direct naar inhoud van Artikel 4 Bedrijf - Nutsvoorziening
Plan: Stedelijk Gebied
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0457.BP0100SG-oh01

Artikel 4 Bedrijf - Nutsvoorziening

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf - Nutsvoorziening' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. nutsvoorzieningen;
  • b. ter plaatse van de aanduiding 'gemaal': een gemaal voor de waterbeheersing met een bedrijfswoning inclusief een aan huis gebonden beroep of bedrijf, zoals bepaald in lid 33.2;
  • c. met de daarbij behorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, verhardingen, erven, tuinen, groenvoorzieningen, parkeervoorzieningen, water en waterhuishoudkundige doeleinden.
4.2 Bouwregels

Op of in de in lid 4.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd ten dienste van de in dat lid genoemde bestemming, met dien verstande dat:

4.2.1 Gebouwen
  • a. gebouwen uitsluitend zijn toegestaan binnen een bouwvlak;
  • b. het bouwvlak mag voor 100% worden bebouwd;
  • c. de bouwhoogte van de gebouwen niet meer dan 5 meter mag zijn, met uitzondering van de gronden met de aanduiding 'gemaal' waar de goot- en bouwhoogte niet meer dan de bestaande goot- en bouwhoogte mag zijn;
  • d. de inhoud van de bedrijfswoning, inclusief aanbouwen, uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen, niet meer dan de bestaande inhoud mag zijn.
4.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

de bouwhoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer mag zijn dan:

  • a. 2 meter voor erf- en terreinafscheidingen;
  • b. 3 meter voor een overkapping;
  • c. 5 meter voor de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde.