direct naar inhoud van Artikel 4 Bedrijf - Nutsvoorziening
Plan: Bosdrift 2013
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0402.14bp00bosdrift-va01

Artikel 4 Bedrijf - Nutsvoorziening

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf - Nutsvoorziening' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. het uitoefenen van bedrijfsmatige activiteiten ten behoeve van het openbaar nut;

met de daarbij behorende voorzieningen.

4.2 Bouwregels

Op de in artikel 4.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming en aanduidingen worden gebouwd, met dien verstande dat:

4.2.1 ten aanzien van gebouwen:
 • a. deze uitsluitend binnen het aangegeven bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte niet meer dan 4,50 meter bedraagt, tenzij met de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' anders is aangegeven;
 • c. het bouwvlak volledig mag worden bebouwd, tenzij met de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)' anders is aangegeven.
4.2.2 ten aanzien van bouwwerken, geen gebouwen zijnde:
 • a. deze zowel binnen als buiten het bouwvlak mogen worden gebouwd;
 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen niet meer dan 2,00 meter bedraagt;
 • b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer bedraagt dan 3,00 meter.

4.3 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ter plaatse van de aanduiding 'wro - zone - wijzigingsgebied 1' de bestemming 'Bedrijf' te wijzigen in de bestemming Wonen - 1, Wonen - 3 en/of Wonen - 4 als bedoeld in artikel 19, 21 en 22 van deze regels, met dien verstande dat:

 • a. de bouwgrenzen mogen worden gewijzigd, indien dit in verband met de herstructurering van de wijziging betrokken gronden noodzakelijk is;
 • b. de bouwhoogte van de hoofdgebouwen mag maximaal 9 meter bedragen;
 • c. de geluidbelasting vanwege het wegverkeer van geluidgevoelige gebouwen niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een verkregen hogere grenswaarde
 • d. er geen onevenredige aantasting plaatsvind van:
  • 1. het straat- en bebouwingsbeeld;
  • 2. de verkeersveiligheid;
  • 3. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden.