direct naar inhoud van Artikel 10 Wonen-2
Plan: Bedrijventerrein Engelenburg, Twello
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0285.16100-VS01

Artikel 10 Wonen-2

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen-2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen;
 • b. aan huis verbonden beroepen en/of aan huis verbonden bedrijven welke zijn genoemd in categorie 1 en 2 van de bij dit plan behorende 'Staat van Bedrijfsactiviteiten', met dien verstande dat:
  • 1. de opslag van risicovolle opslag niet is toegestaan;
  • 2. de activiteit niet leidt tot belemmeringen voor de omliggende functies;
  • 3. de activiteit geen nadelige invloed heeft op de normale afwikkeling van het verkeer;
  • 4. ten behoeve van de activiteit wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein;
 • c. bed & breakfast, met dien verstande dat:
  • 1. maximaal 3 kamers per bouwperceel mogen worden gebruikt met een maximum van 8 slaapplaatsen;
  • 2. de activiteit geen nadelige invloed heeft op de normale afwikkeling van het verkeer;
  • 3. ten behoeve van de activiteit wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein;
 • d. openbare nutsvoorzieningen;
 • e. bij deze bestemming horende voorzieningen zoals groen, paden, verhardingen, water en parkeerplaatsen.
10.2 Bouwregels
 • a. Op deze gronden mogen hoofdgebouwen, zijnde woningen en bedrijfsgebouwen, worden gebouwd en gelden de volgende regels:
  • 1. hoofdgebouwen mogen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' worden gebouwd;
  • 2. ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' mag niet meer dan 1 woning met bedrijfsgebouw per bouwperceel worden opgericht, met dien verstande dat indien het bestaande aantal woningen per bouwvlak groter is, dit tevens is toegestaan;
  • 3. per bouwperceel mag niet meer dan 250m2 worden bebouwd ten behoeve van aan huis verbonden beroepen, alsmede bedrijven die zijn genoemd in categorie 1 en 2 van de bij dit plan behorende 'Staat van Bedrijfsactiviteiten', mits op hetzelfde bouwperceel een woning wordt gerealiseerd of aanwezig is;
  • 4. woningen moeten met één gevel in de naar de openbare weg toegekeerde bouwgrens worden gebouwd;
  • 5. gebouwen ten behoeve van aan huis verbonden beroepen, alsmede bedrijven die zijn genoemd in categorie 1 en 2 van de bij dit plan behorende 'Staat van Bedrijfsactiviteiten', moeten gezien vanaf de openbare weg worden gebouwd achter de bijbehorende woning;
  • 6. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' mogen de goot- en bouwhoogte maximaal de aangegeven hoogten in meters bedragen;
 • b. Op deze gronden mogen overige gebouwen worden gebouwd en gelden de volgende regels:
  • 1. overige gebouwen mogen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' worden gebouwd;
  • 2. overige gebouwen dienen minimaal 3 m achter (het verlengde van) de voorgevel van de woning te worden gebouwd, met dien verstande dat overkappingen minimaal 1 m achter (het verlengde van) de voorgevel van de woning dienen te worden gebouwd;
  • 3. de goothoogte mag maximaal 3 m bedragen;
  • 4. de bouwhoogte mag maximaal 5 m bedragen;
  • 5. de gezamenlijke oppervlakte van woning en overige gebouwen mag maximaal 125 m² bedragen;
 • c. Op deze gronden mogen andere bouwwerken worden gebouwd en gelden de volgende regels:
  • 1. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag voor de voorgevelrooilijn maximaal 1 m bedragen;
  • 2. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen elders mag maximaal 2 m bedragen;
  • 3. de bouwhoogte van palen en masten mag maximaal 10 m bedragen;
  • 4. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken mag maximaal 3 m bedragen;
  • 5. de gezamenlijke oppervlakte van andere bouwwerken mag per hoofdgebouw maximaal 20 m² bedragen.
10.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de situering van de gebouwen ten einde een verantwoorde stedenbouwkundige en/of landschappelijke situatie van de bebouwing onderling te verzekeren.

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de situering en verschijning van bebouwing met het oog op:

 • a. het instandhouden en versterken van het straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. het realiseren van parkeerplaatsen op eigen terrein;
 • c. eisen vanuit sectorale milieuwetgeving;
 • d. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden.