direct naar inhoud van Artikel 12 Wonen - 2
Plan: Terwijde
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0344.BPTERWIJDE-0601

Artikel 12 Wonen - 2

12.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Wonen - 2 aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. woningen al dan niet in combinatie met een aan- huis- verbonden beroep- of bedrijf dan wel een bed & breakfast;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'gemengd': op de eerste en tweede bouwlaag tevens voor de volgende gemengde doeleinden: dienstverlening, kantoren, maatschappelijke voorzieningen, bedrijven in maximaal categorie A of B1 van de Lijst van Bedrijven functiemenging en bedrijfsactiviteiten waarvoor geen milieuvergunning is vereist;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen wonen-werken': tevens voor woon-werkwoningen;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage': een (half)verdiepte parkeergarage;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - carport': carports;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot en met categorie c': uitsluitend op de begane grond tevens voor ten hoogste één horecavestiging in categorie C of D van de Lijst van Horeca-activiteiten;
 • g. de bij deze bestemming behorende tuinen, erven, water en parkeervoorzieningen.
12.2 Bouwregels

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken ten dienste van deze bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende voorwaarden:

12.2.1 Hoofdgebouwen
 • a. het hoofdgebouw mag uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. het bouwvlak mag tot 100% worden bebouwd;
 • c. de bouwhoogte ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte', mag niet worden overschreden;
 • d. de goothoogte ter plaatse van de aanduiding 'maximale goothoogte', mag niet worden overschreden;
 • e. de bestaande kapvorm of afdekking moet worden gehandhaafd;
 • f. bestaande hoofdgebouwen die niet voldoen aan het bepaalde onder a, c en d mogen worden gehandhaafd en/of vernieuwd, maar de afwijkingen mogen niet worden vergroot;
 • g. voor het realiseren of wijzigen van een geluidsgevoelige bestemming dient vast te staan dat de geluidsbelasting de voorkeursgrenswaarde ingevolge de Wet geluidhinder of de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (hogere waarde), ingevolge het besluit Hogere waarde met inachtneming van de in dit besluit gestelde voorwaarde(n), niet overschrijdt;
12.2.2 Bijbehorende bouwwerken
 • a. aangebouwde bijbehorende bouwwerken en vrijstaande bijbehorende bouwwerken mogen uitsluitend op een afstand van ten minste 1 meter achter de voorgevelrooilijn van het hoofdgebouw worden gebouwd;
 • b. de diepte van een aangebouwd bijbehorende bouwwerk mag, gemeten vanuit (het verlengde van) de achtergevel van het hoofdgebouw, maximaal 3 meter bedragen;
 • c. de breedte van een aangebouwd bijbehorende bouwwerk aan de zijgevel mag, gemeten vanuit (het verlengde van) de zijgevel van het hoofdgebouw, maximaal 3 meter bedragen;
 • d. de bouwhoogte van een aangebouwd bijbehorende bouwwerk mag maximaal de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw bedragen, vermeerderd met 0,3 meter;
 • e. de bouwhoogte van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk mag maximaal 3 meter bedragen; indien het vrijstaande bijbehorende bouwwerk wordt afgedekt met een kap mag de bouwhoogte maximaal 4,5 meter bedragen;
 • f. de erfzone mag volledig worden bebouwd met bijbehorende bouwwerken;
 • g. indien het achtererfgebied een oppervlakte heeft van 300 m2 of minder, mag maximaal 50% van het achtererfgebied met bijbehorende bouwwerken worden bebouwd, met een maximum van 30 m2 naast hetgeen is toegestaan in de erfzone;
 • h. indien het achtererfgebied een oppervlakte heeft van 300 m2 tot 1500 m2, mag maximaal 10% van het achtererfgebied met bijbehorende bouwwerken worden bebouwd, met een maximum van 75 m2 naast hetgeen is toegestaan in de erfzone;
 • i. indien het achtererfgebied een oppervlakte heeft van meer dan 1500 m2, mag maximaal 5% van het achtererfgebied met bijbehorende bouwwerken worden bebouwd, met een maximum van 125 m2 naast hetgeen is toegestaan in de erfzone;
 • j. voor vrijstaande bijbehorende bouwwerken die worden afgedekt met een kap op percelen zoals bedoeld onder k, mag de goothoogte maximaal 3 meter en de bouwhoogte maximaal 6 meter bedragen;
 • k. bestaande bijbehorende bouwwerken die niet voldoen aan het bepaalde genoemd onder a t/m k mogen worden gehandhaafd en/of vernieuwd, maar de afwijkingen mogen niet worden vergroot.
 • l. ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen', gelden de hierbovengenoemde regels onder a tot en met j uitsluitend vóór de voorgevelroolijn;
 • m. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding-1' is een verhoogd terras over de tuin toegestaan, met een maximale oppervlakte van 30 m² per woning en een maximale hoogte van 4 m inclusief hekwerk;
 • n. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding-2' is een bijbehorende bouwwerk voor de voorgevelrooilijn toegestaan met een oppervlakte van maximaal 10m² en een bouwhoogte van maximaal 3 meter;
 • o. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding-6' is een bijbehorende bouwwerk voor de voorgevelrooilijn toegestaan met een oppervlakte van maximaal 10m² en een bouwhoogte van maximaal 3 meter en is een aangebouwd bijbehorend bouwwerk toegstaan voor de voorgevel, met een maximale diepte van 2 meter;
 • p. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - carport' mogen overkappingen ten behoeve van parkeren worden gebouwd met een maximale bouwhoogte van 3 meter.
12.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • a. op de gronden die vóór en tot 1 meter achter de voorgevelrooilijn van het hoofdgebouw of die gericht zijn naar de openbare weg of het groen zijn gelegen, mogen uitsluitend erfafscheidingen met een hoogte van maximaal 1 m worden gebouwd; de hoogte van de overige erfafscheidingen mag maximaal 2 m bedragen;
 • b. de hoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 3 meter bedragen, met uitzondering voor palen en masten die maximaal 6 m mag bedragen;
 • c. ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding - 2' is een bouwwerk, geen gebouw zijn in de vorm van een pergolaconstructie toegestaan met een diepte van ten maximaal 2,5 meter en een maximale hoogte van 6 meter;
 • d. ter plaatse van de grens tussen het perceel en de bestemming Water mogen bouwwerken, geen gebouw zijnde worden gebouwd in de vorm van keermuren en oeverbeschoeiingen.
12.3 Specifieke gebruiksregels
12.3.1 Aan-huis-verbonden beroep of bedrijf

