direct naar inhoud van Artikel 5 Gemengd - 1
Plan: Bosdrift 2013
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0402.14bp00bosdrift-va01

Artikel 5 Gemengd - 1

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. kantoren, al dan niet met een baliefunctie;
 • b. detailhandel;
 • c. dienstverlening;
 • d. horeca behorende tot ten hoogste categorie A en B van de in de bijlage bij deze regels opgenomen 'Staat van Horeca-activiteiten';
 • e. wonen al dan niet in combinatie met aan-huis-verbonden beroeps- of bedrijfsmatige activiteit op de verdieping;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'religie': tevens een kerk;

en tevens voor:

 • g. ondernemingen in de creatieve industrie;

met de daarbij behorende voorzieningen.

5.2 Bouwregels

Op de in artikel 5.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming en aanduidingen worden gebouwd, met dien verstande dat:

5.2.1 ten aanzien van (hoofd)gebouwen:
 • a. deze uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte niet meer dan 9,00 meter bedraagt, tenzij met de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' anders is aangegeven;
 • c. de diepte niet meer bedraagt dan 10,00 meter;
 • d. in afwijking van het gestelde onder c mag de diepte maximaal 15,00 meter bedragen mits de bouwhoogte niet meer dan 4,00 meter bedraagt;
 • e. met dien verstande dat het bepaalde onder c en d niet geldt ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)' die van toepassing is op het bouwvlak.
5.2.2 ten aanzien van bijbehorende bouwwerken:
 • a. deze zowel binnen als buiten het bouwvlak mogen worden gebouwd;
 • b. voor zover binnen het bouwvlak gebouwd het bepaalde in 5.2.1 geldt;
 • c. voor zover gebouwd buiten het bouwvlak:
  • 1. de bijbehorende bouwwerken mogen uitsluitend worden gebouwd op een afstand van ten minste 3,00 m achter (het verlengde van) de voorgevelrooilijn;
  • 2. de oppervlakte van de bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 15% van het onder sub a bedoelde perceelsgedeelte, met een maximum van 30 m2;
  • 3. de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 4,00 meter.
5.2.3 ten aanzien van bouwwerken, geen gebouwen zijnde:
 • a. deze zowel binnen als buiten het bouwvlak mogen worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen niet meer dan 2,00 meter bedraagt;
 • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer bedraagt dan 3,00 meter.