direct naar inhoud van Toelichting
Plan: Buitengebied Nijkerk 2017, veegplan 1
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0267.BP0135-0004

Toelichting

Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Aanleiding en doel

Op 30 mei 2017 is door de gemeente Nijkerk het bestemmingsplan Buitengebied 2017 vastgesteld.

Inmiddels zijn er verschillende vergunningen verleend of wijzigingsprocedures doorlopen, waarvan het wenselijk is om deze te verwerken in het bestemmingsplan Buitengebied.

Daarnaast is in de praktijk gebleken dat er kleinere tekstcorrecties of andere aanpassingen wenselijk zijn. En tenslotte zijn er een aantal locaties waar de agrarische bestemming niet meer correct is (gestopte bedrijven).

Om al deze correcties door te voeren, is het voorliggende veegplan opgesteld. Het veegplan is een herziening op het moederplan 'Buitengebied 2017', waarbij in de vorm van een veegplan de verschillende genoemde aanpassingen gebundeld worden meegenomen.

Het veegplan is op 17 mei 2019 vastgesteld door de gemeenteraad van Nijkerk. Het veegplan is op 13 mei 2020 onherroepelijk geworden door een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

1.2 Plangebied

Het plangebied betreft het buitengebied van de gemeente Nijkerk en is grotendeels gelijk aan het plangebied van het moederplan Buitengebied 2017. Het plangebied van het bestemmingsplan 'Hoevelakenseweg 1' en 'Doornsteeg, fase 2' 'Nijkerk 2018, 1' maken geen deel uit van het plangebied van voorliggend bestemmingsplan.

Onderstaand is het plangebied van het voorliggende veegplan weergegeven.

afbeelding "i_NL.IMRO.0267.BP0135-0004_0001.jpg"

De wijzigingen uit het voorliggende veegplan betreffen de locaties, zoals hieronder met de rode gebiedjes is aangegeven.

afbeelding "i_NL.IMRO.0267.BP0135-0004_0002.png"

1.3 Geldend bestemmingsplan

Voor de meeste gevallen is het bestemmingsplan Buitengebied 2017, zoals vastgesteld op 30 mei 2017, het vigerende kader. Na vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied 2017 zijn er voor aantal locaties binnen het plangebied omgevingsvergunningen verleend en wijzigingsplannen of postzegelplannen vastgesteld. Deze worden in paragrafen 2.1 en 2.2 nader toegelicht.

In het voorliggende veegplan zijn deze plannen verwerkt in het bestemmingsplan Buitengebied 2017. In Hoofdstuk 2 worden de verschillende locaties besproken, waarbij kernachtig wordt aangegeven op welke wijze het betreffende plan is meegenomen in de voorliggende herziening van het bestemmingsplan Buitengebied 2017. Voor een deel is er alleen sprake van wijzigingen op de verbeelding. Er zijn ook wijzigingen die betrekking hebben op zowel de regels als verbeelding.

1.4 Leeswijzer

De verschillende aanpassingen die in voorliggend veegplan worden meegenomen, worden in Hoofdstuk 2 behandeld. Hoofdstuk 3 gaat in op de onderzoeksaspecten. Hoofdstuk 4 bevat een beknopte toelichting op de juridische aspecten en in Hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid.

Hoofdstuk 2 Wijzigingen

2.1 Vastgestelde bestemmingsplannen en wijzigingsplannen

2.1.1 Veenwal 36a te Hoevelaken

Op 22 juni 2017 is bestemmingsplan Herziening Buitengebied, Veenwal 36a, Hoevelaken met identificatienummer NL.IMRO.0267.BP0118-0002 door de gemeenteraad vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt een functieverandering van bedrijf naar wonen mogelijk.

Verbeelding

De verbeelding van het bestemmingsplan Herziening Buitengebied, Veenwal 36a, Hoevelaken wordt als volgt overgenomen:

Op onderstaande afbeelding is links een uitsnede van het moederplan te zien, waarbij met lichtblauw het plangebied van de herziening is weergegeven. Rechts is de herziening weergegeven zoals deze wordt opgenomen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0267.BP0135-0004_0003.png" afbeelding "i_NL.IMRO.0267.BP0135-0004_0004.png"

2.1.2 Slichtenhorsterweg 27 te Nijkerk

Op 17 juli 2018 is het wijzigingsplan 'Buitengebied Nijkerk 2017, 4e wijziging Slichtenhorsterweg 27, Nijkerk' met identificatienummer NL.IMRO.0267.BP0136-0002 vastgesteld. Het wijzigingsplan maakt functieverandering van een melkveehouderij naar een paardenhouderij, gericht op het africhten en trainen van paarden, het bieden van stalruimte voor paarden en de in- en verkoop van paarden mogelijk.

Verbeelding

De verbeelding van het wijzigingsplan Buitengebied Nijkerk 2017, 4e wijziging Slichtenhorsterweg, Nijkerk wordt als volgt overgenomen:

 • De bestemming 'Agrarisch' met de aanduiding 'paardenhouderij' wordt omgezet naar 'Agrarisch - Paardenhouderij'.

afbeelding "i_NL.IMRO.0267.BP0135-0004_0005.png"

Regels

De planregels worden als volgt gewijzigd:

 • aan artikel 5 wordt aan lid 5.4.1 sub f toegevoegd en lid 5.4.3 toegevoegd, waarin de inrichting van de gronden overeenkomstig de inrichting van het perceel Slichterhorsterweg 27 in het inrichtingsplan wordt verzekerd.
2.1.3 Bunschoterweg 58 te Nijkerk

Op 15 mei 2018 is het wijzigingsplan 'Buitengebied 2017, 2e wijziging Bunschoterweg 58, Nijkerk' met identificatienummer NL.IMRO.0267.BP0131-0002 vastgesteld. Het wijzigingsplan maakt functieverandering van agrarisch naar wonen mogelijk .

Verbeelding

De verbeelding van het wijzigingsplan Buitengebied 2017, 2e wijziging Bunschoterweg 58, Nijkerk wordt als volgt overgenomen:

 • de bestemming Agrarisch met waarden - Landschappelijke en natuurwaarden wordt omgezet naar twee bestemmingsvlakken Wonen. Door middel van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden (1)' is vastgelegd dat per bestemmingsvlak er één woning is toegestaan.

afbeelding "i_NL.IMRO.0267.BP0135-0004_0006.png"

Regels

De planregels worden als volgt gewijzigd:

 • aan artikel 22 wordt lid 22.4.10 toegevoegd waarin de inrichting van de gronden en de sloop van overtollige bedrijfsbebouwing overeenkomstig de inrichting van het perceel Bunschoterweg 58 in het inrichtingsplan wordt verzekerd.
2.1.4 Arkersluisweg 30 te Nijkerk

Op 25 juni 2018 is het wijzigingsplan 'Buitengebied 2017, 3e wijziging Arkersluisweg 30, Nijkerk' met identificatienummer NL.IMRO.0267.BP0134-0002 vastgesteld. Het wijzigingsplan maakt functieverandering van de bestemming agrarisch naar wonen met de aanduiding voor agrarische nevenactiviteiten mogelijk.

Verbeelding

De verbeelding van het wijzigingsplan Buitengebied 2017, 3e wijziging Arkersluisweg 30, Nijkerk wordt als volgt overgenomen:

 • de bestemming Agrarisch met waarden - Landschappelijke en natuurwaarden wordt omgezet naar de bestemming Wonen. Daarnaast wordt de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - nevenactiviteiten agrarisch' opgenomen. Door middel van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden (1)' is vastgelegd dat per bestemmingsvlak er één woning is toegestaan.

afbeelding "i_NL.IMRO.0267.BP0135-0004_0007.png"

Regels

De planregels worden als volgt gewijzigd:

 • aan artikel 22 wordt aan lid 22.4.1 sub b toegevoegd waarin de sloop van alle bijgebouwen boven de 150 m2 op het perceel wordt verzekerd.
2.1.5 Veenwal 8 te Hoevelaken

Op 29 mei 2018 is het wijzigingsplan 'Buitengebied 2017, 1e wijziging Veenwal 8 Hoevelaken' met identificatienummer NL.IMRO.0267.BP0129-0002 vastgesteld. Het wijzigingsplan maakt het toevoegen van één extra woning mogelijk.

Verbeelding

De verbeelding van het wijzigingsplan Buitengebied 2017, 1e wijziging Veenwal 8 Hoevelaken wordt als volgt overgenomen:

 • het bestemmingsvlak Wonen wordt opgedeeld in twee bestemmingsvlakken Wonen. Door middel van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden (1)' is vastgelegd dat per bestemmingsvlak er één woning is toegestaan.

afbeelding "i_NL.IMRO.0267.BP0135-0004_0008.png"

Regels

De planregels worden als volgt gewijzigd:

 • aan artikel 22 wordt lid 22.4.11 toegevoegd waarin de inrichting van de gronden en de sloop van overtollige bedrijfsbebouwing overeenkomstig de inrichting van het perceel Veenwal 8 in het inrichtingsplan en Bijlage te slopen gebouwen Veenwal 8 wordt verzekerd.

2.2 Verleende omgevingsvergunningen

2.2.1 Barneveldseweg 106 te Nijkerk

Op het perceel aan Barneveldseweg 106 te Nijkerk is een voormalig agrarisch bedrijf aanwezig. Ten behoeve van de gewenste en reeds vergunde functieverandering naar wonen en het gebruik van een voormalig bedrijfsgebouw als caravanstalling, wordt het bestemmingsplan gewijzigd.

Verbeelding

Ter plaatse van de hieronder weergegeven contour (blauwe stippellijn) wordt de geldende bestemming 'Agrarisch' omgezet naar 'Wonen' incl. de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' = 1. Ook wordt een aanduiding 'specifieke vorm van wonen - nevenactiviteiten agrarisch' opgenomen. Het bouwvlak en de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - niet grondgebonden veehouderij' worden verwijderd. Voor de grote schuur wordt een aanduiding 'caravanstalling' opgenomen.

Het reststrookje aan de noordzijde wat nog bouwvlak was krijgt de agrarische bestemming, maar dan zonder bouwvlak.

afbeelding "i_NL.IMRO.0267.BP0135-0004_0009.png"

2.2.2 Bunschoterweg 46 te Nijkerk

Voor het perceel aan Bunschoterweg 46 te Nijkerk is een omgevingsvergunning verleend voor het oprichten van een paardenstal en mestopslag.

Verbeelding

Ter plaatse van de woonbestemming op het perceel Bunschoterweg 46 wordt een aanduiding 'specifieke vorm van wonen - nevenactiviteiten agrarisch' opgenomen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0267.BP0135-0004_0010.png"

2.2.3 Luxoolseweg 27 te Nijkerk

Op het perceel aan de Luxoolseweg 27 te Nijkerk is sprake van een monumentale woonboerderij. Er is een omgevingsvergunning verleend voor de restauratie en de herbestemming van de woonboerderij, waarbij het deel van de boerderij bij de woning is betrokken.

Verbeelding

Het betreffende kadastrale percelen (zie blauwe lijn hieronder) wordt buiten het plangebied van het bestemmingsplan buitengebied gelaten en toegevoegd aan het bestemmingsplan Nijkerk 1.

afbeelding "i_NL.IMRO.0267.BP0135-0004_0011.png"

2.2.4 Nijkerkerveenweg ong. te Hoevelaken

In januari 2017 is een uitgebreide omgevingsvergunning verleend voor de legalisatie van een stal, mestplaat, uitrit, paardenbak en verharding op perceel B 2812, aan de Nijkerkerveenweg te Hoevelaken. De ruimtelijke onderbouwing is als Bijlage 1 Ruimtelijke onderbouwing Nijkerkerveenweg ong. bij deze toelichting opgenomen. In het geldende bestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 2017 heeft het perceel aan de Nijkerkerveenweg de bestemming 'Agrarisch met waarden - Landschappelijke waarden'. Binnen deze bestemming zijn erfontsluitingswegen en -paden ten behoeve van de andere in dit plan voorkomende bestemmingen toegestaan. De vergunde uitrit past reeds binnen het geldende bestemmingsplan.

Verbeelding

Ter plaatse van de stal wordt een aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - agrarische bedrijfsloods' opgenomen. Voor de mestplaat wordt een 'specifieke bouwaanduiding - bestaande voorzieningen' toegevoegd. De paardenbak is al aangeduid in het moederplan.

afbeelding "i_NL.IMRO.0267.BP0135-0004_0012.png"

2.2.5 Schoenlapperweg 6/6a te Nijkerk

In juni 2017 is een uitgebreide omgevingsvergunning verleend in het kader van het gewijzigd gebruik op het perceel aan Schoenlapperweg 6a te Nijkerk, welke het mogelijk maakt een handel in bedrijfsbusjes te vestigen. Er is geen sprake van sloop en/of nieuwbouw van bedrijfsbebouwing.

De omgevingsvergunning heeft enkel betrekking op het beoogde gebruik van het terrein. De ruimtelijke onderbouwing is als Bijlage 2 Ruimtelijke onderbouwing Schoenlapperij 6 en 6a bij deze toelichting opgenomen.

Het perceel aan Schoenlapperweg 6a wordt nader bestemd voor de in- en verkoop van bedrijfswagens, met ondergeschikte spuithandel. Vanuit het oogpunt van milieuzonering geldt dat het te vestigen bedrijf dient te worden aangemerkt als 'een garagebedrijf voor personenwagens en lichte bedrijfswagens', met milieucategorie 2 uit de Staat van bedrijfsactiviteiten. Omdat sprake is van een splitsing tussen bedrijf en de bedrijfswoning betreft de bedrijfswoning aan de Schoenlapperweg 6 het dichtstbijzijnde gevoelige object. Op basis van een akoestisch onderzoek is aangetoond dat de feitelijke milieubelasting in deze situatie toelaatbaar is. Dit heeft te maken met het feit dat de bedrijfsactiviteiten met een wat zwaardere milieubelasting (reparatie/onderhoud e.d.) op grotere afstand van de woning plaatsvinden dan de lichte bedrijfsactiviteiten (zoals een kantoorfunctie).

Daarnaast wordt het perceel aan Schoenlapperweg 6a nader bestemd ten behoeve van kantoor op de verdieping van één van de bedrijfsgebouwen (zie stippellijn in het hart van het paarse vlak). Hiermee wordt toegestaan de zelfstandige kantoorfunctie die wordt benut door derden, op de verdieping van het bedrijfspand voort te zetten. Het omzetten van de bestaande kantoorruimte naar zelfstandige kantoorruimte maakt deel uit van de afspraken voor het realiseren van een lichtere bedrijfscategorie op het perceel. De wijziging is van zeer beperkte omvang en is afgestemd met de provincie.

Tot slot is geconstateerd dat er er naast de bestaande bedrijfsgebouwen met een oppervlakte van 1.650 m2 al langere tijd een overkapping aan de achterzijde van het perceel aanwezig is binnen het bestemmingsvlak met een oppervlakte van 44 m2. Op basis hiervan wordt het maximale oppervlakte aangepast naar 1.700 m2.

Verbeelding

Het perceel Schoenlapperweg 6 heeft de bestemming 'Bedrijf - Niet Agrarisch'. Er wordt een aanduiding 'kantoor' opgenomen ter grootte van het bestemmingsvlak, zoals op onderstaande afbeelding met witte stippellijnen is weergegeven. Het bestemmingsvlak 'Bedrijf - Niet Agrarisch' wordt aan de zuidzijde enkele meters vergroot.

afbeelding "i_NL.IMRO.0267.BP0135-0004_0013.png"

Uitsnede bestemmingplan Buitengebied 2017, Schoenlapperweg 6/6a te Nijkerk

Regels

Naar aanleiding van het initiatief worden de planregels als volgt gewijzigd:

2.2.6 Schoolstraat 75 te Nijkerkerveen

Op het perceel aan Schoolstraat 75 te Nijkerkerveen is een voormalig agrarisch bedrijf aanwezig. Ten behoeve van de gewenste en reeds vergunde functieverandering naar wonen, wordt het bestemmingsplan gewijzigd. Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor bouwen en slopen dient er aanvullend bodemonderzoek te worden uitgevoerd.

Verbeelding

Ter plaatse van de hieronder weergegeven contour wordt omgezet van de bestemming 'Agrarisch' naar 'Wonen' inclusief de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' = 1. Ook wordt een aanduiding 'specifieke vorm van wonen - nevenactiviteiten agrarisch' en de aanduiding 'maximum bebouwd oppervlak (284 m²)' opgenomen. Het bouwvlak en de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - niet grondgebonden veehouderij' worden verwijderd.

afbeelding "i_NL.IMRO.0267.BP0135-0004_0014.png"

2.2.7 Slichtenhorsterweg 18b te Nijkerk

Op het perceel aan Slichtenhorsterweg 18b te Nijkerk liggen een aantal vergunde bijgebouwen buiten de bestemming 'Wonen'.

Verbeelding

De bestemming Wonen wordt vergroot, zodat de reeds vergunde bijgebouwen binnen de bestemming komen te liggen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0267.BP0135-0004_0015.png"

2.2.8 Weldammerlaan 8 te Hoevelaken

Op 3 oktober 2017 is een uitgebreide omgevingsvergunning verleend voor het vervangen van een bestaande woning op het perceel aan de Weldammerlaan 8 te Hoevelaken te Hoevelaken door een nieuwe woning op het naastgelegen perceel. De ruimtelijke onderbouwing is als Bijlage 3 Ruimtelijke onderbouwing Weldammerlaan 8 bij deze toelichting opgenomen.

Verbeelding

Er wordt een woonbestemming en maatvoering opgenomen voor perceel kadastraal bekend gemeente Nijkerk sectie A nummer 677, ten behoeve van de nieuwe woning. Ook wordt er een aanduiding 'aantal woningen = 1' opgenomen op dit bestemmingsvlak. Daarnaast wordt er een bouwvlak opgenomen voor de woning. In de onderstaande afbeelding is met de gestreepte lijn het nieuwe woonbestemmingsvlak, en daarbinnen het nieuwe bouwvlak, weergegeven.

Het voormalige woonperceel A 678 wordt omgezet van de bestemming 'Wonen' naar 'Agrarisch met waarden - Landschappelijke waarden'.

afbeelding "i_NL.IMRO.0267.BP0135-0004_0016.png"

Regels

De planregels worden als volgt gewijzigd:

aan artikel 22 lid 22.4 wordt een voorwaardelijke verplichting toegevoegd waarin de inrichting van de gronden overeenkomstig het inrichtingsplan wordt verzekerd en de sloop van de huidige woning wordt gegarandeerd.

2.3 Nieuwe ruimtelijke ontwikkeling

2.3.1 Barneveldseweg 166 te Nijkerk

Voor het perceel aan Barneveldseweg 166 te Nijkerk is een verzoek ingediend om medewerking voor de vervanging en vergroting van een schuur. Op het perceel geldt een maximale oppervlakte voor gebouwen en overkappingen (exclusief bedrijfswoningen, kassen en teeltondersteunende voorzieningen) van 430 m2. De te realiseren schuur krijgt een oppervlakte van 525 m2. In het principebesluit d.d. 8 februari 2018 is positief ingestemd met het verzoek, mits voldaan wordt aan enkele vooorwaarden. Een van de voorwaarden betreft het verbeteren van de beleefbaarheid van het heideontginningslandschap. Bij het verzoek is een erfinrichtingsplan gevoegd waarin dit is aangetoond. Een tweede voorwaarde betreft sloop van 190 m2 aan gebouwen. Het erfinrichtingsplan en de sloopverplichting worden als voorwaardelijke verplichting in de regels opgenomen.

Regels

Naar aanleiding van het principebesluit over het perceel aan Barneveldseweg 166 te Nijkerk worden de planregels als volgt gewijzigd:

 • in de tabel in artikel 4 lid 4.1 onder a, wordt voor Barneveldseweg 166 te Nijkerk de maximale oppervlakte voor gebouwen en bouwwerken gewijzigd van 430 m2 naar 525 m2;
 • aan artikel 4 lid 4.4 wordt een voorwaardelijke verplichting toegevoegd waarin de inrichting van de gronden overeenkomstig het erfinrichtingsplan wordt verzekerd en de sloop van 190 m2 aan gebouwen wordt gegarandeerd.
2.3.2 Kamersteeg 4 te Nijkerk

Het wijzigingsplan Buitengebied 2017, 3e wijziging Kamersteeg 4, Nijkerk met identificatienummer NL.IMRO.0267.BP0123-0001 maakt een vormverandering van het bestemmingsvlak 'Wonen' mogelijk, zodat een bijgebouw met hellingsbaan binnen de woonbestemming komt te liggen. De verbeelding wordt gewijzigd conform het ontwerp wijzigingsplan zoals dat ter inzage heeft gelegen. De stukken met betrekking tot het wijzigingsplan zijn als bijlage bij het bestemmingsplan gevoegd, zie Bijlage 4.

Verbeelding

De verbeelding van het wijzigingsplan Buitengebied 2017, 3e wijziging Kamersteeg 4, Nijkerk wordt als volgt overgenomen:

 • De bestemming 'Wonen' wordt op twee plekken gewijzigd. Aan de noordoostzijde wordt een strook van de bestemming Wonen omgezet naar de bestemming Agrarisch. Aan de westzijde / achterzijde van de woning wordt de bestemming Wonen vergroot.

afbeelding "i_NL.IMRO.0267.BP0135-0004_0017.png"

Regels

De planregels worden als volgt gewijzigd:

 • aan artikel 22 wordt lid 22.4.1 onder a toegevoegd waarin de inrichting van de gronden overeenkomstig de inrichting van het perceel aan Kamersteeg 4 conform het inrichtingsplan wordt verzekerd.
2.3.3 Slichtenhorsterweg 8 te Nijkerk

Voor het perceel aan Slichtenhorsterweg 8 te Nijkerk ligt er een verzoek tot het plaatsen van een overkapping op de mestplaats, met een maximale oppervlakte van 75 m2. Deze overkapping past niet binnen de maximale toegestane oppervlakte voor gebouwen en overkappingen. Gelet op de milieuhygiënische situatie ter plaatse wordt de toegestane oppervlakte verhoogd.

Regels

Naar aanleiding van het voorgenomen ontwikkeling op het perceel aan Slichtenhorsterweg 8 te Nijkerk worden de planregels als volgt gewijzigd:

 • in de tabel in artikel 18 lid 18.1 onder a, wordt voor Slichtenhorsterweg 8 de maximale oppervlakte voor gebouwen en bouwwerken gewijzigd van 2.083 m2 naar 2.158 m2.

2.4 Ambtshalve aanpassingen

2.4.1 Verbeelding
2.4.1.1 Arkerweg 4 te Nijkerk

Voor het perceel A1266 aan Arkerweg 4 te Nijkerk is toegezegd het bouwvlak te vergroten. De vergroting van het bouwvlak in het bestemmingsplan Buitengebied 2017 is minder groot dan toegezegd. Met voorliggend veegplan wordt dit gecorrigeerd.

Verbeelding

Het bouwvlak op het perceel aan Arkerweg 4 te Nijkerk wordt aan de oostzijde verlengd met circa 5 meter.

afbeelding "i_NL.IMRO.0267.BP0135-0004_0018.png"

2.4.1.2 Beulekamperweg 9 te Nijkerk

Op het perceel aan Beulekamperweg 9 te Nijkerk is per abuis een tijdelijke unit, geplaatst ten behoeve van het bouwen van een nieuwe woning, opgenomen binnen het bouwvlak in het bestemmingsplan Buitengebied 2017. Het bouwvlak wordt dusdanig aangepast dat de unit buiten het bouwvlak komt te liggen.

Verbeelding

De huidige bouwgrens - zoals op onderstaande afbeelding met zwarte lijn weergegeven - wordt ter plaatse van de unit verkleind. Het nieuwe bouwvlak is met gestreepte blauwe lijn weergegeven.

afbeelding "i_NL.IMRO.0267.BP0135-0004_0019.png"

2.4.1.3 Bunschoterweg 46a te Nijkerk

Bij het perceel Bunschoterweg 46a is geconstateerd dat de erfgrens van het perceel en de bestemmingsgrens 'Wonen' niet overeen komen. De bestaande woningen liggen vrij ver van de weg af en de grens van het woonperceel komt niet overeen met de rand waar de tuinen nu feitelijk eindigen. Er is daardoor aan de achterzijde van het perceel zeer weinig ruimte. De bestemmingsgrens wordt in overeenstemming gebracht met de feitelijke situatie. Het gaat hierbij om een kleine correctie van de bestemmingsgrenzen zonder ruimtelijke gevolgen.

Verbeelding

De bestemming Agrarisch aan de achterzijde de woningen Bunschoterweg 46a en 46b is omgezet naar Wonen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0267.BP0135-0004_0020.png"

2.4.1.4 Den Akker 16 te Nijkerk

Ter plaatse van het perceel aan Den Akker 16 te Nijkerk is ten onrechte een aanduiding 'paardenbak' opgenomen. Op het perceel is geen paardenbak aanwezig.

