direct naar inhoud van Regels
Plan: Paraplubestemmingsplan Parkeren
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0340.PPParkeren-VA01

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1 plan

Het bestemmingsplan Paraplubestemmingsplan Parkeren met identificatienummer NL.IMRO.0340.PPParkeren-VA01 van de gemeente Rhenen.

1.2 bestemmingsplan

De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels.

Hoofdstuk 2 Algemene regels

Artikel 2 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 3 Overige regels

3.1 Van toepassing verklaren

De regels in dit plan zijn van toepassing op de hieronder opgenomen ruimtelijke plannen:

Plan   Vaststelling   Identificatienummer  
Achterberg - De Dijk 76   24 mei 2016    NL.IMRO.0340.WPACHDDIJK76-va01  
Achterberg-Oost   8 september 2015    NL.IMRO.0340.BPAchterbOost-VA01  
Achterberg-Oost fase 3   13 juni 2017    NL.IMRO.0340.BPAchterbOostfase3-VA01  
Achterbergsestraatweg 210   30 maart 2010    NL.IMRO.0340.BPAbergsestrweg210-Do01  
Achterbergsestraatweg tegenover nr. 120   10 oktober 2017    NL.IMRO.0340.BPAchterbstrweg120-VA01  
Bergweg 4a   24 september 2013    NL.IMRO.0340.BPBergweg4a-oh01  
Bergweg 11   19 april 2016    NL.IMRO.0340.BPBergweg11-VA01  
Bergweg van Rijn, ongenummerd   21 december 2016    NL.IMRO.0340.BPbergwegvanrijn-VA01  
Buitengebied 2010, partiële herziening 2012   23 april 2013    NL.IMRO.0340.BPParaplBuiteng12-oh01  
Buitengebied 2010, partiële herziening 2013   17 december 2013    NL.IMRO.0340.BPBuiteng2010PH13-va01  
Buitengebied Rhenen herziening N225 Driebergen - Arnhem   21 januari 2014    NL.IMRO.0340.BPGrebbebergN225-OH01  
Correctieve Herziening Buitengebied 2014   8 december 2015    NL.IMRO.0340.Corrherz2014buiten-VA01  
Correctieve Herziening Kernen 2014   9 juni 2015    NL.IMRO.0340.Corrherz2014kernen-va01  
Cuneraweg 289 Rhenen   21 december 2016    NL.IMRO.0340.BPCuneraweg289-VA01  
Cuneraweg 352A   8 november 2016    NL.IMRO.0340.Cuneraweg352a-VA01  
Cuneraweg 400, Rhenen   7 november 2017    NL.IMRO.0340.Cuneraweg400-VA01  
Defensieweg - Veenendaalsestraatweg (N416)   24 januari 2012    NL.IMRO.0340.BPDefensiewegN416-oh01  
De Oude Weg 33 te Elst   6 oktober 2015    NL.IMRO.0340.BPDeOudeWeg33Elst-VA01  
Eerste herziening Zuidelijke Meentsteeg 16a   9 december 2015    NL.IMRO.0340.BPHerzZuidMeent16-VA01  
Eikenlaan 46 Rhenen   21 december 2016    NL.IMRO.0340.BPEikenlaan46-VA01  
Friesesteeg 21   26 februari 2013    NL.IMRO.0340.BPFriesesteeg21-VA01  
Friesesteeg 23   14 oktober 2014    NL.IMRO.0340.BPFriesesteeg23-VA01  
Groene entree Prattenburg   25 oktober 2011    NL.IMRO.0340.BPCuneraweg412-va01  
Het Bosje fase 3, Elst   21 september 2010    NL.IMRO.0340.BPHetBosje3-VA01  
Kern Achterberg 2012   26 februari 2013    NL.IMRO.0340.BPKernAchterberg-OH01  
Kern Elst 2012   28 mei 2013    NL.IMRO.0340.BPKernElst2012-oh01  
Middelbuurtseweg 8, Rhenen   13 september 2016    NL.IMRO.0340.BPMiddelbweg8-VA02  
Molenweg 9 te Achterberg   13 september 2016    NL.IMRO.0340.BPMolenweg9-VA01  
Noordelijke Meentsteeg 6 Rhenen   3 januari 2017    NL.IMRO.0340.WPNRDLMEENTSTEEG6-va01  
Oranjehof Elst   14 oktober 2014    NL.IMRO.0340.BPOranjehofElst-VA01  
Radboudweg 9   17 maart 2015    NL.IMRO.0340.WPRadboudweg9-va01  
Recreatiepark de Thijmse Berg, herontwikkeling bestaand terrein   15 november 2011    NL.IMRO.0340.BPThijmseBerg-VA01  
Recreatiepark de Thijmse Berg, herontwikkeling bestaand terrein   30 juni 2015    NL.IMRO.0340.BPThijmsebergherz-VA01  
Rhenen, Achterbergsestraatweg 8-10   25 oktober 2011    NL.IMRO.0340.BPAbergsestrweg8-oh01  
Rhenen buitengebied   20 september 2011    NL.IMRO.0340.BPBuitengebied2010-va01  
Rhenen, Ecologische verbindingszone Vogelenzang   14 oktober 2014    NL.IMRO.0340.BPEVZVogelenzang-VA01  
Rhenen Stad 2012   28 mei 2013    NL.IMRO.0340.BPRhenenStad2012-oh01  
Rhenen, Vogelenzang   24 januari 2012    NL.IMRO.0340.BPVogelenzang-Vs01  
Rhenen, Vogelenzang, aanpassing oeverwoningen   21 april 2015    NL.IMRO.0340.BPVogelenzangoever-va01  
Rhenen, Vogelenzang, terrassen   17 februari 2015    NL.IMRO.0340.WPVGZTerras-Va01  
Rhenen, Vogelenzang, thematische herziening   14 juni 2016    NL.IMRO.0340.BPVogelenzangtherz-VA01  
Rhenen Zuidelijke Meentsteeg 16 A   29 mei 2012    NL.IMRO.0340.BPZuidmeentsteeg16-OH01  
Ruimte voor de Rivier/ Fabrieksweg ong. Elst (Ut)   29 januari 2013    NL.IMRO.0340.BPFabriekswegong-oh01  
Rijksstraatweg 147-151 Elst   30 mei 2017    NL.IMRO.0340.BPRijksstrweg-VA01  
Rijksstraatweg 219   24 januari 2012    NL.IMRO.0340.BPRijksstrweg219-OH01  
Rijksstraatweg 252 Elst   31 januari 2017    NL.IMRO.0340.BPRijksstraatw252-VA01  
Uiterwaarden bij de stad Rhenen   25 februari 2014    NL.IMRO.0340.BPUiterwstadRhenen-oh01  
Vakantiewoningen Thijmse Berg   21 februari 2017    NL.IMRO.0340.WPThijmseberg-VA01  
Veenweg 15/Frieseweg ong.   23 april 2013    NL.IMRO.0340.BPveenwgfriesestg-oh02  
Verbeelding Nude 23   20 december 2011    NL.IMRO.0340.BPNude23-OH01  
Vissersweg 42-44 te Elst (Ut.)   31 januari 2017    NL.IMRO.0340.Vissersweg42en44-VA01  
Vreewijk, herstructurering fase 1   27 mei 2014    NL.IMRO.0340.BPVreewijkFase1-va01  
Weteringsteeg 24a Achterberg   10 november 2015    NL.IMRO.0340.BPWeteringsteeg24a-vg01  
Weteringsteeg 51   21 september 2011    NL.IMRO.0340.BPWeteringsteeg51-oh01  
Woningbouw Servetstraat-Hofstraat, Rhenen   13 juni 2017    NL.IMRO.0340.BPServetstrHofstr-VA01  
Woonzorgvoorziening Achterberg West   19 september 2017    NL.IMRO.0340.BPWZVAchterberg-VA01  
Zuidelijke Meentsteeg 8b Achterberg   28 juni 2011    NL.IMRO.0340.BPZuidmeentsteeg8b-DE01  
Zwijnsbergen tussen 53 en 57   18 september 2012    NL.IMRO.0340.BPZwijnsbergen-OH01  

