direct naar inhoud van Artikel 7 Wonen - 1
Plan: De Entree
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0392.BP9080003-0002

Artikel 7 Wonen - 1

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen, al dan niet in combinatie met de uitoefening van een aan-huis-gebonden beroep, met dien verstande dat niet meer dan 195 woningen zijn toegestaan;
 • b. parkeren met dien verstande dat ten minste het aantal parkeerplaatsen wordt gerealiseerd overeenkomstig Artikel 11;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage', tevens voor een verdiepte of halfverdiepte parkeergarage;
 • d. bijbehorende voorzieningen, zoals verblijfsgebied met een functie voor verblijf, verplaatsing en gebruik ten dienste van de bestemming, groenvoorzieningen, speelvoorzieningen, tuinen, erven, ontsluitingswegen, nutsvoorzieningen en water.
7.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

7.2.1 Gebouwen
 • a. gebouwen worden binnen het bouwvlak gebouwd;
 • b. de hoogte van een bouwlaag bedraagt ten minste 2,9 m en ten hoogste 4 m,
 • c. de bouwhoogte van gebouwen bedraagt respectievelijk ten minste en ten hoogste de met de aanduiding 'minimale - maximale bouwhoogte (m)' aangegeven minimale en maximale bouwhoogte;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 3' dient de buitengevel van het gebouw aan de zuidelijke zijde een geluidswerende waarde te hebben van ten minste 37 dB(A).
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 4' dient de buitengevel van het gebouw aan de zuidelijke zijde een geluidswerende waarde te hebben van ten minste 33 dB(A).
7.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • a. de bouwhoogte van andere bouwwerken ten behoeve van dakterrassen en balkons bedraagt niet meer dan 1,2 m, gemeten vanaf de voet van het bouwwerk;
 • b. de bouwhoogte van andere bouwwerken mag niet meer dan 3 m bedragen, gemeten vanaf het aansluitend terrein.
7.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:

 • a. bijgebouwen als zelfstandige woning;
 • b. prostitutie en seksinrichtingen;
 • c. het opslaan van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 • d. maximaal 35% van de vloeroppervlakte van een woning mag worden gebruikt ten behoeve van het aan-huis-gebonden beroep, met een maximum van 50 m².