direct naar inhoud van Regels
Plan: parapluherziening parkeren & woningsplitsing en kamerverhuur
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0339.Parapluherz2020-vg01

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1 plan

het bestemmingsplan parapluherziening parkeren & woningsplitsing en kamerverhuur met identificatienummer NL.IMRO.0339.Parapluherz2020-vg01 van de gemeente Renswoude.

1.2 parapluherziening

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.

1.3 onderliggende bestemmingsplannen

de bestemmingsplannen als bedoeld in afbeelding 1.

Afbeelding 1: digitale bestemmingsplannen.

Naam plan   vastgesteld  
Noord 2007 (klein deel alleen bij kampje)   2 oktober 2007  
Barneveldsestraat 42-42a   8 november 2011  
Barneveldsestraat 39   10 april 2012  
De Hokhorst Kindcentrum en School   27 juni 2012  
Buitengebied Renswoude 2010, herziening Dijkje 3   14 augustus 2012  
Klein Wolfswinkel   28 augustus 2012  
Beekweide Plus   28 augustus 2012  
Dorp   25 juni 2013  
Dorpshart Renswoude   30 juli 2013  
Bedrijventerrein   8 oktober 2013  
Buitengebied herziening   12 november 2013  
Schalm 6   10 december 2013  
1e Partiële herziening Bestemmingsplan Dorp Renswoude   29 september 2015  
Munnikenweg 98-100   12 april 2016  
Kooiweg 1   4 april 2017  
Partiële herziening Bestemmingsplan Buitengebied 2010, Barneveldsestraat 2   9 mei 2017  
Schalm 11   27 juni 2017  
Barneveldsestraat 40a   27 juni 2017  
Schalm 5   31 oktober 2017  
Taets van Amerongenweg, fase 1   30 januari 2018  
Partiële herziening Bestemmingsplan Buitengebied 2010, Barneveldsestraat 26   30 januari 2018  
Partiële herziening Bestemmingsplan Buitengebied 2010, Barneveldsestraat 24   30 januari 2018  
Partiële herziening bestemmingsplan Bedrijventerrein - Barneveldsestraat 11-11a   29 januari 2019  
Emminkhuizerlaan 8 Renswoude   14 april 2020  
Catharina Mossellaan tegenover 21   14 juli 2020  
Bekerweg 2 en 4   29 september 2020  
Utrechtseweg 11   13 oktober 2020  
Landgoed Engelaar (ontwerp)    
Fietspad N224 (ontwerp)    

1.4 gebruiksoppervlakte

de oorspronkelijke vloeroppervlakte binnen de bouwmuren bepaald volgens NEN 2580 met dien verstande dat daarbij aangebouwde bergingen, garages en andere niet voor bewoning geschikte ruimtes niet worden meegeteld;

1.5 hoofdgebouw

een gebouw, of een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is;

1.6 huishouden

persoon of groep van personen die een huishouding voert, waarbij sprake is van een onderlinge verbondenheid en continuiteit in de samenstelling ervan. Bedrijfsmatige kamerverhuur wordt daaronder niet begrepen;

1.7 Nota parkeernormen

de "Nota parkeernormen gemeente Renswoude", zoals vastgesteld door burgemeester en wethouders op 30 mei 2016, met dien verstande dat als voornoemde Nota parkeernormen gedurende de planperiode worden gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging;

1.8 onzelfstandige woonruimte

woonruimte die niet voldoet aan de begripsbepaling zelfstandige woonruimte;

1.9 oorspronkelijke deel

gedeelte van de boerderij dat bedoeld was als werkruimte of schuur bij de voormalige boerderij en integraal onderdeel uitmaakt van het oorspronkelijke hoofdgebouw;

1.10 oorspronkelijk hoofdgebouw

het hoofdgebouw, zoals dat is of mag worden gebouwd overeenkomstig de eerste daar-voor verleende omgevings-/bouwvergunning of een ander oudtijds verworven recht;

1.11 splitsing

het splitsen van één woning in meerdere zelfstandige woonruimtes;

1.12 woning/wooneenheid

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden;

1.13 zelfstandige woonruimte

woonruimte die een eigen toegang heeft en die door een huishouden kan worden bewoond en waarin alle voor bewoning wezenlijke voorzieningen aanwezig zijn, zoals badruimte, toilet, keuken en woonruimte.

Artikel 2 Relatie onderliggende bestemmingsplannen - parapluherziening

2.1 Van toepassing onderliggende bestemmingsplannen

De regels behorende bij de onderliggende bestemmingsplannen zijn onverminderd van toepassing voor de onderhavige parapluherziening tenzij in deze parapluherziening anders wordt bepaald.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Parkeren

3.1 Voorwaardelijke verplichting parkeren

Aan de Algemene gebruiksregels van de onderliggende bestemmingsplannen wordt de volgende voorwaardelijke verplichting toegevoegd:

Voor parkeren geldt dat bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor bouwen voldoende parkeergelegenheid moet worden gerealiseerd en in stand wordt gehouden, waarbij voldoende betekent dat wordt voldaan aan de parkeernormering uit de Nota parkeernormen.

3.2 Afwijken van de gebruiksregels

Bij een omgevingsvergunning kan het bevoegd gezag afwijken van het bepaalde in lid 3.1 indien wordt voldaan aan de afwijkingsmogelijkheden die vastliggen in de Nota parkeernormen.

Artikel 4 Woningsplitsing ten behoeve van zelfstandige woonruimten

4.1 Algemene bouw- en gebruiksregels

Het aantal wooneenheden mag niet meer bedragen dan het aantal legaal aanwezige wooneenheden op het moment van tervisielegging van het ontwerp van deze parapluherziening.

4.2 Afwijken van de bouw- en gebruiksregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd omgevingsvergunning te verlenen in afwijking van het bepaalde in lid 4.1 en het splitsen van een woning in meer dan één wooneenheid toe te staan, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

 • a. het te splitsen bouwwerk is het oorspronkelijke hoofdgebouw en er heeft niet reeds eerder een woningsplitsing plaats gevonden;
 • b. bij het splitsen van de woning mag slechts één wooneenheid toegevoegd worden;
 • c. het oorspronkelijke hoofdgebouw heeft de bestemming "Wonen";
 • d. bij het splitsen van een monument dient te worden aangetoond dat de splitsing geen gevolgen heeft voor de cultuurhistorische kwaliteiten van het betreffende pand. Burgemeester en wethouders winnen hierover advies in bij een ter zake deskundige alvorens de omgevingsvergunning te verlenen;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - buitengebied' geldt dat de oorspronkelijke deel ook van het woongedeelte mag worden afgesplitst, mits niet eerder een woningsplitsing heeft plaats gevonden;
 • f. de door de splitsing gerealiseerde wooneenheden dienen een minimale gebruiksoppervlakte ten behoeve van de woonfunctie van 50 m² te hebben;
 • g. na splitsing dient voldaan te worden aan de Nota parkeernormen;
 • h. minimaal 50% van het oorspronkelijke perceel moet onverhard zijn en blijven;
 • i. voor elke wooneenheid geldt dat deze dient te beschikken over een bergruimte van minimaal 5 m², waarin in ieder geval fietsen en kliko's gestald kunnen worden;
 • j. voor elke wooneenheid geldt deze dient te beschikken over een buitenruimte van minimaal 4 m²;
 • k. de woningsplitsing mag geen nadelige gevolgen hebben voor naastgelegen bedrijven;
 • l. de initiatiefnemer dient aan te tonen dat sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat voor wat betreft de aspecten:
  • 1. geurhinder;
  • 2. wegverkeerslawaai;
  • 3. bedrijven en milieuzonering;
  • 4. externe veiligheid;
 • m. de te splitsen woning moet ouder zijn dan:
  • 1. 15 jaar ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - bebouwde kom';
  • 2. 10 jaar ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - buitengebied';
 • n. bij woningsplitsing dient een compensatie overeenkomstig de Menukaart regio Foodvalley plaats te vinden.

Artikel 5 Kamergewijze verhuur

5.1 Algemene bouw- en gebruiksregels

Voor het verhuren van onzelfstandige woonruimten gelden de volgende regels:

 • a. een gebruik in strijd met het bestemmingsplan is in ieder geval het gebruik van gebouwen ten behoeve van het verhuren van onzelfstandige woonruimten;
 • b. in afwijking van het bepaalde sub a is het verhuren van niet meer dan één onzelfstandige woonruimte binnen een bestaande woning met de bestemming "Wonen" toegestaan.
5.2 Afwijken van de bouw- en gebruiksregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd omgevingsvergunning te verlenen in afwijking van het bepaalde in lid 5.1 en het verhuren van meer dan één onzelfstandige woonruimte binnen een bestaande woning met de bestemming "Wonen" toe te staan, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

 • a. de eigenaar moet in het pand wonen waar de onzelfstandige woonruimten verhuurd worden.
 • b. de onzelfstandige woonruimte heeft een minimale afmeting van:
  • 1. 10 m² voor een eenpersoonskamer
  • 2. 15 m² voor een tweepersoonskamer
 • c. een onzelfstandige woonruimte mag aan maximaal twee personen huisvesting bieden;
 • d. er moet voldaan worden aan de Nota parkeernormen;
 • e. er moet voldaan worden aan de nieuwbouweisen ten aanzien van brandveiligheid zoals opgenomen in het Bouwbesluit 2012;
 • f. per hoofdgebouw mogen maximaal 4 onzelfstandige woonruimten gecreëerd worden;
 • g. de afstand tussen hoofdgebouwen waarvoor deze afwijkingsbevoegdheid wordt toegepast, is ten minste 50 meter. De afstand wordt gemeten vanaf de dichtstbijzijnde gevel.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 6 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 7 Overgangsrecht

7.1 Overgangsrecht bouwwerken
 • a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van de parapluherziening aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:
  • 1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • 2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan;
 • b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van lid 7.1, sub a een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in lid 7.1, sub a met maximaal 10%.
 • c. Lid 7.1, sub a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

7.2 Overgangsrecht gebruik
 • a. Het gebruik van gronden en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van de parapluherziening en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
 • b. Het is verboden het met de parapluherziening strijdige gebruik, bedoeld in lid 7.2, sub a, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
 • c. Indien het gebruik, bedoeld in lid 7.2, sub a, na de inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
 • d. Lid 7.2, sub a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

Artikel 8 Slotregel

Deze regels kunnen worden aangehaald als "Regels Bestemmingsplan parapluherziening parkeren & woningsplitsing en kamerverhuur".