direct naar inhoud van Regels

Amstelveen Noord-West 2020

Status: vastgesteld
Identificatie: NL.IMRO.0362.16-VG01
Plantype: bestemmingsplan

REGELS

 

Ontwerp bestemmingsplan Amstelveen Noord-West 2020

 

 

 
Inhoudsopgave

 

Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS

Artikel 1 Begrippen

Artikel 2 Wijze van meten

Hoofdstuk 2 BESTEMMINGSREGELS

Artikel 3 Bedrijf

Artikel 4 Bedrijf - Kleinschalig

Artikel 5 Bedrijf - Nutsvoorzieningen

Artikel 6 Cultuur en ontspanning - Theater

Artikel 7 Gemengd

Artikel 8 Gemengd - 1

Artikel 9 Gemengd - 2

Artikel 10 Gemengd - 3

Artikel 11 Gemengd - 4

Artikel 12 Groen

Artikel 13 Horeca

Artikel 14 Kantoor

Artikel 15 Maatschappelijk

Artikel 16 Recreatie - Verblijfsrecreatie

Artikel 17 Sport

Artikel 18 Tuin

Artikel 19 Tuin - Parkeertuin

Artikel 20 Verkeer

Artikel 21 Verkeer - Garagebox

Artikel 22 Verkeer - Openbaar Vervoer

Artikel 23 Verkeer - Parkeren

Artikel 24 Verkeer - Verblijfsgebied

Artikel 25 Water

Artikel 26 Water-Permanent Wonen

Artikel 27 Wonen

Artikel 28 Wonen - 1

Artikel 29 Wonen - 2

Artikel 30 Wonen - 3

Artikel 31 Wonen - 4

Artikel 32 Wonen - Woonzorg

Artikel 33 Waarde - Archeologie 1 - 5

Artikel 34 Waarde - Cultuurhistorie Gemeente

Artikel 35 Waterstaat - Waterkering

Hoofdstuk 3 ALGEMENE REGELS

Artikel 36 anti-dubbeltelregel

Artikel 37 algemene bouwregels

Artikel 38 Luchtvaartverkeerzone LIB artikel 2.2.1

Artikel 39 Luchtvaartverkeerzone LIB artikel 2.2.2

Artikel 40 Luchtvaartverkeerzone LIB artikel 2.2.2a

Artikel 41 Luchtvaartverkeerzone LIB artikel 2.2.3

Artikel 42 Wetwijzigingszone - wijzigingsgebied

Artikel 43 algemene afwijkingsregels

Hoofdstuk 4 OVERGANGS- EN SLOTREGELS

Artikel 44 overgangsrecht

Artikel 45 slotregel

 

Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS

 

 

Artikel 1 Begrippen

In dit plan wordt verstaan onder:

1.1 plan:

het bestemmingsplan "Amstelveen Noord-West 2020" van de gemeente Amstelveen;

1.2 bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0362.16-VG01 met de bijbehorende regels (en eventuele bijlagen);

1.3 aan- huis- verbonden bedrijf:

het door (één van) de hoofdbewoners bedrijfsmatig verlenen van diensten, niet zijnde een beroep aan huis, dan wel het uitoefenen van ambachtelijke bedrijvigheid, niet vallend onder vergunningsplicht van de Wet milieubeheer en geheel of overwegend door middel van handwerk, dat door de beperkte omvang ervan in de woning en de daarbij behorende bijgebouwen kan worden uitgeoefend met overwegend behoud van de woonfunctie en dat een ruimtelijke uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is;

1.4 aan-huis-verbonden beroep:

een dienstverlenend beroep, dat in of bij een woonhuis wordt uitgeoefend, waarbij het woonhuis in overwegende mate de woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is;

1.5 aanduiding:

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;

1.6 aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.7 aaneengebouwde woning:

een woning die deel uitmaakt van een bouwmassa bestaande uit drie of meer hoofdgebouwen;

1.8 aanpijling:

een blijkens de daarop voorkomende verklaring als zodanig opgenomen aanduiding, die aangeeft welke bestemming/aanduiding van toepassing is op de aangepijlde gronden;

1.9 archeologisch onderzoek:

een rapport als bedoeld in de Erfgoedwet;

1.10 archeologische waarde:

de aan een gebied toegekende waarde in verband met de kennis en studie van de in dat gebied voorkomende overblijfselen uit vroegere tijden;

1.11 bebouwing:

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

1.12 bebouwingspercentage:

het deel van het bouwvlak uitgedrukt in procenten dat bebouwd mag worden;

1.13 bed & breakfast

het gedeeltelijk gebruik van een zelfstandige woonruimte voor kort verblijf bij de hoofdbewoner van die woonruimte, al dan niet met ontbijt;

1.14 bedrijf:

een inrichting of instelling gericht op het bedrijfsmatig voortbrengen, vervaardigen, bewerken, opslaan, installeren en/of herstellen van goederen danwel bedrijfsmatig verlenen van diensten (daaronder niet begrepen aan-huis-verbonden-beroepen, detailhandel, horeca, publieksgerichte dienstverlening, maatschappelijke en culturele voorzieningen en bedrijfsmatige sportdoeleinden);

1.15 bedrijfsgebouw:

een gebouw, dat dient voor de uitoefening van een bedrijf;

1.16 beroeps- c.q. bedrijfsvloeroppervlakte:

de totale vloeroppervlakte van de ruimte die wordt gebruikt voor een aan-huis-verbonden beroep c.q. een (dienstverlenend) bedrijf of een dienstverlenende instelling, inclusief opslag- en administratieruimten en dergelijke;

1.17 beschermd stads-dorpsgezicht:

aanwijzing als beschermd stads- en dorpsgezicht zoals bedoeld in de Erfgoedwet en de Erfgoedverordening van de gemeente Amstelveen;

1.18 bestaand bouwwerk:

een bouwwerk, zoals aanwezig op het tijdstip van de ter inzage legging van het ontwerp van het plan en gebouwd conform een vergunning, dan wel bebouwing zoals die mag worden gebouwd krachtens een voor dat tijdstip aangevraagde vergunning;

1.19 bestaand gebruik:

het gebruik, zoals aanwezig op het tijdstip van de ter inzage legging van het ontwerp van het plan en in gebruik is genomen conform de geldende gebruiksregels of een omgevingsvergunning;

1.20 bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak;

1.21 bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.22 bijbehorend bouwwerk:

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel

bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of

ander bouwwerk, met een dak;

1.23 boeiboord:

de opstaande kant van een dakgoot, of opstaande kant bij platte daken;

1.24 bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats;

1.25 bouwgrens:

de grens van een bouwvlak;

1.26 bouwlaag:

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende vloeren (of horizontale balklagen) is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van onderbouw en zolder;

1.27 bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten;

1.28 bouwperceelgrens:

een grens van een bouwperceel;

1.29 bouwvlak:

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;

1.30 bouwwerk:

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren;

1.31 bruto vloeroppervlakte b.v.o:

de som van de binnen de gevels gelegen vloeroppervlakten van alle bouwlagen alsmede onderbouw en zolder, inclusief kolommen, trappenhuizen, gangen, liften, toiletten e.d., met uitzondering van (kruip)kelders met een hoogte van minder dan 1.50 meter en technische ruimten op daken;

1.32 carport:

een met, maximaal twee zijden, wanden omsloten overdekte ruimte ten behoeve van de stalling van (motor-)voertuigen;

1.33 containerbergingen:

bergingen voor de kliko's/rolemmers;

1.34 culturele voorzieningen:

musea, (muziek)theaters, expositieruimten en naar de aard daarmee gelijk te stellen voorzieningen;

1.35 Cultuur en ontspanning:

het bedrijfsmatig verrichten van activiteiten gericht op spel, vermaak en ontspanningen, waaronder begrepen:

1.36 cultuurhistorische waarde:

de aan een bouwwerk of een gebied toegekende waarde, gekenmerkt door het beeld dat is ontstaan door het gebruik, dat de mens in de loop van de geschiedenis heeft achtergelaten danwel gemaakt van dat bouwwerk of dat gebied;

1.37 dak:

iedere bovenbeëindiging, vlak of hellend, van een gebouw;

1.38 dakkapel:

een toevoeging van ondergeschikte omvang binnen een hellend dakvlak, waarbij het karakter van het dak in stand blijft;

1.39 dakkaper:

een dakkapel met een schuin dakvlak in dezelfde hoek als het dak, waarbij de nok wordt verhoogd;

1.40 dakopbouw:

een toevoeging aan de bouwmassa van een (hoofd)gebouw vanaf het bestaande dakvlak, waarbij gehele of gedeeltelijke verhoging van het oorspronkelijk dakvlak plaatsvindt;

1.41 dakterras:

een vanuit een gebouw betreedbaar plat dakvlak, voorzien van een vloerafscheiding (hekwerk, balustrade);

1.42 detailhandel:

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan personen die deze goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit, waaronder begrepen bezorg- en afhaaldiensten;

1.43 detailhandel ondergeschikt:

staat ten dienste van de hoofdbestemming met een oppervlak van 10% van het bruto vloeroppervlak tot een maximum van 100 m2. Ondergeschikte detailhandel bij cateringbedrijven en groothandels op bedrijventerreinen in branches die relevant zijn voor de hoofdwinkel structuur (dagelijkse goederen zoals kleding en textielzaken, huishoudelijke artikelen en consumentenelektronica) is niet toegestaan. Verkoop van ter plaatse gemaakte producten wordt niet beschouwd ten dienste van de hoofdbestemming van het gebouw te zijn;

1.44 detailhandel perifeer:

winkelformules die vanwege de omvang en de aard van het assortiment een groot oppervlak nodig hebben, zoals bouwmarkten, tuincentra en wooninrichtingszaken. Het verkopen (gemotoriseerde) voertuigen zoals scooters, scootmobielen en fietsen wordt hier ook onder begrepen;

1.45 dienstverlenend bedrijf:

bedrijf waarvan de werkzaamheden bestaan uit het verlenen van economische en maatschappelijke diensten aan derden, waaronder zijn begrepen kapperszaken, schoonheidsinstituten, fotostudio's en naar aard daarmee gelijk te stellen bedrijven en inrichtingen, evenwel met uitzondering van garagebedrijven en seksinrichtingen;

1.46 dijkwoning:

woning gelegen op of in de nabijheid van een dijktalud;

1.47 dove gevel:

een gevel zonder te openen delen;

1.48 druiplijn:

de lijn die van onderen het dak begrenst;

1.49 educatief

gericht op de geschiedenis van Amstelveen en zijn omgeving;

1.50 eerste bouwlaag:

de bouwlaag op de begane grond;

1.51 entreeportaal

uitbouw ter plaatse van de voordeur ten behoeve van een groter entree van de woning;

1.52 erf:

al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een hoofdgebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw, en, voor zover een bestemmingsplan of een beheersverordening van toepassing is, deze die inrichting niet verbieden;

1.53 erfafscheiding:

bouwwerk op of in de directe nabijheid van een erfgrens bedoeld om een erf, tuin of terrein af te scheiden;

1.54 erker:

een aan de voor- of zijgevel van een woning of een ander gebouw geplaatste uitbouw in één bouwlaag, waarvan de buitenzijde is begrensd door kozijnen, welke onlosmakelijk verbonden is met en deel uitmaakt van de hoofdmassa van die woning of dat gebouw. De uitbouw dient uit functioneel oogpunt ondergeschikt en uit architectonisch oogpunt een aanvulling op de hoofdvorm te zijn;

1.55 evenement:

een voor publiek toegankelijke gebeurtenis op of aan de weg, binnen gebouwen of op het openbare water met uitzondering van manifestaties, betogingen, jaar- en weekmarkten;

1.56 gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;

1.57 geluidgevoelige objecten:

gebouwen welke dienen ter bewoning of ten behoeve van andere geluidgevoelige gebouwen en andere geluidgevoelige functies zoals bedoeld in de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder;

1.58 geluidreducerende maatregelen:

fysieke en niet-fysieke maatregelen gericht op het reduceren van de geluidsbelasting vanwege industrie-, bedrijfs of wegverkeerslawaai op geluidsgevoelige gebouwen, of maatregelen die daar niet specifiek op gericht zijn doch wel tevens een geluidsreducerende uitwerking hebben, zoals bijvoorbeeld verkeersmaatregelen, het aanbrengen van geluidsarm asfalt, geluidswallen of -schermen of de aanleg van nieuwe wegen elders die tot gevolg hebben dat de verkeers- en de geluidsbelasting afneemt;

1.59 geluidwerende voorzieningen:

voorzieningen bedoeld voor het beperken van de geluidhinder;

1.60 goot:

opvangbak voor hemelwater;

1.61 hogere grenswaarde:

een maximale waarde voor de geluidbelasting, die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde en die in een concreet geval kan worden vastgesteld op grond van de Wet geluidhinder;

1.62 hoofdgebouw:

gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is;

1.63 hoofdverblijf:

de plaats waar een persoon gedurende een jaar het merendeel van de nachten doorbrengt en waar het sociale leven van deze persoon zich afspeelt;

1.64 hoogtescheidingslijn:

een aangegeven lijn welke de grens vormt van een gedeelte van een bebouwingsvlak waar een bepaalde hoogte is toegestaan;

1.65 horeca 1, daghoreca:

horecabedrijven zoals lunchrooms, koffie-/theehuizen, ijssalons;

1.66 horeca 2, (fastfood)restaurants, cafetaria, snackbars en shoarmazaken:

inrichtingen ten behoeve van het bedrijfsmatig verstrekken van al dan niet ter plaatse bereide etenswaren, alsmede het verstrekken van alcoholhoudende en alcoholvrije dranken. Het accent ligt op de verkoop van al dan niet ter plaatse bereide etenswaren;

1.67 horeca 3, cafés, eetcafe's, bars:

inrichtingen ten behoeve van het bedrijfsmatig verstrekken van overwegend alcoholhoudende dranken, al dan niet in combinatie met het verstrekken van kleine etenswaren; het accent ligt op de verkoop van dranken dan wel op het verstrekken van kleine etenswaren;

1.68 horeca 4, dancings, discotheken, nachtclubs:

een bedrijf, dat is gericht op het bedrijfsmatig bieden van gelegenheid tot dansen al dan niet in combinatie met het verstrekken van alcohol en niet alcohol-houdende dranken, zoals een dancing of discotheek;

1.69 horeca 5, hotel:

een bedrijf, dat is gericht op het verschaffen van logies en het daarmee verband houdende ter plaatse nuttigen van voedsel en dranken en al dan niet ruimte biedt voor zaalverhuur, vergaderingen en cursussen;

1.70 huishouden:

een alleenstaande dan wel twee personen met of zonder kinderen, die een gemeenschappelijke huishouding voeren of wensen te voeren;

1.71 inrit:

toegang voor voertuigen tot een gebouw en/of een particulier terrein vanaf de weg door middel van een verlaagd trottoir of een trottoir voorzien van inritbanden dan wel, indien een trottoir ontbreekt, door middel van een bestrating en/of op het wegdek aangebrachte witte strepen. Onder een inrit kan ook uitrit worden verstaan. Indien een inrit niet op eigen terrein wordt gerealiseerd dient toestemming te worden gevraagd aan de wegbeheerder;

1.72 kampeermiddel:

1.73 kamperen:

 1. het houden van recreatief nachtverblijf in een kampeermiddel of in een bouwwerk, dat ter beschikking is gesteld voor het houden van recreatief nachtverblijf, niet zijnde een hotel, een pension, een woning of een tuinhuis;

 2. het plaatsen danwel geplaatst houden van kampeermiddelen;

een en ander voor zover de onder a. en b. bedoelde onderkomens of voertuigen geheel of ten dele blijvend zijn bestemd of opgericht dan wel worden of kunnen worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf;

1.74 kantoor:

het bedrijfsmatig verlenen van diensten waarbij het publiek niet of slechts in ondergeschikte mate rechtstreeks te woord wordt gestaan en geholpen;

1.75 karakteristiek:

panden, objecten en gronden met waarden die bescherming genieten in het kader van de Erfgoedwet;

1.76 kas:

een gebouw, waarvan de wanden en het dak geheel of grotendeels bestaan uit glas of ander lichtdoorlatend materiaal, dienend tot het kweken van onder meer vruchten, bloemen of planten;

1.77 kleinschalige bedrijfsmatige activiteit:

het bedrijfsmatig overwegend handmatig vervaardigen, bewerken, herstellen en/of installeren van goederen, alsmede diverse vormen van opslag, van een zodanige aard en omvang, dat daarop de Wet milieubeheer niet van toepassing is;

1.78 kruin:

hoogste punt van het wegbaangedeelte dat is ingenomen door rijbanen, veiligheidsstroken en bermen;

1.79 kunstobject:

voortbrengsel van de beeldende kunsten in de vorm van een bouwwerk, geen gebouw zijnde;

1.80 kunstwerk:

civieltechnisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen,waterkeringen en/of leidingen niet bedoeld voor permanent menselijk verblijf;

1.81 kwetsbaar object:

een object waarvoor ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een grenswaarde voor het risico c.q. een risicoafstand tot een risicovolle inrichting is bepaald, die in acht genomen moet worden;

1.82 kwetsbaar object, beperkt:

een object waarvoor ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een richtwaarde voor het risico c.q. een risicoafstand is bepaald, waarmee rekening moet worden gehouden;

1.83 langzaam-verkeerszone:

een begrensd gebied ter bundeling van fiets-, ruiter- en/of voetpaden;

1.84 lessenaarsdak:

dak met één hellend, niet onderbroken, dakvlak;

1.85 ligplaats:

een gedeelte van het openbaar water door een woonark of woonboot ingenomen of bestemd om door een woonark of woonboot met bijbehorende voorzieningen te worden ingenomen;

1.86 loopbrug:

een (overdekte) brug voor voetgangers tussen gebouwen;

1.87 loopplank:

voorziening om op de wal te komen;

1.88 maatschappelijke dienstverlening:

het verlenen van diensten in de medische, sociale, educatieve, culturele, religieuze en administratieve sfeer en andere vormen van dienstverlening, die een min of meer openbaar karakter hebben;

1.89 maatschappelijke voorzieningen:

educatieve, sociaal-medische, sociaal-culturele en levensbeschouwelijke voorzieningen, voorzieningen ten behoeve van sport en sportieve recreatie en voorzieningen ten behoeve van openbare dienstverlening, alsook een kinderdagverblijf en ondergeschikte detailhandel en horeca ten dienste van deze voorzieningen;

1.90 maaiveld:

de bovenkant van het oorspronkelijk terrein waar een bouwwerk zal worden opgericht;

1.91 mansardekap:

kapvorm met gebroken, naar buiten geknikte, hellende dakvlakken die in de nok samenkomen, waarbij de dakhelling van het onderste dakvlak (maximaal 60% van het vlak) steiler is dan het bovenste dakvlak;

1.92 mantelzorg:

het bieden van zorg aan een ieder die hulpbehoevend is op het fysieke, psychische en/of sociale vlak, op vrijwillige basis en buiten organisatorisch verband;

1.93 normale onderhouds- of exploitatiewerkzaamheden:

werkzaamheden die regelmatig noodzakelijk zijn voor een goed beheer van de gronden, waaronder begrepen de handhaving dan wel de realisering van de bestemming;

1.94 nutsvoorzieningen:

voorzieningen ten behoeve van onder meer transport van aardgas, alarmeringssignalen, elektriciteit, telecommunicatie en water;

1.95 ondergronds bouwen:

het bebouwen en in gebruik nemen van de ruimte onder het maaiveld (zoals kelders en parkeergarages);

1.96 ondergeschikte horeca:

conform de begripsbepaling en voorwaarden zoals omschreven in de 'uitvoeringskader horeca' van de gemeente Amstelveen;

1.97 onderkomens:

voor verblijf geschikte – al dan niet aan hun oorspronkelijke bestemming en/of gebruik onttrokken – voertuigen, vaartuigen, woonschepen, toercaravans, stacaravans, tenten of gedeelten daarvan, voorzover deze niet als bouwwerken zijn aan te merken;

1.98 onzelfstandige woonruimte:

woonruimte, niet-zijnde woonruimte bestemd voor inwoning, welke geen eigen toegang heeft of welke niet door een huishouden zelfstandig kan worden bewoond, zonder dat dit huishouden daarbij afhankelijk is van wezenlijke voorzieningen buiten die woonruimte, waarbij als wezenlijke voorzieningen worden aangemerkt: keuken en sanitaire voorzieningen;

1.99 openbaar toegankelijk gebied:

weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994, alsmede pleinen, parken, plantsoenen, openbaar water en ander openbaar gebied dat voor publiek algemeen toegankelijk is, met uitzondering van wegen uitsluitend bedoeld voor de ontsluiting van percelen door langzaam verkeer;

1.100 openbaar vervoer:

een vervoermiddel waarvan iedereen al dan niet tegen betaling gebruik van kan maken;

1.101 opnameformulier:

een formulier waarin de te onderscheiden bebouwingsonderdelen, de pandbreedte, goot- en bouwhoogte, dakvorm, gevelopbouw en gevelindeling en materialen voor de panden die deel uit maken van het beschermd dorpsgezicht;

1.102 opslag:

het bedrijfsmatig opslaan, verhandelen of verpakken van goederen;

1.103 peil:

 1. voor een zich op een perceel bevindend bouwwerk, waarvan de gevel direct aan de weg grenst: de hoogte van de kruin van de weg ter plaatse van die gevel;

 2. voor een zich op een perceel bevindend bouwwerk in het talud van de dijk, waarvan de gevel niet direct aan de weg grenst en in alle andere gevallen: de hoogte van het bestaande aansluitende, afgewerkte maaiveld ter plaatse van de naar de dijk of weg gekeerde gevel, waarbij plaatselijke, niet bij het verdere verloop van het terrein passende ophogingen anders dan noodzakelijk voor de bouw, buiten beschouwing blijven;

 3. indien in of op het water wordt gebouwd: het Normaal Amsterdams Peil dan wel een ander plaatselijk aan te houden oppervlaktewaterpeil;

1.104 permanente bewoning:

het gebruik van een kampeermiddel, recreatieverblijf of vakantiehuis door een persoon, gezin of andere groep van personen, op een wijze die ingevolge de Wet gemeenschappelijke basisadministratie persoonsgegevens noopt tot inschrijving van bewoner(s) in de basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente Amstelveen, terwijl deze perso(o)n(en) niet aannemelijk kan/kunnen maken elders over een hoofdverblijf te beschikken;

1.105 platte afdekking:

een horizontaal vlak ter afdekking van een gebouw;

1.106 praktijkruimte:

een gebouw of een gedeelte van een gebouw, dat door zijn inrichting en indeling geschikt is om te worden gebruikt door beoefenaren van vrije beroepen; onder vrije beroepen worden in dit plan verstaan (para)medische, juridische, therapeutische, ontwerp-technische, administratieve, kunstzinnige en daarmee gelijk te stellen beroepen;

1.107 reclame-object:

bouwwerk of werk opgericht en/of in stand gehouden met het doel te functioneren als of als drager van reclame-uiting(en);

1.108 reclame-uiting:

een op enige wijze met een bouwwerk verbonden zijnde, openbare aanprijzing om de afzet of het gebruik van goederen of diensten te bevorderen. Onder aanprijzing wordt mede begrepen de naam van de verkoper, dienstverlener etcetera;

1.109 recreatief verblijf

het kortdurend verblijf van één of meerdere personen zonder overnachting die elders hun hoofdverblijf hebben, waarmee in ieder geval geen sprake is van permanente bewoning;

1.110 risicovolle inrichting:

een inrichting, waarvoor ingevolge het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen een grenswaarde, richtwaarde voor het risico c.q. een risico-afstand moet worden aangehouden bij het in het bestemmingsplan toelaten van kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten;

1.111 scheidingslijn:

een aangegeven lijn, die de grens aangeeft tussen delen van bestemmings- en/of bouwvlakken, waardoor verschillende, in de regels nader aangegeven, regelingen van toepassing zijn;

1.112 seksinrichting:

een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch/pornografische aard plaatsvinden. Onder seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: een prostitutiebedrijf, alsmede een erotische massagesalon, een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater of een parenclub, al dan niet in combinatie met elkaar;

1.113 souterrain:

bijzondere bouwlaag waarvan de vloer onder het gemiddelde aangrenzende straatpeil is gelegen en waarbij de vloer van de bovengelegen bouwlaag maximaal 1,5 meter boven het peil is gelegen;

1.114 standplaats:

het vanaf een vaste plaats, zoals staat aangegeven in de bijlage van het thans geldende Standplaatsenbeleid, op of aan de weg of op een andere voor het publiek toegankelijke en in de openlucht gelegen plaats uitoefenen van detailhandel of diensten al dan niet gebruikmakend van fysieke middelen, zoals een kraam, een wagen of een tafel;

1.115 straatmeubilair:

de bij of op de weg behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder begrepen: abri´s, afvalbakken, (ondergrondse) afvalcontainers, alarmeringsinstallaties met bijbehorende antennes, bloemen- of plantenbakken, brandkranen, draagconstructies voor reclame, fietsenrekken, gedenktekens, lichtmasten, parkeermeters, schakelkasten, speeltoestellen, straatverlichting, telefooncellen met bijbehorende antennes, urinoirs, verkeersborden, verkeersgeleiders, verkeerslichten, vitrines, voorwerpen van beeldende kunst, bewegwijzering en zitbanken; onder straatmeubilair worden niet begrepen verkooppunten voor motorbrandstoffen;

1.116 talud:

het schuine vlak langs een weg, watergang of van een dijk;

1.117 teambuildingsactiviteiten:

activiteiten die gericht zijn op het versterken van het groepsgevoel. Het gaat hierbij onder meer om het oplossen van teampuzzels, outdoor-oefeningen en sportbeoefening, gericht op teambuilding/ samenwerking, persoonlijke ontwikkeling en het aanleren van vaardigheden in het algemeen;

1.118 terras:

een buiten een gebouw gelegen gebied behorende bij een horecabedrijf waar zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken worden geschonken en/of etenswaren verstrekt;

1.119 tuinhuis:

een gebouw ten behoeve van recreatief verblijf, geen woonkeet en geen caravan of ander bouwsel op wielen zijnde, dat niet voor bewoning is bestemd;

1.120 verblijfsrecreatie:

het houden van recreatief verblijf;

1.121 verdieping:

een boven de begane grond gelegen bouwlaag;

1.122 voorgevel:

de naar het openbaar toegankelijk gebied gekeerde gevel van een gebouw, of indien een perceel met meerdere zijden aan een weg grenst, de gevel die door de ligging, de situatie ter plaatse en/of de indeling van het gebouw als voorgevel moet worden aangemerkt;

1.123 voorgevelrooilijn:

dit is de denkbeeldige lijn langs de voor- of zijgevel van een hoofdgebouw die naar een openbaar toegankelijk gebied is gekeerd;

1.124 voorkeursgrenswaarde:

de maximale waarde voor de geluidbelasting, zoals deze rechtstreeks kan worden afgeleid uit de Wet geluidhinder c.q. het Besluit grenswaarden binnen zones rond industrieterreinen, het Besluit grenswaarden binnen zones langs wegen en/of het Besluit geluidhinder spoorwegen;

1.125 vrij beroep:

de uitoefening van een beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, juridisch, medisch, therapeutisch, kunstzinnig, ontwerptechnisch of hiermee gelijk te stellen gebied, dat door zijn beperkte omvang in een woning en daarbij behorende bijgebouwen wordt uitgeoefend door een bewoner van het perceel, waaronder niet wordt begrepen de uitoefening van detailhandel;

1.126 waterhuishoudkundige voorzieningen:

voorzieningen die het waterhuishoudingbelang dienen, zoals watergangen (sloten), kunstwerken, bruggen, onderhoudsstroken ten behoeve van het beheer en onderhoud van een watergang en dergelijke;

1.127 waterkering:

grondlichamen (dijk) of constructie met als functie bescherming van lager gelegen gebied (veelal polders) tegen water buiten dat gebied;

1.128 weg:

alle voor het openbaar rij- of ander verkeer openstaande wegen of paden daaronder begrepen de daarin gelegen bruggen en duikers, de tot de wegen of paden behorende bermen en zijkanten, alsmede de aan de wegen liggende en als zodanig aangeduide parkeerterreinen;

1.129 Wet:

de Wet ruimtelijke ordening, zoals deze luidt op het tijdstip van het in ontwerp ter inzage leggen van dit plan;

1.130 wonen

het met het oogmerk daar permanent verblijf te houden gebruiken van woonruimte door één huishouden;

1.131 woning:

zelfstandige woonruimte;

1.132 woonark:

drijvend object, in het algemeen niet bestemd of ingericht om te varen, doorgaans voorzien van een betonnen casco met vierkante of rechthoekige opbouw, waaronder begrepen een drijvende woning zowel ten behoeve van permanente als niet-permanente bewoning;

1.133 woongebouw:

een gebouw, dat meerdere naast elkaar en/of geheel of gedeeltelijk boven elkaar gelegen woningen omvat en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als een eenheid beschouwd kan worden;

1.134 woonruimte:

besloten ruimte die, al dan niet tezamen met een of meer andere ruimten, bestemd of geschikt is voor bewoning door een huishouden;

1.135 woonzorg:

een (gedeelte van een) gebouw dat dient om te voorzien in een aangepaste woonbehoefte bijvoorbeeld ten behoeve van personen voor wie de normale woonvoorzieningen niet passend of toereikend zijn, zoals gehandicapten, of anderszins verzorgingsbehoevenden;

1.136 zaalaccommodatie:

een horecabedrijf, dat in hoofdzaak gericht is op het bedrijfsmatig exploiteren van zaal

accommodatie en waar het verstrekken van voedsel en dranken en het (laten) organiseren van feesten en partijen (daaraan) ondergeschikt is;

1.137 zelfstandige woonruimte:

woonruimte die een eigen toegang heeft en welke door een huishouden kan worden bewoond zonder dat dit huishouden daarbij afhankelijk is van wezenlijke voorzieningen buiten de woonruimte;

1.138 zone:

een op de verbeelding aangegeven gebied, waarvoor aanvullende bepalingen gelden;

1.139 zoneringsregeling:

de op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan geldende regels inzake de zonering langs hogedruk aardgastransportleidingen en watertransportleidingen.

