direct naar inhoud van Artikel 4 Wonen
Plan: Koningsveld
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0399.bpKoningsveld-0401

Artikel 4 Wonen

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • 1. wonen;

met de daarbij behorende:

 • a. tuinen en erven;
 • b. wegen en paden;
 • c. parkeervoorzieningen;
 • d. verkeersvoorzieningen;
 • e. waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • f. groenvoorzieningen;
 • g. nutsvoorzieningen.
4.2 Bouwregels
4.2.1 Hoofdgebouwen

Ten aanzien van de in lid 4.1 bedoelde gronden gelden voor hoofdgebouwen de volgende bouwregels:

 • a. als hoofdgebouw mogen uitsluitend vrijstaande woningen worden gebouwd;
 • b. hoofdgebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen het bouwvlak;
 • c. het bouwvlak mag voor 100% worden bebouwd, tenzij anders aangegeven;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte' mogen de goot- en bouwhoogte niet meer bedragen dan aangegeven.
4.2.2 Bijbehorende bouwwerken

Het bouwen van bijbehorende bouwwerken is, anders dan toegestaan op grond van hoofdstuk 2 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht, niet toegestaan.

4.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Bij de bouw van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden de volgende regels in acht genomen:

 • 1. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 3┬ám.
4.3 Nadere eisen

Het college van burgemeester en wethouders kan met het oog op het voorkomen van een onevenredige aantasting van:

 • a. de bezonning, privacy en gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
 • b. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • c. de bouwvorm, zoals bepaald door goothoogte, bouwhoogte, dakhelling, kapvorm en gevelindeling van karakteristieke panden;
 • d. de beleving van groen en water;
 • e. de verkeersveiligheid en toegankelijkheid;
 • f. parkeerruimte op eigen erf;
 • g. de sociale veiligheid.
4.3.1 nadere eisen stellen aan:
 • a. de dakhelling van hoofdgebouwen met het oog op de samenhang van het bebouwingsbeeld per straatzijde of cluster;
 • b. de goothoogte, bouwhoogte, dakhelling, kapvorm en gevelindeling van een pand in de zin dat bij (gedeeltelijke) verbouwing en/of verandering aangesloten dient te worden bij de bouwvorm van het bestaande pand;
 • c. de plaats van bouwwerken, geen gebouwen zijnde.