direct naar inhoud van Toelichting
Plan: Kerkdriel en Hoenzadriel 2013
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0263.BP1084-VG01

Toelichting

Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Bestemmingsplan Kerkdriel en Hoenzadriel

Het bestemmingsplan 'Kerkdriel en Hoenzadriel' is door de gemeenteraad van de gemeente Maasdriel vastgesteld bij besluit d.d. 4 september 2008. Tegen de goedkeuring van het bestemmingsplan door Gedeputeerde Staten is door een aantal partijen beroep aangetekend bij de Raad van State. De beroepen zijn deels gegrond verklaard en het besluit van GS is op onderdelen vernietigd. Daarnaast is een aantal omissies geconstateerd. Door middel van de onderhavige herziening 'Kerkdriel en Hoenzadriel 2013' worden de betreffende onderdelen in het bestemmingsplan gerepareerd.

1.2 Algemene en locatiespecifieke aanpassingen

Tussen 1 oktober 2012 en 1 juli 2013 mogen zowel de RO Standaarden 2008, versie 1.1 als de RO Standaarden 2012 worden toegepast. Voor alle plannen die vanaf 1 juli 2013 in procedure gaan, zijn de RO Standaarden 2012 verplicht. Gelet op de naderbij komende datum van 1 juli is de keuze is gemaakt om de RO Standaarden 2012 te gebruiken bij de opzet van dit bestemmingsplan.

De herziening van het bestemmingsplan heeft betrekking op uiteenlopende aspecten, welke echter te categoriseren zijn naar algemene en locatiespecifieke aanpassingen. De algemene aanpassingen betreffen zaken zoals het opnemen van actuele regelingen voor bepaalde afwijkingsmogelijkheden en het in zijn algemeen aanpassen van de gehanteerde regeling naar de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2012 (SVBP 2012). Locatiespecifieke aanpassingen betreffen aanpassingen die specifiek op één bepaalde locatie worden doorgevoerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om het aanpassen van onjuistheden, het opnieuw opnemen van de bestemmingen waaraan door de Raad van State goedkeuring is onthouden of het opnemen van ondertussen verleende vrijstellingen, ontheffingen en omgevingsvergunningen.

Hoofdstuk 2 Algemene aanpassingen

2.1 Aanpassingen aan SVBP 2012

Om te voldoen aan de huidige digitaliseringsvereisten dient het bestemmingsplan te worden opgesteld conform de RO Standaarden 2012. De regels en de verbeelding van het bestemmingsplan dienen daartoe in lijn met de SVBP 2012 te worden gebracht. Het huidige bestemmingsplan is opgesteld op basis van de RO Standaarden 2006, waarbinnen een grotere vrijheid bestond met betrekking tot het gebruik van onder andere de benamingen van bestemmingen en aanduidingen. De SVBP 2012 trekt in dat verband strakke kaders voor de benamingen. Het bestemmingsplan wordt dusdanig aangepast dat het binnen deze kaders komt te vallen, zonder dat daarbij inhoudelijk sprake is van verruimde of anderszins gewijzigde regelingen.

2.2 Algemene onvolkomenheden

Onder algemene onvolkomenheden worden schrijffouten, onjuiste verwijzingen en andere tekstuele onduidelijkheden in de regels verstaan. Het gaat om:

 • het nader specificeren van de term 'bestaande activiteiten' als zijnde bestaand op de huidige locatie;
 • het gebruiken van de juiste benaming van bestemmingen bij wijzigingsbevoegdheden;
 • het corrigeren van onjuiste verwijzingen naar (sub)leden;
 • aan de bestemmingsomschrijving van 'Sport' wordt toegevoegd dat hier tevens ontsluitingsvoorzieningen mogelijk zijn.

2.3 Uniformering regelingen

Met de uniformering van regelingen wordt bedoeld dat een afstemming plaatsvindt van de regels met de andere recente gereed gekomen en nieuwe bestemmingsplannen voor de kernen van Maasdriel. Het betreft:

