direct naar inhoud van Artikel 30 Waterstaat - Waterkering
Plan: Bestemmingsplan Binnenstad
Status: goedgekeurd
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0405.BPBinnenstad-OH01

Artikel 30 Waterstaat - Waterkering

 

30. 1.    Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Waterstaat - Waterkering’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.    werken ten behoeve van de waterkering;

met de daarbijbehorende:

b.    bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

30. 2.    Bouwregels

30. 2. 1. Op of in deze gronden mogen, ongeacht het bepaalde in de regels bij de andere bestemmingen, geen gebouwen worden gebouwd.

30. 2. 2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende regel:

-       de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.

30. 3.    Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en afmetingen van de bebouwing ten behoeve van:

a.    de waterkerende functie;

b.    de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

30. 4.    Aanlegvergunning

30. 4. 1. Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergun­ning van Burgemeester en Wethouders (aanlegvergunning), de vol­gende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:

a.    het aanbrengen van beplanting;

b.    het afgraven en ophogen van gronden.

30. 4. 2. Het bepaalde in lid 30.4.1. is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde of werkzaamheden, die:

a.    het normale onderhoud en/of beheer betreffen;

b.    reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.

30. 4. 3. De in lid 30.4.1. genoemde vergunning kan slechts wor­den ver­leend, indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de waterkerende functie.