 

 

Artikel 2 Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1 bebouwingspercentage:

het deel van het bouwvlak uitgedrukt in procenten dat bebouwd mag worden;

2.2 de bouwhoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil (maaiveld) tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;

2.3 de dakhelling:

de hoek, gemeten in graden, van een hellend dakvlak ten opzichte van een horizontaal vlak;

2.4 de goothoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil (maaiveld) tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel;

2.5 de ashoogte van een windturbine:

vanaf het peil tot aan de (wieken)as van de windturbine;

2.6 de inhoud van een bouwwerk:

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;

2.7 de oppervlakte van een bouwwerk:

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, nederwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk;

2.8 vloeroppervlakte woning:

de som van de oppervlakten van alle bouwlagen, deel uitmakende van het hoofdgebouw, daar onder begrepen kelderruimten en zolderruimten voorzover de vrije hoogte ten minste 1.50 meter bedraagt, en met uitzondering van: ruimten waar kleinere vrije hoogte dan 1.50 meter aanwezig is, alsmede balkons, bijgebouwen, gemeenschappelijke berg-, verkeers- en wasruimten en loggia's;

2.9 het bebouwd oppervlak van een bouwperceel:

de oppervlakte van alle op een bouwperceel gelegen bouwwerken tezamen;

2.10 vrije hoogte:

de verticale afstand tussen de bovenkant van een afgewerkte vloer of het maaiveld en de onderkant van het laagste, daarboven gelegen constructiedeel.

 

 

Hoofdstuk 2 BESTEMMINGSREGELS

 

 

Artikel 3 Bedrijf

 

3.1 bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. bedrijven die zijn genoemd in Bijlage 4 behorende bij deze planregels onder de categorieën 1 en 2, met uitzondering van geluidzoneringsplichtige inrichtingen en met uitzondering van bedrijfsactiviteiten die vallen onder het besluit externe veiligheid inrichtingen;

 2. ter plaatse van de functieaanduiding 'wonen' zijn woningen ten behoeve van het wonen op de verdieping toegestaan;

 

met de daarbij behorende:

 1. bijbehorende bouwwerken;

 

met daaraan ondergeschikt:

 1. horeca ten dienste van de bestemming;

 2. ontsluitingswegen, parkeervoorzieningen en andere verhardingen;

 3. groenvoorzieningen, waterhuishoudkundige voorzieningen en openbare nutsvoorzieningen.

 

3.2 bouwregels

 

3.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van de in lid 3.1 genoemde gebouwen gelden de volgende regels:

 1. een gebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;

 2. het splitsen van bestaande woningen is niet toegestaan;

 3. het samenvoegen van bestaande woningen is niet toegestaan;

 4. bij sloop/nieuwbouw dienen er evenveel woningen te worden teruggebouwd;

 5. de bouwhoogte ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte' mag niet worden overschreden;

 6. de goot- en bouwhoogte ter plaatse van de aanduiding 'maximum goot- en bouwhoogte' mag niet worden overschreden

 7. het bebouwingspercentage bedraagt 100%, tenzij anders is aangeduid.

 

3.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 1. de hoogte van de afscheiding mag vanaf het aansluitende terrein niet meer dan 3,00 meter bedragen, mits het bestaat uit een transparant rasterwerk dat minimaal 90% open van structuur is;

 2. 6 meter voor palen en masten;

 3. 3 meter voor het overige.

 

3.3 Voorwaarden m.b.t. het afgeven van een omgevingsvergunning voor bouwen

 

3.3.1 Parkeernormen

Een omgevingsvergunning voor het bouwen, verbouwen, uitbreiden en/of functiewijziging van een gebouw of perceel wordt slechts verleend:

 1. wanneer wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid conform de 'Nota Parkeernormen Amstelveen';

 2. indien de 'Nota Parkeernormen Amstelveen' gedurende de planperiode wordt gewijzigd, dient er rekening te worden gehouden met de wijzigingen.

 

3.3.2 Laden en/of lossen

Indien de bestemming van een gebouw aanleiding geeft tot een te verwachten behoefte aan ruimte voor het laden en/of lossen van goederen, moet in deze behoefte in voldoende mate zijn voorzien aan, in of onder dat gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw behoort.

 

3.3.3 Afwijken van de parkeernormen

Indien uit een door de aanvrager van een omgevingsvergunning te overleggen parkeerbalans blijkt dat niet (geheel) kan worden voldaan aan voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein waarbij rekening gehouden wordt met dubbelgebruik en de benodigde parkeerplaatsen niet in de openbare ruimte kunnen worden gerealiseerd, kunnen Burgemeester en Wethouders in afwijking van het bepaalde in 3.3.1 omgevingsvergunning verlenen indien:

 1. de (resterende) parkeerbehoefte meer dan 2 parkeerplaatsen betreft;

 2. dit niet op stedenbouwkundige of verkeerskundige bezwaren stuit;

 3. de parkeerplaatsen voldoen aan de maatvoering- en bereikbaarheidseisen;

 4. strikte toepassing van de nota leidt tot een bijzondere hardheid die niet door dringende redenen/noodzaak wordt gerechtvaardigd.

 

3.3.4 Afwijken van het laden en/of lossen

Burgemeester en wethouders kunnen in afwijking van het bepaalde in 3.3.2 omgevingsvergunning verlenen indien:

 1. het voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit; of

 2. voor zover op andere wijze in de nodige laad- en/of losruimte wordt voorzien.

 

3.3.5 Nadere eisen parkeernormen

Burgemeester en wethouders kunnen bij de omgevingsvergunning nadere eisen stellen

ten aanzien van:

 1. de aard, plaats en inrichting van de parkeer- en/of stallingsgelegenheid;

 2. de aanwezigheid en aanduiding van parkeer- en/of stallingsgelegenheid uitsluitend ten behoeve van invaliden.

 

3.4 specifieke gebruiksregels

 

3.4.1 Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt in ieder geval gerekend:

 1. het gebruik van vrijstaande (bij)gebouwen voor bewoning;

 2. het gebruik van gebouwen voor meer dan 30% voor kantoordoeleinden verbonden aan de bedrijfsactiviteiten en voor alle kantooractiviteiten niet verbonden aan een bedrijfsactiviteit;

 3. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van bedrijven, anders dan die zijn genoemd in de Staat van Bedrijfsactiviteiten (Bijlage 4) onder de categorieën 1, 2;

 4. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel;

 5. het gebruik van onbebouwde gronden gelegen buiten het bouwvlak voor opslag van goederen met een hoogte van meer dan 2 meter;

 6. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting.

 

3.5 afwijken van de gebruiksregels

Met een omgevingsvergunning kan, met inachtneming van de milieusituatie, afgeweken worden van het bepaalde in lid 3.1 sub a en toestaan dat tevens bedrijven worden gevestigd die naar de aard en de invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met bedrijven die zijn genoemd in de Staat van Bedrijfsactiviteiten zoals opgenomen in Bijlage 4 onder de categorieën 1, 2.

 

Artikel 4 Bedrijf - Kleinschalig

 

4.1 bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf-Kleinschalig' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. garageboxen;

 2. bedrijven die zijn genoemd in Bijlage 4 behorende bij deze planregels onder de categorieën 1 en 2, met uitzondering van geluidzoneringsplichtige inrichtingen en met uitzondering van bedrijfsactiviteiten die vallen onder het besluit externe veiligheid inrichtingen;

 

met de daarbij behorende:

 1. bouwwerken geen gebouwen zijnde;

 

met daaraan ondergeschikt:

 1. ontsluitingswegen, parkeervoorzieningen en andere verhardingen;

 2. groenvoorzieningen, waterhuishoudkundige voorzieningen en openbare nutsvoorzieningen.

 

4.2 bouwregels

 

4.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 1. gebouwen mogen uitsluitend worden opgericht binnen het op de verbeelding aangegeven bouwvlak;

 2. de goot- en bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan respectievelijk 3,50 meter en 6,00 meter;

 3. het bebouwingspercentage bedraagt 100%, tenzij op de verbeelding anders is aangegeven.

 

4.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde geldt dat de hoogte van palen en (licht)masten maximaal 6 meter mag bedragen.

 

4.3 specifieke gebruiksregels

 

4.3.1 Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt in ieder geval gerekend:

 1. het gebruik van vrijstaande (bij)gebouwen voor bewoning;

 2. het gebruik van gebouwen voor meer dan 30% voor kantoordoeleinden verbonden aan de bedrijfsactiviteiten en voor alle kantooractiviteiten niet verbonden aan een bedrijfsactiviteit;

 3. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel;

 4. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van de horeca;

 5. het gebruik van onbebouwde gronden voor opslag van goederen;

 6. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting.

 

4.4 Voorwaarden m.b.t. het afgeven van een omgevingsvergunning voor bouwen

 

4.4.1 Parkeernormen

Een omgevingsvergunning voor het bouwen, verbouwen, uitbreiden en/of functiewijziging van een gebouw of perceel wordt slechts verleend:

 1. wanneer wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid conform de 'Nota Parkeernormen Amstelveen';

 2. indien de 'Nota Parkeernormen Amstelveen' gedurende de planperiode wordt gewijzigd, dient er rekening te worden gehouden met de wijzigingen.

 

4.4.2 Laden en/of lossen

Indien de bestemming van een gebouw aanleiding geeft tot een te verwachten behoefte aan ruimte voor het laden en/of lossen van goederen, moet in deze behoefte in voldoende mate zijn voorzien aan, in of onder dat gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw behoort.

 

4.4.3 Afwijken van de parkeernormen

Indien uit een door de aanvrager van een omgevingsvergunning te overleggen parkeerbalans blijkt dat niet (geheel) kan worden voldaan aan voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein waarbij rekening gehouden wordt met dubbelgebruik en de benodigde parkeerplaatsen niet in de openbare ruimte kunnen worden gerealiseerd, kunnen Burgemeester en Wethouders in afwijking van het bepaalde in 4.4.1 omgevingsvergunning verlenen indien:

 1. de (resterende) parkeerbehoefte meer dan 2 parkeerplaatsen betreft;

 2. dit niet op stedenbouwkundige of verkeerskundige bezwaren stuit;

 3. de parkeerplaatsen voldoen aan de maatvoering- en bereikbaarheidseisen;

 4. strikte toepassing van de nota leidt tot een bijzondere hardheid die niet door dringende redenen/noodzaak wordt gerechtvaardigd.

 

4.4.4 Afwijken van het laden en/of lossen

Burgemeester en wethouders kunnen in afwijking van het bepaalde in 4.4.2 omgevingsvergunning verlenen indien:

 1. het voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit; of

 2. voor zover op andere wijze in de nodige laad- en/of losruimte wordt voorzien.

 

4.4.5 Nadere eisen parkeernormen

Burgemeester en wethouders kunnen bij de omgevingsvergunning nadere eisen stellen

ten aanzien van:

 1. de aard, plaats en inrichting van de parkeer- en/of stallingsgelegenheid;

 2. de aanwezigheid en aanduiding van parkeer- en/of stallingsgelegenheid uitsluitend ten behoeve van invaliden.

 

 

Artikel 5 Bedrijf - Nutsvoorzieningen

 

5.1 bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf - Nutsvoorzieningen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. gebouwen ten behoeve van het openbaar nut, zoals transformatorgebouwen, gebouwen ten behoeve van de gasvoorziening, waterzuiveringsinstallatie en warmte- en koudeopslag en daarmee gelijk te stellen gebouwen;

 2. ter plaatse van de functieaanduiding 'bedrijf van categotie 3.1' is een bdrijf met milieucategorie 3.1 toegestaan;

 

met de daarbij behorende:

 1. bouwwerken geen gebouwen zijnde;

 

met daaraan ondergeschikt:

 1. ontsluitingswegen, parkeervoorzieningen en andere verhardingen;

 2. groenvoorzieningen en waterhuishoudkundige voorzieningen.

 

5.2 bouwregels

 

5.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 1. een gebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;

 2. de bouwhoogte is maximaal zes meter, tenzij anders is aangeduid;

 3. het bebouwd oppervlak mag 100% bedragen, tenzij anders is aangeduid.

 

5.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 1. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 meter bedragen;

 2. de hoogte van palen en masten mag niet meer dan 6 meter bedragen;

 3. de hoogte van transformatorboxen mag niet meer dan 11 meter bedragen;

 4. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 3 meter bedragen.

 

5.3 specifieke gebruiksregels

 

5.3.1 Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt in ieder geval gerekend:

 1. het gebruik van onbebouwde gronden voor de opslag van goederen;

 2. het gebruik van gronden en bouwwerken voor een seksinrichting.

 

 

Artikel 6 Cultuur en ontspanning - Theater

 

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Cultuur en ontspanning - Theater' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. een openluchttheater, zonder enige vorm van permanente overkapping;

 2. een gebouw ten behoeve van een openluchttheater en maatschappelijke doeleinden;

 

met de daarbij behorende:

 1. bouwwerken geen gebouwen zijnde;

 

met daaraan ondergeschikt:

 1. activiteiten voor de buurt en bijeenkomsten in het gebouw van het openluchttheater;

 2. horeca tot en met categorie 2;

 3. verhardingen;

 4. groenvoorzieningen, waterhuishoudkundige voorzieningen en openbare nutsvoorzieningen.

 

6.2 Bouwregels

 

6.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 1. het gebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;

 2. de maximum bouwhoogte mag ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)' niet worden overschreden.

 

6.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

 1. de hoogte van de terreinafscheidingen mag niet meer dan 1 meter bedragen en mag slechts bestaan uit een transparant rasterwerk dat minimaal 90% open van structuur is;

 2. 6 meter voor palen en masten;

 3. 3 meter voor lichtmasten en voor het overige.

 

6.3 voorwaarden m.b.t. het afgeven van een omgevingsvergunning voor bouwen

 

6.3.1 Parkeernormen

Een omgevingsvergunning voor het bouwen, verbouwen, uitbreiden en/of functiewijziging van een gebouw of perceel wordt slechts verleend:

 1. wanneer wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid conform de 'Nota Parkeernormen Amstelveen';

 2. indien de 'Nota Parkeernormen Amstelveen' gedurende de planperiode wordt gewijzigd, dient er rekening te worden gehouden met de wijzigingen.

 

6.3.2 Laden en/of lossen

Indien de bestemming van een gebouw aanleiding geeft tot een te verwachten behoefte aan ruimte voor het laden en/of lossen van goederen, moet in deze behoefte in voldoende mate zijn voorzien aan, in of onder dat gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw behoort.

 

6.3.3 Afwijken van de parkeernormen

Indien uit een door de aanvrager van een omgevingsvergunning te overleggen parkeerbalans blijkt dat niet (geheel) kan worden voldaan aan voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein waarbij rekening gehouden wordt met dubbelgebruik en de benodigde parkeerplaatsen niet in de openbare ruimte kunnen worden gerealiseerd, kunnen Burgemeester en Wethouders in afwijking van het bepaalde in 6.3.1 omgevingsvergunning verlenen indien:

 1. de (resterende) parkeerbehoefte meer dan 2 parkeerplaatsen betreft;

 2. dit niet op stedenbouwkundige of verkeerskundige bezwaren stuit;

 3. de parkeerplaatsen voldoen aan de maatvoering- en bereikbaarheidseisen;

 4. strikte toepassing van de nota leidt tot een bijzondere hardheid die niet door dringende redenen/noodzaak wordt gerechtvaardigd.

 

6.3.4 Afwijken van het laden en/of lossen

Burgemeester en wethouders kunnen in afwijking van het bepaalde in 6.3.2 omgevingsvergunning verlenen indien:

 1. het voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit; of

 2. voor zover op andere wijze in de nodige laad- en/of losruimte wordt voorzien.

 

6.3.5 Nadere eisen parkeernormen

Burgemeester en wethouders kunnen bij de omgevingsvergunning nadere eisen stellen

ten aanzien van:

 1. de aard, plaats en inrichting van de parkeer- en/of stallingsgelegenheid;

 2. de aanwezigheid en aanduiding van parkeer- en/of stallingsgelegenheid uitsluitend ten behoeve van invaliden.

 

6.4 Specifieke gebruiksregels

 

6.4.1 Toegestaan gebruik

Voor het gebruiken van gronden gelden de volgende regels:

 1. er mogen activiteiten voor de buurt en bijeenkomsten in het gebouw van het openluchttheater worden georganiseerd;

 2. er mogen kleinschalige evenementen worden gehouden gericht op cultuur en ontspanning zoals theatervoorstellingen, filmvoorstellingen en concerten;

 3. maximum aantal bezoekers per keer: 300;

 4. de evenementen vinden alleen overdag plaats, in de weekenden, in de maanden van mei t/m september tot maximaal 19.00 uur, met een maximum van 12 per jaar;

 5. het equivalente geluidsniveau LAeq (bepaald over drie minuten) uitgedrukt in dB(A) invallend geluid (Li) op de gevels van geluidgevoelige functies veroorzaakt door een evenement, mag niet meer bedragen dan:

 

6.4.2 Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 2.1. eerste lid, onder c, van de Wabo wordt in ieder geval gerekend:

 1. het gebruik van onbebouwde gronden voor de opslag van goederen;

 2. het gebruik van gronden en bouwwerken voor een sexinrichting;

 3. het gebruik van gronden en bouwwerken/gebouwen voor wonen;

 4. het gebruik van gronden en bouwwerken/gebouwen voor zelfstandige kantoren;

 5. het gebruik van gronden en bouwwerken/gebouwen voor zelfstandige detailhandel;

 6. het gebruik van gronden en bouwwerken/gebouwen voor zelfstandige horeca;

 7. het gebruik van gronden en bouwwerken/gebouwen voor bedrijven.

 

 

Artikel 7 Gemengd

 

7.1 bestemmingsomschrijving

 

De voor 'Gemengd' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. gebouwen ten behoeve van bedrijven die zijn genoemd in de Staat van bedrijfsactiviteiten onder de categorieën 1 en 2, zoals opgenomen in Bijlage 4 behorende bij deze regels (met uitzondering van geluidzoneringsplichtige inrichtingen);

 2. dienstverlenend bedrijf;

 3. sportschool;

 4. maatschappelijke voorzieningen;

 5. ter plaatse van de functieaanduiding 'horeca tot en met categorie 2' is horeca categorie 1 en 2 toegestaan;

 6. ter plaatse van de functieaanduiding 'horeca tot en met categorie 3' is horeca categorie 1, 2 en 3 toegestaan;

 7. ter plaatse van de functieaanduiding 'cultuur en ontspanning' is cultuur en ontspanning toegestaan;

 

met de daarbij behorende:

 1. terrassen, ten dienste van de horeca als bedoeld in sub e en f, voor zover de gronden grenzen aan het openbaar toegankelijk gebied;

 2. parkeervoorzieningen, indien er een inrit aanwezig is;

 3. bijbehorende bouwwerken;

 4. bouwwerken geen gebouw zijnde;

 

met daaraan ondergeschikt:

 1. horeca ten dienste van de bestemming;

 2. kantoren ten dienste van de bestemming;

 3. detailhandel ten dienste van de bestemming;

 4. ontsluitingswegen en andere verhardingen;

 5. groenvoorzieningen, waterhuishoudkundige voorzieningen en openbare nutsvoorzieningen.

 

7.2 bouwregels

 

7.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 1. een gebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;

 2. de bouwhoogte ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte' mag niet worden overschreden;

 3. de bouwhoogte en de goothoogte ter plaatse van de aanduiding 'maximum goot- en bouwhoogte' mag niet worden overschreden;

 4. de dakhelling mag niet meer bedragen dan 60°. Deze contouren gelden voor ten minste twee dakvlakken.

 

7.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 1. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 meter bedragen;

 2. 6 meter voor palen en masten;

 3. 3 meter voor het overige.

 

7.2.3 terrasafscheiding

Voor het bouwen van een terrasafscheiding geldt een maximale bouwhoogte van 1,50 meter, waarbij de eerste meter ondoorzichtig mag zijn.

 

7.3 voorwaarden m.b.t. het afgeven van een omgevingsvergunning voor bouwen

 

7.3.1 Parkeernormen

Een omgevingsvergunning voor het bouwen, verbouwen, uitbreiden en/of functiewijziging van een gebouw of perceel wordt slechts verleend:

 1. wanneer wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid conform de 'Nota Parkeernormen Amstelveen';

 2. indien de 'Nota Parkeernormen Amstelveen' gedurende de planperiode wordt gewijzigd, dient er rekening te worden gehouden met de wijzigingen.

 

7.3.2 Laden en/of lossen

Indien de bestemming van een gebouw aanleiding geeft tot een te verwachten behoefte aan ruimte voor het laden en/of lossen van goederen, moet in deze behoefte in voldoende mate zijn voorzien aan, in of onder dat gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw behoort.

 

7.3.3 Afwijken van de parkeernormen

Indien uit een door de aanvrager van een omgevingsvergunning te overleggen parkeerbalans blijkt dat niet (geheel) kan worden voldaan aan voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein waarbij rekening gehouden wordt met dubbelgebruik en de benodigde parkeerplaatsen niet in de openbare ruimte kunnen worden gerealiseerd, kunnen Burgemeester en Wethouders in afwijking van het bepaalde in 7.3.1 omgevingsvergunning verlenen indien:

 1. de (resterende) parkeerbehoefte meer dan 2 parkeerplaatsen betreft;

 2. dit niet op stedenbouwkundige of verkeerskundige bezwaren stuit;

 3. de parkeerplaatsen voldoen aan de maatvoering- en bereikbaarheidseisen;

 4. strikte toepassing van de nota leidt tot een bijzondere hardheid die niet door dringende redenen/noodzaak wordt gerechtvaardigd.

 

7.3.4 Afwijken van het laden en/of lossen

Burgemeester en wethouders kunnen in afwijking van het bepaalde in 7.3.2 omgevingsvergunning verlenen indien:

 1. het voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit; of

 2. voor zover op andere wijze in de nodige laad- en/of losruimte wordt voorzien.

 

7.3.5 Nadere eisen parkeernormen

Burgemeester en wethouders kunnen bij de omgevingsvergunning nadere eisen stellen

ten aanzien van:

 1. de aard, plaats en inrichting van de parkeer- en/of stallingsgelegenheid;

 2. de aanwezigheid en aanduiding van parkeer- en/of stallingsgelegenheid uitsluitend ten behoeve van invaliden.

 

7.4 specifieke gebruiksregels

 

7.4.1 Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 2.1. eerste lid, onder c, van de Wabo wordt in ieder geval gerekend:

 1. het gebruik van bouwwerken voor bewoning;

 2. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van bedrijven, anders dan die welke zijn genoemd in Bijlage 4 onder de categorieën 1 en 2 in de Staat van bedrijfsactiviteiten;

 3. het gebruik van onbebouwde gronden voor opslag van goederen met een hoogte van meer dan 2 meter;

 4. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting.

 

7.5 afwijken van de gebruiksregels

Met een omgevingsvergunning kan, met inachtneming van de milieusituatie, afgeweken worden van het bepaalde in lid 7.1 sub a en toestaan dat tevens bedrijven worden gevestigd die naar de aard en de invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met bedrijven die zijn genoemd in de Staat van Bedrijfsactiviteiten zoals opgenomen in Bijlage 4 onder de categorieën 1, 2.

 

 

Artikel 8 Gemengd - 1

 

8.1 bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. woningen ten behoeve van het wonen, al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan-huis-verbonden beroep of bedrijf zoals omschreven in lid 8.5.2;

 2. detailhandel;

 3. dienstverlenend bedrijf;

 4. maatschappelijke voorzieningen;

 5. kantoren;

 6. horeca 1;

 7. ter plaatse van de functieaanduiding 'kinderdagverblijf' is een kinderdagverblijf toegestaan;

 8. ter plaatse van de bouwaanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 1' zijn bijgbehorende bouwwerken toegestaan ten dienste van de bestemming;

 9. ter plaatse van de functieaanduiding 'horeca tot en met categorie 2' is horeca categorie 1 en 2 toegestaan;

 10. ter plaatse van de functieaanduiding 'horeca tot en met categorie 3' is horeca categorie 1, 2 en 3 toegestaan;

 11. ter plaatse van de functieaanduiding 'horeca van categorie 5' is een hotel toegestaan;

 12. bedrijven die zijn genoemd in de Staat van bedrijfsactiviteiten onder de categorieën 1 en 2, zoals opgenomen in Bijlage 4 behorende bij deze regels (met uitzondering van geluidzoneringsplichtige inrichtingen);

 13. ter plaatse van de functieaanduiding 'geluidsscherm' is een geluidsscherm verplicht;

 14. ter plaatse van de functieaanduiding 'parkeerterrein' is een parkeerterrein boven een winkel toegestaan;

 

met de daarbij behorende:

 1. terrassen, ten dienste van de horeca als bedoeld in sub f, i, j en k, voor zover de gronden zijn gelegen voor de voorgevel van het pand;

 2. bijbehorende bouwwerken;

 3. parkeervoorzieningen, indien er een inrit aanwezig is;

 4. bouwwerken geen gebouw zijnde;

 

met daaraan ondergeschikt:

 1. horeca ten dienste van de bestemming als bedoeld in sub b t/m e;

 2. ontsluitingswegen en andere verhardingen;

 3. groenvoorzieningen, waterhuishoudkundige voorzieningen en openbare nutsvoorzieningen.