Voor het overige blijven de regels van de bovengenoemde ruimtelijke plannen onverminderd van kracht.

3.2 Regels met betrekking tot alle betrokken ruimtelijke plannen

Aan de regels van de in artikel 3.1 genoemde ruimtelijke plannen worden aan het hoofdstuk 'Algemene regels', dan wel 'Algemene bepalingen', regels toegevoegd ten aanzien van parkeren. Het betreft de volgende regeling:

3.2.1 Parkeren

Bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen of uitbreiden van een gebouw en/of voor het veranderen van de functie van een bouwperceel, staat vast dat voldoende parkeergelegenheid, overeenkomstig de beleidsregels van de 'Beleidsnota parkeernormen en parkeerfonds' (d.d. 14 april 2011), wordt gerealiseerd. Indien gedurende de planperiode de beleidsregels parkeren wijzigen, gelden de gewijzigde regels.

3.2.2 Binnenplanse afwijking parkeren

Burgemeester en wethouders kunnen door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.2.1 en één of meer bepalingen van deze beleidsregels buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing – gelet op het belang waarvoor deze beleidsregels tot stand is gebracht – leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Hoofdstuk 3 Overgangs- en slotregels

Artikel 4 Overgangsrecht

4.1 Overgangsrecht bouwwerken
4.1.1 Algemeen

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,

  • a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
4.1.2 Afwijking

Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in artikel 4.1.1 een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in artikel 4.1.1 met maximaal 10%.

4.1.3 Uitzondering

Artikel 4.1.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

4.2 Overgangsrecht gebruik
4.2.1 Algemeen

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

4.2.2 Strijdig gebruik

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in artikel 4.2.1, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

4.2.3 Onderbroken gebruik

Indien het gebruik, bedoeld in artikel 4.2.1, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

4.2.4 Uitzondering

Artikel 4.2.1 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 5 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 'Paraplubestemmingsplan Parkeren' van de gemeente Rhenen.