Verbeelding

De aanduiding 'paardenbak' wordt verwijderd.

afbeelding "i_NL.IMRO.0267.BP0135-0004_0021.png"

2.4.1.5 Hogenbrinkerweg 40 te Hoevelaken

De bestemming 'Wonen' op de percelen aan de Hogebrinkerweg 40 en 42 te Hoevelaken is gebaseerd op een foutief ingemeten kadastrale grens aan de oostzijde. De bestemming 'Wonen' wordt aangepast aan de hand van de juiste kadastrale grens.

Verbeelding

De woonbestemming wordt aan de oostzijde vergroot met circa 5 meter.

afbeelding "i_NL.IMRO.0267.BP0135-0004_0022.png"

2.4.1.6 Hooglandseweg 11 te Nijkerkerveen

Op het perceel Hooglandseweg 11 te Nijkerkerveen is sprake van een agrarisch bedrijf dat al sinds lange tijd beëindigd is. Ook de milieuvergunning is al enkele jaren geleden ingetrokken. Het perceel wordt gebruikt om te wonen. Op het perceel wordt de bestemming gewijzigd in de bestemming Wonen. In de bijlagen bij de toelichting zijn het bodemonderzoek, de Quick scan flora en fauna en het akoestisch onderzoek toegevoegd, zie Bijlage 5, Bijlage 6 en Bijlage 7.

Verbeelding

De bestemming Agrarisch ter plaatse van het bouwvlak is omgezet naar Wonen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0267.BP0135-0004_0023.png"

2.4.1.7 Keienweg 3 te Nijkerk

In het bestemmingsplan Buitengebied 2017 is het perceel aan Keienweg 3 te Nijkerk ten onrechte bestemd als 'Agrarisch met waarden - Landschappelijke en natuurwaarden'. Het perceel dient een bestemming 'Bos' te krijgen.

Verbeelding

De hieronder weergegeven strook met de bestemming 'Agrarisch met waarden - Landschappelijke en natuurwaarden' wordt omgezet naar de bestemming 'Bos'.

afbeelding "i_NL.IMRO.0267.BP0135-0004_0024.png"

2.4.1.8 Schoolstraat 96 te Nijkerkerveen

De ontsluiting met verharding van het perceel aan Schoolstraat 96 te Nijkerkerveen ligt buiten het bouwvlak zoals opgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 2017. Dit wordt gecorrigeerd door het bouwvlak te vergroten.

Verbeelding

afbeelding "i_NL.IMRO.0267.BP0135-0004_0025.png"

2.4.1.9 Slichtenhorsterweg 24a

Een deel van de schuur wordt bewoond. Echter is op de gehele schuur een aanduiding 'kleine woning' opgenomen in het moederplan. In voorliggend veegplan wordt deze aanduiding beperkt tot het deel waar bewoning plaats vindt.

Verbeelding

De aanduiding kleine woning wordt verkleind.

afbeelding "i_NL.IMRO.0267.BP0135-0004_0026.png"

2.4.1.10 Voorthuizerweg 2a te Nijkerk

Aan de noorzijde van het perceel aan Voorthuizerweg 2a te Nijkerk ligt de paardenbak ten onrechte buiten het bouwvlak. In voorliggend veegplan wordt de paardenbak alsnog opgenomen binnen het bouwvlak.

Verbeelding

Het bouwvlak wordt aan de noordzijde vergroot zodat de paardenbak binnen het bouwvlak komt te liggen. Aan de noordoostzijde wordt het bouwvlak verkleind, zodat per saldo er geen sprake is van een vergroting van het bouwvlak.

afbeelding "i_NL.IMRO.0267.BP0135-0004_0027.png"

2.4.1.11 Vrouwenweg 17 te Nijkerkerveen

Nabij de percelen aan Vrouwenweg 17, 17A en 17B wordt een strook grond verkocht. De huispercelen van de Vrouwenweg 17, 17A en 17B vallen binnen het bestemmingsplan Nijkerkerveen en Holkerveen. De over te dragen strook grond ligt voornamelijk binnen het bestemmingsplan Nijkerkerveen. Dit bestemmingsplan is vastgesteld bij raadsbesluit van 25 oktober 1979 en Goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Gelderland op 5 september 1980. Het overige deel van de over te dragen strook grond is gelegen in het bestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 2017.

De verkoop leidt tot een grenscorrectie van het bestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 2017. De gronden die verkocht worden moeten buiten het bestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 2017 komen te liggen. De gronden worden in het veegplan voor het bebouwd gebied meegenomen en voorzien van een passende bestemming.

Verbeelding

Ter plaatse van de rode cirkel wordt het gedeelte binnen de blauwe stippellijn buiten het bestemmingsplan buitengebied gelaten.

afbeelding "i_NL.IMRO.0267.BP0135-0004_0028.png"

2.4.2 Regels
2.4.2.1 Barneveldseweg 113 - 115

In de nota van zienswijzen van het moederplan is voor de locatie Barneveldseweg 113 - 115 een wijziging toegezegd. Deze is per abuis niet verwerkt. De maximale oppervlaktemaat voor gebouwen en overkappingen in m2 voor de Barneveldseweg 113-115 wordt gewijzigd van 185 m2 naar 355 m2.

Regels

De planregels worden als volgt gewijzigd:

2.4.2.2 Eerste Kruishaarseweg 9 te Nijkerk

In de tabel zoals opgenomen in lid 17.1 van de bestemming Recreatie dient de maximale toegestane oppervlakte gebouwen en overkappingen onder het adres Eerste Kruishaarseweg 9 te worden gewijzigd. Het vergroten van de bouwmogelijkheden is noodzakelijk om het bestaande gebouw met horecazaal op het perceel af te stemmen op de wensen en eisen van de hedendaagse markt.

Regels

De planregels worden als volgt gewijzigd:

 • de tabel in Artikel 17 Recreatie, lid 17.1 onder a wordt gewijzigd ten aanzien van Eerste Kruishaarseweg 9 te Nijkerk.

2.4.2.3 Voorthuizerweg 5 te Nijkerk

Op het perceel aan Voorthuizerweg 5 te Nijkerk is een hoofdgebouw aanwezig, met inpandige bedrijfswoning. De bedrijfswoning is juridisch-planologisch vertaald in het bestemmingsplan Buitengebied 2017 met een maximale toegestane inhoud van 350 m3 en alleen toegestaan op de begane grond.
Aangezien de bedrijfswoning zich tevens op de tweede verdieping bevindt en de inhoud van de woning 680 m3 bedraagt dient het bestemmingsplan te worden aangepast.

Regels

De planregels worden als volgt gewijzigd:

 • artikel 15 lid 15.2.2 onder d wordt aangepast, waarbij de dienstwoning op dit adres niet meer enkel op de begane grond is toegestaan en de maximale inhoud wordt vergroot van 350 m3 naar 680 m3.

2.4.2.4 Voorthuizerweg 6 te Nijkerk - tabel artikel 17.1

In de bestemming Recreatie is de tabel in lid 17.1 onder het adres Voorthuizerweg 6 een nadere bestemming recreatiepark met 18 recreatieverbijven opgenomen. In de BAG hebben 6 van deze recreatieverblijven echter het adres Woudweg 15, omdat zij via de Woudweg worden ontsloten. In de regels wordt dit gecorrigeerd.

Regels

De planregels worden als volgt gewijzigd:

2.4.2.5 Artikel 22 Wonen

Lid 22.3.8 en lid 22.3.10 in het bestemmingsplan Buitengebied 2017 bevatten een foute verwijzing. In beide gevallen wordt verwezen naar lid 22.2.2 onder l. Dit dient echter lid 22.2.2 onder k te zijn.

Regels

De planregels worden als volgt gewijzigd:

 • de verwijzingen in artikel 22 lid 22.3.8 en lid 22.3.10 worden aangepast.

2.4.2.6 Artikel 22.3.4 (en vergelijkbare artikelen)

In artikel 22 lid 22.3.4 is een afwijkingsbevoegdheid opgenomen voor het vergroten van de oppervlakte van bijgebouwen tot 400 m2 bij sloop. Over de fomulering onder sub c is verwarring ontstaan:

 • er is beschreven dat voor iedere 1 m2 nieuwbouw er 2 m2 sloop moet plaatsvinden. Dit is niet helemaal correct. Eigenlijk zou er moeten staan dat voor iedere 1 m2 bebouwing boven de maximaal toegestane oppervlakte, er 2 m2 sloop moet plaatsvinden;
 • onderdeel 1 van lid c geeft aan dat voor vergroting van oppervlakte aan bijgebouwen tot 150m2 geen inzet van sloopmeters nodig is. Deze formulering wekt de indruk dat dit voor alle percelen geldt, gezien het bepaalde onder 22.2.2 onder j is dit echter niet het geval;
 • de voorwaarden die onder lid c sub 5 en 6 worden genoemd dienen als zelfstandig lid bij de afwijkingsmogelijkheid te worden opgenomen.

Regels

De planregels worden als volgt gewijzigd:

 • in lid 22.3.4 onder c in de aanhef is het woord 'nieuwbouw' vervangen door 'bebouwing boven de maximaal toegestane oppervlakte';
 • in lid 22.3.4 onder c sub 5 en 6 zijn verplaatst naar d en e.

2.4.2.7 Artikel 34.1 Algemene afwijkingsregels

In artikel 34.1 zijn algemene afwijkingsregels opgenomen. Bij de aanpassing van de regels zijn de voorwaarden voor afwijking onder sub d. komen te hangen in plaats van onder alle afwijkingsmogelijkheden.

Regels

De planregels worden als volgt gewijzigd:

 • in lid 34.1 onder d, zijn de algemene voorwaarden onder de afwijkingsmogelijkheden geplaatst.

2.4.2.8 Belemmering sloop onder overgangsrecht

De huidige beleidsregels voor toepassing van het overgangsrecht frustreren de verwijdering asbest. Op basis van de vastgestelde 'Notitie regels toepassing overgangsrecht bouwwerken bestemmingsplannen' mag bij het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen van bouwwerken die vallen onder het overgangsrecht van bestemmingsplannen maximaal 50% van het gezamenlijke oppervlak van gevels en dak van het bestaande bouwwerk worden vernieuwd.

Op basis van landelijke regelgeving moet er gestreefd worden naar verwijdering van asbest. De bovenstaande regels zorgen er echter voor dat eigenaren niet overgaan tot saneren. Zij verliezen rechten bij volledige verwijdering en kunnen daarnaast maar 50% vervangen, terwijl zij misschien vanwege asbest meer moeten verwijderen.

Verwijdering dient te worden gestimuleerd door de gebouwen onder het overgangsrecht bij het verwijderen van asbest in aanmerking te laten komen voor een hoger percentage inzetbare sloopmeters.

Analoog aan de eerdere bepaling voor het Gelders Natuurnetwerk wordt de oppervlakte van gebouwen die onder het overgangsrecht vallen voor 125% meegeteld in de berekening van de in het kader van deze afwijkingsbevoegdheid in te zetten sloopoppervlakte onder de volgende voorwaarden:

 • er moet tenminste 35 m2 aan asbest worden verwijderd (vanaf 35 m2 moet het door een bedrijf worden verwijderd en moeten er dus kosten worden gemaakt, daarnaast is dan zeker dat de vrijgekomen asbestbeplating ook daadwerkelijk bij een afvalverwerkingsbedrijf worden aangeboden);
 • de onder het overgangsrecht vallende gebouwen moeten voor tenminste 50% bestaan uit asbesthoudende materialen (een klein percentage asbest kan er dan niet voor zorgen dat een grote schuur voor meer dan 100% meetelt als sloopmeters);
 • het hogere percentage van 125% geldt tot een oppervlak van 400 m2. De regeling wordt regionaal afgestemd.

Achtergronden:

 • de verhoging van het percentage stimuleert verwijdering van onder het overgangsrecht vallende gebouwen;
 • het is budgetneutrale wijze van financiering asbestverwijdering. De markt betaalt voor de sloopmeters;
 • De grens 35 m2 is van belang omdat meer dan 35m2 door professionele bedrijven verwijderd moet worden en door hen aangeboden moet worden aan een afvalverwerkingsbedrijf;
 • De grens van 50% is opgenomen om te voorkomen dat een klein beetje asbest ervoor zorgt dat een grote schuur in aanmerking komt voor een verhoogd percentage;
 • De verhoging geldt tot een oppervlakte van 400 m2. Ook dit is gedaan om te voorkomen dat een zeer grote schuur geheel in aanmerking komt voor een verhoogd percentage. Er geldt ook een grens van 400 m2 voor het benutten van sloopmeters op eigen terrein. Als iemand meer dan 400 m2 heeft (al dan niet onder het overgangsrecht) dan moet eerst het eigen overschot worden ingezet.

Regels

De planregels worden als volgt gewijzigd:

 • aan artikel 38 Overgangsrecht wordt een lid toegevoegd:

38.3 Regels toepassing overgangsrecht bouwwerken bij verwijderen asbest

 • a. Bij het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen van bouwwerken die vallen onder het overgangsrecht zoals genoemd in lid 38.1 onder a, mag maximaal 50% van het gezamenlijke oppervlak van gevels en dak van het bestaande bouwwerk worden vernieuwd.
 • b. Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van lid 38.3 onder a ten behoeve van het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen van een bouwwerk indien sprake is van asbest in het bouwwerk, waarbij maximaal 100% van het bestaande bouwwerk mag worden vernieuwd, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
  • 1. ten minste 35 m2 aan asbest wordt verwijderd;
  • 2. bouwwerken die vallen onder het overgangsrecht zoals genoemd in lid 38.1 onder a bestaan voor minimaal 50% uit asbesthoudende materialen;
  • 3. het hogere percentage van 100% geldt tot een oppervlak van 400 m2.

2.4.2.9 Bijlage 2 Erfrinrichtingsplan Nieuwe Voorthuizerweg 9b

Bijlage 2 Erfinrichtingsplan Nieuwe Voorthuizerweg 9b is per abuis dubbel opgenomen in de bijlagen bij de regels van het plan. Bijlage 19 Inrichtingsplan Nieuwe Voorthuizerweg 9b is gelijk aan Bijlage 2 Erfinrichtingsplan Nieuwe Voorthuizerweg 9b. Deze laatste wordt verwijderd.

Regels

De planregels worden als volgt gewijzigd:

 • Bijlage 2 Erfinrichtingsplan Nieuwe Voorthuizerweg 9b wordt verwijderd uit de bijlagen bij de regels van het plan.

2.4.2.10 Definitie aanbouw, term scheidsmuren

De definitie van het begrip 'aanbouw' in het bestemmingsplan Buitengebied 2017 wekt in de praktijk verwarring op, voor zover het gaat over een aanbouw van een bedrijfswoning. De huidige definitie gaat uit van een gebouw dat als afzonderlijke ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw. De regels van het bestemmingsplan die verwijzen naar het begrip aanbouwen gaan alleen over (bedrijfs-)woningen. Aanpassing van die begripsbepaling in relatie tot de regels is dus noodzakelijk.

Regels

De planregels worden als volgt gewijzigd:

 • het begrip 'aanbouw' in artikel 1 lid 1.4 wordt aangepast. Het woord 'hoofdgebouw' wordt vervangen door '(bedrijfs-)woning'.

In artikel 2.3 wordt in de wijze van meten van de inhoud de term scheidsmuren genoemd. Dat betekent dat rekening moet worden gehouden met alle binnenmuren, terwijl dit niet de bedoeling is. De gedachte achter binnenwerks meten is de burger niet te ´straffen´ voor het toepassen van extra isolatie. Denk aan bijvoorbeeld dak en gevelisolatie.

Daarom wordt het de term scheidsmuren vervangen door woning-scheidende muren.

Regels

De planregels worden als volgt gewijzigd:

 • in artikel 2 lid 2.3 wordt de term 'scheidmuren' vervangen door 'woning-scheidende muren'.

2.4.2.11 Definitie bedrijfswoning

In de definitie van het begrip bedrijfswoning is niet aangegeven dat de huisvesting van een persoon in een bedrijfswoning, gelet op de bestemming van het gebouw of het terrein noodzakelijk dient te zijn. De definitie van het begrip bedrijfswoning wordt aangepast.

Regels

De planregels worden als volgt gewijzigd:

 • het begrip bedrijfswoning in artikel 1 lid 1.16 van de begrippenlijst wordt aangepast. Aan het begrip wordt de zinsnede 'en wiens huisvesting daar, gelet op de bestemming van het gebouw of het terrein, noodzakelijk is' toegevoegd.

2.4.2.12 Definitie paardenbak en paddock

De definities van de begrippen paardenbak en paddock zoals opgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied 2017 sluiten niet goed op elkaar aan. De definities suggereren dat bij recht een paddock ook los van een paardenbak mogelijk is.

Regels

De planregels worden als volgt gewijzigd:

 • het begrip paardenbak in artikel 1 lid 1.57 van de begrippenlijst wordt gewijzigd. De laatste zinsnede 'alsook paddocks' wordt verwijderd.
 • het begrip paddock in artikel 1 lid 1.60 van de begrippenlijst wordt gewijzigd. Aan het begrip wordt 'omheinde' toegevoegd.

In de afwijkingsbevoegdheid 'Paardenbak' zoals opgenomen in de bestemming 'Agrarisch', 'Agrarisch met waarden - Landschappelijke en natuurwaarden' en 'Agrarisch met waarden - Landschappelijke waarden' wordt alleen gesproken over een paardenbak. Aan deze bepaling wordt toegevoegd dat ook een paddock kan worden gerealiseerd. Aan de afwijkingsbevoegdheid worden extra voorwaarden toegevoegd, waaronder de voorwaarde dat een paardenbak en/of paddock gelegen buiten het bouwvlak niet mogen worden voorzien van lichtmasten. Lichtmasten zijn wel toegestaan binnen het bouwvlak.

Regels

De planregels worden als volgt gewijzigd:

 • in de afwijkingsbevoegdheid 'Paardenbak', zoals opgenomen in lid 3.5.2, 6.5.2 en 7.5.2 wordt aan de aanhef toegevoegd 'en/of paddock'.
 • in de afwijkingsbevoegdheid 'Paardenbak', zoals opgenomen in lid 3.5.2, 6.5.2 en 7.5.2 worden de volgende voorwaarden toegevoegd:
  • 1. de oppervlakte van een paddock mag niet meer dan 500 m2 bedragen;
  • 2. een paardenbak en paddock gelegen buiten het bouwvlak mogen niet worden voorzien van lichtmasten.

In de afwijkingsbevoegdheid 'Paardenbak' zoals opgenomen in de bestemming 'Agrarisch', 'Agrarisch met waarden - Landschappelijke en natuurwaarden' en 'Agrarisch met waarden - Landschappelijke waarden' is de voorwaarde opgenomen dat 'het ten hoogste één paardenbak betreft bij hetzelfde bouwperceel'. Deze bepaling is lastig toetsbaar.

Regels

De planregels worden als volgt gewijzigd:

 • in de afwijkingsbevoegdheid 'Paardenbak', zoals opgenomen in lid 3.5.2 onder b, 6.5.2 onder b, 7.5.2 onder b wordt de laatste zinsnede 'bij hetzelfde bouwperceel' vervangen door 'per woning of bedrijfswoning'. Aan de bepaling wordt toegevoegd dat ook één paddock is toegestaan.
 • in de afwijkingsbevoegdheid 'Paardenbak', zoals opgenomen in lid 3.5.2, 6.5.2 en 7.5.2 wordt de voorwaarde toegevoegd dat er geen mogelijkheid mag bestaan om binnen het bouwvlak en het bestemmingsvlak van de aangrenzende bestemming 'Wonen' of 'Bedrijf - Landelijk' een paardenbak te realiseren.
 • in lid 3.5.2, 6.5.2 en 7.5.2 onder h en i wordt opgenomen dat de voorwaarden ook van toepassing zijn op een paddock.

In de praktijk is gebleken dat het het diep afgraven van gronden ter plaatse van een paardenbak en paddock (dieper dan 30 cm onder maaiveld) leidt tot aantasting van de bodemkwaliteit. Onder strijdig gebruik in de bestemming 'Agrarisch', 'Agrarisch met waarden - Landschappelijke en natuurwaarden' en 'Agrarisch met waarden - Landschappelijke waarden' wordt toegevoegd 'het diep afgraven van gronden ter plaatse van een paardenbak en paddock (dieper dan 30 cm onder het maaiveld)'.

Regels

De planregels worden als volgt gewijzigd:

 • a. aan lid 3.4.1, 6.4.1 en 7.4.1 wordt toegevoegd dat onder strijdig gebruik met de bestemming tevens wordt verstaan: het diep afgraven van gronden ter plaatse van een paardenbak en paddock (dieper dan 30 cm onder het maaiveld).

2.4.2.13 Functieveranderingsbeleid 2017

In april 2008 is de “Regionale beleidsinvulling functieverandering en nevenactiviteiten” vastgesteld met regionale beleidsafspraken over hoe de betrokken gemeenten om willen gaan met het toenemende probleem van leegstand van agrarische bedrijfsgebouwen. Het beleid stelt agrarische bedrijven in staat om de bedrijfsvoering op een maatschappelijk en ruimtelijk verantwoorde wijze te beëindigen. Daarnaast leidt het tot kwaliteitsverbetering in het buitengebied door de sloopverplichting van overtollige bebouwing en landschappelijke inpassing bij hergebruik/nieuwbouw ten behoeve van nieuwe woonfuncties of niet- agrarische bedrijfsfuncties. Dit regionale beleid is destijds tot stand gekomen als uitwerking van het provinciale functieveranderingsbeleid vanuit het Streekplan 2005. In 2012 is een “Nadere invulling” van de “Regionale beleidsinvulling functieverandering en nevenactiviteiten” opgesteld om een nadere uitwerking en aanvulling te geven van de beleidskaders en om in uitzonderingsgevallen maatwerk te kunnen toepassen in het verlengde van de beleidskaders.

Vanuit de ervaringen van de regionale coördinatiegroep functieverandering en jurisprudentie van de Raad van State, is de wens ontstaan om de beide beleidskaders samen te voegen en te actualiseren. Op 30 mei 2017 heeft de gemeenteraad het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 (hierna: Functieveranderingsbeleid 2016) vastgesteld. Het Functieveranderingsbeleid 2016 is primair geen nieuw beleid. Wel wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om op een aantal onderwerpen enkele beleidsaanpassingen door te voeren. De beleidsuitgangspunten uit de voornoemde beleidskaders blijven in hoofdzaak in stand, evenals de in dit beleid aangegeven waarborgen voor ruimtelijke kwaliteit zoals de landschappelijke inpassing en de verevening.

De hoofdlijnen van de aanpassingen in het Functieveranderingsbeleid 2016 zijn als volgt:

 • samenvoeging en actualisering van de beleidsdocumenten uit 2008 en 2012;
 • vereenvoudiging van de systematiek voor afroming/korting van sloopmeters;
 • een toekomstbestendige en flexibele basissystematiek voor functieverandering naar wonen/werken, met onder meer het 'woningrecht' en het 'bedrijfsrecht' als basis voor functieverandering naar wonen en/of werken. Deze biedt de regio een tool/knop voor bijsturing op beleid (verhoging/verlaging van benodigde sloopmeters) zonder aanpassing van de systematiek;
 • (lichte) stijging van de benodigde compensatie van sloopmeters voor functieverandering naar wonen en werken om in te spelen op de trend en ontwikkeling dat meer agrarische bedrijven zullen stoppen en dat meer (voormalige) agrarische bebouwing vrijkomt.

In het bestemmingsplan Buitengebied 2017 van de gemeente Nijkerk zijn in de regels afwijkings- en wijzigingsbevoegdheden opgenomen om functieverandering van agrarische gronden mogelijk te maken. Het functieveranderingsbeleid uit 2008 en de nadere invulling hierop is het onderliggende beleid voor deze bevoegdheden. Op 30 mei 2017 is het Functieveranderingsbeleid 2016 door de gemeenteraad vastgesteld. Het Functieveranderingsbeleid wordt geïmplementeerd in de regels van het bestemmingsplan Buitengebied 2017.

Regels

Naar aanleiding van het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 worden de planregels als volgt gewijzigd:

 • in de bestemmingen Bedrijf - Landelijk, Bedrijf - Niet Agrarisch, Detailhandel, Horeca, Maatschappelijk, Recreatie en Sport - Manege wordt de afwijkingsbevoegdheid voor het vergroten van de oppervlakte van bijgebouwen tot 150 m2 bij sloop als volgt gewijzigd:
  • 1. in de aanhef is toegevoegd dat de afwijkingsbevoegdheid van toepassing is op nieuwbouw en bestaande bebouwing;
  • 2. de bepalingen die betrekking hebben op extensiveringsgebieden worden geschrapt;
  • 3. toegevoegd wordt dat de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Nijkerk, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld;
 • de wijzigingsbevoegdheid zoals opgenomen in lid 4.6.1 wordt als volgt gewijzigd:
  • 1. de bepalingen die betrekking hebben op extensiveringsgebieden worden geschrapt;
  • 2. toegevoegd wordt dat de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Nijkerk, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld;
 • de wijzigingsbevoegdheid zoals opgenomen in lid 8.6.2 wordt als volgt gewijzigd:
  • 1. toegevoegd is dat de totale oppervlakte mag 750 m2 bedragen ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - gelders natuurnetwerk';
  • 2. de bepalingen die betrekking hebben op extensiveringsgebieden worden geschrapt;
  • 3. toegevoegd wordt dat de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Nijkerk, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld;
 • de wijzigingsbevoegdheid zoals opgenomen in lid 8.6.3 wordt als volgt gewijzigd:
  • 1. toegevoegd is dat de totale oppervlakte mag 750 m2 bedragen ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - gelders natuurnetwerk';
  • 2. de sloopeis van hergebruik en nieuwbouw is aangepast;
 • de wijzigingsbevoegdheid om buitenopslag bij een bedrijf toe te staan is toegevoegd aan lid 8.6 en 9.6 en de afwijkingsbevoegdheid voor buitenopslag zoals opgenomen in lid 8.5.1 en 9.5.1 is verwijderd;
 • de wijzigingsbevoegdheid zoals opgenomen in lid 9.6.2 wordt als volgt gewijzigd:
  • 1. de sloopeis van hergebruik en nieuwbouw is aangepast;
  • 2. de bepalingen die betrekking hebben op extensiveringsgebieden worden geschrapt;
  • 3. toegevoegd wordt dat de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Nijkerk, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld;
 • in de bestemming Wonen wordt de afwijkingsbevoegdheid voor het vergroten van de oppervlakte bijgebouwen tot 400 m2 bij sloop als volgt gewijzigd:
  • 1. de bepalingen die betrekking hebben op extensiveringsgebieden worden geschrapt;
  • 2. toegevoegd wordt dat de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Nijkerk, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld;
 • de wijzigingsbevoegdheid zoals opgenomen in lid 22.6.1 wordt als volgt gewijzigd:
  • 1. de sloopeis is aangepast;
  • 2. aan de wijzigingsbevoegdheid is de voorwaarde toegevoegd dat de maximale inhoud van een woning niet meer dan 600 m3 mag bedragen;
  • 3. de bepalingen die betrekking hebben op extensiveringsgebieden worden geschrapt;
  • 4. toegevoegd wordt dat de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Nijkerk, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld;
 • de wijzigingsbevoegdheid zoals opgenomen in lid 35.4 wordt als volgt gewijzigd:
  • 1. de sloopeis is aangepast;
  • 2. de bepaling die betrekking heeft op extensiveringsgebieden is geschrapt;
  • 3. de sloopeis voor het bouwen van een bijgebouw bij de extra woning is toegevoegd;
 • de wijzigingsbevoegdheid zoals opgenomen in lid 35.6 wordt als volgt gewijzigd:
  • 1. in lid 35.6 onder a is woongebouw gewijzigd naar woning;
  • 2. de sloopeis is aangepast;
  • 3. de bepalingen die betrekking hebben op extensiveringsgebieden en GNN worden geschrapt;
  • 4. lid 35.6 onder 6 wordt geschrapt en toegevoegd wordt dat de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Nijkerk, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld;
 • de wijzigingsbevoegdheid zoals opgenomen in lid 35.9 en 35.10 wordt als volgt gewijzigd:
  • 1. de sloopeis is aangepast;
  • 2. de bepaling die betrekking hebben op extensiveringsgebieden en GNN worden geschrapt;
  • 3. lid 35.9 en 35.10 onder 6 wordt geschrapt en toegevoegd wordt dat de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Nijkerk, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld;
 • de wijzigingsbevoegdheid zoals opgenomen in lid 35.14 wordt als volgt gewijzigd:
  • 1. de sloopeis is aangepast;
  • 2. de bepaling die betrekking hebben op extensiveringsgebieden en GNN worden geschrapt;
  • 3. lid 35.14 onder 5 wordt geschrapt en toegevoegd wordt dat de inzetbare sloopmeters afkomstig moeten zijn uit het buitengebied van de gemeente Nijkerk, dan wel uit het buitengebied van een andere gemeente die het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016 heeft vastgesteld.

2.4.2.14 Definitie zonnecollector

In de begrippenlijst is het begrip zonnecollector opgenomen. Een zonnecollector is feitelijk een ander systeem dan is beschreven in definitie.

Regels

De planregels worden als volgt gewijzigd:

 • het begrip 'zonnecollector' in artikel 1 lid 1.78 wordt aangepast. De definitie wordt vervangen door 'een collector voor warmteopwekking'.

2.4.2.15 Omschrijving erfontsluitingswegen in de agrarische bestemmingen

In de bestemmingsomschrijving van de agrarische bestemmingen: 'Agrarisch', 'Agrarisch - Kwekerij', 'Agrarisch - Paardenhouderij' en 'Agrarisch met waarden - Landschappelijke en natuurwaarden', 'Agrarisch met waarden - Landschappelijke waarden', is opgenomen dat erfontsluitingswegen en -paden ten behoeve van de andere in dit plan voorkomende bestemmingen zijn toegestaan. Deze bepaling dient te worden aangepast, zodat uitsluitend bestaande erfontsluitingswegen en -paden zijn toegestaan. Daarnaast wordt in artikel 6, lid 6.1 van de planregels 'de erfontsluitingswegen en -paden ten behoeve van de andere in dit plan voorkomende bestemmingen;' twee keer genoemd. De tekst 'ten behoeve van de andere in dit plan voorkomende bestemmingen' in artikel 6, lid 6.1 onder o en s dient te worden geschrapt. Daarnaast wordt aan artikel 6, lid 6.1 onder o toegevoegd dat het moet gaan om legale erfontsluitingswegen en - paden.

Regels

De planregels worden als volgt gewijzigd:

2.4.2.16 Overstekken

Voor woningen gelden in het bestemmingsplan Buitengebied 2017 geen oppervlaktematen, maar inhoudsmaten. Deze worden echter binnenwerks gemeten. Daarmee kan de uitbreiding van een woning door een overstek niet worden getoetst aan maximaal toegestane maatvoering. Voor overstekken wordt een maximale maatvoering opgenomen.

Regels

De planregels worden als volgt gewijzigd:

 • aan artikel 22 lid 22.2 wordt toegevoegd dat een overstek maximaal 0,5 meter mag bedragen.
2.4.2.17 Regeling bed and breakfast en overnachtingsmogelijkheden

In het bestemmingsplan Buitengebied 2017 worden mogelijkheden geboden tot realisatie van een bed and breakfast in de woning of in een bijgebouw. Per perceel kan maximaal 1 bed and breakfast accommodatie worden gevestigd. Een bed and breakfast betreft een kleinschalige overnachtingsaccommodatie, gericht op het bieden van de mogelijkheid tot toeristisch en veelal kortdurend verblijf met het serveren van ontbijt, waarbij de bed and breakfast ondergeschikt is aan de hoofdfunctie. Er is niet expliciet beschreven welke voorzieningen (niet) zijn toegestaan binnen deze functie. Vanuit vergunningverlening en handhaving wordt vaak de eis gehanteerd dat geen sprake mag zijn van een volwaardige keuken en andere faciliteiten die permanente bewoning of gebruik als vakantiewoning mogelijk maken. Daarnaast onderscheidt een bed and breakfast accommodatie zich van een vakantiewoning en permanente bewoning doordat het bij bed & breakfast de bedoeling is dat de hoofdbewoner eten serveert. Tot slot onderscheidt een bed and breakfast accommodatie zich van een pension en hotel die als hoofddoel hebben 'het verstrekken van logies', terwijl bed and breakfast in een (bedrijfs)woning of bijgebouw als nevenactiviteit heeft het verstrekken van logies.

In verband met de handhaafbaarheid/helderheid is het wenselijk om de onderscheidende kenmerken te benoemen in het bestemmingsplan.

Regels

De planregels worden als volgt gewijzigd:

 • aan het begrip bed and breakfast in artikel 1 lid 1.13 wordt toegevoegd dat een bed and breakfast is gevestigd in een woning of bijgebouw en wordt gerund door de eigenaren van de betreffende woning, waarbij in de ruimte die gebruikt wordt voor bed and breakfast geen zelfstandige kookgelegenheid aanwezig is.

In meerdere bestemmingen is een afwijkingsbevoegdheid opgenomen om vergroting van de vloeroppervlakte van bed and breakfast mogelijk te maken tot maximaal 50 m2. Deze bepaling leidt tot verwarring omdat in meerdere bestemmingen ook al een afwijkingsbevoegdheid is opgenomen om bed and breakfast toe te staan met een maximale oppervlakte van 50 m2.

In meerdere afwijkingsbevoegdheden is als voorwaarde opgenomen dat de oppervlakte van een bed and breakfastaccommodatie niet meer mag bedragen dan 50 m². Deze bepaling kan de indruk geven dat meerdere bed and breakfast accommodaties zijn toegestaan op een perceel met ieder een oppervlakte van 50 m2. Het woord 'accommodatie' wordt verwijderd.

Bij recht is bed and breakfast met een maximale oppervlakte van 50 m2 reeds toegestaan. De maximale oppervlakte van bed and breakfast wordt in de afwijkingsbevoegdheden vergroot maar 100 m2.

Regels

De planregels worden als volgt gewijzigd:

 • in lid 3.5.3, 5.5.2, 6.5.3 en 7.5.3 wordt de mogelijkheid om de vloeroppervlakte ten behoeve van bed and breakfast te vergroten geschapt;
 • in lid 3.5.1 onder l sub 5, 5.5.1 onder l sub 5, 6.5.1 onder l sub 5, 7.5.1 onder l sub 5, wordt 'een accommodatie' verwijderd;
 • in lid 4.5.1, 8.5.2, 9.5.2, 12.4.1, 14.4.1, 15.4.1, 17.5.1, 18.5.1 en 22.5.3 onder a wordt de laatste zinsnede ', met dien verstande dat de netto vloeroppervlakte van een bed and breakfastaccommodatie niet meer mag bedragen dan 50 m²' verwijderd.

In meerdere afwijkingsbevoegdheden voor nevenactiviteiten bij agrarische bedrijven wordt gesproken over verschillende overnachtingsmogelijkheden:

"verblijfsrecreatieve voorzieningen in de vorm bed and breakfast-accommodaties, groepsaccommodatie, pension en kampeerboerderij, trekkershutten, en in de vorm van standplaatsen voor kampeermiddelen, met uitzondering van stacaravans;"

Deze begrippen groepsaccommodatie en pension komen niet voor in de begripsomschrijvingen. Bovendien lijkt het nu een limitatieve lijst te zijn, terwijl er in feite voorbeelden worden benoemd van het bieden van inpandige mogelijkheden voor overnachting.

De omschrijving wordt daarom meer algemeen gemaakt.

Dit wordt verwerkt in lid 3.4.1 onder a, 3.5.1 onder k, 5.4.1 onder a, 5.5.1 onder k, 6.4.1 onder a, 6.5.1 onder k, 7.4.1 onder a en 7.5.1 onder k.

2.4.2.18 Regeling mestplaten bij woningen

Naar aanleiding van een zienswijze is in het bestemmingsplan Buitengebied 2017 opgenomen dat op gronden met de bestemming 'Wonen' (zonder agrarische nevenactiviteiten) een mestplaat is toegestaan. Bij de beantwoording van de zienswijze is opgenomen dat de mestplaat een maximale oppervlakte van 10 m2 en een maximale bouwhoogte van 2,5 meter zou krijgen. In de zienswijze is niet verzocht om deze maatvoering. Deze wijziging is nog niet verwerkt.

Bij de afweging of een mestplaat mogelijk is bij de bestemming 'Wonen' en bij de bestemming 'Wonen' met agrarische nevenactiviteiten is van belang dat er geen situatie ontstaat waardoor de activiteiten een omvang hebben alsof zij bedrijfsmatig zijn.