 

8.2 bouwregels

 

8.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 1. een gebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;

 2. het bebouwd oppervlak mag 100% bedragen, tenzij anders is aangeduid;

 3. het splitsen van bestaande woningen is niet toegestaan;

 4. het samenvoegen van bestaande woningen is niet toegestaan;

 5. bij sloop/nieuwbouw dienen er evenveel woningen te worden teruggebouwd;

 6. de bouwhoogte ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte' mag niet worden overschreden;

 7. de bouw- en de goothoogte ter plaatse van de aanduiding 'maximum goot- en bouwhoogte' mag niet worden overschreden;

 8. de dakhelling mag niet meer bedragen dan 60°. Deze contouren gelden voor ten minste twee dakvlakken;

 9. ter plaatse van de bouwaanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 1' is het toegestaan om bijbehorende bouwwerken in één bouwlaag te realiseren tot een bouwhoogte van maximaal 0,3 meter boven de bovenkant van de scheidingsconstructie met de tweede bouwlaag van het hoofdgebouw;

 10. ter plaats van de bouwaanduiding 'specifieke bouwaanduiding - dakopbouw' is een dakopbouw toegestaan. De dakhelling van de dakopbouw mag niet meer bedragen dan 80°. Deze contour geldt voor tenminste één dakvlak, op een voor- of zijvlak;

 11. ter plaats van de bouwaanduiding 'specifieke bouwaanduiding - dakronding straatzijde' is aan de straatzijde een rond afgewerkt dak toegestaan.

 

8.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 1. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 meter bedragen voor zover deze achter de voorgevelrooilijn wordt geplaatst;

 2. 6 meter voor palen en masten;

 3. 3 meter voor het overige.

 

8.2.3 Geluidsscherm

Voor het geluidsscherm geldt:

 1. een bouwhoogte van exact 2,20 meter gemeten vanaf het aangrenzend maaiveld over de gehele lengte;

 2. dat deze in stand wordt gehouden.

 

8.2.4 terrasafscheiding

Voor het bouwen van een terrasafscheiding geldt dat:

 1. deze ten dienste is van een toegestane zelfstandige horecabedrijf;

 2. een maximale bouwhoogte van 1,00 meter indien het een ondoorzichtige constructie betreft;

 3. een maximale bouwhoogte van 1,80, indien de constructie vanaf 1,00 meter doorzichtige is.

 

8.3 afwijken van de bouwregels

 

8.3.1 Afwijken splitsen woning

Met een omgevingsvergunning kan een woning gesplitst worden met inachtneming van de volgende voorwaarden:

 1. het voormalige samengevoegde woningen betreft, en;

 2. het in niet meer dan 2 woningen wordt gesplitst.

 

8.3.2 Afwijken samenvoegen woning

Met een omgevingsvergunning kan een woning worden samengevoegd met inachtneming van de volgende voorwaarden:

 1. het voormalige gesplitste woningen betreft, en;

 2. dit ten goede komt aan de kwaliteit van de woning.

 

8.3.3 Geluidsscherm

 1. Met een omgevingsvergunning kan afgeweken worden van het bepaalde in lid 8.2.3 sub b om het geluidsscherm te slopen;

 2. de onder sub a bedoelde omgevingsvergunning mag slechts worden afgegeven indien uit een akoestisch onderzoek blijkt dat een ontheffing in het kader van de Wet geluidhinder niet noodzakelijk is, dan wel een dergelijke ontheffing kan worden afgegeven.

 

8.4 Voorwaarden m.b.t. het afgeven van een omgevingsvergunning voor bouwen

 

8.4.1 Parkeernormen

Een omgevingsvergunning voor het bouwen, verbouwen, uitbreiden en/of functiewijziging van een gebouw of perceel wordt slechts verleend:

 1. wanneer wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid conform de 'Nota Parkeernormen Amstelveen';

 2. indien de 'Nota Parkeernormen Amstelveen' gedurende de planperiode wordt gewijzigd, dient er rekening te worden gehouden met de wijzigingen.

 

8.4.2 Laden en/of lossen

Indien de bestemming van een gebouw aanleiding geeft tot een te verwachten behoefte aan ruimte voor het laden en/of lossen van goederen, moet in deze behoefte in voldoende mate zijn voorzien aan, in of onder dat gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw behoort.

 

8.4.3 Afwijken van de parkeernormen

Indien uit een door de aanvrager van een omgevingsvergunning te overleggen parkeerbalans blijkt dat niet (geheel) kan worden voldaan aan voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein waarbij rekening gehouden wordt met dubbelgebruik en de benodigde parkeerplaatsen niet in de openbare ruimte kunnen worden gerealiseerd, kunnen Burgemeester en Wethouders in afwijking van het bepaalde in 8.4.1 omgevingsvergunning verlenen indien:

 1. de (resterende) parkeerbehoefte meer dan 2 parkeerplaatsen betreft;

 2. dit niet op stedenbouwkundige of verkeerskundige bezwaren stuit;

 3. de parkeerplaatsen voldoen aan de maatvoering- en bereikbaarheidseisen;

 4. strikte toepassing van de nota leidt tot een bijzondere hardheid die niet door dringende redenen/noodzaak wordt gerechtvaardigd.

 

8.4.4 Afwijken van het laden en/of lossen

Burgemeester en wethouders kunnen in afwijking van het bepaalde in 8.4.2 omgevingsvergunning verlenen indien:

 1. het voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit; of

 2. voor zover op andere wijze in de nodige laad- en/of losruimte wordt voorzien.

 

8.4.5 Nadere eisen parkeernormen

Burgemeester en wethouders kunnen bij de omgevingsvergunning nadere eisen stellen

ten aanzien van:

 1. de aard, plaats en inrichting van de parkeer- en/of stallingsgelegenheid;

 2. de aanwezigheid en aanduiding van parkeer- en/of stallingsgelegenheid uitsluitend ten behoeve van invaliden.

 

8.5 specifieke gebruiksregels

 

8.5.1 Gebruik bouwlagen

 1. Behalve de functie wonen zijn de overige in lid 8.1 genoemde functies slechts toegestaan in de begane grond;

 2. het is toegestaan om per hoofdgebouw een functie, zoals genoemd in lid 8.1 sub b t/m k op de begane grond te wijzigen in maximaal 1 woning.

 

8.5.2 Aan-huis-gebonden beroep en/of -bedrijf

Het uitoefenen van een aan-huis-gebonden beroep en/of bedrijf is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 1. de woonfunctie als primaire functie gehandhaafd blijft;

 2. het bruto-vloeroppervlak voor de uitoefening van het aan-huis-gebonden beroep danwel het aan-huis-gebonden bedrijf mag maximaal 30 % van de vloeroppervlakte van de woning bedragen, met inbegrip van de daarbij behorende bouwwerken;

 3. het gebruik niet leidt tot een onevenredige aantasting van de verkeersontsluiting en parkeersituatie ter plaatse;

 4. het beroep alleen door de bewoner(s) wordt uitgeoefend;

 5. er geen horeca-activiteiten en geen detailhandel plaatsvinden;

 6. er geen buitenopslag plaatsvindt, noch beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten in de openbare ruimte rond de woning, met uitzondering van in- en uitladen.

 

8.5.3 Bed & breakfast

Het verhuren van kamers in een woning ten behoeve van een bed & breakfast is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 1. de woonfunctie als primaire functie gehandhaafd blijft;

 2. het bruto-vloeroppervlak mag maximaal 30 % van de vloeroppervlakte van de woning bedragen;

 3. voor maximaal vier gasten verspreid over maximaal twee kamers voor de duur van maximaal zeven aaneengesloten overnachtingen. Op een kamer mogen maximaal twee slaapplaatsen aanwezig zijn;

 4. de kamers maken deel uit van het hoofdgebouw;

 5. dat deze alleen door de hoofdbewoner mag wordt uitgeoefend, die ook aanwezig blijft;

 6. er dient in voldoende mate in de eigen parkeerbehoefte te worden voorzien op eigen terrein, 1 parkeerplaats per gastenkamer;

 7. er geen zelfstandige horeca-activiteiten en geen zelfstandige detailhandel plaatsvinden.

 

8.5.4 Woningdelen via hospitaverhuur en inwoning

Woningdelen door middel van hospitaverhuur en inwoning in een woning is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 1. de hoofdbewoner de woning feitelijk als hoofdverblijf heeft;

 2. de hoofdbewoner minimaal 60% van de woning zelf bewoond;

 3. er mogen maximaal 3 personen in een woning wonen, exclusief een huishouden van hoofdbewoner;

 4. elke meerderjarige bewoner heeft een eigen onzelfstandige kamer.

 

8.5.5 Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 2.1. eerste lid, onder c, van de Wabo wordt in ieder geval gerekend:

 1. het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken voor bewoning;

 2. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van bedrijven, anders dan die welke zijn genoemd in Bijlage 4 onder de categorieën 1 en 2 in de Staat van bedrijfsactiviteiten;

 3. het gebruiken of doen gebruiken van meer dan 30% van de vloeroppervlakte van een woning, met inbegrip van de daarbij behorende aan- en/of bijgebouwen, als kantoor- en/of praktijkruimte ten behoeve van een aan huis gebonden beroep of bedrijf;

 4. het gebruiken van de daken van bijgebouwen als dakterras;

 5. het gebruik van onbebouwde gronden voor opslag van goederen met een hoogte van meer dan 2 meter;

 6. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting.

 

8.6 afwijken van de gebruiksregels

 

8.6.1 Bedrijf

Met een omgevingsvergunning kan, met inachtneming van de milieusituatie, afgeweken worden van het bepaalde in lid 8.1 sub k toestaan dat tevens bedrijven worden gevestigd die naar de aard en de invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met bedrijven die zijn genoemd in de Staat van Bedrijfsactiviteiten zoals opgenomen in Bijlage 4 onder de categorieën 1, 2.

 

8.6.2 Woningdelen via kamergewijze verhuur

Met een omgevingsvergunning kan een woning, in afwijking van lid 8.1 sub a, worden gebruikt voor kamergewijze verhuur met inachtneming van de volgende voorwaarden:

 1. er moet sprake zijn van minimaal drie en maximaal vier personen die geen huishouden zijn dan wel geen onderlinge band hebben;

 2. elke bewoner heeft een eigen kamer;

 3. bij een grondgebonden woning mag binnen een straal van 50 meter geen andere woning aanwezig zijn waar kamergewijze verhuur plaatsvindt;

 4. bij een appartementencomplex mag maximaal 10% van de woningen worden gebruikt voor kamergewijze verhuur.

 

 

Artikel 9 Gemengd - 2

 

9.1 bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. woningen ten behoeve van het wonen, al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan-huis-verbonden beroep of bedrijf zoals omschreven in lid 9.5.2;

 2. dienstverlenend bedrijf;

 3. sportschool;

 4. maatschappelijke voorzieningen;

 5. kantoren;

 6. bedrijven, die zijn genoemd in de Staat van bedrijfsactiviteiten onder de categorieën 1 en 2, zoals opgenomen in Bijlage 4 behorende bij deze regels (met uitzondering van geluidzoneringsplichtige inrichtingen);

 

met de daarbij behorende:

 1. bouwwerken geen gebouw zijnde;

 2. parkeervoorzieningen, indien er een inrit aanwezig is;

 

met daaraan ondergeschikt:

 1. horeca ten dienste van de bestemmingals bedoeld in sub b t/m f;

 2. ontsluitingswegen en andere verhardingen;

 3. groenvoorzieningen, waterhuishoudkundige voorzieningen en openbare nutsvoorzieningen.

 

9.2 bouwregels

 

9.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 1. een gebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;

 2. het splitsen van bestaande woningen is niet toegestaan;

 3. het samenvoegen van bestaande woningen is niet toegestaan;

 4. bij sloop/nieuwbouw dienen er evenveel woningen te worden teruggebouwd;

 5. de bouwhoogte en de goothoogte ter plaatse van de aanduiding 'maximum goot- en bouwhoogte' mag niet worden overschreden;

 6. de dakhelling mag niet meer bedragen dan 60°. Deze contouren gelden voor ten minste twee dakvlakken;

 

9.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 1. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 meter bedragen;

 2. 6 meter voor palen en masten;

 3. 3 meter voor het overige.

 

9.3 afwijken van de bouwregels

 

9.3.1 Afwijken splitsen woning

Met een omgevingsvergunning kan een woning gesplitst worden met inachtneming van de volgende voorwaarden:

 1. het voormalige samengevoegde woningen betreft, en;

 2. het in niet meer dan 2 woningen wordt gesplitst.

 

9.3.2 Afwijken samenvoegen woning

Met een omgevingsvergunning kan een woning worden samengevoegd met inachtneming van de volgende voorwaarden:

 1. het voormalige gesplitste woningen betreft, en;

 2. dit ten goede komt aan de kwaliteit van de woning.

 

9.4 Voorwaarden m.b.t. het afgeven van een omgevingsvergunning voor bouwen

 

9.4.1 Parkeernormen

Een omgevingsvergunning voor het bouwen, verbouwen, uitbreiden en/of functiewijziging van een gebouw of perceel wordt slechts verleend:

 1. wanneer wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid conform de 'Nota Parkeernormen Amstelveen';

 2. indien de 'Nota Parkeernormen Amstelveen' gedurende de planperiode wordt gewijzigd, dient er rekening te worden gehouden met de wijzigingen.

 

9.4.2 Laden en/of lossen

Indien de bestemming van een gebouw aanleiding geeft tot een te verwachten behoefte aan ruimte voor het laden en/of lossen van goederen, moet in deze behoefte in voldoende mate zijn voorzien aan, in of onder dat gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw behoort.

 

9.4.3 Afwijken van de parkeernormen

Indien uit een door de aanvrager van een omgevingsvergunning te overleggen parkeerbalans blijkt dat niet (geheel) kan worden voldaan aan voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein waarbij rekening gehouden wordt met dubbelgebruik en de benodigde parkeerplaatsen niet in de openbare ruimte kunnen worden gerealiseerd, kunnen Burgemeester en Wethouders in afwijking van het bepaalde in 9.4.1 omgevingsvergunning verlenen indien:

 1. de (resterende) parkeerbehoefte meer dan 2 parkeerplaatsen betreft;

 2. dit niet op stedenbouwkundige of verkeerskundige bezwaren stuit;

 3. de parkeerplaatsen voldoen aan de maatvoering- en bereikbaarheidseisen;

 4. strikte toepassing van de nota leidt tot een bijzondere hardheid die niet door dringende redenen/noodzaak wordt gerechtvaardigd.

 

9.4.4 Afwijken van het laden en/of lossen

Burgemeester en wethouders kunnen in afwijking van het bepaalde in 9.4.2 omgevingsvergunning verlenen indien:

 1. het voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit; of

 2. voor zover op andere wijze in de nodige laad- en/of losruimte wordt voorzien.

 

9.4.5 Nadere eisen parkeernormen

Burgemeester en wethouders kunnen bij de omgevingsvergunning nadere eisen stellen

ten aanzien van:

 1. de aard, plaats en inrichting van de parkeer- en/of stallingsgelegenheid;

 2. de aanwezigheid en aanduiding van parkeer- en/of stallingsgelegenheid uitsluitend ten behoeve van invaliden.

 

9.5 specifieke gebruiksregels

 

9.5.1 Gebruik bouwlagen

 1. Behalve de functie wonen zijn de overige in lid 9.1 genoemde functies slechts toegestaan op de begane grond.

 2. het is toegestaan om per hoofdgebouw een functie, zoals genoemd in lid 9.1 sub b t/m f op de begane grond te wijzigen in maximaal 1 woning.

 

 

9.5.2 Aan-huis-gebonden beroep en/of -bedrijf

Het uitoefenen van een aan-huis-gebonden beroep en/of bedrijf is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 1. de woonfunctie als primaire functie gehandhaafd blijft;

 2. het bruto-vloeroppervlak voor de uitoefening van het aan-huis-gebonden beroep danwel het aan-huis-gebonden bedrijf mag maximaal 30 % van de vloeroppervlakte van de woning bedragen, met inbegrip van de daarbij behorende bouwwerken;

 3. het gebruik niet leidt tot een onevenredige aantasting van de verkeersontsluiting en parkeersituatie ter plaatse;

 4. het beroep alleen door de bewoner(s) wordt uitgeoefend;

 5. er geen horeca-activiteiten en geen detailhandel plaatsvinden;

 6. er geen buitenopslag plaatsvindt, noch beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten in de openbare ruimte rond de woning, met uitzondering van in- en uitladen.

 

9.5.3 Bed & breakfast

Het verhuren van kamers in een woning ten behoeve van een bed & breakfast is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 1. de woonfunctie als primaire functie gehandhaafd blijft;

 2. het bruto-vloeroppervlak mag maximaal 30 % van de vloeroppervlakte van de woning bedragen;

 3. voor maximaal vier gasten verspreid over maximaal twee kamers voor de duur van maximaal zeven aaneengesloten overnachtingen. Op een kamer mogen maximaal twee slaapplaatsen aanwezig zijn;

 4. de kamers maken deel uit van het hoofdgebouw;

 5. dat deze alleen door de hoofdbewoner mag wordt uitgeoefend, die ook aanwezig blijft;

 6. er dient in voldoende mate in de eigen parkeerbehoefte te worden voorzien op eigen terrein, 1 parkeerplaats per gastenkamer;

 7. er geen zelfstandige horeca-activiteiten en geen zelfstandige detailhandel plaatsvinden.

 

9.5.4 Woningdelen via hospitaverhuur en inwoning

Woningdelen door middel van hospitaverhuur en inwoning in een woning is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 1. de hoofdbewoner de woning feitelijk als hoofdverblijf heeft;

 2. de hoofdbewoner minimaal 60% van de woning zelf bewoond;

 3. er mogen maximaal 3 personen in een woning wonen, exclusief een huishouden van hoofdbewoner;

 4. elke meerderjarige bewoner heeft een eigen onzelfstandige kamer.

 

9.5.5 Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 2.1. eerste lid, onder c, van de Wabo wordt in ieder geval gerekend:

 1. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning;

 2. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van bedrijven, anders dan die welke zijn genoemd in Bijlage 4 onder de categorieën 1 en 2 in de Staat van bedrijfsactiviteiten;

 3. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel;

 4. het gebruiken of doen gebruiken van meer dan 30% van de vloeroppervlakte van een woning, met inbegrip van de daarbij behorende aan- en/of bijgebouwen, als kantoor- en/of praktijkruimte ten behoeve van een aan huis gebonden beroep of bedrijf;

 5. het gebruiken van de daken van bijgebouwen als dakterras;

 6. het gebruik van onbebouwde gronden voor opslag van goederen met een hoogte van meer dan 2 meter;

 7. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting.

 

9.6 afwijken van de gebruiksregels

 

9.6.1 Bedrijf

Met een omgevingsvergunning kan, met inachtneming van de milieusituatie, afgeweken worden van het bepaalde in lid 9.1 sub f en toestaan dat tevens bedrijven worden gevestigd die naar de aard en de invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met bedrijven die zijn genoemd in de Staat van Bedrijfsactiviteiten zoals opgenomen in Bijlage 4 onder de categorieën 1, 2.

 

9.6.2 Woningdelen via kamergewijze verhuur

Met een omgevingsvergunning kan een woning, in afwijking van lid 9.1, sub a, worden gebruikt voor kamergewijze verhuur met inachtneming van de volgende voorwaarden:

 1. er moet sprake zijn van minimaal drie en maximaal vier personen die geen huishouden zijn dan wel geen onderlinge band hebben;

 2. elke bewoner heeft een eigen kamer;

 3. bij een grondgebonden woning mag binnen een straal van 50 meter geen andere woning aanwezig zijn waar kamergewijze verhuur plaatsvindt;

 4. bij een appartementencomplex mag maximaal 10% van de woningen worden gebruikt voor kamergewijze verhuur.

 

 

Artikel 10 Gemengd - 3

 

10.1 bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - 3' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. woningen ten behoeve van het wonen, al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan-huis-verbonden beroep of bedrijf zoals omschreven in lid 10.5.2;

 2. detailhandel;

 3. dienstverlenend bedrijf;

 4. sportschool;

 5. maatschappelijke voorzieningen;

 6. kantoren;

 7. ter plaatse van de functieaanduiding 'horeca tot en met categorie 2' is horeca categorie 1 en 2 toegestaan;

 8. bedrijven, die zijn genoemd in de Staat van bedrijfsactiviteiten onder de categorieën 1 en 2, zoals opgenomen in Bijlage 4 behorende bij deze regels (met uitzondering van geluidzoneringsplichtige inrichtingen);

 

met de daarbij behorende:

 1. terrassen, ten dienste van de horeca als bedoeld in sub g, voor zover de gronden zijn gelegen voor de voorgevel van het pand;

 2. parkeervoorzieningen, indien er een inrit aanwezig is;

 3. bouwwerken geen gebouw zijnde;

 

met daaraan ondergeschikt:

 1. horeca ten dienste van de bestemming als bedoeld in sub b t/m f en h;

 2. ontsluitingswegen en andere verhardingen;

 3. groenvoorzieningen, waterhuishoudkundige voorzieningen en openbare nutsvoorzieningen.

 

10.2 bouwregels

 

10.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 1. een gebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;

 2. het bebouwd oppervlak mag 100% bedragen, tenzij anders is aangeduid;

 3. het splitsen van bestaande woningen is niet toegestaan;

 4. het samenvoegen van bestaande woningen is niet toegestaan;

 5. bij sloop/nieuwbouw dienen er evenveel woningen te worden teruggebouwd;

 6. het bebouwd oppervlak mag 100% bedragen, tenzij anders is aangeduid;

 7. de bouwhoogte ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte' mag niet worden overschreden.

 

10.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 1. 6 meter voor palen en masten;

 2. 3 meter voor het overige.

 

10.2.3 terrasafscheiding

Voor het bouwen van een terrasafscheiding geldt dat:

 1. deze ten dienste is van een toegestane zelfstandige horecabedrijf;

 2. een maximale bouwhoogte van 1,00 meter indien het een ondoorzichtige constructie betreft;

 3. een maximale bouwhoogte van 1,80, indien de constructie vanaf 1,00 meter doorzichtige is.

 

10.3 afwijken van de bouwregels

 

10.3.1 Afwijken splitsen woning

Met een omgevingsvergunning kan een woning gesplitst worden met inachtneming van de volgende voorwaarden:

 1. het voormalige samengevoegde woningen betreft, en;

 2. het in niet meer dan 2 woningen wordt gesplitst.

 

10.3.2 Afwijken samenvoegen woning

Met een omgevingsvergunning kan een woning worden samengevoegd met inachtneming van de volgende voorwaarden:

 1. het voormalige gesplitste woningen betreft, en;

 2. dit ten goede komt aan de kwaliteit van de woning.

 

10.4 Voorwaarden m.b.t. het afgeven van een omgevingsvergunning voor bouwen

 

10.4.1 Parkeernormen

Een omgevingsvergunning voor het bouwen, verbouwen, uitbreiden en/of functiewijziging van een gebouw of perceel wordt slechts verleend:

 1. wanneer wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid conform de 'Nota Parkeernormen Amstelveen';

 2. indien de 'Nota Parkeernormen Amstelveen' gedurende de planperiode wordt gewijzigd, dient er rekening te worden gehouden met de wijzigingen.

 

10.4.2 Laden en/of lossen

Indien de bestemming van een gebouw aanleiding geeft tot een te verwachten behoefte aan ruimte voor het laden en/of lossen van goederen, moet in deze behoefte in voldoende mate zijn voorzien aan, in of onder dat gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw behoort.

 

10.4.3 Afwijken van de parkeernormen

Indien uit een door de aanvrager van een omgevingsvergunning te overleggen parkeerbalans blijkt dat niet (geheel) kan worden voldaan aan voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein waarbij rekening gehouden wordt met dubbelgebruik en de benodigde parkeerplaatsen niet in de openbare ruimte kunnen worden gerealiseerd, kunnen Burgemeester en Wethouders in afwijking van het bepaalde in 10.4.1 omgevingsvergunning verlenen indien:

 1. de (resterende) parkeerbehoefte meer dan 2 parkeerplaatsen betreft;

 2. dit niet op stedenbouwkundige of verkeerskundige bezwaren stuit;

 3. de parkeerplaatsen voldoen aan de maatvoering- en bereikbaarheidseisen;

 4. strikte toepassing van de nota leidt tot een bijzondere hardheid die niet door dringende redenen/noodzaak wordt gerechtvaardigd.

 

10.4.4 Afwijken van het laden en/of lossen

Burgemeester en wethouders kunnen in afwijking van het bepaalde in 10.4.2 omgevingsvergunning verlenen indien:

 1. het voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit; of

 2. voor zover op andere wijze in de nodige laad- en/of losruimte wordt voorzien.

 

10.4.5 Nadere eisen parkeernormen

Burgemeester en wethouders kunnen bij de omgevingsvergunning nadere eisen stellen

ten aanzien van:

 1. de aard, plaats en inrichting van de parkeer- en/of stallingsgelegenheid;

 2. de aanwezigheid en aanduiding van parkeer- en/of stallingsgelegenheid uitsluitend ten behoeve van invaliden.

 

10.5 specifieke gebruiksregels

 

10.5.1 Gebruik bouwlagen

 1. Behalve de functie wonen zijn de overige in lid 10.1 genoemde functies slechts toegestaan in de eerste twee bouwlagen.

 2. het is toegestaan om per hoofdgebouw een bestaande functie, zoals genoemd in lid 10.1 sub b t/m h in de eerste twee bouwlagen te wijzigen in maximaal 1 woning.

 

10.5.2 Aan-huis-gebonden beroep en/of -bedrijf

Het uitoefenen van een aan-huis-gebonden beroep en/of bedrijf is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 1. de woonfunctie als primaire functie gehandhaafd blijft;

 2. het bruto-vloeroppervlak voor de uitoefening van het aan-huis-gebonden beroep danwel het aan-huis-gebonden bedrijf mag maximaal 30 % van de vloeroppervlakte van de woning bedragen, met inbegrip van de daarbij behorende bouwwerken;

 3. het gebruik niet leidt tot een onevenredige aantasting van de verkeersontsluiting en parkeersituatie ter plaatse;

 4. het beroep alleen door de bewoner(s) wordt uitgeoefend;

 5. er geen horeca-activiteiten en geen detailhandel plaatsvinden;

 6. er geen buitenopslag plaatsvindt, noch beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten in de openbare ruimte rond de woning, met uitzondering van in- en uitladen.

 

10.5.3 Bed & breakfast

Het verhuren van kamers in een woning ten behoeve van een bed & breakfast is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 1. de woonfunctie als primaire functie gehandhaafd blijft;

 2. het bruto-vloeroppervlak mag maximaal 30 % van de vloeroppervlakte van de woning bedragen;

 3. voor maximaal vier gasten verspreid over maximaal twee kamers voor de duur van maximaal zeven aaneengesloten overnachtingen. Op een kamer mogen maximaal twee slaapplaatsen aanwezig zijn;

 4. de kamers maken deel uit van het hoofdgebouw;

 5. dat deze alleen door de hoofdbewoner mag wordt uitgeoefend, die ook aanwezig blijft;

 6. er dient in voldoende mate in de eigen parkeerbehoefte te worden voorzien op eigen terrein, 1 parkeerplaats per gastenkamer;

 7. er geen zelfstandige horeca-activiteiten en geen zelfstandige detailhandel plaatsvinden.

 

10.5.4 Woningdelen via hospitaverhuur en inwoning

Woningdelen door middel van hospitaverhuur en inwoning in een woning is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 1. de hoofdbewoner de woning feitelijk als hoofdverblijf heeft;

 2. de hoofdbewoner minimaal 60% van de woning zelf bewoond;

 3. er mogen maximaal 3 personen in een woning wonen, exclusief een huishouden van hoofdbewoner;

 4. elke meerderjarige bewoner heeft een eigen onzelfstandige kamer.

 

10.5.5 Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 2.1. eerste lid, onder c, van de Wabo wordt in ieder geval gerekend:

 1. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning;

 2. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van bedrijven, anders dan die welke zijn genoemd in Bijlage 4 onder de categorieën 1 en 2 in de Staat van bedrijfsactiviteiten;

 3. het gebruiken of doen gebruiken van meer dan 30% van de vloeroppervlakte van een woning, met inbegrip van de daarbij behorende aan- en/of bijgebouwen, als kantoor- en/of praktijkruimte ten behoeve van een aan huis gebonden beroep of bedrijf;

 4. het gebruiken van de daken van bijgebouwen als dakterras;

 5. het gebruik van onbebouwde gronden voor opslag van goederen met een hoogte van meer dan 2 meter;

 6. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting.

 

10.6 Afwijken van de gebruiksregels

 

10.6.1 Bedrijf

Met een omgevingsvergunning kan, met inachtneming van de milieusituatie, afgeweken worden van het bepaalde in lid 10.1 sub h en toestaan dat tevens bedrijven worden gevestigd die naar de aard en de invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met bedrijven die zijn genoemd in de Staat van Bedrijfsactiviteiten zoals opgenomen in Bijlage 4 onder de categorieën 1, 2.

 

10.6.2 Woningdelen via kamergewijze verhuur

Met een omgevingsvergunning kan een woning, in afwijking van lid 10.1, sub a, worden gebruikt voor kamergewijze verhuur met inachtneming van de volgende voorwaarden:

 1. er moet sprake zijn van minimaal drie en maximaal vier personen die geen huishouden zijn dan wel geen onderlinge band hebben;

 2. elke bewoner heeft een eigen kamer;

 3. bij een grondgebonden woning mag binnen een straal van 50 meter geen andere woning aanwezig zijn waar kamergewijze verhuur plaatsvindt;

 4. bij een appartementencomplex mag maximaal 10% van de woningen worden gebruikt voor kamergewijze verhuur.

 

 

Artikel 11 Gemengd - 4

 

11.1 bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - 4' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. maatschappelijke voorzieningen;

 2. kantoren;

 

met de daarbij behorende:

 1. parkeervoorzieningen;

 2. speelvoorzieningen;

 3. bouwwerken geen gebouw zijnde;

 

met daaraan ondergeschikt:

 1. ontsluitingswegen en andere verhardingen/paden;

 2. horeca ten dienste van de bestemming als bedoeld in sub a en b;

 3. speelvoorzieningen;

 4. bruggen;

 5. groenvoorzieningen, waterhuishoudkundige voorzieningen en openbare nutsvoorzieningen.

 

11.2 bouwregels

 

11.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 1. een gebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;

 2. de bouwhoogte ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte' mag niet worden overschreden.

 

11.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 1. 6 meter voor palen en masten;

 2. 3 meter voor het overige.

 

11.3 Voorwaarden m.b.t. het afgeven van een omgevingsvergunning voor bouwen

 

11.3.1 Parkeernormen

Een omgevingsvergunning voor het bouwen, verbouwen, uitbreiden en/of functiewijziging van een gebouw of perceel wordt slechts verleend:

 1. wanneer wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid conform de 'Nota Parkeernormen Amstelveen';

 2. indien de 'Nota Parkeernormen Amstelveen' gedurende de planperiode wordt gewijzigd, dient er rekening te worden gehouden met de wijzigingen.

 

11.3.2 Laden en/of lossen

Indien de bestemming van een gebouw aanleiding geeft tot een te verwachten behoefte aan ruimte voor het laden en/of lossen van goederen, moet in deze behoefte in voldoende mate zijn voorzien aan, in of onder dat gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw behoort.

 

11.3.3 Afwijken van de parkeernormen

Indien uit een door de aanvrager van een omgevingsvergunning te overleggen parkeerbalans blijkt dat niet (geheel) kan worden voldaan aan voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein waarbij rekening gehouden wordt met dubbelgebruik en de benodigde parkeerplaatsen niet in de openbare ruimte kunnen worden gerealiseerd, kunnen Burgemeester en Wethouders in afwijking van het bepaalde in 11.3.1 omgevingsvergunning verlenen indien:

 1. de (resterende) parkeerbehoefte meer dan 2 parkeerplaatsen betreft;

 2. dit niet op stedenbouwkundige of verkeerskundige bezwaren stuit;

 3. de parkeerplaatsen voldoen aan de maatvoering- en bereikbaarheidseisen;

 4. strikte toepassing van de nota leidt tot een bijzondere hardheid die niet door dringende redenen/noodzaak wordt gerechtvaardigd.

 

11.3.4 Afwijken van het laden en/of lossen

Burgemeester en wethouders kunnen in afwijking van het bepaalde in 11.3.2 omgevingsvergunning verlenen indien:

 1. het voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit; of

 2. voor zover op andere wijze in de nodige laad- en/of losruimte wordt voorzien.

 

11.3.5 Nadere eisen parkeernormen

Burgemeester en wethouders kunnen bij de omgevingsvergunning nadere eisen stellen

ten aanzien van:

 1. de aard, plaats en inrichting van de parkeer- en/of stallingsgelegenheid;

 2. de aanwezigheid en aanduiding van parkeer- en/of stallingsgelegenheid uitsluitend ten behoeve van invaliden.

 

11.4 specifieke gebruiksregels

 

11.4.1 Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 2.1. eerste lid, onder c, van de Wabo wordt in ieder geval gerekend:

 1. het gebruik van gebouwen voor bewoning;

 2. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van bedrijven;

 3. het gebruik van onbebouwde gronden voor opslag van goederen;

 4. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting.

 

 

Artikel 12 Groen

 

12.1 bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. groenvoorzieningen;

 2. ter plaatse van de functieaanduiding 'specifieke vorm van groen - jeu de boules baan' is een jeu de boulesbaan toegestaan;

 

met daaraan ondergeschikt:

 1. parkeervoorzieningen;

 2. fiets-, voet en ruiterpaden;

 3. speelvoorzieningen;

 4. water, waterlopen en waterpartijen;

 5. nutsvoorzieningen;

 6. bruggen;

 

met de daarbij behorende:

 1. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

 

12.2 bouwregels

 

12.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 1. een gebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;

 2. het bebouwingspercentage mag 100% bedragen, tenzij anders is aangeduid;

 3. de bouwhoogte ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte' mag niet worden overschreden.

 

12.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de bestemming groen gelden de volgende regels:

 1. de hoogte van kunstwerken mag niet meer bedragen dan 6 meter;

 2. de hoogte van palen en masten mag niet meer bedragen dan 10 meter;

 3. de hoogte van andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 4 meter;

 4. ter plaatse van de bouwaanduiding 'karakteristiek (banpaal)' is een banpaal toegestaan. Deze dient in stand te worden gehouden.

 

12.3 specifieke gebruiksregels

 

12.3.1 Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt in ieder geval gerekend:

 1. het gebruik van gronden als opslag-, stort- of bergplaats van al dan niet afgedankte voorwerpen, stoffen of producten, behoudens voorzover dat noodzakelijk is voor het op de bestemming gerichte beheer van de gronden;

 2. het gebruik van gronden als staan- of ligplaats, alsmede kampeerterrein;

 3. het gebruik van gronden voor het beproeven van voer- of vaartuigen, voor het beoefenen van auto- of motorsport of de (model) vliegsport en voor het houden wedstrijden met motorvoertuigen of bromfietsen;

 4. het gebruik van gronden voor sport- of wedstrijdterrein, parkeerterrein, landingsplaats, dagcamping dan wel voor de ruitersport.

 

Artikel 13 Horeca

 

13.1 bestemmingsomschrijving

De voor 'Horeca' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. gebouwen ten behoeve van horecavoorzieningen:

 2. ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot en met categorie 2' is horeca 1 en 2 toegestaan;

 3. ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot en met categorie 4' is horeca 1, 2, 3 en 4 toegestaan;

 4. ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 5' is een hotel toegestaan;

 

met de daarbij behorende:

 1. parkeervoorzieningen;

 2. bouwwerken geen gebouwen zijnde;

 3. terrassen, voor zover de gronden zijn gelegen voor de voorgevel van het pand;

 

met daaraan ondergeschikt:

 1. ontsluitingswegen en andere verhardingen;

 2. groenvoorzieningen, waterhuishoudkundige voorzieningen en openbare nutsvoorzieningen.

 

13.2 bouwregels

 

13.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 1. een gebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;

 2. het bebouwingspercentage mag 100% bedragen, tenzij anders is aangeduid;

 3. de bouwhoogte ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte' mag niet worden overschreden;

 4. de goot- en bouwhoogte ter plaatse van de aanduiding 'maximum goot- en bouwhoogte' mag niet worden overschreden;

 5. de dakhelling van een gebouw mag niet meer dan 60° bedragen. Deze contouren gelden voor ten minste twee dakvlakken.

 

13.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 1. 6 meter voor palen en masten;

 2. 3 meter voor het overige.

 

13.2.3 terrasafscheiding

Voor het bouwen van een terrasafscheiding geldt dat:

 1. een maximale bouwhoogte van 1,00 meter indien het een ondoorzichtige constructie betreft;

 2. een maximale bouwhoogte van 1,80, indien de constructie vanaf 1,00 meter doorzichtige is.

 

13.3 Voorwaarden m.b.t. het afgeven van een omgevingsvergunning voor bouwen

 

13.3.1 Parkeernormen

Een omgevingsvergunning voor het bouwen, verbouwen, uitbreiden en/of functiewijziging van een gebouw of perceel wordt slechts verleend:

 1. wanneer wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid conform de 'Nota Parkeernormen Amstelveen';

 2. indien de 'Nota Parkeernormen Amstelveen' gedurende de planperiode wordt gewijzigd, dient er rekening te worden gehouden met de wijzigingen.

 

13.3.2 Laden en/of lossen

Indien de bestemming van een gebouw aanleiding geeft tot een te verwachten behoefte aan ruimte voor het laden en/of lossen van goederen, moet in deze behoefte in voldoende mate zijn voorzien aan, in of onder dat gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw behoort.

 

13.3.3 Afwijken van de parkeernormen

Indien uit een door de aanvrager van een omgevingsvergunning te overleggen parkeerbalans blijkt dat niet (geheel) kan worden voldaan aan voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein waarbij rekening gehouden wordt met dubbelgebruik en de benodigde parkeerplaatsen niet in de openbare ruimte kunnen worden gerealiseerd, kunnen Burgemeester en Wethouders in afwijking van het bepaalde in 13.3.1 omgevingsvergunning verlenen indien:

 1. de (resterende) parkeerbehoefte meer dan 2 parkeerplaatsen betreft;

 2. dit niet op stedenbouwkundige of verkeerskundige bezwaren stuit;

 3. de parkeerplaatsen voldoen aan de maatvoering- en bereikbaarheidseisen;

 4. strikte toepassing van de nota leidt tot een bijzondere hardheid die niet door dringende redenen/noodzaak wordt gerechtvaardigd.

 

13.3.4 Afwijken van het laden en/of lossen

Burgemeester en wethouders kunnen in afwijking van het bepaalde in 13.3.2 omgevingsvergunning verlenen indien:

 1. het voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit; of

 2. voor zover op andere wijze in de nodige laad- en/of losruimte wordt voorzien.

 

13.3.5 Nadere eisen parkeernormen

Burgemeester en wethouders kunnen bij de omgevingsvergunning nadere eisen stellen

ten aanzien van:

 1. de aard, plaats en inrichting van de parkeer- en/of stallingsgelegenheid;

 2. de aanwezigheid en aanduiding van parkeer- en/of stallingsgelegenheid uitsluitend ten behoeve van invaliden.

 

13.4 specifieke gebruiksregels

 

13.4.1 Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt in ieder geval gerekend:

 1. het gebruik van onbebouwde gronden voor opslag van goederen;

 2. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel;

 3. het gebruik van bouwwerken voor bewoning;

 4. het gebruik van gronden en bouwwerken als seksinrichting.

 

 

Artikel 14 Kantoor

 

14.1 bestemmingsomschrijving

De voor 'Kantoor' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. gebouwen ten behoeve van kantoren;

 2. ter plaatse van de functieaanduiding 'parkeergarage' is een parkeergarage toegestaan;

 

met de daarbij behorende:

 1. bouwwerken geen gebouwen zijnde;

 

met daaraan ondergeschikt:

 1. ontsluitingswegen en andere verhardingen;

 2. groenvoorzieningen, parkeervoorzieningen, waterhuishoudkundige voorzieningen en openbare nutsvoorzieningen;

 3. ondergeschikte horeca ten dienste van de bestemming;

 4. terras ten dienste van de bestemming.

 

14.2 bouwregels

 

14.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 1. een gebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;

 2. de bouwhoogte ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte' mag niet worden overschreden;

 3. de goot- en bouwhoogte ter plaatse van de aanduiding 'maximum goot- en bouwhoogte' mag niet worden overschreden;

 4. het bebouwingspercentage bedraagt 100%, tenzij anders is aangeduid;

 5. ter plaatse van de bouwaanduiding 'specifieke bouwaanduiding - inritconstructies' is een inrit toegestaan.

 

14.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 1. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 meter bedragen, met dien verstande dat de hoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel c.q. het verlengde daarvan niet meer dan 1 meter mag bedragen;

 2. 6 meter voor palen en masten;

 3. 3 meter voor het overige.

 

14.3 Voorwaarden m.b.t. het afgeven van een omgevingsvergunning voor bouwen

 

14.3.1 Parkeernormen

Een omgevingsvergunning voor het bouwen, verbouwen, uitbreiden en/of functiewijziging van een gebouw of perceel wordt slechts verleend:

 1. wanneer wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid conform de 'Nota Parkeernormen Amstelveen';

 2. indien de 'Nota Parkeernormen Amstelveen' gedurende de planperiode wordt gewijzigd, dient er rekening te worden gehouden met de wijzigingen.

 

14.3.2 Laden en/of lossen

Indien de bestemming van een gebouw aanleiding geeft tot een te verwachten behoefte aan ruimte voor het laden en/of lossen van goederen, moet in deze behoefte in voldoende mate zijn voorzien aan, in of onder dat gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw behoort.

 

14.3.3 Afwijken van de parkeernormen

Indien uit een door de aanvrager van een omgevingsvergunning te overleggen parkeerbalans blijkt dat niet (geheel) kan worden voldaan aan voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein waarbij rekening gehouden wordt met dubbelgebruik en de benodigde parkeerplaatsen niet in de openbare ruimte kunnen worden gerealiseerd, kunnen Burgemeester en Wethouders in afwijking van het bepaalde in 14.3.1 omgevingsvergunning verlenen indien:

 1. de (resterende) parkeerbehoefte meer dan 2 parkeerplaatsen betreft;

 2. dit niet op stedenbouwkundige of verkeerskundige bezwaren stuit;

 3. de parkeerplaatsen voldoen aan de maatvoering- en bereikbaarheidseisen;

 4. strikte toepassing van de nota leidt tot een bijzondere hardheid die niet door dringende redenen/noodzaak wordt gerechtvaardigd.

 

14.3.4 Afwijken van het laden en/of lossen

Burgemeester en wethouders kunnen in afwijking van het bepaalde in 14.3.2 omgevingsvergunning verlenen indien:

 1. het voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit; of

 2. voor zover op andere wijze in de nodige laad- en/of losruimte wordt voorzien.

 

14.3.5 Nadere eisen parkeernormen

Burgemeester en wethouders kunnen bij de omgevingsvergunning nadere eisen stellen

ten aanzien van:

 1. de aard, plaats en inrichting van de parkeer- en/of stallingsgelegenheid;

 2. de aanwezigheid en aanduiding van parkeer- en/of stallingsgelegenheid uitsluitend ten behoeve van invaliden.

 

14.4 specifieke gebruiksregels

 

14.4.1 Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 2.1. eerste lid, onder c, van de Wabo wordt in ieder geval gerekend:

 1. het gebruik van onbebouwde gronden voor opslag van goederen;

 2. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting;

 3. het gebruik ten behoeve van detailhandel;

 4. het gebruik ten behoeve van zelfstandige horeca;

 5. het gebruik van bouwwerken voor bewoning.

 

 

Artikel 15 Maatschappelijk

 

15.1 bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. gebouwen ten behoeve van maatschappelijke voorzieningen;

 2. ter plaatse van de functieaanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - educatief' zijn uitsluitend educatieve functies toegestaan;

 3. ter plaatse van de functieaanduiding 'scouting' is uitsluitend een scouting toegestaan

 4. ter plaatse van de functieaanduiding 'kantoor' is ook kantoor toegestaan;

 5. ter plaatse van de functieaanduiding 'gemengd' zijn tevens (vergader)bijeenkomsten voor bedrijven en kleinschalige teambuildingsactiviteiten toegestaan;

 

met de daarbij behorende:

 1. parkeervoorzieningen, indien er een inrit aanwezig is;

 2. bouwwerken geen gebouwen zijnde;

 

met daaraan ondergeschikt:

 1. horeca ten dienste van de bestemming;

 2. detailhandel ten dienste van de bestemming;

 3. ontsluitingswegen en andere verhardingen;

 4. groenvoorzieningen, speelvoorzieningen, waterhuishoudkundige voorzieningen en openbare nutsvoorzieningen.

 

15.2 bouwregels

 

15.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 1. een gebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;

 2. de bouwhoogte ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte' mag niet worden overschreden;

 3. de goot- en bouwhoogte ter plaatse van de aanduiding 'maximum goot- en bouwhoogte' mag niet worden overschreden;

 4. het bebouwingspercentage mag 100% bedragen, tenzij anders is aangeduid.

 

15.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 1. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 meter bedragen;

 2. 10 meter voor palen en (licht)masten;

 3. 3 meter voor het overige.

 

15.3 Voorwaarden m.b.t. het afgeven van een omgevingsvergunning voor bouwen

 

15.3.1 Parkeernormen

Een omgevingsvergunning voor het bouwen, verbouwen, uitbreiden en/of functiewijziging van een gebouw of perceel wordt slechts verleend:

 1. wanneer wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid conform de 'Nota Parkeernormen Amstelveen';

 2. indien de 'Nota Parkeernormen Amstelveen' gedurende de planperiode wordt gewijzigd, dient er rekening te worden gehouden met de wijzigingen.

 

15.3.2 Laden en/of lossen

Indien de bestemming van een gebouw aanleiding geeft tot een te verwachten behoefte aan ruimte voor het laden en/of lossen van goederen, moet in deze behoefte in voldoende mate zijn voorzien aan, in of onder dat gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw behoort.

 

15.3.3 Afwijken van de parkeernormen

Indien uit een door de aanvrager van een omgevingsvergunning te overleggen parkeerbalans blijkt dat niet (geheel) kan worden voldaan aan voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein waarbij rekening gehouden wordt met dubbelgebruik en de benodigde parkeerplaatsen niet in de openbare ruimte kunnen worden gerealiseerd, kunnen Burgemeester en Wethouders in afwijking van het bepaalde in 15.3.1 omgevingsvergunning verlenen indien:

 1. de (resterende) parkeerbehoefte meer dan 2 parkeerplaatsen betreft;

 2. dit niet op stedenbouwkundige of verkeerskundige bezwaren stuit;

 3. de parkeerplaatsen voldoen aan de maatvoering- en bereikbaarheidseisen;

 4. strikte toepassing van de nota leidt tot een bijzondere hardheid die niet door dringende redenen/noodzaak wordt gerechtvaardigd.

 

15.3.4 Afwijken van het laden en/of lossen

Burgemeester en wethouders kunnen in afwijking van het bepaalde in 15.3.2 omgevingsvergunning verlenen indien:

 1. het voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit; of

 2. voor zover op andere wijze in de nodige laad- en/of losruimte wordt voorzien.

 

15.3.5 Nadere eisen parkeernormen

Burgemeester en wethouders kunnen bij de omgevingsvergunning nadere eisen stellen

ten aanzien van:

 1. de aard, plaats en inrichting van de parkeer- en/of stallingsgelegenheid;

 2. de aanwezigheid en aanduiding van parkeer- en/of stallingsgelegenheid uitsluitend ten behoeve van invaliden.

 

15.4 specifieke gebruiksregels

 

15.4.1 Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt in ieder geval gerekend:

 1. het gebruik van de onbebouwde gronden voor opslag van goederen;

 2. het gebruik van gronden als begraafplaats, asielzoekerscentrum en verslavingszorg

 3. het gebruik van gronden en bouwwerken als seksinrichting;

 4. het gebruik van gebouwen voor bewoning;

 5. het gebruik van gronden en bouwwerken voor zelfstandige detailhandel;

 6. het gebruik van gronden en bouwwerken voor zelfstandige horeca.

 

 

Artikel 16 Recreatie - Verblijfsrecreatie

 

16.1 bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie - Verblijfsrecreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. recreatieve doeleinden;

 

met de daarbij behorende:

 1. waterhuishoudkundige voorzieningen;

 2. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

 3. tuinhuis en hobbyplantenkas;

 

met daaraan ondergeschikt:

 1. groenvoorzieningen.

 

16.2 bouwregels

 

16.2.1 Tuinhuis

Voor het oprichten van tuinhuis gelden de volgende regels:

 1. een tuinhuis mag uitsluitend binnen het bouwvlak worden gerealiseerd;

 2. het bebouwingspercentage mag 100% bedragen, tenzij anders is aangeduid;

 3. de bouwhoogte ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte' mag niet worden overschreden.

 

16.2.2 Hobbyplantenkas

Voor het oprichten van hobbyplantenkas gelden de volgende regels:

 1. per perceel mag één hobbyplantenkas worden opgericht;

 2. de maximum oppervlakte van een hobbyplantenkas mag niet meer bedragen dan 10 m²;

 3. de bouwhoogte van een hobbyplantenkas mag niet meer bedragen dan 3 meter.

 

16.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het oprichten van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

 1. de bouwhoogte van gereedschapskisten mag maximaal 0,60 meter bedragen;

 2. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 meter bedragen;

 3. 3 meter voor masten en voor het overige.

 

16.3 specifieke gebruiksregels

 

16.3.1 Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt in ieder geval gerekend:

 1. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen;

 2. het gebruik van gronden en gebouwen voor een seksinrichting;

 3. het gebruik van gronden en gebouwen voor detailhandel;

 4. als opslag-, stort- of bergplaats van al dan niet afgedankte voorwerpen, stoffen of producten, behoudens voor zover dat noodzakelijk is voor het op de bestemming gerichte beheer van de gronden;

 5. voor het aanwezig zijn of opgeslagen hebben van aan hun gebruik onttrokken machines, voer-, vaar- of vliegtuigen dan wel onderdelen daarvan;

 6. voor het beproeven van voer- of vaartuigen, voor het beoefenen van auto- of motorsport of de (model)vliegsport en voor het houden van wedstrijden met motorvoertuigen of bromfietsen;

 7. voor sport- of wedstrijdterrein, landingsplaats, dagcamping dan wel voor de ruitersport;

 8. het gebruik van bebouwing als hoofdverblijf ten behoeve van permanente bewoning.

 

 

Artikel 17 Sport

 

17.1 bestemmingsomschrijving

De voor 'Sport' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. sportterreinen met de daar bijbehorende gebouwen en voorzieningen;

 

met de daarbij behorende:

 1. waterhuishoudkundige voorzieningen;

 2. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

 3. fietsenstallingen;

 4. infrastructurele voorzieningen met het oog op het beheer van de bestemming;

 5. ruiterpaden en fiets- en voetpaden;

 

met daaraan ondergeschikt:

 1. ontsluitingswegen, parkeervoorzieningen en andere verhardingen;

 2. groenvoorzieningen, speelvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen;

 3. ondergeschikte horeca ten dienste van de bestemming;

 4. zalenverhuur;

 5. detailhandel.

 

17.2 bouwregels

 

17.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 1. de hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;

 2. de bouwhoogte ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte' mag niet worden overschreden.

 

17.2.2 Bijbehorend bouwwerk

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken ten dienste van de sportvoorziening gelden de volgende regels:

 1. de gezamenlijke oppervlakte per sportvereniging mag niet meer bedragen dan 50 m2;

 2. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 4.50 meter.

 

17.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 1. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 10 meter;

 2. de hoogte van lichtmasten mag niet meer dan 15 meter;

 3. de hoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 6 meter bedragen.

 

17.3 Voorwaarden m.b.t. het afgeven van een omgevingsvergunning voor bouwen

 

17.3.1 Parkeernormen

Een omgevingsvergunning voor het bouwen, verbouwen, uitbreiden en/of functiewijziging van een gebouw of perceel wordt slechts verleend:

 1. wanneer wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid conform de 'Nota Parkeernormen Amstelveen';

 2. indien de 'Nota Parkeernormen Amstelveen' gedurende de planperiode wordt gewijzigd, dient er rekening te worden gehouden met de wijzigingen.

 

17.3.2 Laden en/of lossen

Indien de bestemming van een gebouw aanleiding geeft tot een te verwachten behoefte aan ruimte voor het laden en/of lossen van goederen, moet in deze behoefte in voldoende mate zijn voorzien aan, in of onder dat gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw behoort.

 

17.3.3 Afwijken van de parkeernormen

Indien uit een door de aanvrager van een omgevingsvergunning te overleggen parkeerbalans blijkt dat niet (geheel) kan worden voldaan aan voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein waarbij rekening gehouden wordt met dubbelgebruik en de benodigde parkeerplaatsen niet in de openbare ruimte kunnen worden gerealiseerd, kunnen Burgemeester en Wethouders in afwijking van het bepaalde in 17.3.1 omgevingsvergunning verlenen indien:

 1. de (resterende) parkeerbehoefte meer dan 2 parkeerplaatsen betreft;

 2. dit niet op stedenbouwkundige of verkeerskundige bezwaren stuit;

 3. de parkeerplaatsen voldoen aan de maatvoering- en bereikbaarheidseisen;

 4. strikte toepassing van de nota leidt tot een bijzondere hardheid die niet door dringende redenen/noodzaak wordt gerechtvaardigd.

 

17.3.4 Afwijken van het laden en/of lossen

Burgemeester en wethouders kunnen in afwijking van het bepaalde in 17.3.2 omgevingsvergunning verlenen indien:

 1. het voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit; of

 2. voor zover op andere wijze in de nodige laad- en/of losruimte wordt voorzien.

 

17.3.5 Nadere eisen parkeernormen

Burgemeester en wethouders kunnen bij de omgevingsvergunning nadere eisen stellen

ten aanzien van:

 1. de aard, plaats en inrichting van de parkeer- en/of stallingsgelegenheid;

 2. de aanwezigheid en aanduiding van parkeer- en/of stallingsgelegenheid uitsluitend ten behoeve van invaliden.

 

17.4 specifieke gebruiksregels

 

17.4.1 Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt in ieder geval gerekend het gebruik van de gronden:

 1. als staan- of ligplaats van onderkomens, alsmede kampeerterrein;

 2. als opslag-, stort- of bergplaats van al dan niet afgedankte voorwerpen, stoffen of producten, behoudens voor zover dat noodzakelijk is voor het op de bestemming gerichte beheer van de gronden;

 3. voor het aanwezig zijn of opgeslagen hebben van aan hun gebruik onttrokken machines, voer-, vaar- of vliegtuigen dan wel onderdelen daarvan, alsmede het plaatsen van al dan niet gerede motorvoertuigen;

 4. voor het beproeven van voer- of vaartuigen, voor het beoefenen van auto- of motorsport of de (model)vliegsport en voor het houden van wedstrijden met motorvoertuigen of bromfietsen;

 5. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting;

 6. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van zelfstandige horeca;

 7. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van zelfstandige detailhandel.

 

 

Artikel 18 Tuin

 

18.1 bestemmingsomschrijving

De voor Tuin (T) aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. tuinen behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen;

 2. entreeportalen;

 3. erkers;

 4. fietsenbergingen;

 

met de daarbij behorende:

 1. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

 

met daaraan ondergeschikt:

 1. verhardingen;

 2. parkeren, indien er een inrit aanwezig is;

 3. containerbergingen;

 4. inrit voor parkeergarage.

 

18.2 bouwregels

 

18.2.1 Gebouwen en carports

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen en carports worden gebouwd, behoudens het bepaalde in 18.2.3, 18.2.4 en 18.2.5.

 

18.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 1. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan:

 1. 6 meter voor palen en masten;

 2. 3 meter voor het overige.

 1. voor erf- en perceelafscheidingen bij woningen in een voorerfgebied, dat grenst aan een openbaar toegankelijk gebied gelden de volgende voorwaarden:

 1. de hoogte van de afscheiding in een voorerfgebied mag vanaf het aansluitende terrein niet meer dan 2,00 meter bedragen, mits het voorerfgebied minimaal 2,50 meter diep is ten opzichte van de voorgevelrooilijn van de woning ;

 2. een afscheiding van 2,00 meter hoog in het voorerfgebied mag slechts bestaan uit een transparant rasterwerk dat minimaal 90% open van structuur is, en zich leent voor begroeiing;

 3. de bouwhoogte van gemetselde penanten in een voorerfgebied mag niet meer dan 2,00 meter bedragen;

 4. een toegangspoort, die onderdeel uitmaakt van de totale erf- of perceelafscheiding of die geplaatst wordt tussen groenvoorzieningen, mag niet breder zijn dan 4 meter en niet hoger dan 2 meter ten opzichte van het aansluitende terrein.

 1. een vijver is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 1. de oppervlakte mag ten hoogste 50 m2 bedragen;

 2. een vijver mag niet meer dan 0,3 meter boven het aansluitend terrein uitsteken;

 3. een vijver is alleen bedoeld voor het houden van aan water gebonden flora- en fauna, dus niet als zwemvijver.

 

18.2.3 Erkers

Voor het bouwen van erkers gelden de volgende regels:

 1. een erker mag alleen worden gebouwd aan een hoofdgebouw;

 2. de diepte van een erker mag maximaal 1 meter bedragen;

 3. ter plaatse van een voorgevel mag de erker een breedte hebben van het oorspronkelijk raam;

 4. ter plaatse van een zijgevel mag de breedte van een erker maximaal 4/10 deel bedragen van de oorspronkelijke gevelbreedte waar tegenaan wordt gebouwd;

 5. de hoogte van een erker mag niet hoger zijn dan de bouwhoogte van de aansluitende eerste bouwlaag van het hoofdgebouw;

 6. er dient een niet te bebouwen strook in acht te worden genomen van 1 meter ten opzichte van gronden bestemd voor verkeer en groen;

 7. het dak van een erker grenzend aan, of uitziend op, de openbare weg mag als balkon/dakterras worden ingericht;

 8. een erker wordt niet toegestaan indien er, in hetzelfde gevelvlak, ter hoogte van de entree een bouwwerk als bedoeld in lid 18.2.4 is gerealiseerd of vergund.

 

18.2.4 Entreeportalen

Voor het bouwen van entreeportalen gelden de volgende regels:

 1. een entreeportaal mag worden opgericht ter plaatse van en aansluitend op de toegang van hoofdgebouwen;

 2. de maximum oppervlakte van een entreeportaal bedraagt 5 m²;

 3. de hoogte van een entreeportaal mag ten hoogste gelijk zijn aan die van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw;

 4. er dient een niet te bebouwen strook van 1 meter in acht te worden genomen ten opzichte van de gronden bestemd voor verkeer en groen;

 5. een entreeportaal wordt niet toegestaan indien er, in hetzelfde gevelvlak, een bouwwerk als bedoeld in lid 18.2.3 is gerealiseerd of vergund.

 

18.2.5 (Fietsen-)bergingen

Voor het bouwen van (fietsen-)bergingen in een voorerfgebied gelden de volgende bepalingen:

 1. de gezamenlijke oppervlakte van alle aanwezige bouwwerken bedraagt niet meer dan 50% van het totale voorerfgebied;

 2. de oppervlakte van het bouwwerk mag niet meer dan 4 m2 bedragen;

 3. de hoogte van de berging mag niet meer dan 2 meter bedragen;

 4. de langste zijde van het bouwwerk is haaks op de voorgevel van de woning gebouwd;

 5. de afstand van de berging tot de erfgrens, grenzend aan het openbaar toegankelijk gebied, is minimaal 0,5 meter.

 

18.3 afwijken van de bouwregels

 

18.3.1 afwijken van de bouwregels t.b.v. carports

Met een omgevingsvergunning kan afgeweken worden van lid 18.2.1 ten behoeve van het oprichten van één carport per hoofdgebouw mits de oppervlakte niet meer bedraagt van 20 m² en de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 3 meter.

 

18.3.2 Afwijken m.b.t. erkers

Zolang het ondergeschikte karakter van de erker gehandhaafd blijft, kan met een omgevingsvergunning afgeweken worden van:

 1. het bepaalde in lid 18.2.3 sub b tot een diepte van maximaal 2,50 meter onder de voorwaarde dat een erker ter plaatse van de voorgevel een niet te bebouwen strook van minimaal een gelijke diepte als de erker overhoudt en tevens wordt voldaan aan het gestelde in lid 18.2.3 onder h;

 2. het bepaalde in lid 18.2.3 sub b tot een diepte van maximaal 2,50 meter onder de voorwaarde dat een erker ter plaatse van de zijgevel tevens wordt voldaan aan het gestelde in lid 18.2.3 onder f en h;

 3. het bepaalde in lid 18.2.3 sub d tot een breedte van maximaal 2/3 van de breedte van het gevelvlak;

 4. het bepaalde in lid 18.2.3 sub f ter plaatse van de zijgevel tot een diepte tot aan de perceelsgrens wanneer dit een grens met het openbaar gebied is.

 

18.3.3 Voorwaarden voor afwijken

De in lid 18.3.2 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, mits:

 1. de geluidbelasting vanwege het wegverkeer van geluidgevoelige gebouwen niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een verkregen hogere grenswaarde;

De in lid 18.3.1 en de in lid 18.3.2 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, mits:

 1. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
  1. het straat- en bebouwingsbeeld;
  2. de woonsituatie;
  3. de verkeersveiligheid; en
  4. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

 

18.4 specifieke gebruiksregels

 

18.4.1 Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt in ieder geval gerekend:

 1. het gebruik van deze gronden voor opslag voor goederen;

 2. het gebruik van deze gronden ten behoeve van het parkeren indien er geen inrit aanwezig is.

 

 

Artikel 19 Tuin - Parkeertuin

 

19.1 bestemmingsomschrijving

De voor 'Tuin - Parkeertuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. tuinen behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen;

 2. minimaal 2 parkeerplaatsen per woning;

 3. entreeportalen;

 4. erkers;

 

met de daarbij behorende:

 1. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

 

met daaraan ondergeschikt:

 1. verhardingen;

 2. fiets- en containerbergingen voor zover deze het gebruik van de parkeervoorziening niet in de weg staat.

 

19.2 bouwregels

 

19.2.1 Gebouwen en carports

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen en carports worden gebouwd, behoudens het bepaalde in 19.2.3, 19.2.4 en 19.2.5.

 

19.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 1. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan:

 1. 6 meter voor palen en masten;

 2. 3 meter voor het overige.

 1. voor erf- en perceelafscheidingen bij woningen in een voorerfgebied, dat grenst aan een openbaar toegankelijk gebied gelden de volgende voorwaarden:

 1. de hoogte van de afscheiding in een voorerfgebied mag vanaf het aansluitende terrein niet meer dan 2,00 meter bedragen, mits het voorerfgebied minimaal 2,50 meter diep is ten opzichte van de voorgevelrooilijn van de woning;

 2. een afscheiding van 2,00 meter hoog in het voorerfgebied mag slechts bestaan uit een transparant rasterwerk dat minimaal 90% open van structuur is, en zich leent voor begroeiing;

 3. de bouwhoogte van gemetselde penanten in een voorerfgebied mag niet meer dan 2,00 meter bedragen;

 4. een toegangspoort, die onderdeel uitmaakt van de totale erf- of perceelafscheiding of die geplaatst wordt tussen groenvoorzieningen, mag niet breder zijn dan 4 meter en niet hoger dan 2 meter ten opzichte van het aansluitende terrein.

 1. een vijver is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 1. de oppervlakte mag ten hoogste 50 m2 bedragen;

 2. een vijver mag niet meer dan 0,3 meter boven het aansluitend terrein uitsteken;

 3. een vijver is alleen bedoeld voor het houden van aan water gebonden flora- en fauna, dus niet als zwemvijver.

 

19.2.3 Erkers

Voor het bouwen van erkers gelden de volgende regels:

 1. een erker mag alleen worden gebouwd aan een hoofdgebouw;

 2. de diepte van een erker mag maximaal 1 meter bedragen;

 3. ter plaatse van een voorgevel mag de eker een breedte hebben van het oorspronkelijk raam;

 4. ter plaatse van een zijgevel mag de breedte van een erker mag maximaal 4/10 deel bedragen van de oorspronkelijke gevelbreedte waar tegenaan wordt gebouwd;

 5. de hoogte van een erker mag niet hoger zijn dan de bouwhoogte van de aansluitende eerste bouwlaag van het hoofdgebouw;

 6. er dient een niet te bebouwen strook in acht te worden genomen van 1 meter ten opzichte van gronden bestemd voor verkeer en groen;

 7. het dak van een erker grenzend aan, of uitziend op, de openbare weg mag als balkon/dakterras worden ingericht;

 8. een erker wordt niet toegestaan indien er, in hetzelfde gevelvlak, ter hoogte van de entree een bouwwerk als bedoeld in lid 19.2.4 is gerealiseerd of vergund;

 9. een erker wordt niet toegestaan als door de erker geen mogelijkheid meer is om een parkeerplaats in stand te houden.

 

19.2.4 Entreeportalen

Voor het bouwen van entreeportalen gelden de volgende regels:

 1. een entreeportaal mag worden opgericht ter plaatse van en aansluitend op de toegang van hoofdgebouwen;

 2. de maximum oppervlakte van een entreeportaal bedraagt 5 m²;

 3. de hoogte van een entreeportaal mag ten hoogste gelijk zijn aan die van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw;

 4. er dient een niet te bebouwen strook van 1 meter in acht te worden genomen ten opzichte van de gronden bestemd voor verkeersdoeleinden en groenvoorzieningen;

 5. een entreeportaal wordt niet toegestaan indien er, in hetzelfde gevelvlak, een bouwwerk als bedoeld in lid 19.2.3 is gerealiseerd of vergund;

 6. een entreeportaal wordt niet toegestaan als door de entreeportaal geen mogelijkheid meer is om een parkeerplaats in stand te houden.

 

19.2.5 Fiets- en containerberging

Voor het bouwen van fiets- en containerbergingen in een voorerfgebied gelden de volgende bepalingen:

 1. de gezamenlijke oppervlakte van alle aanwezige bouwwerken bedraagt niet meer dan 50% van het totale voorerfgebied;

 2. de oppervlakte van het bouwwerk mag niet meer dan 4 m2 bedragen;

 3. de hoogte van de berging mag niet meer dan 2 meter bedragen;

 4. de langste zijde van het bouwwerk is haaks op de voorgevel van de woning gebouwd;

 5. de afstand van de berging tot de erfgrens, grenzend aan het openbaar toegankelijk gebied, is minimaal 0,5 meter;

 6. een berging wordt niet toegestaan als door de berging geen mogelijkheid meer is om de parkeerplaats in stand te houden.

 

19.3 afwijken van de bouwregels

 

19.3.1 afwijken van de bouwregels

Met een omgevingsvergunning kan afgeweken worden van lid 19.2.1 ten behoeve van het oprichten van één carport per hoofdgebouw mits de oppervlakte niet meer bedraagt van 20 m² en de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 3 meter.

 

19.3.2 Afwijken m.b.t. erkers

Zolang het ondergeschikte karakter van de erker gehandhaafd blijft, kan met een omgevingsvergunning afgeweken worden van:

 1. het bepaalde in lid 19.2.3 sub b tot een diepte van maximaal 2,50 meter onder de voorwaarde dat een erker ter plaatse van de voorgevel een niet te bebouwen strook van minimaal een gelijke diepte als de erker overhoudt en tevens wordt voldaan aan het gestelde in lid 19.2.3 onder h en i;

 2. het bepaalde in lid 19.2.3 sub b tot een diepte van maximaal 2,50 meter onder de voorwaarde dat een erker ter plaatse van de zijgevel tevens wordt voldaan aan het gestelde in lid 19.2.3 onder f, h en i;

 3. het bepaalde in lid 19.2.3 sub d tot een breedte van maximaal 2/3 van de breedte van het gevelvlak;

 4. het bepaalde in lid 19.2.3 sub f ter plaatse van de zijgevel tot een diepte tot aan de perceelsgrens wanneer dit een grens met het openbaar gebied is.

 

19.3.3 Voorwaarden voor afwijken

De in lid 19.3.2 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, mits:

 1. de geluidbelasting vanwege het wegverkeer van geluidgevoelige gebouwen niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een verkregen hogere grenswaarde;

De in lid 19.3.1 en de in lid 19.3.2 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, mits:

 1. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
  1. het straat- en bebouwingsbeeld;
  2. de woonsituatie;
  3. de verkeersveiligheid; en
  4. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

 

19.3.4 Afwijken t.b.v. ondergrondse bouwwerken

Met een omgevingsvergunning kan afgeweken worden ten behoeve van het oprichten van ondergrondse bouwwerken, indien binnen de bestemming Wonen de gronden gelegen buiten het bouwvlak ontbreken, met dien verstande dat:

 1. de diepte van de ondergrondse bouwwerken niet meer mag bedragen dan één bouwlaag met een diepte (vrije hoogte) van 3.00 meter;

 2. de oppervlakte van de ondergrondse bouwwerken niet meer mag bedragen dan 40% van de voor Tuin bestemde gronden met een maximum van 45 m²;

 3. het realiseren van ondergrondse bouwwerken geen nadelige effecten mag hebben op de bodem- en waterhuishouding. Hiertoe dient de aanvrager (vooraf) een watervergunning aan te vragen bij Waternet.

 

19.4 specifieke gebruiksregels

 

19.4.1 Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt in ieder geval gerekend het gebruik van deze gronden voor opslag voor goederen.

 

 

Artikel 20 Verkeer

 

20.1 bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. wegen, straten en paden;

 2. parkeervoorzieningen;

 3. terrassen ten behoeve van de toegestane horeca;

 

met de daarbij behorende:

 1. waterhuishoudkundige voorzieningen;

 2. bruggen;

 3. viaducten;

 4. standplaatsen, conform standplaatsenbeleid;

 5. groenvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen;

 6. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

 7. geluidwerende voorzieningen;

 8. fietsenstallingen;

 9. infrastructurele voorzieningen met het oog op het beheer van de bestemming.

 

20.2 bouwregels

 

20.2.1 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 1. de hoogte van palen en (licht)masten, mag niet meer bedragen dan 16 meter;

 2. de hoogte van reclame-uitingen en kunstwerken, zowel civiel als cultureel, mag niet meer bedragen dan 6 meter;

 3. de hoogte van andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan rechtstreeks ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer mag niet meer bedragen dan 3 meter.

 

20.2.2 Terras afscheiding

Voor het bouwen van een terrasafscheiding geldt dat:

 1. deze ten dienste is van een toegestane zelfstandige horeca;

 2. een maximale bouwhoogte van 1,00 meter indien het een ondoorzichtige constructie betreft;

 3. een maximale bouwhoogte van 1,80, indien de constructie vanaf 1,00 meter doorzichtige is.

 

20.3 specifieke gebruiksregels

 

20.3.1 Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt in ieder geval gerekend:

 1. het gebruik van de gronden voor de opslag van goederen;

 2. het gebruik van gronden en bouwwerken voor een seksinrichting.

 

 

Artikel 21 Verkeer - Garagebox

 

21.1 bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Garagebox' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. garageboxen;

 2. ter plaatse van de functieaanduiding 'kantoor' is een kantoor toegestaan;

 3. ter plaatse van de functieaanduiding 'praktijkruimte' is een praktijkruimte toegestaan;

 

met de daarbij behorende:

 1. verhardingen;

 2. ontsluitingswegen;

 3. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

 

21.2 bouwregels

 

21.2.1 Bouwwerken

Voor het bouwen van garages gelden de volgende regels:

 1. een garagebox mag uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;

 2. de goothoogte van een garage mag niet meer bedragen dan 3 meter;

 3. de bouwhoogte van een garage mag niet meer bedragen dan 4,50 meter, respectievelijk 3 meter bij een platte afdekking;

 

21.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 1. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan:

 2. 6 meter voor palen en lichtmasten;

 3. 3 meter voor het overige.

21.3 specifieke gebruiksregels

 

21.3.1 Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt in ieder geval gerekend:

 1. het gebruik van gronden en bouwwerken voor bewoning;

 2. het gebruik van gronden en bouwwerken voor detailhandel;

 3. het gebruik van gronden en bouwwerken voor horeca;

 4. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting;

 5. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van de opslag van vuurwerk.

 

 

Artikel 22 Verkeer - Openbaar Vervoer

 

22.1 bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer-Openbaar Vervoer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. openbaar vervoersvoorzieningen;

 2. wegen;

 

met de daarbij behorende:

 1. waterhuishoudkundige voorzieningen;

 2. geluidwerende voorzieningen;

 3. bruggen;

 4. viaducten;

 5. groenvoorzieningen, parkeervoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen;

 6. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

 7. fietsenstallingen;

 8. infrastructurele voorzieningen ten behoeve van de bestemming.

 

22.2 bouwregels

 

22.2.1 Fietsenstalling

Een fietsenstalling mag een maximale bouwhoogte krijgen van 3 meter.

 

22.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 1. de hoogte van palen en masten mag niet meer dan 10 meter bedragen;

 2. de hoogte van reclame-uitingen en kunstobjecten mag niet meer bedragen dan 6 meter;

 3. de hoogte van kunstwerken mag niet meer bedragen dan 8 meter;

 4. de hoogte van andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan rechtstreeks ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, mag niet meer dan 5 meter bedragen.

 

22.3 specifieke gebruiksregels

 

22.3.1 Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt in ieder geval gerekend:

 1. het gebruik van de gronden voor de opslag van goederen;

 2. het gebruik van gronden en bouwwerken voor een seksinrichting.

 

 

Artikel 23 Verkeer - Parkeren

 

23.1 bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Parkeren' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. parkeerterreinen met de daarbij behorende gebouwen;

 

met de daarbij behorende:

 1. standplaatsen, voor zover opgenomen in het standplaatsenbeleid;

 2. ontsluitingswegen, straten en paden

 3. waterhuishoudkundige voorzieningen;

 4. groenvoorzieningen, speelvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen;

 5. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

 6. geluidwerende voorzieningen;

 7. fietsenstallingen;

 8. infrastructurele voorzieningen met het oog op het beheer van de bestemming;

 

met daaraan ondergeschikt:

 1. straatmeubilair.

 

23.2 bouwregels

 

23.2.1 Bouwwerken

Voor het bouwen van bouwwerken gelden de volgende regels:

 1. een fietsenstalling mag een maximale bouwhoogte krijgen van 3 meter;

 2. per bestemmingsvlak mag één bouwwerk (in de vorm van een beheergebouw) worden opgericht met een maximale goot- en bouwhoogte van respectievelijk 3,00 en 4,50 meter en een maximale oppervlakte van 10 m².

 

23.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 1. de hoogte van palen en (licht-)masten en andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van beveiliging en regeling van het verkeer mag niet meer bedragen dan 10 meter;

 2. de hoogte van andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan rechtstreeks ten behoeve van de beveiliging en regeling van het verkeer, mag niet meer bedragen dan 5 meter.

 

23.3 specifieke gebruiksregels

 

23.3.1 Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt in ieder geval gerekend:

 1. het gebruik van de gronden voor de opslag van goederen;

 2. het gebruik van gronden en bouwwerken voor een seksinrichting.

 

 

Artikel 24 Verkeer - Verblijfsgebied

 

24.1 bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. woonstraten;

 2. parkeervoorzieningen;

 3. terrassen ten behoeve van toegestane horeca;

 

met de daarbij behorende:

 1. standplaatsen, voor zover opgenomen in het standplaatsenbeleid;

 2. waterhuishoudkundige voorzieningen;

 3. bruggen;

 4. groenvoorzieningen en speelvoorzieningen

 5. openbare nutsvoorzieningen;

 6. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

 7. infrastructurele voorzieningen met het oog op het beheer van de bestemming.

 

met daaraan ondergeschikt:

 1. straatmeubilair.

 

24.2 bouwregels

 

24.2.1 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 1. de hoogte van palen en (licht-)masten en andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, mag niet meer bedragen dan 10 meter;

 2. de hoogte van andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan rechtstreeks ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer mag niet bedragen dan 5 meter.

 

24.2.2 Terras afscheiding

Voor het bouwen van een terrasafscheiding geldt dat:

 1. deze ten dienste is van een toegestane zelfstandige horeca;

 2. een maximale bouwhoogte van 1,00 meter indien het een ondoorzichtige constructie betreft;

 3. een maximale bouwhoogte van 1,80, indien de constructie vanaf 1,00 meter doorzichtige is.

 

24.3 specifieke gebruiksregels

 

24.3.1 Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt in ieder geval gerekend:

 1. het gebruik van de gronden voor de opslag van goederen;

 2. het gebruik van gronden en bouwwerken voor een seksinrichting;

 

 

Artikel 25 Water

 

25.1 bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. waterberging, waterhuishouding, waterlopen, recreatiewater;

 

met de daarbij behorende:

 1. bruggen;

 2. nutsvoorzieningen en speelvoorzieningen;

 3. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

 4. voorzieningen met het oog op het beheer van de bestemming.

 

25.2 bouwregels

 

25.2.1 Gebouwen

Op of in deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd.

 

25.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 1. de hoogte van palen, (licht-)masten en kunstwerken mag niet meer bedragen dan 6 meter;

 2. de hoogte van andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan 3 meter.

 

25.3 specifieke gebruiksregels

 

25.3.1 Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 2.1., eerste lid, onder c, van de Wabo wordt in ieder geval gerekend:

 1. het gebruik ten behoeve van drijvende steigers en ander daarmee vergelijkbaar drijftuig;

 2. het gebruiken of laten gebruiken van gronden als ligplaats of aanlegsteiger voor woonschepen en bedrijfsschepen.

 

 

Artikel 26 Water-Permanent Wonen

 

26.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water - Permanent Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. wonen;

 2. ter plaatse van de functieaanduiding 'specifieke vorm van water - ligplaats woonark' is maximaal één woonark voor permanente bewoning toegestaan, al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan-huis-verbonden beroep of -bedrijf zoals omschreven in lid 26.4.1;

 3. water;

 4. waterberging;

 5. waterhuishouding;

 

met de daarbij behorende:

 1. voorzieningen van algemeen nut;

 2. loopplank;

 3. aanlegplaats.

 

26.2 Bouwregels

 

26.2.1 Woonarken

Voor het bouwen van woonarken gelden de volgende regels:

 1. voor het bouwen van een woonark geldt een maximale bouwhoogte van 4 meter;

 2. een woonark mag uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;

 3. het splitsen van bestaande woonarken is niet toegestaan.

 

26.3 Voorwaarden m.b.t. het afgeven van een omgevingsvergunning voor bouwen

 

26.3.1 Parkeernormen

Een omgevingsvergunning voor het bouwen, verbouwen, uitbreiden en/of functiewijziging van een gebouw of perceel wordt slechts verleend:

 1. wanneer wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid conform de 'Nota Parkeernormen Amstelveen';

 2. indien de 'Nota Parkeernormen Amstelveen' gedurende de planperiode wordt gewijzigd, dient er rekening te worden gehouden met de wijzigingen.

 

26.3.2 Laden en/of lossen

Indien de bestemming van een gebouw aanleiding geeft tot een te verwachten behoefte aan ruimte voor het laden en/of lossen van goederen, moet in deze behoefte in voldoende mate zijn voorzien aan, in of onder dat gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw behoort.

 

26.3.3 Afwijken van de parkeernormen

Indien uit een door de aanvrager van een omgevingsvergunning te overleggen parkeerbalans blijkt dat niet (geheel) kan worden voldaan aan voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein waarbij rekening gehouden wordt met dubbelgebruik en de benodigde parkeerplaatsen niet in de openbare ruimte kunnen worden gerealiseerd, kunnen Burgemeester en Wethouders in afwijking van het bepaalde in 26.3.1 omgevingsvergunning verlenen indien:

 1. de (resterende) parkeerbehoefte meer dan 2 parkeerplaatsen betreft;

 2. dit niet op stedenbouwkundige of verkeerskundige bezwaren stuit;

 3. de parkeerplaatsen voldoen aan de maatvoering- en bereikbaarheidseisen;

 4. strikte toepassing van de nota leidt tot een bijzondere hardheid die niet door dringende redenen/noodzaak wordt gerechtvaardigd.

 

26.3.4 Afwijken van het laden en/of lossen

Burgemeester en wethouders kunnen in afwijking van het bepaalde in 26.3.2 omgevingsvergunning verlenen indien:

 1. het voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit; of

 2. voor zover op andere wijze in de nodige laad- en/of losruimte wordt voorzien.

 

26.3.5 Nadere eisen parkeernormen

Burgemeester en wethouders kunnen bij de omgevingsvergunning nadere eisen stellen

ten aanzien van:

 1. de aard, plaats en inrichting van de parkeer- en/of stallingsgelegenheid;

 2. de aanwezigheid en aanduiding van parkeer- en/of stallingsgelegenheid uitsluitend ten behoeve van invaliden.

 

26.4 Specifieke gebruiksregels

 

26.4.1 Aan-huis-gebonden beroep of -bedrijf

Het uitoefenen van een aan-huis-gebonden beroep en/of bedrijf is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 1. de woonfunctie als primaire functie gehandhaafd blijft;

 2. het bruto-vloeroppervlak voor de uitoefening van het aan-huis-gebonden beroep danwel het aan-huis-gebonden bedrijf mag maximaal 30 % van de vloeroppervlakte van de woonark bedragen;

 3. het gebruik niet leidt tot een onevenredige aantasting van de verkeersontsluiting en parkeersituatie ter plaatse;

 4. het beroep alleen door de bewoner(s) wordt uitgeoefend;

 5. er geen horeca-activiteiten en geen detailhandel plaatsvinden;

 6. er geen buitenopslag plaatsvindt, noch beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten in de openbare ruimte rond de woning, met uitzondering van in- en uitladen.

 

26.4.2 Bed & breakfast

Het verhuren van kamers ten behoeve van een bed & breakfast is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 1. de woonfunctie als primaire functie gehandhaafd blijft;

 2. het bruto-vloeroppervlak mag maximaal 30 % van de vloeroppervlakte van de woonark bedragen;

 3. voor maximaal vier gasten verspreid over maximaal twee kamers voor de duur van maximaal zeven aaneengesloten overnachtingen. Op een kamer mogen maximaal twee slaapplaatsen aanwezig zijn;

 4. de kamers maken deel uit van het hoofdgebouw;

 5. dat deze alleen door de hoofdbewoner mag wordt uitgeoefend, die ook aanwezig blijft;

 6. er dient in voldoende mate in de eigen parkeerbehoefte te worden voorzien op eigen terrein, 1 parkeerplaats per gastenkamer;

 7. er geen zelfstandige horeca-activiteiten en geen zelfstandige detailhandel plaatsvinden.

 

26.4.3 Woningdelen via hospitaverhuur en inwoning

Woningdelen door middel van hospitaverhuur en inwoning is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 1. de hoofdbewoner de woonark feitelijk als hoofdverblijf heeft;

 2. de hoofdbewoner minimaal 60% van de woonark zelf bewoond;

 3. er mogen maximaal 3 personen in een woonark wonen, exclusief een huishouden van hoofdbewoner;

 4. elke meerderjarige bewoner heeft een eigen onzelfstandige kamer.

 

26.4.4 Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend:

 1. het gebruiken of doen gebruiken van meer dan 30% van de vloeroppervlakte van een woonark, met inbegrip van de daarbij behorende aan- en/of bijgebouwen, als kantoor- en/of praktijkruimte ten behoeve van een aan huis gebonden beroep of bedrijf;

 2. voor het opslaan van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;

 3. voor het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;

 4. als opslag-, laad- en/of losplaats ten behoeve van handelsdoeleinden;

 5. het plaatsen of geplaatst houden van onderkomens anders dan woonarken, woonschepen en bijbehorende bouwwerken;

 6. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting.

 

26.5 Afwijken van de gebruiksregels

 

26.5.1 Woningdelen via kamergewijze verhuur

Met een omgevingsvergunning kan een woonark, in afwijking van lid 26.1, sub a, worden gebruikt voor kamergewijze verhuur met inachtneming van de volgende voorwaarden:

 1. er moet sprake zijn van minimaal drie en maximaal vier personen die geen huishouden zijn dan wel geen onderlinge band hebben;

 2. elke bewoner heeft een eigen kamer;

 3. er mag binnen een straal van 50 meter geen andere woning aanwezig zijn waar kamergewijze verhuur plaatsvindt.

 

 

Artikel 27 Wonen

 

27.1 bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. woningen ten behoeve van het wonen, al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan-huis-verbonden beroep of -bedrijf zoals omschreven in lid 27.5.1;

 2. ter plaatse van de functieaanduiding kantoor is het toegestaan meer dan 30% van de woning te gebruiken ten behoeve van kantoor;

 3. ter plaatse van de functieaanduiding praktijkruimte is het toegestaan meer dan 30% van de woning te gebruiken ten behoeve van praktijkruimte;

 4. ter plaatse van de functieaanduiding 'gemengd' is detailhandel, praktijkruimte, dienstverlening, maatschappelijke doeleinden, bedrijf t/m categorie 1 en kantoor toegestaan op de begane grond;

 5. ter plaatse van de functieaanduiding 'detailhandel' is detailhandel op de begane grond toegestaan;

 6. ter plaatse van de functieaanduiding 'horeca 2' is horeca 1 en 2 toegestaan op de begane grond;

 7. ter plaatse van de functieaanduiding 'kinderdagverblijf' is het toegestaan het pand te gebruiken ten behoeve van een kinderdagverblijf, voor de Vlielandstraat 1 is alleen op de begane grond een kinderdagverblijf toegestaan;

 8. ter plaatse van de bouwaanduiding 'bijgebouw' is een bijgebouw toegestaan;

 9. ter plaatse van de bouwaanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 2 t/m 6' zijn bedrijven of detailhandel toegestaan zoals omschreven in lid 27.2.6;

 10. ter plaatse van de functieaanduiding 'parkeerterrein' is het toegestaan de gronden te gebruiken ten behoeve van een parkeerterrein;

 11. ter plaatse van de functieaanduiding 'bedrijf aan huis' is het toegestaan meer dan 30% van de woning te gebruiken ten behoeve van een bedrijf aan huis t/m milieucategorie 1;

 

met de daarbij behorende:

 1. tuinen en erven;

 2. parkeervoorzieningen, indien er een inrit aanwezig is;

 3. bijbehorende bouwwerken;

 4. dakterras;

 5. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

 

met daaraan ondergeschikt:

 1. ontsluitingswegen en andere verhardingen;

 2. waterhuishoudkundige voorzieningen;

 3. groenvoorzieningen, speelvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen.

 

27.2 bouwregels

 

27.2.1 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 1. een hoofdgebouw mag uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;

 2. als hoofdgebouw mogen uitsluitend woningen/woongebouwen worden gebouwd;

 3. het splitsen van bestaande woningen is niet toegestaan;

 4. het samenvoegen van bestaande woningen is niet toegestaan;

 5. bij sloop/nieuwbouw dienen er evenveel woningen te worden teruggebouwd;

 6. de goot- en bouwhoogte van een hoofdgebouw ter plaatse van de maatvoeringaanduiding 'maximum goot- en bouwhoogte' mag niet worden overschreden;

 7. de maximum bebouwd oppervlak in een bouwvlak op de eerste en tweede bouwlaag mag ter plaatse van de maatvoeringaanduiding 'maximum bebouwd oppervlak (m2)' niet worden overschreden;

 8. ter plaatse van de specifieke bouwaanduiding 'maximum opp 3e bouwlaag 145' mag de maximale oppervlakte op de derde verdieping 145 m2 bedragen;

 9. ter plaatse van de specifieke bouwaanduiding 'maximum opp 3e bouwlaag 182' mag de maximale oppervlakte op de derde verdieping 185 m2 bedragen;

 10. ter plaatse van de bouwaanduiding 'plat dak' is het verplicht om de bouwen met een platte afdekking;

 11. de dakhelling van een hoofdgebouw, mag niet meer dan 60º bedragen. Deze contouren gelden voor tenminste twee dakvlakken;

 12. indien de woning is voorzien van een mansardekap mag de dakhelling vanaf de goot tot aan de knik maximaal 80o bedragen;

 13. ter plaatse van de bouwaanduiding 'specifieke bouwaanduiding - dakopbouw' is een dakopbouw toegestaan;

 14. de dakhelling van een dakopbouw mag niet meer bedragen dan 80º deze contour geldt voor ten minste één dakvlak, op een voor- of zijvlak;

 15. ter plaatse van de bouwaanduiding 'specifieke bouwaanduiding - inritconstructie' is een inrit voor een kelder toegestaan.

 

27.2.2 Bijbehorende bouwwerken verbonden aan het hoofdgebouw

Voor bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak, verbonden met het hoofdgebouw, gelden de volgende regels:

 1. de diepte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 2 meter van de buiten het bouwvlak gelegen gronden behorende bij de bestemming Wonen (gemeten vanaf de grens van het bouwvlak);

 2. de goothoogte van een aangebouwd bijbehorend bouwwerk mag niet meer bedragen dan 0,3 meter boven de bovenkant van de scheidingsconstructie met de tweede bouwlaag van het hoofdgebouw;

 3. de bouwhoogte van bijbehorend bouwwerk mag maximaal gelijk zijn aan de goothoogte van het hoofdgebouw;

 4. de dakhelling van een bijbehorend bouwwerk mag niet meer dan 60° bedragen;

 

27.2.3 Bijbehorende bouwwerken los van het hoofdgebouw

Voor losse bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak gelden de volgende bepalingen:

 1. de gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 40% van de gronden gelegen buiten het bouwvlak. De gezamenlijke oppervlakte mag niet meer bedragen dan 45 m²;

 2. een achtererfgebied met een oppervlakte van 250 m² of meer mag de gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen maximaal 75 m² bedragen;

 3. de goot- en de bouwhoogte van bijbehorend bouwwerk mogen niet meer bedragen dan 3 respectievelijk 4,5 meter;

 4. de dakhelling van een bijbehorend bouwwerk mag niet meer dan 60° bedragen.

 

27.2.4 Ondergrondse bouwwerken

Voor het bouwen van ondergrondse bouwwerken gelden de volgende regels:

 1. ondergrondse bouwwerken mogen gesitueerd worden zowel binnen als buiten het bouwvlak;

 2. voor zover gelegen binnen het bouwvlak is lid 37.3 van toepassing;

 3. voor zover gelegen buiten het bouwvlak gelden de volgende regels:

 1. de oppervlakte van de ondergrondse bouwwerken mag niet meer bedragen dan 40% van de gronden met een maximum van 45 m²;

 2. voor gronden met een oppervlakte van 250 m² of meer mag de gezamenlijke oppervlakte van ondergrondse bouwwerken maximaal 75 m² bedragen;

 3. de diepte van ondergrondse bouwwerken mag niet meer bedragen dan één bouwlaag met een vrije hoogte van 3 meter;

 4. het realiseren van ondergrondse bouwwerken mag geen nadelige effecten hebben op de bodem- en waterhuishouding. Hiertoe dient de aanvrager (vooraf) een watervergunning aan te vragen bij de Waterbeheerder.

 

27.2.5 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

 1. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan:
  1. 6 meter voor palen en masten;
  2. 3 meter voor lichtmasten en het overige;

 2. voor erf- en perceelafscheidingen geldt een maximale bouwhoogte van 2 meter;

 3. een zwembad, whirlpool of jacuzzi is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 1. de oppervlakte van een zwembad, whirlpool of jacuzzi bedraagt niet meer dan 50 m2;

 2. een zwembad mag niet meer dan 0,5 meter boven het aansluitende terrein uitsteken;

 1. de gezamenlijke oppervlakte van alle aanwezige bouwwerken en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt niet meer dan 50% van de gronden.

 

27.2.6 Specifieke bouwvoorschriften

Ter plaatse van de bouwaanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 2 t/m 5' zijn bedrijven toegestaan en ter plaatse van de bouwaanduiding 'specifieke bouwaanduiding 6' is detailhandel toegestaan in de bijbehorende bouwwerken met de volgende afmetingen:

 1. ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding 2' zijn bijbehorende bouwwerken toegestaan tot 170 m2 ten behoeve van een bedrijf t/m categorie 2;

 2. ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding 3' zijn bijbehorende bouwwerken toegestaan tot 162 m2 ten behoeve van een bedrijf t/m categorie 2;

 3. ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding 4' zijn bijbehorende bouwwerken toegestaan tot 113 m2 ten behoeve van een bedrijf t/m categorie 2;

 4. ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding 5' zijn bijbehorende bouwwerken toegestaan tot 128 m2 ten behoeve van een bedrijf t/m categorie 2;

 5. ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding 6' zijn bijbehorende bouwwerken toegestaan tot 75 m2 ten behoeve van detailhandel;

 6. de goot- en de bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken mogen niet meer bedragen dan 3,5 meter respectievelijk 6,0 meter.

 

27.2.7 dakterras

Voor een dakterras bij een hoofdgebouwgelden de volgende regels:

 1. het dakterras incl. hekwerk is (al dan niet gedeeltelijk) gesitueerd op een hoofdgebouw buiten het bouwvlak of op een aangebouwd bijbehorend bouwwerk buiten het bouwvlak;

 2. het dakterras incl. hekwerk is bereikbaar via een deur op de verdieping grenzend aan het dakterras, of door middel van een dakluik;

 3. de hoogte van het hekwerk is maximaal 1,2 meter, gemeten vanaf de bovenkant van de afgewerkte vloer;

 4. het dakterras incl. hekwerk heeft een maximale diepte van 4 meter gemeten vanaf de gevel van het oorspronkelijke hoofdgebouw.

 

27.3 afwijken van de bouwregels

 

27.3.1 Afwijken t.b.v. dakkapers

Met een omgevingsvergunning kan afgeweken worden van het bepaalde in lid 27.2.1 onder e ten behoeve van een dakkaper met inachtneming van de volgende regels:

 1. een dakkaper mag alleen worden geplaatst op een woning met een flauwe dakhelling, waarop een dakkapel niet kan worden geplaatst in overeenstemming met de welstandscriteria;

 2. de verhoging van de nok mag maximaal 2 meter bedragen ten opzichte van de bestaande nok;

 3. bij de beoordeling van een dakkaper wordt gekeken naar reeds aanwezige precedenten;

 4. de dakkaperhoogte (inclusief boeilijst) mag maximaal 1,75 meter bedragen;

 5. de nokverhoging moet minimaal 3 panlengten bedragen;

 6. de afstand tot de goot moet tenminste 3 panlengten bedragen;

 7. tussen de onderkant van de dakkaper en het dakvlak mag geen (dichte) borstwering aanwezig zijn;

 8. een dakkaper is alleen toegestaan over de volledige breedte van een tussenwoning;

 9. voor hoekwoningen dient 1 meter onbebouwd te blijven ter plaatse van de zijgevel.

 

27.3.2 Afwijken splitsen woning

Met een omgevingsvergunning kan een woning gesplitst worden met inachtneming van de volgende voorwaarden:

 1. het voormalige samengevoegde woningen betreft, en;

 2. het in niet meer dan 2 woningen wordt gesplitst.

 

27.3.3 Afwijken samenvoegen woning

Met een omgevingsvergunning kan een woning worden samengevoegd met inachtneming van de volgende voorwaarden:

 1. het voormalige gesplitste woningen betreft, en;

 2. dit ten goede komt aan de kwaliteit van de woning.

 

27.4 Voorwaarden m.b.t. het afgeven van een omgevingsvergunning voor bouwen

 

27.4.1 Parkeernormen

Een omgevingsvergunning voor het bouwen, verbouwen, uitbreiden en/of functiewijziging van een gebouw of perceel wordt slechts verleend:

 1. wanneer wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid conform de 'Nota Parkeernormen Amstelveen';

 2. indien de 'Nota Parkeernormen Amstelveen' gedurende de planperiode wordt gewijzigd, dient er rekening te worden gehouden met de wijzigingen.

 

27.4.2 Laden en/of lossen

Indien de bestemming van een gebouw aanleiding geeft tot een te verwachten behoefte aan ruimte voor het laden en/of lossen van goederen, moet in deze behoefte in voldoende mate zijn voorzien aan, in of onder dat gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw behoort.

 

27.4.3 Afwijken van de parkeernormen

Indien uit een door de aanvrager van een omgevingsvergunning te overleggen parkeerbalans blijkt dat niet (geheel) kan worden voldaan aan voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein waarbij rekening gehouden wordt met dubbelgebruik en de benodigde parkeerplaatsen niet in de openbare ruimte kunnen worden gerealiseerd, kunnen Burgemeester en Wethouders in afwijking van het bepaalde in 27.4.1 omgevingsvergunning verlenen indien:

 1. de (resterende) parkeerbehoefte meer dan 2 parkeerplaatsen betreft;

 2. dit niet op stedenbouwkundige of verkeerskundige bezwaren stuit;

 3. de parkeerplaatsen voldoen aan de maatvoering- en bereikbaarheidseisen;

 4. strikte toepassing van de nota leidt tot een bijzondere hardheid die niet door dringende redenen/noodzaak wordt gerechtvaardigd.

 

27.4.4 Afwijken van het laden en/of lossen

Burgemeester en wethouders kunnen in afwijking van het bepaalde in 27.4.2 omgevingsvergunning verlenen indien:

 1. het voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit; of

 2. voor zover op andere wijze in de nodige laad- en/of losruimte wordt voorzien.

 

27.4.5 Nadere eisen parkeernormen

Burgemeester en wethouders kunnen bij de omgevingsvergunning nadere eisen stellen

ten aanzien van:

 1. de aard, plaats en inrichting van de parkeer- en/of stallingsgelegenheid;

 2. de aanwezigheid en aanduiding van parkeer- en/of stallingsgelegenheid uitsluitend ten behoeve van invaliden.

 

27.5 specifieke gebruiksregels

 

27.5.1 Aan-huis-gebonden beroep of -bedrijf

Het uitoefenen van een aan-huis-gebonden beroep en/of bedrijf is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 1. de woonfunctie als primaire functie gehandhaafd blijft;

 2. behoudens het bepaalde in lid 27.1 sub b en c mag het brutovloeroppervlak voor de uitoefening van het aan-huis-gebonden beroep danwel het aan-huis-gebonden bedrijf mag maximaal 30 % van de vloeroppervlakte van de woning bedragen, met inbegrip van de daarbij behorende bouwwerken;

 3. het gebruik niet leidt tot een onevenredige aantasting van de verkeersontsluiting en parkeersituatie ter plaatse;

 4. het beroep alleen door de bewoner(s) wordt uitgeoefend;

 5. er geen horeca-activiteiten en geen detailhandel plaatsvinden;

 6. er geen buitenopslag plaatsvindt, noch beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten in de openbare ruimte rond de woning, met uitzondering van in- en uitladen.

 

27.5.2 Bed & breakfast

Het verhuren van kamers ten behoeve van een bed & breakfast is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 1. de woonfunctie als primaire functie gehandhaafd blijft;

 2. het bruto-vloeroppervlak mag maximaal 30 % van de vloeroppervlakte van de woning bedragen;

 3. voor maximaal vier gasten verspreid over maximaal twee kamers voor de duur van maximaal zeven aaneengesloten overnachtingen. Op een kamer mogen maximaal twee slaapplaatsen aanwezig zijn;

 4. de kamers maken deel uit van het hoofdgebouw;

 5. dat deze alleen door de hoofdbewoner mag wordt uitgeoefend, die ook aanwezig blijft;

 6. er dient in voldoende mate in de eigen parkeerbehoefte te worden voorzien op eigen terrein, 1 parkeerplaats per gastenkamer;

 7. er geen zelfstandige horeca-activiteiten en geen zelfstandige detailhandel plaatsvinden.

 

27.5.3 Woningdelen via hospitaverhuur en inwoning

Woningdelen door middel van hospitaverhuur en inwoning is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 1. de hoofdbewoner de woning feitelijk als hoofdverblijf heeft;

 2. de hoofdbewoner minimaal 60% van de woning zelf bewoond;

 3. er mogen maximaal 3 personen in een woning wonen, exclusief een huishouden van hoofdbewoner;

 4. elke meerderjarige bewoner heeft een eigen onzelfstandige kamer.

 

27.5.4 Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt in ieder geval gerekend:

 1. het gebruiken of doen gebruiken van meer dan 30% van de vloeroppervlakte van een woning, met inbegrip van de daarbij behorende bouwwerken, ten behoeve van een aan-huis-verbonden beroep of -bedrijf;

 2. het gebruiken en inrichten van de daken van vrijstaande bijbehorende bouwwerken als dakterras;

 3. het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken voor bewoning;

 4. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting.

 

27.6 Afwijken van de gebruiksregels

 

27.6.1 Woningdelen via kamergewijze verhuur

Met een omgevingsvergunning kan een woning, in afwijking van lid 27.1, sub a worden gebruikt voor kamergewijze verhuur met inachtneming van de volgende voorwaarden:

 1. er moet sprake zijn van minimaal drie en maximaal vier personen die geen huishouden zijn dan wel geen onderlinge band hebben;

 2. elke bewoner heeft een eigen kamer;

 3. bij een grondgebonden woning mag binnen een straal van 50 meter geen andere woning aanwezig zijn waar kamergewijze verhuur plaatsvindt;

 4. bij een appartementencomplex mag maximaal 10% van de woningen worden gebruikt voor kamergewijze verhuur.

 

 

Artikel 28 Wonen - 1

 

28.1 bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. woningen, ten behoeve van het wonen, al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan-huis-verbonden beroep of -bedrijf, zoals omschreven in lid 28.5.1;

 

met de daarbij behorende:

 1. tuinen en erven;

 2. parkeervoorzieningen, indien er een inrit aanwezig is;

 3. bijbehorende bouwwerken;

 4. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

 

met daaraan ondergeschikt:

 1. ontsluitingswegen en andere verhardingen;

 2. waterhuishoudkundige voorzieningen;

 3. groenvoorzieningen, speelvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen.

 

28.2 bouwregels

 

28.2.1 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 1. een hoofdgebouw mag uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;

 2. als hoofdgebouw mogen uitsluitend grondgebonden woningen worden gebouwd;

 3. het splitsen van bestaande woningen is niet toegestaan;

 4. het samenvoegen van bestaande woningen is niet toegestaan;

 5. bij sloop/nieuwbouw dienen er evenveel woningen te worden teruggebouwd;

 6. de goot- en bouwhoogte van een hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan respectievelijk 7,00 en 11,00 meter;

 7. de goothoogte mag worden doorbroken door bijvoorbeeld een trappenhuis of ander esthetisch element voor zover dit niet meer is dan 30% van de gehele gootlengte en de bouwhoogte onder de nok blijft;

 8. het bebouwd oppervlak voor een hoofdgebouw mag per bouwvlak maximaal 300 m2 bedragen;

 9. de dakhelling van een hoofdgebouw, mag niet meer dan 60º bedragen. Deze contouren gelden voor tenminste twee dakvlakken;

 10. indien de woning is voorzien van een mansardekap mag de dakhelling vanaf de goot tot aan de knik maximaal 80o bedragen.

 

28.2.2 Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:

 1. bijbehorende bouwwerken mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;

 2. per woning mogen bijbehorende bouwwerken worden gebouwd tot een maximum oppervlakte van 100 m²;

 3. de goot- en bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan respectievelijk 3.00 en 4.50 meter;

 4. de dakhelling van een bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 60°. De contouren gelden ten minste voor twee dakvlakken.

 

28.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

 1. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan:
  1. 6 meter voor palen en (licht-)masten;
  2. 3 meter voor het overige.

 2. voor erf- en perceelafscheidingen geldt een maximale bouwhoogte van 2 meter;

 3. een zwembad, whirlpool of jacuzzi is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 1. de gezamenlijke oppervlakte van alle aanwezige bouwwerken bedraagt niet meer dan 50% van de gronden;

 2. de oppervlakte van een zwembad, whirlpool of jacuzzi bedraagt niet meer dan 50 m2;

 3. een zwembad mag niet meer dan 0,5 meter boven het aansluitende terrein uitsteken.

 

28.3 afwijken van de bouwregels

 

28.3.1 Afwijken splitsen woning

Met een omgevingsvergunning kan een woning gesplitst worden met inachtneming van de volgende voorwaarden:

 1. het voormalige samengevoegde woningen betreft, en;

 2. het in niet meer dan 2 woningen wordt gesplitst.

 

28.3.2 Afwijken samenvoegen woning

Met een omgevingsvergunning kan een woning worden samengevoegd met inachtneming van de volgende voorwaarden:

 1. het voormalige gesplitste woningen betreft, en;

 2. dit ten goede komt aan de kwaliteit van de woning.

 

28.4 Voorwaarden m.b.t. het afgeven van een omgevingsvergunning voor bouwen

 

28.4.1 Parkeernormen

Een omgevingsvergunning voor het bouwen, verbouwen, uitbreiden en/of functiewijziging van een gebouw of perceel wordt slechts verleend:

 1. wanneer wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid conform de 'Nota Parkeernormen Amstelveen';

 2. indien de 'Nota Parkeernormen Amstelveen' gedurende de planperiode wordt gewijzigd, dient er rekening te worden gehouden met de wijzigingen.

 

28.4.2 Laden en/of lossen

Indien de bestemming van een gebouw aanleiding geeft tot een te verwachten behoefte aan ruimte voor het laden en/of lossen van goederen, moet in deze behoefte in voldoende mate zijn voorzien aan, in of onder dat gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw behoort.

 

28.4.3 Afwijken van de parkeernormen

Indien uit een door de aanvrager van een omgevingsvergunning te overleggen parkeerbalans blijkt dat niet (geheel) kan worden voldaan aan voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein waarbij rekening gehouden wordt met dubbelgebruik en de benodigde parkeerplaatsen niet in de openbare ruimte kunnen worden gerealiseerd, kunnen Burgemeester en Wethouders in afwijking van het bepaalde in 28.4.1 omgevingsvergunning verlenen indien:

 1. de (resterende) parkeerbehoefte meer dan 2 parkeerplaatsen betreft;

 2. dit niet op stedenbouwkundige of verkeerskundige bezwaren stuit;

 3. de parkeerplaatsen voldoen aan de maatvoering- en bereikbaarheidseisen;

 4. strikte toepassing van de nota leidt tot een bijzondere hardheid die niet door dringende redenen/noodzaak wordt gerechtvaardigd.

 

28.4.4 Afwijken van het laden en/of lossen

Burgemeester en wethouders kunnen in afwijking van het bepaalde in 28.4.2 omgevingsvergunning verlenen indien:

 1. het voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit; of

 2. voor zover op andere wijze in de nodige laad- en/of losruimte wordt voorzien.

 

28.4.5 Nadere eisen parkeernormen

Burgemeester en wethouders kunnen bij de omgevingsvergunning nadere eisen stellen

ten aanzien van:

 1. de aard, plaats en inrichting van de parkeer- en/of stallingsgelegenheid;

 2. de aanwezigheid en aanduiding van parkeer- en/of stallingsgelegenheid uitsluitend ten behoeve van invaliden.

 

28.5 specifieke gebruiksregels

 

28.5.1 Aan-huis-gebonden beroep of -bedrijf

Het uitoefenen van een aan-huis-gebonden beroep en/of bedrijf is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 1. de woonfunctie als primaire functie gehandhaafd blijft;

 2. het bruto-vloeroppervlak voor de uitoefening van het aan-huis-gebonden beroep danwel het aan-huis-gebonden bedrijf mag maximaal 30 % van de vloeroppervlakte van de woning bedragen, met inbegrip van de daarbij behorende bouwwerken;

 3. het gebruik niet leidt tot een onevenredige aantasting van de verkeersontsluiting en parkeersituatie ter plaatse;

 4. het beroep alleen door de bewoner(s) wordt uitgeoefend;

 5. er geen horeca-activiteiten en geen detailhandel plaatsvinden;

 6. er geen buitenopslag plaatsvindt, noch beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten in de openbare ruimte rond de woning, met uitzondering van in- en uitladen.

 

28.5.2 Bed & breakfast

Het verhuren van kamers ten behoeve van een bed & breakfast is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 1. de woonfunctie als primaire functie gehandhaafd blijft;

 2. het bruto-vloeroppervlak mag maximaal 30 % van de vloeroppervlakte van de woning bedragen;

 3. voor maximaal vier gasten verspreid over maximaal twee kamers voor de duur van maximaal zeven aaneengesloten overnachtingen. Op een kamer mogen maximaal twee slaapplaatsen aanwezig zijn;

 4. de kamers maken deel uit van het hoofdgebouw;

 5. dat deze alleen door de hoofdbewoner mag wordt uitgeoefend, die ook aanwezig blijft;

 6. er dient in voldoende mate in de eigen parkeerbehoefte te worden voorzien op eigen terrein, 1 parkeerplaats per gastenkamer;

 7. er geen zelfstandige horeca-activiteiten en geen zelfstandige detailhandel plaatsvinden.

 

28.5.3 Woningdelen via hospitaverhuur en inwoning

Woningdelen door middel van hospitaverhuur en inwoning is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 1. de hoofdbewoner de woning feitelijk als hoofdverblijf heeft;

 2. de hoofdbewoner minimaal 60% van de woning zelf bewoond;

 3. er mogen maximaal 3 personen in een woning wonen, exclusief een huishouden van hoofdbewoner;

 4. elke meerderjarige bewoner heeft een eigen onzelfstandige kamer.

 

28.5.4 Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt in ieder geval gerekend:

 1. het gebruiken of doen gebruiken van meer dan 30% van de vloeroppervlakte van een woning, met inbegrip van de daarbij behorende aan- en/of bijgebouwen, als kantoor- en/of praktijkruimte ten behoeve van een aan-huis-verbonden beroep of bedrijf;

 2. het gebruiken en inrichten van de daken van vrijstaande bijbehorende bouwwerken als dakterras;

 3. het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken voor bewoning;

 4. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting.

 

28.6 Afwijken van de gebruiksregels

 

28.6.1 Woningdelen via kamergewijze verhuur

Met een omgevingsvergunning kan een woning, in afwijking van lid 28.1, sub a worden gebruikt voor kamergewijze verhuur met inachtneming van de volgende voorwaarden:

 1. er moet sprake zijn van minimaal drie en maximaal vier personen die geen huishouden zijn dan wel geen onderlinge band hebben;

 2. elke bewoner heeft een eigen kamer;

 3. bij een grondgebonden woning mag binnen een straal van 50 meter geen andere woning aanwezig zijn waar kamergewijze verhuur plaatsvindt;

 4. bij een appartementencomplex mag maximaal 10% van de woningen worden gebruikt voor kamergewijze verhuur.

 

 

Artikel 29 Wonen - 2

 

29.1 bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. woningen, ten behoeve van het wonen, al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan-huis-verbonden beroep of -bedrijf, zoals omschreven in lid 29.5.1;

 2. ter plaatse van de functieaanduiding 'praktijkruimte' is het toegestaan de woning te gebruiken ten behoeve van een praktijkruimte;

 

met de daarbij behorende:

 1. tuinen en erven;

 2. parkeervoorzieningen, indien er een inrit aanwezig is;

 3. bijbehorende bouwwerken;

 4. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

 

met daaraan ondergeschikt:

 1. ontsluitingswegen en andere verhardingen;

 2. waterhuishoudkundige voorzieningen;

 3. groenvoorzieningen, speelvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen.

 

29.2 bouwregels

 

29.2.1 Hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:

 1. een hoofdgebouw met de bijbehorende bouwwerken mag uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;

 2. als hoofdgebouw mogen uitsluitend grondgebonden woningen worden gebouwd;

 3. het splitsen van bestaande woningen is niet toegestaan;

 4. het samenvoegen van bestaande woningen is niet toegestaan;

 5. bij sloop/nieuwbouw dienen er evenveel woningen te worden teruggebouwd;

 6. de bouwhoogte van een hoofdgebouw en bijbehorend bouwwerk ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte' mag niet worden overschreden;

 7. het bebouwd oppervlak mag per bouwvlak maximaal 150 m2 bedragen op de begane grond en 50 m2 op de verdieping bij een bouwvlak tot 250 m2;

 8. het bebouwd oppervlak mag per bouwvlak maximaal 200 m2 bedragen op de begane grond en 70 m2 op de verdieping bij een bouwvlak vanaf 251 m2 t/m 375 m2;

 9. het bebouwd oppervlak mag per bouwvlak maximaal 250 m2 bedragen op de begane grond en 70 m2 op de verdieping bij een bouwvlak vanaf 376 m2.

 

29.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

 1. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan:
  1. 6 meter voor palen en (licht-)masten;
  2. 3 meter voor het overige.

 2. voor erf- en perceelafscheidingen geldt een maximale bouwhoogte van 2 meter.

 

29.3 afwijken van de bouwregels

 

29.3.1 Afwijken splitsen woning

Met een omgevingsvergunning kan een woning gesplitst worden met inachtneming van de volgende voorwaarden:

 1. het voormalige samengevoegde woningen betreft, en;

 2. het in niet meer dan 2 woningen wordt gesplitst.

 

29.3.2 Afwijken samenvoegen woning

Met een omgevingsvergunning kan een woning worden samengevoegd met inachtneming van de volgende voorwaarden:

 1. het voormalige gesplitste woningen betreft, en;

 2. dit ten goede komt aan de kwaliteit van de woning.

 

29.4 Voorwaarden m.b.t. het afgeven van een omgevingsvergunning voor bouwen

 

29.4.1 Parkeernormen

Een omgevingsvergunning voor het bouwen, verbouwen, uitbreiden en/of functiewijziging van een gebouw of perceel wordt slechts verleend:

 1. wanneer wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid conform de 'Nota Parkeernormen Amstelveen';

 2. indien de 'Nota Parkeernormen Amstelveen' gedurende de planperiode wordt gewijzigd, dient er rekening te worden gehouden met de wijzigingen.

 

29.4.2 Laden en/of lossen

Indien de bestemming van een gebouw aanleiding geeft tot een te verwachten behoefte aan ruimte voor het laden en/of lossen van goederen, moet in deze behoefte in voldoende mate zijn voorzien aan, in of onder dat gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw behoort.

 

29.4.3 Afwijken van de parkeernormen

Indien uit een door de aanvrager van een omgevingsvergunning te overleggen parkeerbalans blijkt dat niet (geheel) kan worden voldaan aan voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein waarbij rekening gehouden wordt met dubbelgebruik en de benodigde parkeerplaatsen niet in de openbare ruimte kunnen worden gerealiseerd, kunnen Burgemeester en Wethouders in afwijking van het bepaalde in lid 29.4.1 omgevingsvergunning verlenen indien:

 1. de (resterende) parkeerbehoefte meer dan 2 parkeerplaatsen betreft;

 2. dit niet op stedenbouwkundige of verkeerskundige bezwaren stuit;

 3. de parkeerplaatsen voldoen aan de maatvoering- en bereikbaarheidseisen;

 4. strikte toepassing van de nota leidt tot een bijzondere hardheid die niet door dringende redenen/noodzaak wordt gerechtvaardigd.

 

29.4.4 Afwijken van het laden en/of lossen

Burgemeester en wethouders kunnen in afwijking van het bepaalde in lid 29.4.2 omgevingsvergunning verlenen indien:

 1. het voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit; of

 2. voor zover op andere wijze in de nodige laad- en/of losruimte wordt voorzien.

 

29.4.5 Nadere eisen parkeernormen

Burgemeester en wethouders kunnen bij de omgevingsvergunning nadere eisen stellen

ten aanzien van:

 1. de aard, plaats en inrichting van de parkeer- en/of stallingsgelegenheid;

 2. de aanwezigheid en aanduiding van parkeer- en/of stallingsgelegenheid uitsluitend ten behoeve van invaliden.

 

29.5 specifieke gebruiksregels

 

29.5.1 Aan-huis-gebonden beroep en/of -bedrijf

Het uitoefenen van een aan-huis-gebonden beroep en/of bedrijf is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 1. de woonfunctie als primaire functie gehandhaafd blijft;

 2. behoudens het bepaalde in lid 29.1 sub b, mag het bruto-vloeroppervlak voor de uitoefening van het aan-huis-gebonden beroep danwel het aan-huis-gebonden bedrijf maximaal 30 % van de vloeroppervlakte van de woning bedragen, met inbegrip van de daarbij behorende bouwwerken;

 3. het gebruik niet leidt tot een onevenredige aantasting van de verkeersontsluiting en parkeersituatie ter plaatse;

 4. het beroep alleen door de bewoner(s) wordt uitgeoefend;

 5. er geen horeca-activiteiten en geen detailhandel plaatsvinden;

 6. er geen buitenopslag plaatsvindt, noch beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten in de openbare ruimte rond de woning, met uitzondering van in- en uitladen.

 

29.5.2 Bed & breakfast

Het verhuren van kamers ten behoeve van een bed & breakfast is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 1. de woonfunctie als primaire functie gehandhaafd blijft;

 2. het bruto-vloeroppervlak mag maximaal 30 % van de vloeroppervlakte van de woning bedragen;

 3. voor maximaal vier gasten verspreid over maximaal twee kamers voor de duur van maximaal zeven aaneengesloten overnachtingen. Op een kamer mogen maximaal twee slaapplaatsen aanwezig zijn;

 4. de kamers maken deel uit van het hoofdgebouw;

 5. dat deze alleen door de hoofdbewoner mag wordt uitgeoefend, die ook aanwezig blijft;

 6. er dient in voldoende mate in de eigen parkeerbehoefte te worden voorzien op eigen terrein, 1 parkeerplaats per gastenkamer;

 7. er geen zelfstandige horeca-activiteiten en geen zelfstandige detailhandel plaatsvinden.

 

29.5.3 Woningdelen via hospitaverhuur en inwoning

Woningdelen door middel van hospitaverhuur en inwoning is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 1. de hoofdbewoner de woning feitelijk als hoofdverblijf heeft;

 2. de hoofdbewoner minimaal 60% van de woning zelf bewoond;

 3. er mogen maximaal 3 personen in een woning wonen, exclusief een huishouden van hoofdbewoner;

 4. elke meerderjarige bewoner heeft een eigen onzelfstandige kamer.

 

29.5.4 Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt in ieder geval gerekend:

 1. behoudens het bepaalde in lid 29.1 sub b, het gebruiken of doen gebruiken van meer dan 30% van de vloeroppervlakte van een woning, met inbegrip van de daarbij behorende aan- en/of bijgebouwen, als kantoor- en/of praktijkruimte ten behoeve van een aan-huis-verbonden beroep of bedrijf;

 2. het gebruiken en inrichten van de daken van vrijstaande bijbehorende bouwwerken als dakterras;

 3. het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken voor bewoning;

 4. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting.

 

29.6 Afwijken van de gebruiksregels

 

29.6.1 Woningdelen via kamergewijze verhuur

Met een omgevingsvergunning kan een woning, in afwijking van lid 29.1, sub a worden gebruikt voor kamergewijze verhuur met inachtneming van de volgende voorwaarden:

 1. er moet sprake zijn van minimaal drie en maximaal vier personen die geen huishouden zijn dan wel geen onderlinge band hebben;

 2. elke bewoner heeft een eigen kamer;

 3. bij een grondgebonden woning mag binnen een straal van 50 meter geen andere woning aanwezig zijn waar kamergewijze verhuur plaatsvindt;

 4. bij een appartementencomplex mag maximaal 10% van de woningen worden gebruikt voor kamergewijze verhuur.

 

 

Artikel 30 Wonen - 3

 

30.1 bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - 3' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. woningen, ten behoeve van het wonen, al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan-huis-verbonden beroep of -bedrijf, zoals omschreven in lid 30.5.1;

 

met de daarbij behorende:

 1. tuinen en erven;

 2. parkeervoorzieningen, indien er een inrit aanwezig is;

 3. bijbehorende bouwwerken;

 4. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

 

met daaraan ondergeschikt:

 1. ontsluitingswegen en andere verhardingen;

 2. waterhuishoudkundige voorzieningen;

 3. groenvoorzieningen, speelvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen.

 

30.2 bouwregels

 

30.2.1 Hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:

 1. een hoofdgebouw mag uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;

 2. als hoofdgebouw mogen uitsluitend grondgebonden woningen worden gebouwd;

 3. het splitsen van bestaande woningen is niet toegestaan;

 4. het samenvoegen van bestaande woningen is niet toegestaan;

 5. bij sloop/nieuwbouw dienen er evenveel woningen te worden teruggebouwd;

 6. de bouwhoogte van een hoofdgebouw ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte' mag niet worden overschreden;

 7. het bebouwd oppervlak mag per bouwvlak maximaal 200 m2 bedragen op de begane grond en 70 m2 op de verdieping.

 

30.2.2 Ondergrondse bouwwerken

Voor het bouwen van ondergrondse bouwwerken gelden de volgende regels:

 1. ondergrondse bouwwerken mogen gesitueerd worden binnen het bouwvlak, tot maximaal 200 m2;

 2. de diepte van ondergrondse bouwwerken mag niet meer bedragen dan één bouwlaag met een diepte (vrije hoogte) van 3 meter;

 3. het realiseren van ondergrondse bouwwerken mag geen nadelige effecten hebben op de bodem- en waterhuishouding. Hiertoe dient de aanvrager (vooraf) een watervergunning aan te vragen bij de Waterbeheerder.

 

30.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 1. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan:
  1. 6 meter voor palen en (licht-)masten;
  2. 3 meter voor het overige.

 2. voor erf- en perceelafscheidingen geldt een maximale bouwhoogte van 2 meter.

 

30.3 afwijken van de bouwregels

 

30.3.1 Afwijken splitsen woning

Met een omgevingsvergunning kan een woning gesplitst worden met inachtneming van de volgende voorwaarden:

 1. het voormalige samengevoegde woningen betreft, en;

 2. het in niet meer dan 2 woningen wordt gesplitst.

 

30.3.2 Afwijken samenvoegen woning

Met een omgevingsvergunning kan een woning worden samengevoegd met inachtneming van de volgende voorwaarden:

 1. het voormalige gesplitste woningen betreft, en;

 2. dit ten goede komt aan de kwaliteit van de woning.

 

30.4 Voorwaarden m.b.t. het afgeven van een omgevingsvergunning voor bouwen

 

30.4.1 Parkeernormen

Een omgevingsvergunning voor het bouwen, verbouwen, uitbreiden en/of functiewijziging van een gebouw of perceel wordt slechts verleend:

 1. wanneer wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid conform de 'Nota Parkeernormen Amstelveen';

 2. indien de 'Nota Parkeernormen Amstelveen' gedurende de planperiode wordt gewijzigd, dient er rekening te worden gehouden met de wijzigingen.

 

30.4.2 Laden en/of lossen

Indien de bestemming van een gebouw aanleiding geeft tot een te verwachten behoefte aan ruimte voor het laden en/of lossen van goederen, moet in deze behoefte in voldoende mate zijn voorzien aan, in of onder dat gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw behoort.

 

30.4.3 Afwijken van de parkeernormen

Indien uit een door de aanvrager van een omgevingsvergunning te overleggen parkeerbalans blijkt dat niet (geheel) kan worden voldaan aan voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein waarbij rekening gehouden wordt met dubbelgebruik en de benodigde parkeerplaatsen niet in de openbare ruimte kunnen worden gerealiseerd, kunnen Burgemeester en Wethouders in afwijking van het bepaalde in 30.4.1 omgevingsvergunning verlenen indien:

 1. de (resterende) parkeerbehoefte meer dan 2 parkeerplaatsen betreft;

 2. dit niet op stedenbouwkundige of verkeerskundige bezwaren stuit;

 3. de parkeerplaatsen voldoen aan de maatvoering- en bereikbaarheidseisen;

 4. strikte toepassing van de nota leidt tot een bijzondere hardheid die niet door dringende redenen/noodzaak wordt gerechtvaardigd.

 

30.4.4 Afwijken van het laden en/of lossen

Burgemeester en wethouders kunnen in afwijking van het bepaalde in 30.4.2 omgevingsvergunning verlenen indien:

 1. het voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit; of

 2. voor zover op andere wijze in de nodige laad- en/of losruimte wordt voorzien.

 

30.4.5 Nadere eisen parkeernormen

Burgemeester en wethouders kunnen bij de omgevingsvergunning nadere eisen stellen

ten aanzien van:

 1. de aard, plaats en inrichting van de parkeer- en/of stallingsgelegenheid;

 2. de aanwezigheid en aanduiding van parkeer- en/of stallingsgelegenheid uitsluitend ten behoeve van invaliden.

 

30.5 specifieke gebruiksregels

 

30.5.1 Aan-huis-gebonden beroep of -bedrijf

Het uitoefenen van een aan-huis-gebonden beroep en/of bedrijf is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 1. de woonfunctie als primaire functie gehandhaafd blijft;

 2. het bruto-vloeroppervlak voor de uitoefening van het aan-huis-gebonden beroep danwel het aan-huis-gebonden bedrijf mag maximaal 30 % van de vloeroppervlakte van de woning bedragen, met inbegrip van de daarbij behorende bouwwerken;

 3. het gebruik niet leidt tot een onevenredige aantasting van de verkeersontsluiting en parkeersituatie ter plaatse;

 4. het beroep alleen door de bewoner(s) wordt uitgeoefend;

 5. er geen horeca-activiteiten en geen detailhandel plaatsvinden;

 6. er geen buitenopslag plaatsvindt, noch beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten in de openbare ruimte rond de woning, met uitzondering van in- en uitladen.

 

30.5.2 Bed & breakfast

Het verhuren van kamers ten behoeve van een bed & breakfast is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 1. de woonfunctie als primaire functie gehandhaafd blijft;

 2. het bruto-vloeroppervlak mag maximaal 30 % van de vloeroppervlakte van de woning bedragen;

 3. voor maximaal vier gasten verspreid over maximaal twee kamers voor de duur van maximaal zeven aaneengesloten overnachtingen. Op een kamer mogen maximaal twee slaapplaatsen aanwezig zijn;

 4. de kamers maken deel uit van het hoofdgebouw;

 5. dat deze alleen door de hoofdbewoner mag wordt uitgeoefend, die ook aanwezig blijft;

 6. er dient in voldoende mate in de eigen parkeerbehoefte te worden voorzien op eigen terrein, 1 parkeerplaats per gastenkamer;

 7. er geen zelfstandige horeca-activiteiten en geen zelfstandige detailhandel plaatsvinden.

 

30.5.3 Woningdelen via hospitaverhuur en inwoning

Woningdelen door middel van hospitaverhuur en inwoning is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 1. de hoofdbewoner de woning feitelijk als hoofdverblijf heeft;

 2. de hoofdbewoner minimaal 60% van de woning zelf bewoond;

 3. er mogen maximaal 3 personen in een woning wonen, exclusief een huishouden van hoofdbewoner;

 4. elke meerderjarige bewoner heeft een eigen onzelfstandige kamer.

 

30.5.4 Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt in ieder geval gerekend:

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt in ieder geval gerekend:

 1. het gebruiken of doen gebruiken van meer dan 30% van de vloeroppervlakte van een woning, met inbegrip van de daarbij behorende aan- en/of bijgebouwen, als kantoor- en/of praktijkruimte ten behoeve van een aan-huis-verbonden beroep of bedrijf;

 2. het gebruiken en inrichten van de daken van aan- en uitbouwen van woningen dan wel van bijgebouwen als dakterras;

 3. het gebruik van bijgebouwen voor bewoning;

 4. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting.

 

30.6 Afwijken van de gebruiksregels

 

30.6.1 Woningdelen via kamergewijze verhuur

Met een omgevingsvergunning kan een woning, in afwijking van lid 30.1 sub a worden gebruikt voor kamergewijze verhuur met inachtneming van de volgende voorwaarden:

 1. er moet sprake zijn van minimaal drie en maximaal vier personen die geen huishouden zijn dan wel geen onderlinge band hebben;

 2. elke bewoner heeft een eigen kamer;

 3. bij een grondgebonden woning mag binnen een straal van 50 meter geen andere woning aanwezig zijn waar kamergewijze verhuur plaatsvindt;

 4. bij een appartementencomplex mag maximaal 10% van de woningen worden gebruikt voor kamergewijze verhuur.

 

 

Artikel 31 Wonen - 4

 

31.1 bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - 4' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. woningen, ten behoeve van het wonen, al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan-huis-verbonden beroep of -bedrijf, zoals omschreven in lid 31.5.1;

 

met de daarbij behorende:

 1. tuinen en erven;

 2. parkeervoorzieningen, indien er een inrit aanwezig is;

 3. bijbehorende bouwwerken;

 4. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

 

met daaraan ondergeschikt:

 1. ontsluitingswegen en andere verhardingen;

 2. waterhuishoudkundige voorzieningen;

 3. groenvoorzieningen, speelvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen.

 

31.2 bouwregels

 

31.2.1 Hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:

 1. een hoofdgebouw mag uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;

 2. als hoofdgebouw mogen uitsluitend grondgebonden woningen worden gebouwd;

 3. het splitsen van bestaande woningen is niet toegestaan;

 4. het samenvoegen van bestaande woningen is niet toegestaan.

 5. bij sloop/nieuwbouw dienen er evenveel woningen te worden teruggebouwd;

 6. de bouwhoogte van een hoofdgebouw ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte' mag niet worden overschreden;

 7. het bebouwd oppervlak mag per bouwvlak maximaal 300 m2 bedragen op de begane grond en 70 m2 op de verdieping.

 

31.2.2 Ondergrondse bouwwerken

Voor het bouwen van ondergrondse bouwwerken gelden de volgende regels:

 1. ondergrondse bouwwerken mogen gesitueerd worden binnen het bouwvlak, tot maximaal 300 m2;

 2. de diepte van ondergrondse bouwwerken mag niet meer bedragen dan één bouwlaag met een diepte (vrije hoogte) van 3 meter;

 3. het realiseren van ondergrondse bouwwerken mag geen nadelige effecten hebben op de bodem- en waterhuishouding. Hiertoe dient de aanvrager (vooraf) een watervergunning aan te vragen bij de Waterbeheerder.

 

31.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 1. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan:
  1. 6 meter voor palen en (licht-)masten;
  2. 3 meter voor het overige.

 2. voor erf- en perceelafscheidingen geldt een maximale bouwhoogte van 2 meter.

 

31.3 afwijken van de bouwregels

 

31.3.1 Afwijken splitsen woning

Met een omgevingsvergunning kan een woning gesplitst worden met inachtneming van de volgende voorwaarden:

 1. het voormalige samengevoegde woningen betreft, en;

 2. het in niet meer dan 2 woningen wordt gesplitst.

 

31.3.2 Afwijken samenvoegen woning

Met een omgevingsvergunning kan een woning worden samengevoegd met inachtneming van de volgende voorwaarden:

 1. het voormalige gesplitste woningen betreft, en;

 2. dit ten goede komt aan de kwaliteit van de woning.

 

31.4 Voorwaarden m.b.t. het afgeven van een omgevingsvergunning voor bouwen

 

31.4.1 Parkeernormen

Een omgevingsvergunning voor het bouwen, verbouwen, uitbreiden en/of functiewijziging van een gebouw of perceel wordt slechts verleend:

 1. wanneer wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid conform de 'Nota Parkeernormen Amstelveen';

 2. indien de 'Nota Parkeernormen Amstelveen' gedurende de planperiode wordt gewijzigd, dient er rekening te worden gehouden met de wijzigingen.

 

31.4.2 Laden en/of lossen

Indien de bestemming van een gebouw aanleiding geeft tot een te verwachten behoefte aan ruimte voor het laden en/of lossen van goederen, moet in deze behoefte in voldoende mate zijn voorzien aan, in of onder dat gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw behoort.

 

31.4.3 Afwijken van de parkeernormen

Indien uit een door de aanvrager van een omgevingsvergunning te overleggen parkeerbalans blijkt dat niet (geheel) kan worden voldaan aan voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein waarbij rekening gehouden wordt met dubbelgebruik en de benodigde parkeerplaatsen niet in de openbare ruimte kunnen worden gerealiseerd, kunnen Burgemeester en Wethouders in afwijking van het bepaalde in lid 31.4.1 omgevingsvergunning verlenen indien:

 1. de (resterende) parkeerbehoefte meer dan 2 parkeerplaatsen betreft;

 2. dit niet op stedenbouwkundige of verkeerskundige bezwaren stuit;

 3. de parkeerplaatsen voldoen aan de maatvoering- en bereikbaarheidseisen;

 4. strikte toepassing van de nota leidt tot een bijzondere hardheid die niet door dringende redenen/noodzaak wordt gerechtvaardigd.

 

31.4.4 Afwijken van het laden en/of lossen

Burgemeester en wethouders kunnen in afwijking van het bepaalde in lid 31.4.2 omgevingsvergunning verlenen indien:

 1. het voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit; of

 2. voor zover op andere wijze in de nodige laad- en/of losruimte wordt voorzien.

 

31.4.5 Nadere eisen parkeernormen

Burgemeester en wethouders kunnen bij de omgevingsvergunning nadere eisen stellen

ten aanzien van:

 1. de aard, plaats en inrichting van de parkeer- en/of stallingsgelegenheid;

 2. de aanwezigheid en aanduiding van parkeer- en/of stallingsgelegenheid uitsluitend ten behoeve van invaliden.

 

31.5 specifieke gebruiksregels

 

31.5.1 Aan-huis-gebonden beroep of -bedrijf

Het uitoefenen van een aan-huis-gebonden beroep en/of bedrijf is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 1. de woonfunctie als primaire functie gehandhaafd blijft;

 2. het bruto-vloeroppervlak voor de uitoefening van het aan-huis-gebonden beroep danwel het aan-huis-gebonden bedrijf mag maximaal 30 % van de vloeroppervlakte van de woning bedragen, met inbegrip van de daarbij behorende bouwwerken;

 3. het gebruik niet leidt tot een onevenredige aantasting van de verkeersontsluiting en parkeersituatie ter plaatse;

 4. het beroep alleen door de bewoner(s) wordt uitgeoefend;

 5. er geen horeca-activiteiten en geen detailhandel plaatsvinden;

 6. er geen buitenopslag plaatsvindt, noch beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten in de openbare ruimte rond de woning, met uitzondering van in- en uitladen.

 

31.5.2 Bed & breakfast

Het verhuren van kamers ten behoeve van een bed & breakfast is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 1. de woonfunctie als primaire functie gehandhaafd blijft;

 2. het bruto-vloeroppervlak mag maximaal 30 % van de vloeroppervlakte van de woning bedragen;

 3. voor maximaal vier gasten verspreid over maximaal twee kamers voor de duur van maximaal zeven aaneengesloten overnachtingen. Op een kamer mogen maximaal twee slaapplaatsen aanwezig zijn;

 4. de kamers maken deel uit van het hoofdgebouw;

 5. dat deze alleen door de hoofdbewoner mag wordt uitgeoefend, die ook aanwezig blijft;

 6. er dient in voldoende mate in de eigen parkeerbehoefte te worden voorzien op eigen terrein, 1 parkeerplaats per gastenkamer;

 7. er geen zelfstandige horeca-activiteiten en geen zelfstandige detailhandel plaatsvinden.

 

31.5.3 Woningdelen via hospitaverhuur en inwoning

Woningdelen door middel van hospitaverhuur en inwoning is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 1. de hoofdbewoner de woning feitelijk als hoofdverblijf heeft;

 2. de hoofdbewoner minimaal 60% van de woning zelf bewoond;

 3. er mogen maximaal 3 personen in een woning wonen, exclusief een huishouden van hoofdbewoner;

 4. elke meerderjarige bewoner heeft een eigen onzelfstandige kamer.

 

31.5.4 Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt in ieder geval gerekend:

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt in ieder geval gerekend:

 1. het gebruiken of doen gebruiken van meer dan 30% van de vloeroppervlakte van een woning, met inbegrip van de daarbij behorende aan- en/of bijgebouwen, als kantoor- en/of praktijkruimte ten behoeve van een aan-huis-verbonden beroep of bedrijf;

 2. het gebruiken en inrichten van de daken van aan- en uitbouwen van woningen dan wel van bijgebouwen als dakterras;

 3. het gebruik van bijgebouwen voor bewoning;

 4. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting.

31.6 Afwijken van de gebruiksregels

 

31.6.1 Woningdelen via kamergewijze verhuur

Met een omgevingsvergunning kan een woning, in afwijking van lid 31.1, sub a worden gebruikt voor kamergewijze verhuur met inachtneming van de volgende voorwaarden:

 1. er moet sprake zijn van minimaal drie en maximaal vier personen die geen huishouden zijn dan wel geen onderlinge band hebben;

 2. elke bewoner heeft een eigen kamer;

 3. bij een grondgebonden woning mag binnen een straal van 50 meter geen andere woning aanwezig zijn waar kamergewijze verhuur plaatsvindt;

 4. bij een appartementencomplex mag maximaal 10% van de woningen worden gebruikt voor kamergewijze verhuur.

 

 

Artikel 32 Wonen - Woonzorg

 

32.1 bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Woonzorg' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. woonzorg;

 2. woningen ten behoeve van het wonen;

 

met de daarbij behorende:

 1. bergingen;

 2. fietsenstallingen;

 3. groenvoorzieningen;

 4. paden en wegen;

 5. parkeervoorzieningen;

 6. speelvoorzieningen;

 7. tuinen, erven en terreinen;

 8. water en waterpartijen;

 9. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

 

met daaraan ondergeschikt:

 1. detailhandel;

 2. horeca tot en met categorie 2;

 3. maatschappelijke voorzieningen;

 4. kantoor ten dienste van de bestemming;

 5. dienstverlening.

