direct naar inhoud van Artikel 16 Wonen
Plan: Dorp
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0339.BP2012Dorp-vg01

Artikel 16 Wonen

16.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen;
 • b. detailhandel, ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel';

en bovendien voor:

 • c. beroep aan huis;
 • d. bedrijfsdoeleinden, die in de van deze regels deel uitmakende bijlage Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn aangemerkt als categorie 1 of 2, ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf aan huis'.
16.2 Bouwregels
16.2.1 Toegestane bouwwerken

Op en in de gronden als bedoeld in lid 16.1, mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. woningen,
 • b. aan- of uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen, en
 • c. andere bouwwerken, zoals erf- of perceelafscheidingen en tuinmeubilair.
16.2.2 Bouwen

Voor het bouwen van bouwwerken als bedoeld in sublid 16.2.1, gelden de volgende bepalingen:

woningen

 • a. woningen mogen uitsluitend binnen bouwvlakken worden gebouwd met de voorgevels in of gekeerd naar de naar de weg gekeerde bouwgrenzen;
 • b. ter plaatse van de aanduiding:
  'aaneengebouwd'   mogen woningen uitsluitend aaneen worden gebouwd, in niet-gestapelde vorm,  
  'gestapeld'   mogen woningen uitsluitend gestapeld worden gebouwd,  
  'twee-aaneen'   mogen woningen uitsluitend half-vrijstaand of vrijstaand worden gebouwd,  
  'vrijstaand'   mogen woningen uitsluitend vrijstaand worden gebouwd;  
 • c. het aantal woningen ter plaatse van de aanduiding 'aaneengebouwd' of 'gestapeld' gelegen langs de Dorpsstraat en het Binnenveld mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' is aangegeven;
 • d. binnen een bouwvlak mag tussen twee niet aaneen gebouwde woningen de afstand van elk van de woningen tot de onderlinge zijdelingse perceelsgrens niet minder dan 3 m bedragen of niet minder dan de bestaande afstand, indien die minder dan 3 m is;
 • e. de goothoogte en de bouwhoogte van woningen mogen niet meer bedragen dan 6 m respectievelijk 9 m of, in voorkomend geval, niet meer dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' is aangegeven, met dien verstande dat de goot- en bouwhoogte van woningen in de wijk Beekweide mogen niet meer bedragen dan 6 m respectievelijk 10 m;

aan- of uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen

 • f. aan- of uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mogen binnen en buiten bouwvlakken worden gebouwd, uitsluitend op ten minste 3 m achter de verlengden van de voorgevel van de betreffende woning;
 • g. van aan- of uitbouwen mag de diepte gemeten uit de gevels van de woning en de verlengden daarvan, buiten bouwvlakken niet meer dan 3 m bedragen;
 • h. de gezamenlijke oppervlakte van aanbouwen, bijgebouwen en overkappingen, buiten bouwvlakken, mag bij elke woning niet meer dan 50 m² bedragen, met dien verstande dat de gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel' mag niet meer bedragen dan 30% van de oppervlakte van het bouwperceel;
 • i. de gezamenlijke oppervlakte van aan- of uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mag bij elke woning niet meer bedragen dan 50% van de gezamenlijke oppervlakte van de bij die woning behorende gronden buiten het bouwvlak;
 • j. van aan- of uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mag de goothoogte niet meer bedragen dan 3 m, en de bouwhoogte niet meer dan 5 m, met dien verstande dat de bouwhoogte van bijgebouwen ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf aan huis' niet meer mag bedragen dan 6 m;
 • k. in afwijking van het bepaalde onder f en g, mogen aan- of uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen buiten bouwvlakken, zoals erkers en ingangspartijen aan woningen, bergingen en carports, worden gebouwd:
  • 1. tot een diepte van 1 m ten opzichte van de betreffende gevel van de woning,
  • 2. tot een gezamenlijke oppervlakte van 3 m², onverminderd het bepaalde onder h, en
  • 3. tot een hoogte van 2,5 m.
 • l. aan- en uitbouwen en bijgebouwen, gelegen in de wijk Beekweide, worden plat afgedekt of met een kap die dezelfde vorm en dakhelling heeft als het hoofdgebouw waarbij de aanbouw, uitbouw of het bijgebouw behoort;

andere bouwwerken

 • m. de bouwhoogte van andere bouwwerken mag niet meer bedragen dan daarbij hierna is aangegeven:
bouwwerken   max. bouwhoogte  
pergola's:   2,5 m  
erf- of perceelafscheidingen achter de voorgevelrooilijn, op een terrein waarop een gebouw staat:   2 m  
overige erf- of perceelafscheidingen:   1 m  
overige andere bouwwerken:   5 m  

brutovloeroppervlakte beroep aan huis

 • n. de gezamenlijke brutovloeroppervlakte ten behoeve van de uitoefening van een beroep aan huis mag niet meer bedragen dan 30% van de totale brutovloeroppervlakte van de betreffende woning en de daarbij behorende aan- of uitbouwen en bijgebouwen, en in ieder geval niet meer dan 75 m².
16.3 Afwijken van de bouwregels
16.3.1 Erkers en ingangspartijen buiten bouwvlak

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd een omgevingsvergunning te verlenen in afwijking van het bepaalde in sublid 16.2.2, onder f, ten behoeve van het bouwen van aan- of uitbouwen, zoals erkers en ingangspartijen aan een woning:

 • a. tot een diepte van 1,5 m ten opzichte van de betreffende gevel van de woning,
 • b. tot een gezamenlijke oppervlakte van 6 m², onverminderd het bepaalde in sublid 16.2.2, onder h, en
 • c. tot een bouwhoogte van 3 m,

mits daardoor geen onevenredig nadelige gevolgen ontstaan voor aangrenzende percelen betreffende beschaduwing, privacy en gebruiksmogelijkheden van die percelen.

16.3.2 Oppervlakte bijgebouwen en overkappingen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd een omgevingsvergunning te verlenen in afwijking van het bepaalde in sublid 16.2.2, onder h, ten behoeve van het bouwen van bijgebouwen en overkappingen tot een gezamenlijke oppervlakte van 75 m², onverminderd het bepaalde in sublid 16.2.2, onder i.

16.3.3 Hogere erf- en perceelafscheiding

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd een omgevingsvergunning te verlenen in afwijking van het bepaalde in sublid 16.2.2, onder l, ten behoeve van het bouwen van erf- of perceelafscheidingen vóór de voorgevelrooilijn tot een hoogte van 2 m, mits daardoor geen onevenredig nadelige gevolgen ontstaan voor aangrenzende percelen betreffende beschaduwing, privacy en gebruiksmogelijkheden van die percelen.

16.3.4 Hogere bouwhoogte bijgebouwen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd een omgevingsvergunning te verlenen in afwijking van het bepaalde in sublid 16.2.2, onder j, ten behoeve van het bouwen van bijgebouwen tot een bouwhoogte van 6 m, mits daardoor geen onevenredig nadelige gevolgen ontstaan voor aangrenzende percelen betreffende beschaduwing, privacy en gebruiksmogelijkheden van die percelen.