direct naar inhoud van Artikel 3 Verkeer - Verblijf
Plan: Koningsveld
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0399.bpKoningsveld-0401

Artikel 3 Verkeer - Verblijf

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Verblijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. verblijfs- en verkeersdoeleinden;
 • b. fiets- en wandelpaden;
 • c. bermen, bermsloten, water en voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding;
 • d. groenvoorzieningen;
 • e. openbare nutsvoorzieningen;
 • f. parkeervoorzieningen;
 • g. speelvoorzieningen;

De inrichting van de in de bestemming begrepen gronden dient gericht te zijn op een goede doorstroming van het verkeer alsmede op een verblijfsfunctie en de ontsluiting van de aangrenzende gronden. Binnen de bestemming wordt uitgegaan van handhaving van de bestaande wegprofielen en de bestaande inrichting, uitgezonderd ondergeschikte aanpassingen.

3.2 Bouwregels
3.2.1 Gebouwen

Er mogen geen gebouwen worden gebouwd, met uitzondering van gebouwen ten behoeve van openbare nutsvoorzieningen en verkeersdoeleinden. Hiervoor geldt dat uitsluitend gebouwen mogen worden gebouwd zoals bedoeld in artikel 2.1, lid 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht juncto artikel 2, bijlage II Besluit omgevingsrecht.

3.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • 1. de bouwhoogte van bouwwerken voor de verkeerstechnische uitrusting bedraagt ten hoogste 12 meter;
 • 2. de bouwhoogte van speeltoestellen bedraagt ten hoogste 6 meter;
 • 3. voor het overige bedraagt de bouwhoogte ten hoogste 2 meter.
3.2.3 Nadere eisen

Het college van burgemeester en wethouders kan, met het oog op het voorkomen van een onevenredige aantasting van:

 • a. de bezonning, privacy en gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
 • b. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • c. de beleving van groen en water;
 • d. de verkeersveiligheid en toegankelijkheid;
 • e. parkeerruimte op eigen erf;
 • f. de sociale veiligheid,

nadere eisen stellen aan de plaats bouwwerken, geen gebouwen zijnde.