De uitoefening van een aan-huis-verbonden beroep of -bedrijf in samenhang met wonen is uitsluitend toegestaan indien:

 • a. het vloeroppervlak ten behoeve van de uitoefening van een aan-huis-verbonden beroep of -bedrijf niet groter is dan 1/3 deel van het vloeroppervlak van de woning, tot een maximum van 60 m², inclusief aangebouwde bijbehorende bouwwerken;
 • b. de vloeroppervlakte ten behoeve van een aan-huis-gebonden beroep of bedrijf, maximaal 60 m2 bedraagt, indien het beroep of bedrijf aan huis in een vrijstaand bijbehorende bouwwerk wordt uitgeoefend;
 • c. het, in geval van bedrijfsactiviteiten, bedrijfsactiviteiten betreft in maximaal categorie A of B1 van de Lijst van Bedrijven functiemenging en bedrijfsactiviteiten waarvoor geen milieuvergunning is vereist;
 • d. er geen sprake is van verkeersaantrekkende activiteiten die kunnen leiden tot een nadelige beïnvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer dan wel tot een onevenredige parkeerdruk op de openbare ruimte;
12.3.2 Woon-werk woningen

Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - wonen werken' zijn woon-werk woningen toegestaan, waarbij in samenhang met wonen de volgende functies zijn toegelaten en de volgende voorwaarden gelden:

 • a. in geval van een bedrijf, bedrijfsactiviteiten in maximaal categorie A of B1 van de Lijst van Bedrijven functiemenging en bedrijfsactiviteiten waarvoor geen milieuvergunning is vereist;
 • b. dienstverlening;
 • c. kantoren;
 • d. maatschappelijke doeleinden;
 • e. er is geen sprake van verkeersaantrekkende activiteiten die kunnen leiden tot een nadelige beïnvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer dan wel tot een onevenredige parkeerdruk op de openbare ruimte.
12.3.3 Bed & breakfast

De uitoefening van een bed & breakfast in samenhang met wonen is uitsluitend toegestaan indien de hoofdbewoner minimaal 50% van het bruto vloeroppervlak van de woning in gebruik houdt voor wonen.

12.4 Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 12.3.1 onder c voor bedrijfsactiviteiten in categorie B2 van de Lijst van Bedrijven functiemenging, indien en voor zover deze naar aard en invloed op de omgeving geacht kunnen worden gelijk te zijn aan categorie A of B1 van de Lijst van Bedrijven functiemenging.