De opslag van vaste mest is genoemd in categorie 7.1 onder a van Onderdeel C Bijlage I van het Bor. De opslag van 10 m3 of minder dierlijke of andere organische vaste meststoffen valt niet onder bedrijfsmatige activiteiten. Categorie 7.2 Onderdeel C Bijlage I van het Bor regelt deze uitzondering. Als er meer dan 10m3 mest aanwezig is, dan is er sprake van een omvang alsof zij bedrijfsmatig is. Omdat bedrijfsmatige activiteiten niet zijn toegestaan bij de bestemming 'Wonen' moet de omvang in ieder geval beperkt worden tot 10m3 in het geval van wonen met agrarische neven activiteiten. Voor wonen is dan een kleinere omvang voor de opvang van mest gewenst (6m3). Omdat de omvang beperkt wordt is het ook wenselijk om het toegestane oppervlakte en de maximale hoogte aan te passen om te voorkomen dat er alsnog in de praktijk meer mest wordt opgeslagen.

In de bouwregels van de bestemming 'Wonen' is opgenomen dat een mestplaat mag worden gebouwd met een maximale oppervlakte van 25 m2 en een maximale bouwhoogte van 2,5 meter. De maximale toegestane oppervlakte van een mestplaat wordt verlaagd van 25 m2 naar 6 m2 en de maximale toegestane bouwhoogte van een mestplaat wordt verlaagd naar 1 meter.

Daarnaast wordt toegevoegd dat de inhoud van de mestplaat niet meer mag bedragen dan 6 m3. Aan de regels wordt toegevoegd dat bestaande legale mestplaten uitgezonderd worden. De oppervlakte van bestaande legale mestplaten wordt gerespecteerd.

De mest mag in de periode tussen september en februari niet op zandgronden worden uitgereden. Gezien het belang van het uitrijverbod en een goede milieuhygiëne op woonpercelen wordt aan de regels toegevoegd dat een mestplaat van 10 m2 en 10 m3 en een hoogte van 1 meter is toegestaan, indien dit noodzakelijk vanwege de opslag tijdens het uitrijverbod.

In de bouwregels is voor het bouwen van een mestplaat ten behoeve van het uitoefenen van agrarische nevenactiviteiten geen maximale oppervlakte, inhoud en bouwhoogte opgenomen. Aan de bouwregels wordt toegevoegd dat een mestplaat ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - nevenactiviteit agrarisch' mag worden gebouwd met een maximale oppervlakte van 10 m2, een maximale inhoud van 10 m3 en een maximale bouwhoogte van 1 meter.

Regels

De planregels worden als volgt gewijzigd:

 • in artikel 22 lid 22.2.1 wordt de toegestane oppervlakte verlaagd naar 6 m2. De maximale bouwhoogte verlaagd naar 1 meter en toegevoegd dat de inhoud maximaal 6 m3 mag bedragen. Aan deze regel worden twee uitzonderingen toegevoegd:
  • 1. de bestaande oppervlakte is toegestaan indien de bestaande vergunde oppervlakte meer bedraagt;
  • 2. een maximale oppervlakte van 10 m2, een maximale inhoud van 10 m3 en een maximale bouwhoogte van 1 m is toegestaan, indien dit noodzakelijk is vanwege opslag tijdens het uitrijverbod;
 • aan artikel 22 lid 22.2.1 wordt toegevoegd dat een mestplaat ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - nevenactiviteit agrarisch' mag worden gebouwd met een maximale oppervlakte van 10 m2, een maximale inhoud van 10 m3 en een maximale bouwhoogte van 1 m.

2.4.2.19 Verbod geitenhouderijen

Op 13 december 2017 heeft de provincie Gelderland de provinciale Omgevingsverordening aangepast vastgesteld, waardoor uitbreiding, omschakeling en nieuwvestiging van geitenhouderijen niet meer is toegestaan. Deze regeling wordt geïmplementeerd in de algemene gebruiksregels van dit veegplan.

Regels

De planregels worden als volgt gewijzigd:

 • aan artikel 1 wordt het begrip 'geitenhouderij' toegevoegd: "veehouderij met geiten". Van een geitenhouderij is sprake, als in een ‘veehouderij’ of in een onderdeel van het veehouderijbedrijf geiten worden gehouden. Het toevoegen van een begripsbepaling voor ‘geitenhouderij’ is nodig om de toepassing van het verbod tot nieuwvestiging en uitbreiding te beperken tot het bedrijfsmatig houden van geiten.
 • in de algemene gebruiksregels wordt een lid toevoegd met de titel 'Nieuwvestiging en uitbreiding geitenhouderij', waarin nieuwvestiging of uitbreiding van een geitenhouderij niet meer is toegestaan.

2.4.2.20 Afwijkingsbevoegdheid vergroten oppervlakte van gebouwen en overkappingen

In de regels bij artikel 18.3.8. staat een verkeerde verwijzing. Er wordt verwezen naar lid 18.2.2. onder k, dat moet echter lid 18.2.1 onder a en 18.1 onder a zijn. Dit artikel gaat over het vergroten van de oppervlakte van gebouwen en overkappingen in verband met de eisen voor dierenwelzijn. Het artikel verwijst echter naar de bepalingen over de bijgebouwen bij de bedrijfswoning. Niet naar de bepalingen over de bedrijfsgebouwen.

Regels

De planregels worden als volgt gewijzigd:

 • in artikel 18 lid 18.3.8 wordt de kruisverwijzing naar lid 18.2.2. onder k vervangen door lid 18.2.1 onder a en 18.1 onder a.
2.4.2.21 Vertaling BENG-besluit

Op 22 februari 2018 heeft de gemeenteraad van Nijkerk besloten dat:

 • 1. alle nieuwbouw in de gemeente Nijkerk aan de (per 2020 wettelijke verplichte) eisen voor energiezuinig bouwen (BENG-eisen) moet voldoen. Dit met uitzondering van 'bijzondere gevallen';
 • 2. alle nieuwbouw in de gemeente Nijkerk aardgasloos gebouwd moet worden. Dit met uitzondering van 'bijzondere gevallen'.

Het is van belang om dit vast te leggen in de regels van voorliggend veegplan voor het buitengebied. De BENG-eisen gaan verder dan het huidige Bouwbesluit voorschrijft. Naar alle verwachting worden de BENG-eisen in 2020 vastgelegd in het Bouwbesluit. Desondanks wordt in het bestemmingsplan opgenomen dat moet worden aangetoond dat nieuwe gebouwen op den duur moeten kunnen voldaan aan de BENG (bijna energie-neutraal gebouwd) eisen.

Aardgasloos nieuwbouwen kan in bepaalde gevallen wel verplicht gesteld worden. Er is (vooralsnog) een aansluitplicht voor gas; netbeheerders zijn verplicht om iedereen die dat wil aan te sluiten op het gasnetwerk. Deze aansluitplicht vervalt als er een warmtenet aanwezig is of wordt gepland in een gebied dat is aangemerkt in een Warmteplan dat is opgesteld door de gemeente (Bouwbesluit 2012) of in de postcodelijst warmtegebieden van de ACM (Besluit Gebiedsindeling Gas). Aardgasloos nieuwbouwen is voor voorgenoemde gevallen vertaald in dit veegplan.

Regels

De planregels worden als volgt gewijzigd:

 • aan artikel 32 wordt de voorwaardelijke verplichting inzake BENG eisen en gasloos bouwen toegevoegd.

2.4.2.22 Archeologische dubbelbestemming

In artikel 27.2.1 onder b is opgenomen in welke gevallen gebouwd mag worden op gronden bestemd als 'Waarde - Archeologie'. Over de fomulering onder b sub 1 is verwarring ontstaan. Uit deze bepaling kan worden afgelezen dat zolang het oppervlak van het gebouw niet verandert, geen archeologisch onderzoek hoeft te worden uitgevoerd, bijvoorbeeld bij de bouw van een kelder onder een bestaand gebouw. Dat is vanuit archeologisch oogpunt zeer ongewenst.

Regels

De planregels worden als volgt gewijzigd:

 • aan artikel 27.2.1 onder b sub 1 wordt de volgende zinsnede toegevoegd: ", met dien verstande dat het aanleggen en/of uitbreiden van ondergrondse bouwwerken onder bestaande bebouwing niet is toegestaan".
2.4.3 Regels en verbeelding
2.4.3.1 Beleidsplan Groene Buffer

Op 16 december 2009 is het beleidsplan Ontwikkeling Groene Buffer Nijkerk-Amersfoort-Hoevelaken vastgesteld. Het beleidsplan wordt in het bestemmingsplan Buitengebied 2017 vertaald.

De Groene Buffer ligt in het zuidwesten van de gemeente Nijkerk, tussen Amersfoort, Hoevelaken, Nijkerkerveen en Nijkerk. De situering van de Groene Buffer is weergegeven op onderstaande kaart.

afbeelding "i_NL.IMRO.0267.BP0135-0004_0029.png"

Kaart contour Groene Buffer

Het beleidsplan presenteert de gewenste ontwikkeling van de Groene Buffer. Uitgangspunt bij de ontwikkeling van de Groene Buffer is behoud en vernieuwing van natuur- en landschapswaarden, met oog voor de cultuurhistorische en monumentale kwaliteiten. Ook wordt ingezet op het ontwikkelen van goede mogelijkheden voor recreatief medegebruik.

Verbeelding

Het beleidsplan Ontwikkeling Groene Buffer Nijkerk-Amersfoort-Hoevelaken wordt als volgt overgenomen:

 • het als Groene Buffer aangewezen gebied wordt aangeduid als 'overige zone - groene buffer'.

afbeelding "i_NL.IMRO.0267.BP0135-0004_0030.png"

Regels

Naar aanleiding van het beleidsplan Ontwikkeling Groene Buffer Nijkerk-Amersfoort-Hoevelaken worden de planregels als volgt gewijzigd:

 

2.4.3.2 Keienweg 18 te Nijkerk

Op de locatie Keienweg 18 te Nijkerk bevindt zich een dagbesteding voor dementerende ouderen. In het verleden is hieraan medewerking verleend door omzetting van de bestemming Agrarisch - Kwekerij naar de bestemming Maatschappelijk. Bij de functiewijziging is alleen het bestemmingsvlak voor de kwekerij gewijzigd naar de bestemming Maatschappelijk, maar zijn de daarbuiten gelegen agrarische gronden van de kwekerij, die ook ten dienste staan van de dagbesteding, niet meegenomen. Dat wordt nu alsnog gecorrigeerd. Het totaal oppervlak aan bebouwing is 654 m2. De bebouwing staat binnen de oorspronkelijke begrenzing van de kwekerij en is al langer aanwezig. Het maximaal oppervlakte aan gebouwen op het perceel aan Keienweg 18 wordt gewijzigd.

Verbeelding

Het gedeelte binnen de stippellijn krijgt alsnog de bestemming Maatschappelijk.

afbeelding "i_NL.IMRO.0267.BP0135-0004_0031.png"

Regels

De planregels worden als volgt gewijzigd:

 • in de tabel zoals opgenomen in lid 15.1 onder a wordt het maximaal toegestane oppervlakte aan gebouwen gewijzigd van 350 m2 naar 654 m2.

2.4.3.3 Landgoed Appel

In de nota van zienswijzen van het moederplan is de locatie aan de Appelsestraat 25 behandeld, waar een wijziging is toegezegd. Deze is per abuis niet verwerkt. Het betreft het verwijderen van de agrarische bestemming op het perceel Appelsestraat 25 te Nijkerk om mee te werken aan een verzoek voor functiewijziging op het perceel. De voormalige bedrijfswoning en rijksmonumentale veldschuur met bakhuis (bijhuis) bestemmen als 'Wonen'. De twee woningen worden door middel van een aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' op de verbeelding positief bestemd.

Daarnaast worden in het kader van de afspraken met de provincie Gelderland een aantal percelen op korte termijn van landbouwgrond omgezet naar natuur. Deze percelen worden omgezet van de bestemming 'Agrarisch' naar de bestemming 'Natuur'. Andersom is afgesproken dat een tweetal percelen agrarisch in gebruik blijft.

Op het perceel aan Appelsestraat 1 te Nijkerk is een kapschuur (karakteristiek gebouw) aanwezig. Herbouw van de bestaande kapschuur is niet mogelijk, omdat deze onder het overgangsrecht is gebracht. De oppervlakte van de kapschuur is groter dan de toegestane 150 m2, zoals opgenomen in de planregels. Dit gebrek wordt hersteld.

Op het perceel aan Appelsestraat 17 te Nijkerk is een berging aanwezig. Herbouw van de bestaande berging is niet mogelijk, omdat deze onder het overgangsrecht is gebracht. De hoogte van de berging wijkt af van de toegestane goot-en bouwhoogte zoals opgenomen in de planregels. Dit gebrek wordt hersteld.

Tot slot wordt op het adres Appelsestraat 17 een aanduiding 'specifieke vorm van wonen - hooiberg' opgenomen om herbouw van een hooiberg mogelijk te maken. De hooiberg dient als karakteristiek element op het landgoed. Het aanduiden van de hooiberg is nodig om als karakteristiek element te kunnen blijven gebruiken, en indien noodzakelijk te verbouwen.

Verbeelding

Te Appelsestraat 25 worden de twee bouwvlakken verwijderd. Er worden twee woonbestemmingsvlakken opgenomen zoals weergegeven met lichtblauwe lijn.

afbeelding "i_NL.IMRO.0267.BP0135-0004_0032.png"

Drie percelen, ten oosten en zuiden van Woudweg 1 en ten zuidoosten van de Appelsestraat 15, krijgen de bestemming 'Natuur'.

afbeelding "i_NL.IMRO.0267.BP0135-0004_0033.png"

afbeelding "i_NL.IMRO.0267.BP0135-0004_0034.png"

De hooiberg op het perceel aan Appelsestraat 17 wordt aangeduid als 'specifieke vorm van wonen - hooiberg'.

afbeelding "i_NL.IMRO.0267.BP0135-0004_0035.png"

Regels

De planregels worden als volgt gewijzigd:

 • aan artikel 22 lid 22.2.1 wordt toegevoegd dat een hooiberg is toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - hooiberg';
 • aan artikel 22 lid 22.2.2 onder k wordt toegevoegd dat de bestaande oppervlakte aan bijgebouwen op het perceel aan Appelsestraat 1 is toegestaan.
 • aan artikel 22 lid 22.2.2 onder l wordt toegevoegd dat de bestaande goot- en bouwhoogte van bijgebouwen meer mag bedragen dan 3 m respectievelijk 6 m.

2.4.3.4 Wallersteeg 73 te Nijkerk

Een bestaand hoveniersbedrijf met kassen aan de Wallersteeg 73 te Nijkerk is bestemd als 'Agrarisch - Kwekerij', terwijl in het bestemmingsplan Buitengebied 2017 andere hoveniersbedrijven als 'Bedrijf - Landelijk' zijn bestemd. Daardoor ontstaat er een formele strijd met het bestemmingsplan terwijl het bedrijf sinds 1996 gevestigd is op dit adres. Dit is naar boven gekomen toen het bedrijf verzocht om tunnelkassen, die nu gebruikt worden voor opslag en voertuigen, te vervangen door een bedrijfshal van 386 m2. In de bestaande situatie kan 1.168 m2 aan bebouwd oppervlak op de locatie worden gerealiseerd, hiervan is een oppervlak van 664 m2 aanwezig. Na realisatie van de bedrijfshal zal 540 m2 bebouwd oppervlak aanwezig zijn. De aanwezige kassen met een oppervlakte van 514 m2 op het perceel worden gesloopt. De in Nijkerk bestemde hoveniersbedrijven hebben in het bestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 2017 een gemiddelde oppervlakte aan gebouwen en overkappingen van 640 m2. Er kan worden geconcludeerd dat voor Wallersteeg 73 540 m2 nodig is voor de bedrijfsvoering van een gezond hoveniersbedrijf.

Op het adres aan Wallersteeg 75 staat een woning. Het hoveniersbedrijf betreft een milieucategorie 3.1 bedrijf en dient te voldoen aan de volgende richtafstanden ten opzichte van gevoelige objecten:

 • 50 meter voor geluid;
 • 30 meter voor geur.

Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat wordt voldaan aan de geluidsnormen. Ook wordt voldaan aan de geurnormen, de nieuwe bedrijfshal ligt op een afstand van 30 meter. In voorliggend bestemmingsplan wordt een aanduiding op 30 afstand van naastgelegen woonbestemming opgenomen; enkel op deze afstand is opslag van geurende stoffen toegestaan. Op deze wijze vormen de miliehygiënische aspecten geen belemmering voor de ontwikkeling.

Verbeelding

Op het adres Wallersteeg 73 wordt het bestemmingsvlak 'Agrarisch - Kwekerij' omgezet naar de bestemming 'Bedrijf - Landelijk'. Het perceel wordt op een afstand van 30 meter van naastgelegen woonbestemming aangeduid als 'specifieke vorm van bedrijf - opslag'.

afbeelding "i_NL.IMRO.0267.BP0135-0004_0036.png"

Regels

De planregels worden als volgt gewijzigd:

 • in artikel 4 lid 4.1 onder a het adres 'Wallersteeg 73' uit de tabel verwijderd;
 • in artikel 8 lid 8.1 onder a wordt het adres 'Wallersteeg 73' in de tabel toegevoegd, met de nadere bestemming hoveniersbedrijf, milieucategorie 3.1. Op het perceel is maximaal 1 bedrijfswoning en maximaal 540 m2 gebouwen en overkappingen (exclusief bedrijfswoning en bijgebouwen) toegestaan.

2.5 Tussenuitspraak Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

2.5.1 Inleiding

Het bestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 2017 van de gemeente Nijkerk is op 30 mei 2017 vastgesteld door de gemeenteraad. Op 23 januari 2019 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) uitspraak gedaan in de procedure over het plan. De Afdeling heeft de gemeente opgedragen om voor drie locaties de genoemde gebreken te herstellen.

Voor de drie locaties heeft de gemeenteraad op 27 mei 2019 een nieuw besluit genomen met inachtneming van hetgeen in de uitspraak is overwogen.

Op 13 mei 2020 heeft de Raad van State uitgesproken dat deze reparaties ook in het veegplan dienden te worden verwerkt. In de regels is dit met geel gemarkeerde tekst aangegeven.

2.5.2 Te repareren onderdelen naar aanleiding van de uitspraak Raad van State

De volledige uitspraak van de Afdeling is opgenomen in bijlage 11 bij deze toelichting. Onderstaand wordt ingegaan op de drie locaties waarvoor gebreken zijn hersteld.

Oosterdorpsstraat 107, te Hoevelaken


Uitspraak

Het bouwbedrijf van appellant is gevestigd aan de Oosterdorpsstraat 107A te Hoevelaken. Het bedrijf Q-Tronic is gevestigd aan de Oosterdorpsstraat 107B. Het plan voorziet voor beide bedrijven in een gezamenlijke bestemming 'Bedrijf - Niet Agrarisch'. De Afdeling heeft bepaald dat het plandeel aan de Oosterdorpsstraat 107 te Hoevelaken op een onzorgvuldige wijze is vastgesteld, omdat op het perceel van het bouwbedrijf niet milieucategorie 3.2 is opgenomen.

Reden voor dit oordeel is dat de VNG-brochure twee bedrijfscategorieën voor 'bouwbedrijven algemeen' kent. Als de bedrijfsoppervlakte kleiner is dan 2.000 m2, valt het bedrijf onder milieucategorie 3.1. Als de bedrijfsoppervlakte groter is dan 2.000 m2, valt het bedrijf onder milieucategorie 3.2. De Afdeling constateert dat niet in geschil is dat het bouwbedrijf tot de categorie 'bouwbedrijven algemeen' behoort en dat de oppervlakte van de gronden van bouwbedrijf met de bestemming 'Bedrijf - Niet Agrarisch', inclusief het buitenterrein, groter is dan 2.000 m2. De Afdeling heeft in een uitspraak van 10 februari 2010 bepaald dat ook de gronden buiten de bedrijfsgebouwen moeten worden meegerekend bij de bedrijfsoppervlakte als bedoeld in de VNG-brochure. Omdat in het plan voor dit perceel is uitgegaan van een bouwbedrijf met een oppervlakte van minder dan 2.000 m2 is volgens de Afdeling ten onrechte uitgegaan dat sprake is van een bouwbedrijf dat behoort tot categorie 3.1. Gezien de eerdergenoemde VNG brochure en uitspraak moet volgens de Afdeling het bouwbedrijf als een bedrijf in milieucategorie 3.2 worden beschouwd.

De Afdeling stelt tevens dat het perceel van het bedrijf Q-Tronic qua gebruik en bestemming niet correct is weergegeven. De bedrijfsactiviteiten van Q-Tronic bestaan uit ontwikkelen, importeren en vertegenwoordigen van elektronica en batterijvoedingen van voer- en vaartuigen. Q-Tronic is legaal gevestigd aan Oosterdorpsstraat 107 en een bestemmingsplan moet in beginsel in de bestaande legale gebruiksmogelijkheden voorzien. Het bedrijf Q-Tronic dient op een correcte wijze te worden bestemd.


Reparatie

Op 14 maart 2019 heeft de raad overleg gevoerd met appellanten en hun adviseur. Naar aanleiding van het overleg is gekozen om milieucategorie 3.2 toe te kennen aan beide bedrijven. Het plan is als volgt gewijzigd:

 • Verbeelding: Het bestemmingsvlak 'Bedrijf - Niet Agrarisch' wordt opgesplitst in twee afzonderlijke bestemmingsvlakken.
 • Regels: De tabel in artikel 9, lid 9.1 onder a wordt als volgt gewijzigd:

de percelen Oosterdorpsstraat 107a en 107b worden gesplitst. Het perceel Oosterdorpsstraat 107a krijgt de nadere bestemming 'bouwbedrijf' en het perceel Oosterdorpsstraat 107b krijgt de nadere bestemming 'elektrische aandrijvingen voor machinebouw en elektrotechniek'. De maximaal toegestane oppervlakte aan gebouwen en overkappingen aan Oosterdorpsstraat 107a bedraagt 670 m2 en aan Oosterdorpsstraat 107b 330 m2.

de milieucategorie op de percelen Oosterdorpsstraat 107 a en b is verhoogd naar 3.2.


Bunschoterweg 41a, 43, te Nijkerk


Uitspraak

Het bouwbedrijf van appellant is gevestigd aan de Bunschoterweg 41a, 43 te Nijkerk. Het plan voorziet voor het bedrijf in een bestemming 'Bedrijf - Niet Agrarisch'. De Afdeling heeft bepaald dat het plandeel aan Bunschoterweg 41a, 43 te Nijkerk op een onzorgvuldige wijze is vastgesteld, omdat op het perceel van het bouwbedrijf niet milieucategorie 3.2 is opgenomen.

Reden voor dit oordeel is dat de VNG-brochure twee bedrijfscategorieën voor 'aannemersbedrijven met werkplaats' kent. Als de bedrijfsoppervlakte kleiner is dan 1.000 m2, valt het bedrijf onder milieucategorie 2. Als de bedrijfsoppervlakte groter is dan 1.000 m2, valt het bedrijf onder milieucategorie 3.1. Daarnaast kent de VNG-brochure twee milieucategorieën voor 'bouwbedrijven algemeen'. Als de bedrijfsoppervlakte kleiner is dan 2.000 m2, valt het bedrijf onder milieucategorie 3.1. Als de bedrijfsoppervlakte groter is dan 2.000 m2, valt het bedrijf onder milieucategorie 3.2.


Het voorheen geldende bestemmingsplan 'Buitengebied Nijkerk 2009' voorzag in een nadere bestemmingsregeling 'bouwbedrijf'. De feitelijke werkzaamheden bestaan onder meer uit onderhoudswerkzaamheden en nieuwbouw. Verder bedraagt de oppervlakte van de gronden met de bestemming 'Bedrijf - Niet Agrarisch' ongeveer 2.700 m2. Onder verwijzing naar de uitspraak van 10 februari 2010, stelt de Afdeling vast dat ook de gronden buiten de bedrijfsgebouwen moeten worden meegerekend bij het bedrijfsoppervlak als bedoeld in de VNG-brochure. De Afdeling concludeert als gevolg hiervan dat de raad door uit te gaan van een bouwbedrijf met een oppervlakte van minder dan 2.000 m2 er ten onrechte van is uitgegaan dat sprake is van een bouwbedrijf dat behoort tot milieucategorie 2. Gezien de eerdergenoemde VNG brochure en uitspraak moet volgens de Afdeling het bouwbedrijf als een bedrijf in milieucategorie 3.2 worden beschouwd.


Reparatie

Op 14 maart 2019 heeft overleg plaatsgevonden met appellant en zijn adviseur. Naar aanleiding van het overleg is gekozen om milieucategorie 3.2 toe te kennen aan het bedrijf. Het plan is als volgt gewijzigd:

Regels: De tabel in artikel 9, lid 9.1 onder a is als volgt gewijzigd: de milieucategorie van het adres Bunschoterweg 41a, 43 zijn verhoogd naar 3.2.


Bunschoterweg 39, te Nijkerk

Uitspraak

Het plan voorziet ter plaatse van de Bunschoterweg 39 te Nijkerk in de bestemming 'Bedrijf - Niet Agrarisch'. De Afdeling heeft bepaald dat het plandeel aan de Bunschoterweg 39 te Nijkerk op een onzorgvuldige wijze is vastgesteld, omdat het perceel onjuist is bestemd. Voor het adres Bunschoterweg 39 moet worden voorzien in een passende planregeling.

Ingevolge artikel 9, lid 9.1, van de planregels zijn de voor 'Bedrijf - Niet Agrarisch' aangewezen gronden ter plaatse van de adressen uit de daaronder weergegeven tabel bestemd voor de daar weergegeven nadere bestemming, het daar aangegeven aantal bedrijfswoningen, de daar aangegeven oppervlakte aan gebouwen en overkappingen en de daar aangegeven milieucategorie. Het adres Bunschoterweg 39 is niet in de tabel verwerkt. Per abuis is niet het adres Bunschoterweg 39, maar Bunschoterweg 15 vermeld met de nadere bestemming 'Opleidingscentrum incl. kantoor', geen bedrijfswoningen, een oppervlakte van gebouwen en overkappingen van 426 m2 en de milieucategorie 2.


Het voorheen geldende bestemmingsplan 'Buitengebied Nijkerk 2009' voorzag voor het perceel Bunschoterweg 39 in een bestemming 'Maatschappelijk', met de nadere bestemmingsregeling 'opleidingscentrum' met een maximale oppervlakte aan gebouwen en overkappingen van 426 m2. De feitelijke werkzaamheden bestaan thans uit het bedrijfsmatig ontwikkelen van internetsoftware gericht op competentie-, kennis- en talentontwikkeling voor grote en kleine organisaties in onderwijs en bedrijfsleven. In de VNG-brochure 'Bedrijven en milieuzonering' is een dergelijk centrum onder 'computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d. ondergebracht. Dit type bedrijven zijn in de VNG-brochure aangemerkt als milieucategorie 1 bedrijven.


Reparatie

Op 6 maart 2019 heeft overleg plaatsgevonden met appellant. Naar aanleiding van het overleg is gekozen om milieucategorie 1 toe te kennen aan het bedrijf. Het plan is als volgt gewijzigd.

Regels: In de tabel in artikel 9, lid 9.1 onder a is als volgt gewijzigd:

het adres Bunschoterweg 15 wordt in de tabel vervangen door het adres Bunschoterweg 39. Het perceel Bunschoterweg 39 krijgt de nadere bestemming 'Opleidingscentrum incl. kantoor'. De maximaal toegestane oppervlakte aan gebouwen en overkappingen aan Bunschoterweg 39 bedraagt 426 m2 en de toegestane milieucategorie wordt vastgesteld op 1.


Klaarwaterweg 15, te Nijkerkerveen


Uitspraak

Het perceel aan Klaarwaterweg 15 te Nijkerkerveen is voorzien van de bestemming 'Agrarisch'. Op het perceel aan Klaarwaterweg 15 is een paardenstal aanwezig. De gronden ter plaatse van de paardenstal zijn bestemd als 'Agrarisch' zonder bouwvlak. Het bestemmingsplan voorziet daarmee niet in een paardenstal. De Afdeling heeft bepaald dat het plandeel aan Klaarwaterweg 5 te Nijkerkerveen op een onzorgvuldige wijze is vastgesteld, omdat is miskend dat de paardenstal een legaal bouwwerk is.


De paardenstal is met een bouwvergunning opgericht en is derhalve een legaal bouwwerk. Bij legale bouwwerken staat voorop dat deze in beginsel, gelet op de rechtszekerheid, als zodanig moeten worden bestemd. Dit uitgangspunt vindt onder meer uitzondering indien zo'n bestemming op basis van nieuwe inzichten niet langer in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening en het belang bij de beoogde nieuwe bestemming zwaarder weegt dan de gevestigde rechten en belangen. Daarnaast moet aannemelijk zijn dat er concreet zicht bestaat op verwijdering van het bouwwerk, omdat het overgangsrecht bedoeld is als overbrugging van een tijdelijke situatie. Volgens de Afdeling heeft de raad niet gesteld en ook niet aannemelijk gemaakt dat die omstandigheden zich bij deze paardenstal voordoen. Hierbij neemt de Afdeling in aanmerking dat tegen de aanwezigheid van de paardenstal niet handhavend kan worden opgetreden, omdat deze legaal is opgericht en appellant niet van plan is om de paardenstal af te breken. De stelling van de raad dat de paardenstal rond het jaar 2000 bij de ruimte-voor-ruimte-regeling had moeten worden betrokken, doet hieraan niet eraan af, omdat het niet wegneemt dat de paardenstal een legaal bouwwerk is.


Reparatie

Op 6 maart 2019 heeft overleg plaatsgevonden met appellant. Tijdens het overleg heeft appellant aangegeven geen paarden te houden en de paardenstal te willen slopen. In plaats hiervan wil appellant een kapschuur realiseren om enkele onderhoudsmachines te stallen. Tegen de optie van appellant de paardenstal te vervangen door een kapschuur ten behoeve van het stallen van onderhoudsmachines bestaat geen bezwaar.

Het plan is als volgt gewijzigd.

Verbeelding: Rond de bestaande paardenstal wordt een bouwvlak gelegd. Ter plaatse van het bouwvlak wordt de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - kapschuur' toegevoegd.


Regels:

 • In artikel 3, lid 3.1 is onder vernummering toegevoegd:
  m. een bijgebouw ten dienst van opslag, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - kapschuur', met een maximale oppervlakte van 20 m2;
 • In artikel 3, lid 3.2.3 onder i is de tabel aangevuld met een bijgebouw ten dienste van opslag ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - kapschuur', waarvan de maximale toegestane goot- en bouwhoogte 3 m respectievelijk 6 m bedragen.

Hoofdstuk 3 Onderzoeksaspecten

Op grond van het bepaalde in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is het bij het opstellen van een bestemmingsplan verplicht om inzicht te bieden in de relevante planologische en milieuhygiënische aspecten. Als een bestemmingsplan nieuwe ontwikkelingen mogelijk maakt, moet worden aangetoond dat dit haalbaar is in relatie tot de planologische en milieuhygiënische aspecten.

De bestaande ruimtelijke en functionele structuur van het plangebied wijzigen niet inhoudelijk. De voorliggende herziening van het bestemmingsplan is met name gericht op de vertaling van onherroepelijke postzegelbestemmingsplannen en wijzigingsplannen, alsmede van diverse ambtshalve correcties. Daarmee worden dus geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt en is een nadere onderbouwing met onderzoek dan ook niet nodig.

Wel zijn enkele ontwikkelingen meegenomen in het voorliggende veegplan. Daarbij is verwezen naar de bijbehorende ruimtelijke onderbouwing waarin de onderzoeksaspecten voor die locatie zijn verantwoord.

Hoofdstuk 4 Juridische aspecten

4.1 Algemeen

Een bestemmingsplan bestaat uit de juridisch bindende verbeelding en regels en gaat vergezeld van een toelichting.

Op de verbeelding worden de verschillende bestemmingen en aanduidingen gevisualiseerd. Op de verbeelding worden de bestemmingen weergegeven, met daarbij de randvoorwaarden. De regels bevatten het juridisch instrumentarium voor het regelen van het gebruik van de gronden, bepalingen omtrent de toegelaten bebouwing en regelingen betreffende het gebruik van aanwezige en/of op te richten bouwwerken. De verbeelding vormt samen met de regels het voor de burgers bindende deel van het bestemmingsplan.

De toelichting heeft geen bindende werking en maakt juridisch geen deel uit van het bestemmingsplan. De toelichting heeft wel een belangrijke functie bij de weergave en onderbouwing van het plan en ook bij de uitleg van bepaalde bestemmingen en regels.

4.2 Opzet veegplan

Het voorliggende bestemmingsplan 'Buitengebied Nijkerk 2017, veegplan 1' is een gedeeltelijke herziening van het geldende bestemmingsplan Buitengebied 2017. Vanwege de leesbaarheid is er echter voor gekozen om de opzet van het bestemmingsplan zo veel mogelijk gelijk te houden aan een 'regulier' bestemmingsplan en duidelijk te markeren waar wijzigingen hebben plaatsgevonden. De herziening is opgesteld op basis van de landelijke standaarden (SVBP 2012).

4.3 De verbeelding

Alle percelen, bestemmingen en gebiedsaanduidingen zijn uit het geldende bestemmingsplan Buitengebied 2017 op de verbeelding van het Buitengebied Nijkerk 2017, veegplan 1 overgenomen, zodat het plan een zo compleet mogelijk beeld van alle regelingen in het buitengebied geeft.

Gronden en locaties waar naar aanleiding van het veegplan 2017 een aanpassing van de nu geldende regelingen plaatsvindt, zijn door middel van de aanduiding 'overige zone - veegplan 1' aangegeven. Dit is geregeld in artikel 37.1 Van toepassing verklaring van de regels.

Enkelbestemmingen, functie-, maatvoerings- en bouwaanduidingen

Voor percelen waar een aanduiding of een bouwvlak toegevoegd of verwijderd dient te worden, is op de verbeelding de aanduiding 'overige zone - veegplan 1' opgenomen. Voor deze percelen maken alle perceelsgebonden enkelbestemmingen, functie-, maatvoerings- en bouwaanduidingen onderdeel uit van het veegplan.

Voor locaties waar bijvoorbeeld een bouwvlak of functieaanduiding komt te vervallen, zijn dat dus alle aspecten behalve het te verwijderen aspect. Voor al deze percelen geldt dat de nieuwe situatie/de eindsituatie op perceelsniveau zichtbaar is.

Regels

In verband met de leesbaarheid van het voorliggende plan is een complete set regels opgenomen. Door middel van groene markering en doorhalingen is aangegeven welke regels en veranderingen in de regels onderdeel uitmaken van het veegplan.

Alleen de regels die onderdeel uitmaken van het veegplan kunnen ter discussie worden gesteld (zienswijzen en beroep bij de Raad van State). Omdat een groot deel van de regels van het bestemmingsplan Buitengebied 2017 gewoon van kracht blijft en met dit veegplan niet wordt gewijzigd, kan hier geen bezwaar tegen worden gemaakt. Inhoudelijk zijn die regels immers niet aangepast.

Voor een nadere beschrijving van de regels wordt verwezen naar de toelichting van het bestemmingsplan Buitengebied. Zie deze link.

Hoofdstuk 5 Economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid

5.1 Economische uitvoerbaarheid

Er zijn voor de gemeente geen uitvoeringskosten waarvoor een specifiek onderzoek naar economische aspecten moet worden uitgevoerd.

De nieuwe ontwikkelingen die in het bestemmingsplan zijn opgenomen, betreffen particuliere initiatieven op eigen gronden. Voor deze ontwikkelingen hoeft de gemeente Nijkerk geen maatregelen uit te voeren. Ook hoeft de gemeente geen aan- of verkopen te doen. Er is geen sprake van een bouwplan (artikel 6.2.1 Besluit ruimtelijke ordening). Overige kosten zijn op grond van de legesverordening op de initiatiefnemers verhaald. In de bijgevoegde ruimtelijke onderbouwingen is nader ingegaan op de economische uitvoerbaarheid van dat specifieke plan. De economische uitvoerbaarheid is hiermee voldoende gewaarborgd.

5.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Vooroverleg
In het kader van het wettelijke verplichte overleg op grond van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening is de toelichting van dit bestemmingsplan kortgesloten met de gebruikelijke partners, waaronder de provincie Gelderland en overige relevante organisaties. De binnen gekomen reacties zijn beantwoord in een vooroverlegnota. Deze nota is als Bijlage 8 bij deze toelichting opgenomen.

Inspraak

Gelet op de aard van het voorliggende veegplan is afgezien van het houden van inspraak.

Zienswijzen

Het ontwerp van het bestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 2017, veegplan 1 heeft vanaf 22 november 2018 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage gelegen. De ingediende zienswijzen zijn in de 'Nota beoordeling zienswijzen bestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 2017, veegplan 1' samengevat en beantwoord. Deze notitie is als bijlage bij dit bestemmingsplan gevoegd, zie Bijlage 9 Nota beoordeling zienswijzen. Een deel van de ingediende zienswijzen geeft aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. Daarnaast is er in de periode tussen de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan een ambtshalve controle uitgevoerd. Bij deze controle zijn er enkele punten die aanleiding geven het bestemmingsplan ambtshalve gewijzigd vast te stellen, zie Bijlage 10 Notitie amtshalve wijzigingen bestemmingsplan Buitengebied Nijkerk, Veegplan 1.