 • het opnemen van een algemene afwijkingsmogelijkheid voor het onder voorwaarden mogelijk maken van een bed & breakfast bij de bestemmingen 'Agrarisch - Agrarisch bedrijf', 'Gemengd - Voormalige (agrarische) bedrijfsbebouwing' en 'Wonen';
 • het opnemen van een algemene mogelijkheid voor het gebruik van voor het publiek toegankelijke gronden voor standplaatsen;
 • het opnemen van een algemene afwijkingsmogelijkheid voor het onder voorwaarden mogelijk maken van evenementen;
 • het opnemen van een algemene afwijkingsmogelijkheid voor het onder voorwaarden mogelijk maken van een kinderdagverblijf;
 • het toevoegen of anders formuleren van bepaalde voorwaarden of mogelijkheden bij de diverse regelingen, zodat deze gelijk zijn aan de betreffende regelingen in de overige komplannen;
 • het toevoegen van dubbelbestemmingen 'Waarde - Archeologie' in verband met de vaststelling van het nieuwe archeologiebeleid van de gemeente;
 • het toevoegen van overige regels ten aanzien van de bij nieuwe ontwikkelingen te hanteren parkeernormen, waarbij als bijlage de tabel met parkeernormen uit het Mobiliteitsplan Maasdriel 2010 wordt opgenomen. De regeling wordt van een afwijkingsmogelijkheid voorzien, teneinde af te kunnen wijken van de tabel met parkeernormen indien nieuwe normen worden vastgesteld.

Hoofdstuk 3 Locatiespecifieke aanpassingen

3.1 Algemeen

De locatiespecifieke aanpassingen betreffen primair aanpassingen aan de verbeelding, welke soms ook hun doorvertaling vinden in de regels. Het gaat enerzijds om onvolkomenheden of gewijzigde inzichten en anderzijds om aanpassingen als gevolg van het opnemen van inmiddels verleende vrijstellingen, ontheffingen en omgevingsvergunningen en het opnemen van wijzigingsplannen en planherzieningen. Ook kan sprake zijn van ontwikkelingen.

3.2 Locatiespecifieke onvolkomenheden

De aanpassingen als gevolg van onvolkomenheden of gewijzigde inzichten betreffen:

 • ter hoogte van de Rooijensestraat is de dubbelbestemming 'beschermingszone watergang' opgenomen, dit behoorde echter de dubbelbestemming 'waterkering' te zijn. Op de verbeelding wordt dit aangepast door hier de dubbelbestemming 'Waterstaat - Waterkering' op te nemen;
 • aan de Ambachtstraat 5 ontbreekt een aanduiding voor de aanwezige bedrijfswoning. Deze wordt alsnog opgenomen;
 • de woningen aan de Van Bockel de Kokstraat 2 tot en met 32 hebben een goothoogte van 8 meter in plaats van de aangeduide 6 meter. De goothoogte wordt als zodanig aangepast;
 • bij de kantoren en penthouses aan de Gasthuisstraat 1 tot en met 7 is geen aanduiding aanwezig voor de gestapelde woningen. De aanduiding 'gestapeld' wordt opgenomen;
 • aan de Handelsweg 1-3 is de mogelijkheid voor een bedrijfswoning komen te vervallen als gevolg van een bouwvlakverkleining. Het bouwvlak wordt hersteld, zodat de bedrijfswoning binnen het bouwvlak past;
 • aan de Hertog Arnoldstraat 59 tot en met 63 zijn gestapelde woningen aanwezig, echter deze zijn aangeduid als halfvrijstaande woningen. De juiste aanduiding wordt toegekend;
 • het adres Hintham 2-4 betreft 1 vrijstaande woning in plaats van de aangeduide 2 halfvrijstaande woningen. Nummer 2 is te klein om als zelfstandige woning te functioneren, waardoor een aanduiding voor 1 vrijstaande woning wordt opgenomen;
 • de woning aan de Hintham 29/29a is aangeduid als een vrijstaande woning, maar betreft 2 halfvrijstaande woningen. Deze worden als zodanig aangeduid;
 • de feitelijke situatie van het gerealiseerde bouwplan aan de Katarijnehof komt niet overeen met de planologische situatie zoals opgenomen op de verbeelding. De situatie op de verbeelding wordt aangepast aan de feitelijke situatie;
 • de woning aan de Kerkstraat 126 is aangeduid als zijnde 2 halfvrijstaande woningen, echter het betreft 1 vrijstaande woning. De woning wordt als zodanig aangeduid;
 • het bouwvlak van de woning aan de Kievitsham 11 is niet breed genoeg voor de aanwezige woning en zal richting het zuiden tot een totaal van 12,5 meter worden verbreed;
 • het bouwvlak van de woning aan de Kievitsham 18 correspondeert niet met de feitelijke situatie en zal worden aangepast aan de vorm van het hoofdgebouw;
 • de woningen aan de Kromsteeg 9 tot en met 15 betreffen allen vrijstaande woningen in plaats van de aangeduide halfvrijstaande woningen. De woningen worden als vrijstaande woningen aangeduid;
 • aan de Laarstraat 2 / Duitse Weistraat 14-22 is een conservenfabriek voor champignons aanwezig, welke nu deels als bedrijf, deel als agrarisch bedrijf en deels als agrarisch is bestemd. Op basis van een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak raad van State (ABRvS) van 14 juli 2012 dient het gehele bedrijfsperceel de bedrijfsbestemming te krijgen op grond van het feitelijke en vergunde gebruik. Het perceel wordt derhalve in zijn geheel als 'Bedrijf' bestemd. De huidige bouwmogelijkheden blijven gelijk;
 • de woningen aan de Lindestraat 23 en 25 betreffen beide vrijstaande woningen in plaats van de aangeduide halfvrijstaande woningen. De woningen worden als vrijstaande woningen aangeduid;
 • aan de Molenstraat 25 ontbreekt een aanduiding voor de aanwezige bedrijfswoning. Deze wordt alsnog opgenomen;
 • de woning aan de Teisterbandstraat 61 is aangeduid als zijnde 2 halfvrijstaande woningen, echter het betreft 1 vrijstaande woning. De woning wordt als zodanig aangeduid;
 • een gedeelte van de achtertuin van de woning aan de Wagenmakersstraat 38 valt binnen de verkeersbestemming, terwijl dit de woonbestemming dient te zijn. De situatie wordt conform de feitelijke situatie aangepast;
 • het bankgebouw aan de Leijensteinstraat 2 valt deels buiten het aangeduide bouwvlak. Het bouwvlak wordt dusdanig aangepast dat het feitelijke gebouw daar geheel binnen komt te vallen;
 • de woning aan de Oud Munsterstraat 18 is aangeduid als zijnde 2 halfvrijstaande woningen, echter het betreft 1 vrijstaande woning. De woning wordt als zodanig aangeduid;
 • de woningen aan de Kromsteeg 84 en 86 betreffen beide vrijstaande woningen in plaats van de aangeduide halfvrijstaande woningen. De woningen worden als vrijstaande woningen aangeduid;
 • de woning aan de Kromsteeg 24 is aangeduid als zijnde 2 halfvrijstaande woningen, echter het betreft 1 vrijstaande woning. De woning wordt als zodanig aangeduid;
 • de woning aan de Kromsteeg 22/22a is aangeduid als een vrijstaande woning, maar betreft 2 halfvrijstaande woningen. Deze worden als zodanig aangeduid;
 • de woning aan de Kromsteeg 32 is aangeduid als zijnde 2 halfvrijstaande woningen, echter het betreft 1 vrijstaande woning. De woning wordt als zodanig aangeduid;
 • de uitbouw van de winkel aan de Dalemstraat ongenummerd, ter hoogte van de nutsvoorziening, ligt buiten het bouwvlak. Deze uitbouw wordt binnen het bouwvlak getrokken en de bestemming wordt gewijzigd van 'Verkeer' naar 'Centrum';
 • de woningen aan de Pietersdijk 1 en 3 en de Dalemstraat 33 betreffen vrijstaande woningen in plaats van de aangeduide halfvrijstaande woningen. De woningen worden als vrijstaande woningen aangeduid;
 • bij het bedrijf aan de Dalemstraat 12 is voorzien van de aanduiding 'bedrijfswoning', terwijl hier geen bedrijfswoning aanwezig is. De aanduiding wordt verwijderd;
 • een deel van het perceel Mgr. Zwijsenplein 24 is voorzien van de bestemming 'Centrum'. Dit dient 'Verkeer' te zijn en wordt als zodanig aangepast;
 • het achterste gedeelte van het perceel Leijensteinstraat 24 is voorzien van de bestemming 'Wonen'. Dit dient 'Maatschappelijk' te zijn en wordt als zodanig aangepast;
 • voor de woningen aan de Hintham 29/29a is een te klein bouwvlak opgenomen. het bouwvlak wordt vergroot, zodat de hoofdgebouwen daar binnen komen te vallen;
 • de omroep en wereldwinkel aan de Ipperakkeren betreft enkel nog de omroep. Deze is bovendien gevestigd op nummer 69 en niet op 41-63. De aanduiding en de locatie van de aanduiding worden aangepast;
 • aan de Hoorzik 4 is de aanwezige bed and breakfast niet aangeduid. Deze wordt alsnog specifiek aangeduid;
 • aan de Molenstraat en het Kerckquartier zijn doorgangen aanwezig. Deze worden als zodanig aangeduid.

