direct naar inhoud van Artikel 7 Detailhandel
Plan: Zuidelijke binnenstad
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.A1006BPSTD-OH01

Artikel 7 Detailhandel

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Detailhandel' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. detailhandel;
  • b. water, uitsluitend ter plaatse waar op de verbeelding de aanduiding 'specifieke vorm van detailhandel - water' voorkomt;
  • c. ligplaatsen voor vaartuigen ten behoeve van detailhandel, uitsluitend ter plaatse waar op de verbeelding de aanduiding 'specifieke vorm van detailhandel - water' voorkomt.
7.2 Bouwregels

Binnen deze bestemming mogen gebouwen ten dienste van de bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen:

7.2.1 Maximale goot- en bouwhoogte van gebouwen
  • a. de goothoogte bedraagt ten hoogste de op de verbeelding aangegeven goothoogte, dan wel de ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp van het plan bestaande grotere goothoogte. De goothoogte van de bebouwing ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van detailhandel - water' wordt in afwijking van het bepaalde in artikel 2.2 niet vanaf het peil gemeten, maar ten opzichte van de bovenkant van de kade;
  • b. de bouwhoogte bedraagt ten hoogste de op de verbeelding aangegeven bouwhoogte, dan wel de ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp van het plan bestaande grotere bouwhoogte. De bouwhoogte van de bebouwing ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van detailhandel - water' wordt in afwijking van het bepaalde in artikel 2.2 niet vanaf het peil gemeten, maar ten opzichte van de bovenkant van de kade.
7.2.2 Uitbreiding onder het waterpeil niet toegestaan

Het is niet toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van detailhandel - water' bouwvolume onder het waterpeil te realiseren of vergroten.

7.3 Nadere eisen

Het dagelijks bestuur is bevoegd nadere eisen te stellen aan de situering en afmetingen, waaronder begrepen de dakconstructie van de in artikel 7.2 bedoelde bebouwing, indien dit noodzakelijk is vanwege het behoud, herstel en/of versterking van de karakteristiek van het stadsgezicht, dan wel in verband met de licht- en luchttoetreding van de omringende bebouwing.

7.4 Bij omgevingsvergunning afwijken van de bouwregels
7.4.1 Uitbreiding onder het waterpeil

Het dagelijk bestuur is bevoegd om bij omgevingsvergunning af te wijken van het bepaalde in artikel 7.2.2 ten behoeve van het realiseren of vergroten van bouwvolume onder het waterpeil. De omgevingsvergunning wordt slechts verleend na positief advies van de waterbeheerder.

7.5 Specifieke gebruiksregels
7.5.1 Maximale bedrijfsvloeroppervlakte
  • a. Het bedrijfsvloeroppervlak van detailhandel mag per vestiging niet meer dan 150 m2 bedragen.
  • b. Voor zover detailhandel ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp van het plan een groter bedrijfsvloeroppervlak heeft dan onder a bepaald, mag dit grotere bedrijfsvloeroppervlak worden gehandhaafd.
7.5.2 Water onder detailhandel

Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van detailhandel - water' mag en moet onder de bebouwing ten behoeve van detailhandel water aanwezig zijn.

7.5.3 Gebruik als Verkeer

De onbebouwd blijvende gedeelten van de tot 'Detailhandel' bestemde gronden met uitzondering van de gronden ter plaatse van de aanduiding 'Specifieke vorm van detailhandel - water', mogen worden gebruikt als 'Verkeer', met inachtneming van het bepaalde in artikel 29.

7.5.4 Gebruik als Water

De onbebouwd blijvende gedeelten van de gronden ter plaatse van de aanduiding 'Specifieke vorm van detailhandel - water', mogen wordn gebruikt als 'Water', met inachtneming van het bepaalde in artikel 30.