 

32.2 bouwregels

 

32.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 1. een gebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;

 2. als hoofdgebouw mogen uitsluitend woningen/woongebouwen worden gebouwd;

 3. het splitsen van bestaande woningen is niet toegestaan;

 4. het samenvoegen van bestaande woningen is niet toegestaan;

 5. bij sloop/nieuwbouw dienen er evenveel woningen te worden teruggebouwd;

 6. de bouwhoogte en de goothoogte ter plaatse van de aanduiding 'maximum goot- en bouwhoogte' mag niet worden overschreden;

 7. het bebouwingspercentage mag 100% bedragen, tenzij anders is aangeduid;

 

32.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 1. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 meter bedragen, met dien verstande dat de hoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel c.q. het verlengde daarvan niet meer dan 1 meter mag bedragen;

 2. de hoogte van andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan:

 1. 6 meter voor palen en (licht-)masten;

 2. 3 meter voor lichtmasten en het overige.

 

32.3 afwijken van de bouwregels

 

32.3.1 Afwijken splitsen woning

Met een omgevingsvergunning kan een woning gesplitst worden met inachtneming van de volgende voorwaarden:

 1. het voormalige samengevoegde woningen betreft, en;

 2. het in niet meer dan 2 woningen wordt gesplitst.

 

32.3.2 Afwijken samenvoegen woning

Met een omgevingsvergunning kan een woning worden samengevoegd met inachtneming van de volgende voorwaarden:

 1. het voormalige gesplitste woningen betreft, en;

 2. dit ten goede komt aan de kwaliteit van de woning.

 

32.4 Voorwaarden m.b.t. het afgeven van een omgevingsvergunning voor bouwen

 

32.4.1 Parkeernormen

Een omgevingsvergunning voor het bouwen, verbouwen, uitbreiden en/of functiewijziging van een gebouw of perceel wordt slechts verleend:

 1. wanneer wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid conform de 'Nota Parkeernormen Amstelveen';

 2. indien de 'Nota Parkeernormen Amstelveen' gedurende de planperiode wordt gewijzigd, dient er rekening te worden gehouden met de wijzigingen.

 

32.4.2 Laden en/of lossen

Indien de bestemming van een gebouw aanleiding geeft tot een te verwachten behoefte aan ruimte voor het laden en/of lossen van goederen, moet in deze behoefte in voldoende mate zijn voorzien aan, in of onder dat gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw behoort.

 

32.4.3 Afwijken van de parkeernormen

Indien uit een door de aanvrager van een omgevingsvergunning te overleggen parkeerbalans blijkt dat niet (geheel) kan worden voldaan aan voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein waarbij rekening gehouden wordt met dubbelgebruik en de benodigde parkeerplaatsen niet in de openbare ruimte kunnen worden gerealiseerd, kunnen Burgemeester en Wethouders in afwijking van het bepaalde in 32.4.1 omgevingsvergunning verlenen indien:

 1. de (resterende) parkeerbehoefte meer dan 2 parkeerplaatsen betreft;

 2. dit niet op stedenbouwkundige of verkeerskundige bezwaren stuit;

 3. de parkeerplaatsen voldoen aan de maatvoering- en bereikbaarheidseisen;

 4. strikte toepassing van de nota leidt tot een bijzondere hardheid die niet door dringende redenen/noodzaak wordt gerechtvaardigd.

 

32.4.4 Afwijken van het laden en/of lossen

Burgemeester en wethouders kunnen in afwijking van het bepaalde in 32.4.2 omgevingsvergunning verlenen indien:

 1. het voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit; of

 2. voor zover op andere wijze in de nodige laad- en/of losruimte wordt voorzien.

 

32.4.5 Nadere eisen parkeernormen

Burgemeester en wethouders kunnen bij de omgevingsvergunning nadere eisen stellen

ten aanzien van:

 1. de aard, plaats en inrichting van de parkeer- en/of stallingsgelegenheid;

 2. de aanwezigheid en aanduiding van parkeer- en/of stallingsgelegenheid uitsluitend ten behoeve van invaliden.

 

32.5 specifieke gebruiksregels

 

32.5.1 Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt in ieder geval gerekend het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting.

 

 

Artikel 33 Waarde - Archeologie 1 - 5

 

33.1 bestemmingsomschrijving

De voor Waarde - Archeologie aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming en het behoud van de op en/of in deze gronden voorkomende archeologische waarden.

Deze bestemming is primair ten opzichte van de overige aan deze gronden toegekende bestemmingen.

 

33.2 bouwregels

Op de in lid 33.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten behoeve van overige aan deze gronden toegekende bestemmingen worden gebouwd indien deze bouwwerken voldoen aan de volgende regels:

 1. ter plaatse van de aanduiding 'waarde archeologie 1' de bodemingrepen daardoor tot een maximale diepte van 0,30 meter reiken én het bouwwerk een oppervlakte van maximaal 50 m2 bedraagt;

 2. ter plaatse van de aanduiding 'waarde archeologie 2' de bodemingrepen daardoor tot een maximale diepte van 0,30 meter reiken én het bouwwerk een oppervlakte van maximaal 100 m2 bedraagt;

 3. ter plaatse van de aanduiding 'waarde archeologie 3' de bodemingrepen daardoor tot een maximale diepte van 0,30 meter reiken én het bouwwerk een oppervlakte van maximaal 1000 m2 bedraagt;

 4. ter plaatse van de aanduiding 'waarde archeologie 5' de bodemingrepen daardoor tot een maximale diepte van 0,30 meter reiken én het bouwwerk een oppervlakte van maximaal 10000 m2 bedraagt;

 5. het bepaalde onder a. tot en met d. is niet van toepassing indien het bouwplan betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder het peil, niet wordt uitgebreid en waarbij gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering.

 

33.3 afwijken van de bouwregels

 

33.3.1 Afwijkingsbevoegdheid

Met een omgevingsvergunning kan afgeweken worden van het bepaalde in lid 33.2 lid a. tot en met d. voor het bouwen ten behoeve van een overige aan deze gronden toegekende bestemming indien de aanvrager van de omgevingsvergunning een rapport heeft overlegd waarin wordt aangetoond dat:

 1. op de betrokken locatie geen archeologische waarden aanwezig zijn; of

 2. dat de archeologische waarden van de gronden naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate worden veiliggesteld.

 

33.3.2 Afwijken m.b.t. mogelijke verstoring archeologisch materiaal

Indien uit het onder 33.3.1 van dit lid genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het verlenen van een omgevingsvergunning zullen of kunnen worden aangetast, kan het bevoegd gezag aan de omgevingsvergunning één of meer van de volgende voorschriften verbinden:

 1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;

 2. de verplichting tot het doen van opgravingen;

 3. de verplichting de oprichting van het bouwwerk te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg die voldoet aan de door het bevoegd gezag bij de vergunning te stellen kwalificaties.

 

33.3.3 Voorwaarden voor afwijken m.b.t. mogelijke verstoring archeologisch materiaal

De omgevingsvergunning als bedoeld in lid 33.3.2 wordt niet verleend dan nadat de aanvrager een rapport heeft overlegd, waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate is vastgelegd. Alvorens een omgevingsvergunning te verlenen wordt een provinciale archeoloog, of een hiermee gelijk te stellen archeologische deskundige om advies gevraagd.

 

33.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

 

33.4.1 Verboden werkzaamheden

Het is verboden op of in de als Waarde-Archeologie bestemde gronden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

 1. de ondergrondse bouwwerken binnen het op de verbeelding aangegeven het ophogen, egaliseren en ontginnen van gronden, waarbij de hoogte van het maaiveld met meer dan 30 cm wordt gewijzigd;

 2. het bodemverlagen of afgraven van gronden waarvoor geen ontgrondingvergunning is vereist, waarbij de hoogte van het maaiveld met meer dan 30 cm wordt gewijzigd;

 3. het uitvoeren van grondbewerkingen dieper dan 30 cm, waartoe ook gerekend wordt woelen en draineren;

 4. het bebossen van gronden;

 5. het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, voet-, ruiter- of rijwielpaden, banen of parkeergelegenheden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;

 6. het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur;

 7. het graven of dempen van sloten, watergangen, vijvers of vaarten;

 8. het tot stand brengen en/of in exploitatie brengen van boor- en pompputten;

 9. het uitvoeren van heiwerken en/of het indrijven van scherpe voorwerpen in de bodem.

 

33.4.2 Toegestane werkzaamheden

Het onder 33.4.1 bedoelde verbod is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:

 1. het normale onderhoud betreffen;

 2. op archeologisch onderzoek gericht zijn;

 3. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit bestemmingsplan.

 

33.4.3 Voorwaarden voor omgevingsvergunning

 

Een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 33.4.1 kan worden verleend indien de aanvrager van de omgevingsvergunning een rapport heeft overlegd waarin wordt aangetoond dat:

 1. op de betrokken locatie geen archeologische waarden aanwezig zijn; of

 2. dat de archeologische waarden van de gronden naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate worden veiliggesteld.

 

33.5 wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan met toepassing van artikel 3.6 lid 1, sub a Wro te wijzigen door de bestemming 'Waarde-Archeologie' te wijzigen in een ander regime, indien op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat in de betreffende gronden een hogere of lagere archeologische verwachting aanwezig is.

 

33.6 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen aan de situering en de inrichting van de gronden, indien uit onderzoek is gebleken dat ter plaatse beschermingswaardige archeologische resten aanwezig zijn. Toepassing van deze bevoegdheid mag niet leiden tot een onevenredige beperking van het meest doelmatige gebruik.

 

 

Artikel 34 Waarde - Cultuurhistorie Gemeente

 

34.1 bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde- Cultuurhistorie Gemeente' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming en het behoud en/of herstel van de gevels gericht aan de openbare ruimte in overeenstemming met de redengevende omschrijving in Bijlage 1 bij de plantoelichting.

 

34.2 bouwregels

De specifiek beschermingswaardige gevelelementen en dakvormen zoals omschreven in de redengevende omschrijving dient te worden behouden.

 

34.3 afwijken van de bouwregels

 

34.3.1 Afwijken ten behoeve van dakvorm

Met een omgevingsvergunning kan afgeweken worden van het bepaalde in lid 34.2 met dien verstande dat:

 1. ook andere kapvormen mogen worden gebruikt, indien hierdoor aan de waarde van het beschermd stadsgezicht geen afbreuk wordt of zal worden gedaan en mits een andere nokrichting beter aansluit bij de aangrenzende bebouwing;

 2. een dak wordt voorzien van een dakkapel(len).

 

34.3.2 Afwijken ten behoeve van de gevelopbouw- en indeling

Met een omgevingsvergunning kan afgeweken worden van het bepaalde in lid 34.2 met dien verstande dat:

 1. de nieuwe gevel voldoet aan de redengevende omschrijving, wordt opgetrokken uit in hoofdzaak de op redengevende omschrijving genoemde materialen en aan de waarde van het beschermd stadsgezicht geen afbreuk wordt of zal worden gedaan;

 2. ook andere materialen mogen worden gebruikt indien hierdoor aan de waarde van het beschermd stadsgezicht geen afbreuk wordt of zal worden gedaan.

 

34.3.3 Voorwaarden voor afwijken

Een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 34.3.1 en 34.3.2 kan worden verleend indien er een positief advies ligt van de gemeentelijke Erfgoedcommissie.

 

34.4 omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

 

34.4.1 sloopverbod

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de tot het beschermde stadsgezicht aangewezen aanwezige (onderdelen van) bouwwerken te slopen.

 

34.4.2 afwijken van het sloopverbod

Een sloopvergunning kan worden verleend indien:

 1. is aangetoond dat de bouwkundige staat van de bouwwerken gevaar oplevert voor de directe leefomgeving;

 2. er een omgevingsvergunning is verleend ten behoeve van de ter plaatse geprojecteerde vervangende nieuwbouw.

 

 

Artikel 35 Waterstaat - Waterkering

 

35.1 bestemmingsomschrijving

De voor Waterstaat-Waterkering aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de waterhuishouding door middel van dijken, dijksloten en kaden. Indien deze bestemming samenvalt met andere bestemmingen, zijn deze andere bestemmingen ondergeschikt aan de bestemming waterkering.

 

35.2 bouwregels

 

35.2.1 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Op of in deze gronden mogen ten behoeve van de primaire bestemming uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd.

 

35.2.2 Verhouding tot samenvallende bestemmingen

Op de grond met de bestemming waterkering mag ten behoeve van andere, daarmee samenvallende bestemmingen slechts worden gebouwd, indien en voor zover de belangen van de waterkering hierdoor niet worden geschaad.

Alvorens omtrent het verlenen van een omgevingsvergunning te beslissen, dient de aanvrager (vooraf) een watervergunning aan te vragen bij de Waterbeheerder, waaruit blijkt dat de door de voorgenomen bouwactiviteiten het water(staats)belang niet wordt geschaad en omtrent de eventueel te stellen voorwaarden.

 

35.3 afwijken van de bouwregels

 

35.3.1 Afwijken voor bebouwing

Met een omgevingsvergunning kan afgeweken worden van het bepaalde in lid 35.1 voor bebouwing toegestaan in de samenvallende bestemmingen.

 

35.3.2 Voorwaarden voor afwijken

De in lid 35.3.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien door de bouw en situering van de betreffende bebouwing geen schade wordt of kan worden toegebracht aan de waterkering. Alvorens te beslissen over de omgevingsvergunning dient de aanvrager (vooraf) een watervergunning aan te vragen bij de Waterbeheerder.

 

 

Hoofdstuk 3 ALGEMENE REGELS

 

 

Artikel 36 anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

 

 

Artikel 37 algemene bouwregels

 

37.1 Algemene regels ten aanzien van bestaande maten

Ten aanzien van bestaande maten van bouwwerken gelden de volgende regels:

 1. de op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan bestaande afstanden tot, en bouwhoogten, inhoud en/of oppervlakten van bestaande bouwwerken die meer bedragen dan in de bestemmingsregels is voorgeschreven, mogen als maximaal toelaatbaar worden aangehouden;

 2. de op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan bestaande afstanden tot, en bouwhoogten, inhoud en/of oppervlakten van bestaande bouwwerken die minder bedragen dan in de bestemmingsregels is voorgeschreven, mogen als minimaal toelaatbaar worden aangehouden;

 3. het bepaalde onder a. en b. van deze planregels is uitsluitend van toepassing op bouwwerken die zijn gebouwd met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de Woningwet dan wel de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 4. voorts is in geval van herbouw het bepaalde onder a. en b. van dit lid slechts van toepassing indien de herbouw geschiedt op dezelfde plaats en de afwijking van de bestemmingsregels niet wordt vergroot.

 

37.2 Toegelaten overschrijdingen

Het is toegestaan de in dit plan aangegeven bestemmings-, bouwgrenzen en/of hoogtematen te overschrijden:

 1. ten behoeve van toegangen van bouwwerken, luifels, stoepen, stoeptreden, reclameuitingen, vrijhangende balkons (al dan niet ondersteund door kolommen) bij woongebouwen, gaanderijen en funderingen en daarmee gelijk te stellen onderdelen van gebouwen, voor zover de bouwgrens met niet meer dan 2.50 meter wordt overschreden en deze onderdelen van gebouwen niet worden opgericht op gronden, bestemd voor verkeer en tevens een niet te bebouwen strook van 1 meter in acht wordt genomen ten opzichte van de gronden, bestemd voor verkeersdoeleinden;

 2. vrijhangende balkons, gaanderijen, luifels en reclameuitingen boven een verkeersbestemming is mogelijk indien er een vrije hoogte aanwezig is van 4,20 m boven de rijweg, met inbegrip van een onbebouwde strook van 0,50 m breedte ter weerszijden van die rijweg en een minimale vrije hoogte van 2,20 m boven een ander deel van de weg;

 3. ten behoeve van plaatselijke verhogingen op gebouwen, zoals schoorstenen, luchtkokers, liftkokers, trappenhuizen en lichtkappen, alsmede technische voorzieningen, mits:

 4. de oppervlakte van de vergroting niet meer dan 25% van de oppervlakte van het dak(vlak) bedraagt;

 5. de hoogte niet meer dan 5 meter van de maximale (bouw)hoogte van het betreffende gebouw.

 

37.3 algemene regels met betrekking tot ondergrondse bouwwerken

Voor het bouwen van ondergrondse bouwwerken gelden de volgende regels:

 1. ondergrondse bouwwerken zijn uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak;

 2. het oppervlak aan ondergrondse bouwwerken mag niet meer bedragen dan het toegestane oppervlak aan bouwwerken boven peil vermeerderd met 10 %;

 3. de vrije hoogte van ondergrondse bouwwerken bedraagt maximaal 3 meter;

 4. het realiseren van ondergrondse bouwwerken mag geen nadelige effecten hebben op de archeologische waarden en de bodem- en waterhuishouding. Hiertoe dient de aanvrager (vooraf) een watervergunning aan te vragen bij de Waterbeheerder.

 

 

Artikel 38 Luchtvaartverkeerzone LIB artikel 2.2.1

 

38.1 Omschrijving

Ter plaatse van de aanduiding 'luchtvaartverkeerzone-lib artikel 2.2.1' gelden beperkingen voor bebouwing en gebruik als bedoeld in het Luchthavenindelingbesluit.

 

38.2 Bouwregels

 1. Ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'luchtvaartverkeerzone-lib artikel 2.2.1 nr. 3' gelden de beperkingen met betrekking tot bebouwing zoals gesteld in artikel 2.2.1b van het 'Luchthavenindelingbesluit Schiphol';

 2. Ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'luchtvaartverkeerzone-lib artikel 2.2.1 nr. 4' gelden de beperkingen met betrekking tot bebouwing zoals gesteld in artikel 2.2.1c van het 'Luchthavenindelingbesluit Schiphol'.

 

38.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 38.2 indien de Minister van Infrastructuur en Milieu een verklaring van geen bezwaar afgeven zoals bedoeld in artikel 8.9 van de Wet luchtvaart.

 

38.4 Gebruiksregels

 1. Ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'luchtvaartverkeerzone-lib artikel 2.2.1 nr. 3' gelden de beperkingen met betrekking tot gebruik zoals gesteld in artikel 2.2.1b van het 'Luchthavenindelingbesluit Schiphol';

 2. Ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'luchtvaartverkeerzone-lib artikel 2.2.1 nr. 4' gelden de beperkingen met betrekking tot gebruik zoals gesteld in artikel 2.2.1c  van het 'Luchthavenindelingbesluit Schiphol'. Artikel 2.2.1e van het 'Luchthavenindelingbesluit Schiphol' is overeenkomstig van toepassing.

 

38.5 Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 38.4 indien de Minister van Infrastructuur en Milieu een verklaring van geen bezwaar afgeven zoals bedoeld in artikel 8.9 van de Wet luchtvaart.

 

 

Artikel 39 Luchtvaartverkeerzone LIB artikel 2.2.2

 

39.1 Omschrijving

Ter plaatse van de aanduiding ‘Luchtvaarverkeerzone-LIB artikel 2.2.2’, zoals aangegeven op Bijlage 1, gelden beperkingen met betrekking tot toetshoogten van objecten als bedoeld in het Luchthavenindelingbesluit Schiphol.

 

39.2 Bouwregels

Ter plaatse van de aanduiding 'luchtvaartverkeerzone-LIB artikel 2.2.2' gelden beperkingen met betrekking tot de hoogte van objecten, zoals gesteld in artikel 2.2.2 van het 'Luchthavenindelingbesluit Schiphol'.

 

39.3 afwijken van bouwregels

 

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 39.2 indien de Minister van Infrastructuur en Milieu een verklaring van geen bezwaar afgeven zoals bedoeld in artikel 8.9 van de Wet luchtvaart.

 

 

Artikel 40 Luchtvaartverkeerzone LIB artikel 2.2.2a

 

40.1 Omschrijving

Ter plaatse van de aanduiding 'luchtvaartverkeerzone-LIB artikel 2.2.2a', zoals aangegeven op Bijlage 2, gelden beperkingen van hoogten ter bescherming van het functioneren van radarapparatuur als bedoeld in het Luchthavenindelingbesluit Schiphol.

 

40.2 Bouwregels

Ter plaatse van de aanduiding 'luchtvaartverkeerzone-LIB artikel 2.2.2a' gelden beperkingen met betrekking tot de hoogte van objecten, zoals gesteld in artikel 2.2.2a van het 'Luchthavenindelingbesluit Schiphol'.

 

40.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 40.2 indien uit een advies van de Inspectie Leefomgeving en Transport blijkt dat het object geen belemmering vormt voor het functioneren van radarapparatuur met het oog op veilig luchtverkeer.

 

 

Artikel 41 Luchtvaartverkeerzone LIB artikel 2.2.3

 

41.1 Omschrijving

Ter plaatse van de aanduiding 'luchtvaartverkeerzone-LIB artikel 2.2.3', zoals aangegeven op Bijlage 3, gelden beperkingen met betrekking tot de vogelaantrekkende werking als bedoeld in het Luchthavenindelingbesluit Schiphol.

 

41.2 Specifieke gebruiksregels

Ter plaatse van de aanduiding 'luchtvaartverkeerzone-LIB artikel 2.2.3' gelden beperkingen met betrekking tot de gebruik van gronden of het bestemmen van gronden, zoals gesteld in artikel 2.2.3 lid 1 van het 'Luchthavenindelingbesluit Schiphol'.

 

41.3 Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 41.2 indien de Minister van Infrastructuur en Milieu een verklaring van geen bezwaar afgeven zoals bedoeld in artikel 8.9 van de Wet luchtvaart.

 

 

Artikel 42 Wetwijzigingszone - wijzigingsgebied

 

42.1 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6

van de Wet ruimtelijke ordening, met inachtneming van de in artikel 48 omschreven

procedure regels, het plan in die zin wijzigen dat de bestemming Bedrijf, met de gebiedsaanduiding wetgevingszone-wijzigingsgebied, kan worden gewijzigd in de bestemming Wonen.

 

42.2 Criteria voor wijziging

 

42.2.1 Wijzigingsregels voor wijzigingsgebied

Voor de in lid 42.1 opgenomen wijzigingsbevoegdheid gelden de criteria:

 1. de bestaande bedrijfsbebouwing dient te worden gesloopt;

 2. binnen het wijzigingsgebied zijn maximaal 3 grondgebonden woningen toegestaan;

 3. het aantal parkeerplaatsen dient te voldoen aan de geldende parkeernota;

 4. de maximale goothoogte van de woningen mag 6 meter bedragen;

 5. de maximale bouwhoogte van de woningen mag 10 meter bedragen;

 6. de maximale bouwdiepte van de woningen mag 11 meter bedragen;

 7. een eventueel voorerfgebied mag niet worden bebouwd, behoudens de bouwregels uit artikel 18;

 8. voor de gewijzigde bestemming wonen gelden de regels in artikel 27.

 

 

42.3 Procedureregels wijzigingsbevoegdheid

Op de voorbereiding van een wijziging is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing met dien verstande dat de kennisgeving, bedoeld in artikel 3:12 van die wet, tevens langs elektronische weg geschiedt, dat het ontwerp-besluit met de hierbij behorende stukken tevens langs elektronische weg beschikbaar wordt gesteld, dat burgemeester en wethouders binnen acht weken na afloop van de termijn van terinzagelegging omtrent de wijziging besluiten en dat de kennisgeving van het besluit tot vaststelling van de wijziging tevens langs elektronische weg geschiedt.

 

 

Artikel 43 algemene afwijkingsregels

Met een omgevingsvergunning kan afgeweken worden van:

 1. de in de bestemmingsregels opgenomen maten, afmetingen, percentages tot niet meer dan 10% van die maten, afmetingen en percentages, uitsluitend indien dit nodig is voor een technische betere realisering van het plan. Dit is niet van toepassing bij toegelaten binnenplanse afwijkingen;

 2. de bestemmingsregels en toestaan dat de inrichting van wegen of de aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of verkeersintensiteit daartoe aanleiding geven;

 3. de bestemmingsregels en toestaan dat bouwgrenzen worden overschreden, indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft;

 4. de bestemmingsregels ten aanzien van de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en toestaan dat de hoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt vergroot tot niet meer dan 10 meter;

 5. de bestemmingsregels ten aanzien van de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en toestaan dat de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van kunstwerken, geen gebouwen zijnde, en ten behoeve van zend-, ontvang- en/of sirenemasten, wordt vergroot tot niet meer dan 40 meter;

 6. de bestemmingsregels ten behoeve van het oprichten van ondergrondse kelderruimte, met dien verstande dat:

 1. de ondergrondse bouwwerken binnen het op de verbeelding aangegeven bestemmingsvlak dienen te worden gerealiseerd en conform de bestemming te worden gebruikt;

 2. het realiseren van ondergrondse bouwwerken geen nadelige effecten mag hebben op de bodem- en waterhuishouding. Hiertoe dient de aanvrager (vooraf) een watervergunning aan te vragen bij de Waterbeheerder;

 1. de bestemmingsregels ten behoeve het bouwen van kleine niet voor bewoning bestemde gebouwtjes ten behoeve van de dienstverlening van overheidswege, het openbaar bestuur en openbare nutsbedrijven, zoals transformatorhuisjes, telefooncellen, gemaalgebouwtjes en wachthuisjes voor verkeersdiensten, mits de inhoud per gebouwtje niet meer bedraagt dan 50 m³ en de bouwhoogte niet meer dan 4 meter;

 2. de bestemmingsregels ten behoeve van het realiseren van groene daken op hoofdgebouwen, dan wel bijbehorende bouwwerken, met dien verstande dat:

 1. de overschrijding van de voorgeschreven goot- en/of bouwhoogte bedraagt niet meer dan 10%;

 2. deze overschrijding met 10% heeft slechts betrekking op de extra (constructieve) opbouw op een dak dat nodig is om een groendak te kunnen toepassen, exclusief beplanting;

 3. groene daken mogen niet als dakterras of daktuin worden gebruikt als deze worden toegepast op woningen. Bij andere gebouwen dan woningen wordt het gebruik van een groendak als dakterras of daktuin per geval beoordeeld, waarbij vooral de privacy van naburige woonpercelen niet nadelig mag worden beïnvloed;

 

Geen omgevingsvergunning wordt verleend indien:

 1. daardoor onevenredige afbreuk wordt gedaan (bijvoorbeeld door schaduwwerking) aan de ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken;

 2. dit leidt tot aantasting van de ruimtelijke karakteristiek ter plaatste.

 

 

Hoofdstuk 4 OVERGANGS- EN SLOTREGELS

 

 

Artikel 44 overgangsrecht

 

44.1 Overgangsrecht bouwwerken

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een bouwvergunning of een omgevingsvergunning, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:

 1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;

 2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

 

44.2 Afwijken

Met een omgevingsvergunning kan eenmalig afgeweken worden van lid 44.1 voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in lid 44.1 met maximaal 10%.

 

44.3 Uitzondering op het overgangsrecht bouwwerken

Lid 44.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

 

44.4 Overgangsrecht gebruik

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

 

44.5 Strijdig gebruik

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in lid 44.4, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

 

44.6 Verboden gebruik

Indien het gebruik, bedoeld in lid 44.4, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

 

44.7 Uitzondering op het overgangsrecht gebruik

Lid 44.4 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsregels van dat plan.

 

 

Artikel 45 slotregel

Deze regels kunnen worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan Amstelveen Noord-West 2020.