dakkapellen aan de achterkant van het hoofdgebouw ten hoogste 70% van het dakvlak bedraagt;
 • e. de totale oppervlakte van gebouwen en overkappingen bedraagt per bouwperceel ten hoogste het met de aanduiding 'maximumbebouwingspercentage (%)' aangegeven bebouwingspercentage van het bouwvlak; indien geen bebouwingspercentage is aangegeven, geldt een bebouwingspercentage van 100% van het bouwvlak.

6.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • a. de bouwhoogte van erfafscheidingen voor de voorgevel van het hoofdgebouw en het denkbeeldig verlengde daarvan bedraagt ten hoogste 1 m;
 • b. de bouwhoogte van erfafscheidingen elders bedraagt ten hoogste 2 m;
 • c. de bouwhoogte voor palen en masten bedraagt ten hoogste 7 m;
 • d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m.

6.3 Nadere eisen

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning nadere eisen te stellen ten aanzien van de situering van gebouwen en de inrichting van het onbebouwde terrein in verband met de aan- en afvoer van goederen en de (extra) behoefte aan parkeerplaatsen in geval van nieuwbouw, uitbreiding, verandering of vernieuwing van de gebouwen.

6.4 Specifieke gebruiksregels

Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels:

 • a. opslag van meer dan 10.000 kg consumentenvuurwerk is niet toegestaan;
 • b. verkooppunten voor motorbrandstoffen zijn niet toegestaan;
 • c. detailhandel in volumineuze goederen en grootschalige detailhandel zijn niet toegestaan;
 • d. de vloeroppervlakte ten behoeve van aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten bedraagt ten hoogste 25% van de vloeroppervlakte van de betrokken woning en bijgebouwen met een maximum van 50 m², met dien verstande dat horeca en detailhandel zijn uitgesloten.

6.5 Afwijken van de gebruiksregels
6.5.1 Afwijken van de Staat van Horeca-activiteiten

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van lid 6.1:

 • a. om horecabedrijven toe te laten in één categorie hoger dan in lid 6.1 genoemd, voor zover het betrokken horecabedrijf naar aard en invloed op de omgeving (gelet op de specifieke werkwijze of de bijzondere verschijningsvorm) geacht kan worden te behoren tot de categorieën, zoals in lid 6.1 genoemd;
 • b. om horecabedrijven toe te laten die niet in de Staat van Horeca-activiteiten zijn genoemd, voor zover het betrokken horecabedrijf naar aard en invloed op de omgeving geacht kan worden te behoren tot de categorieën, zoals in lid 6.1genoemd.

6.5.2 Afwijken voor het voeren van bed & breakfast activiteiten aan huis

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van lid 6.1 voor het voeren van een bed & breakfast aan huis, met dien verstande dat:

 • a. de bed & breakfast activiteiten worden uitgeoefend door de bewoner van het betreffende perceel;
 • b. de vloeroppervlakte die wordt aangewend voor de bed & breakfast activiteiten bedraagt minder dan 50% van de totale vloeroppervlakte van de woning, bijgebouwen meegerekend;
 • c. de woonfunctie in overwegende mate in het hoofdgebouw plaatsvindt;
 • d. het aantal kamers dat wordt gebruikt voor de bed & breakfast activiteiten bedraagt ten hoogste 7;
 • e. ten behoeve van de bed-and-breakfast wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid.

6.6 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk
6.6.1 Sloopverbod zonder omgevingsvergunning

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning hoofdgebouwen alsmede bijgebouwen met een inhoud van teminste 50m3 te slopen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.

6.6.2 Uitzonderingen op het sloopverbod

Het verbod van lid 6.6.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:

 • a. normaal onderhoud en beheer ten dienste van de bestemming betreffen;
 • b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan.

6.6.3 Voorwaarde voor een omgevingsvergunning

De werken of werkzaamheden als bedoeld in lid 6.6.1 zijn slechts toelaatbaar, indien daardoor de cultuurhistorische waarden als bedoeld in lid 6.1 onder h niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast.