direct naar inhoud van Artikel 17 Wonen - Beschermd dorpsgezicht
Plan: Dorp
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0339.BP2012Dorp-vg01

Artikel 17 Wonen - Beschermd dorpsgezicht

17.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Beschermd dorpsgezicht' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen,
 • b. detailhandel of kleinambachtelijke bedrijven, ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel';

en bovendien voor:

 • c. beroep aan huis.
17.2 Bouwregels
17.2.1 Toegestane bouwwerken

Op en in de gronden als bedoeld in lid 17.1, mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. woningen,
 • b. aan- of uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen, en
 • c. andere bouwwerken, zoals erf- of perceelafscheidingen en tuinmeubilair, niet zijnde overkappingen.
17.2.2 Bouwen

Voor het bouwen van bouwwerken als bedoeld in sublid 17.2.1, gelden de volgende bepalingen:

woningen

 • a. woningen mogen uitsluitend binnen bouwvlakken worden gebouwd met de voorgevels in de naar de weg gekeerde bouwgrenzen;
 • b. ter plaatse van de aanduiding:
  'aaneengebouwd'   mogen woningen uitsluitend aaneen worden gebouwd, in niet-gestapelde vorm,  
  'twee-aaneen'   mogen woningen uitsluitend half-vrijstaand of vrijstaand worden gebouwd,  
  'vrijstaand'   mogen woningen uitsluitend vrijstaand worden gebouwd;  
 • c. het aantal woningen ter plaatse van de aanduiding 'aaneengebouwd' gelegen langs de Dorpsstraat mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' is aangegeven;
 • d. binnen een bouwvlak mag tussen twee van elkaar vrijstaande woningen de afstand van elk van de woningen tot de onderlinge zijdelingse perceelsgrens niet meer dan 4 m bedragen;
 • e. de goothoogte en de bouwhoogte van woningen mogen niet meer bedragen dan 6 m respectievelijk 9 m of, in voorkomend geval, niet meer dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' is aangegeven, met dien verstande dat de bouwhoogte ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - kasteel' de bouwhoogte ten hoogste zoveel mag bedragen als de bestaande bouwhoogte;
 • f. de hellingshoek van de kap mag niet minder dan 48° en niet meer dan 60° bedragen;
 • g. de nokrichting van de kap mag slechts evenwijdig zijn aan de voorgevelbouwgrens;

bijgebouwen

 • h. bij een woning mogen niet meer dan twee bijgebouwen worden gebouwd;
 • i. bijgebouwen mogen binnen en buiten bouwvlakken worden gebouwd;
 • j. de gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen en overkappingen mag bij elke woning niet meer dan 50 m² bedragen;
 • k. de gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel' mag niet meer bedragen dan 30% van de oppervlakte van het bouwperceel;
 • l. van bijgebouwen mag de goothoogte niet meer bedragen dan 3 m, en de bouwhoogte niet meer dan 5 m, of niet hoger dan de bestaande goot- en bouwhoogte indien deze meer bedraagt;
 • m. van bijgebouwen ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel' mag de goothoogte niet meer bedragen dan 4 m, en de bouwhoogte niet meer dan 6 m;
 • n. de hellingshoek van de kap van een bijgebouw moet gelijk zijn aan de hellingshoek van de kap van de woning;

andere bouwwerken

 • o. de bouwhoogte van andere bouwwerken mag niet meer bedragen dan 2 m;

brutovloeroppervlakte beroep aan huis

 • p. de gezamenlijke brutovloeroppervlakte ten behoeve van de uitoefening van een beroep aan huis mag niet meer bedragen dan 30% van de totale brutovloeroppervlakte van de betreffende woning en de daarbij behorende aan- of uitbouwen en bijgebouwen, en in ieder geval niet meer dan 75 m².
17.3 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd een omgevingsvergunning te verlenen in afwijking van het bepaalde:

 • a. in sublid 17.2.2, onder f, ten behoeve van dakhellingen tussen 25° en 48°;
 • b. in sublid 17.2.2, onder g, ten behoeve van een nokrichting loodrecht op de voorgevelbouwgrens.
17.4 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk
17.4.1 Vergunningplicht

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Wonen - Beschermd dorpsgezicht' zonder een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden, geen normale onderhoudswerken zijnde, uit te voeren:

 • a. het geheel of gedeeltelijk afbreken van gebouwen anders dan ter uitvoering van een vóór de afbraak verleende omgevingsvergunning voor het bouwen.
17.4.2 Toelaatbaarheid werken en werkzaamheden

De werken en werkzaamheden als bedoeld in sublid 17.4.1 zijn slechts toelaatbaar indien de waarde van het beschermd dorpsgezicht daardoor niet onevenredig wordt of kan worden aangetast.

17.4.3 Advies

Burgemeester en wethouders verlenen de omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk slechts na ingewonnen advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.