direct naar inhoud van Artikel 11 Kantoor
Plan: Van Riebeeck/Bonairelaan
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0402.17bp00riebbon-oh01

Artikel 11 Kantoor

11.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Kantoor' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. kantoren;

en tevens voor:

 • b. ter plaatse van de aanduiding 'natuurwaarden' het behoud en/of herstel van de potentiële natuurlijke waarden;
 • c. een onderneming in de creatieve industrie;
 • d. groen- en watervoorzieningen;
 • e. verhardingen;
 • f. parkeervoorzieningen;

met de daarbij behorende voorzieningen.

11.2 Bouwregels

Op de in artikel 11.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming en aanduidingen worden gebouwd, met dien verstande dat:

11.2.1 ten aanzien van (hoofd)gebouwen:
 • a. deze uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte niet meer dan 9,00 meter bedraagt, tenzij met de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' anders is aangegeven;
 • c. het bouwvlak volledig mag worden bebouwd, tenzij met de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)' anders is aangegeven.
11.2.2 ten aanzien van bouwwerken, geen gebouwen zijnde:
 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen niet meer bedraagt dan 1,00 meter voor zover deze zijn gelegen op minder dan 1,00 meter achter de voorgevelrooilijn dan wel op minder dan 1,00 meter van de openbare weg of het openbaar groen;
 • b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen niet meer dan 2,00 meter bedraagt voor zover deze zijn gelegen op meer dan 1,00 meter achter de voorgevelrooilijn dan wel op meer dan 1,00 meter van de openbare weg of het openbaar groen;
 • c. de bouwhoogte van palen en masten niet meer dan 6,00 meter bedraagt;
 • d. de bouwhoogte van antennes niet meer dan 15,00 meter bedraagt;
 • e. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer bedraagt dan 3,00 meter.
11.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
 • a. Het is verboden op of in de gronden met de aanduiding 'natuurwaarden' zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden van het bevoegd gezag de volgende werken of werkzaamheden uit te voeren:
  • 1. het aanleggen of verharden van wegen, paden of banen en het aanleggen van andere oppervlakteverhardingen;
  • 2. het ontginnen, bodemverlagen, afgraven, ophogen of egaliseren van de grond;
  • 3. het aanleggen of aanbrengen van oeverbeschoeiingen of kaden;
  • 4. het aanlegggen van taluds of het vergraven of ontgraven van reeds bestaanden taluds;
  • 5. het aanleggen van waterlopen of het vergraven, verruimen of dempen van reeds bestaande waterlopen;
  • 6. het vellen of rooien van houtgewassen;
  • 7. het scheuren van grasland.
 • b. Het verbod als bedoeld in 11.3 onder a. is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:
  • 1. normaal onderhoud en normaal beheer betreffen;
  • 2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
  • 3. reeds op grond van de Boswet of de Ontgrondingenwet vergunningplichtig zijn.
 • c. Werken of werkzaamheden als bedoeld in 11.3 onder a. zijn slechts toelaatbaar, indien daardoor de in 11.1 bedoelde waarden niet onevenredig worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor herstel van die waarden niet onevenredig worden verkleind.
 • d. Alvorend over een omgevingsvergunning te beslissen wint het bevoegd gezag schriftelijk advies in bij een adviseur inzake natuur en landschap omtrent de gevolgen van de voorgenomen werken en werkzaamheden voor het behoud en/of herstel van de waarden van het gebied en de eventueel te stellen voorwaarden.
11.4 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6, lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening, de bestemming ter plaats van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied - 4' te wijzigen in 'Wonen - 3' dan wel 'Wonen - 4', met dien verstande dat:

 • a. de bestemming 'Wonen - 3' wordt toegekend aan twee-aaneen woningen en de bestemming 'Wonen - 4' aan vrijstaande woningen;
 • b. de bedrijfsvoering duurzaam is beëindigd.