3.3 Vrijstellingen, ontheffingen, afwijkingen en wijzigingen

De aanpassingen als gevolg van verleende vrijstelling, ontheffingen en omgevingsvergunning en door de opname van wijzigingsplannen en herzieningen betreffen:

 • voor het centrumgebied van Kerkdriel is op 8 oktober 2008 het inmiddels onherroepelijke bestemmingsplan 'Centrumplan Kerkdriel 2008' vastgesteld. Deze wordt overgenomen in dit bestemmingsplan, met dien verstande dat het perceel gelegen op de hoek van de Kerkstraat en De Hohorst de bestemming 'Verkeer' krijgt;
 • aan de Drielse Wetering 1-3 is een buitenschoolse kinderopvang gevestigd, welke mogelijk is gemaakt door middel van een vrijstelling. Deze wordt verwerkt in het bestemmingsplan door het toekennen van de bestemming 'Dienstverlening' en het opnemen van een aanduiding voor het kinderdagverblijf;
 • het bouwplan aan de Duitse Weistraat / Plataanstraat / Lindestraat (plan 'Kastanjehof') is onterecht opgenomen in het bestemmingsplan, aangezien het plan niet was onderbouwd door een raadsbesluit. Op 3 januari 2013 is een omgevingsvergunning verleend voor een gewijzigd bouwplan. Dit gewijzigde bouwplan (twee tweekappers in plaats van drie vrijstaande woningen) wordt in het herziene bestemmingsplan opgenomen. Voorts was verzuimd twee andere vrijstaande woningen uit het oorspronkelijke plan op te nemen;
 • op de hoek van de Kloosterstraat en de Hoorzik heeft een herziening van het bestemmingsplan plaatsgevonden (bestemmingsplan 'Kerkdriel herziening 2009 Empelenhof'). Deze herziening (vastgesteld d.d. 9 juli 2009) wordt meegenomen in het bestemmingsplan;
 • voor de locatie aan de Hoorzik 3-3a is een wijzigingsplan opgesteld (bestemmingsplan 'Kerkdriel wijziging 2011, Hoorzik tussen 3 en 3a). Het betreft een bedrijfsgebouw met bedrijfswoning. Het wijzigingsplan wordt integraal opgenomen;
 • voor de achterzijde van het perceel aan de Maasbandijk 24 is in het jaar 2000 een bouwvergunning verleend voor de bouw van een vrijstaande woning aan de Molenstraat. Deze situatie wordt als zodanig opgenomen in het bestemmingsplan;
 • aan de Paterstraat 45a is een vergunning verleend voor een nieuwe vrijstaande woning, welke inmiddels ook is gerealiseerd. De woning wordt als zodanig opgenomen op de verbeelding;
 • aan de Teisterbandstraat 44a is een vrijstelling verleend voor de bouw van een vrijstaande woning (bouwvergunning d.d. 14 oktober 2009). Deze situatie wordt verwerkt in het bestemmingsplan;
 • aan het Mgr. Zwijsenplein 32 is een omgevingsvergunning verleend voor het aanleggen van een parkeerplaats ('Kerkdriel 2012, parkeerplaats achter Mgr. Zwijsenplein 32'). De nu nog deels aanwezige woonbestemming (ingericht als achtertuin) wordt daartoe omgezet naar een verkeersbestemming;
 • aan de Nijverheidsstraat heeft een herziening van het vigerende bestemmingsplan plaatsgevonden, welke d.d. 16 juni 2011 onherroepelijk is geworden (bestemmingsplan 'Kerkdriel herziening 2009, Nijverheidsstraat'). Deze herziening wordt meegenomen in het bestemmingsplan. In de herziening is in overleg een smalle strook grond tussen Hoorzik 7b en de waterloop buiten het plangebied gehouden. Er was geen overeenstemming over de op te nemen bestemming. Hierover loopt momenteel een gerechtelijke procedure. Beleidsmatig is het uitgangspunt om de strook onbebouwd te laten en om de bestemming te wijzigen: de geldende bestemming betreft een planologisch residu dat is ontstaan omdat de strook buiten de herziening is gehouden. Beleidsmatig is reparatie van het planologisch residu het uitgangspunt, maar gezien de lopende procedure is voor nu de geldende bestemming aangehouden. Aanpassing in lijn met het beleidsuitgangspunt blijft in overweging;
 • aan de Kromsteeg 3a is een omgevingsvergunning verleend voor de vestiging van een bloemist in het pand. De bloemist wordt specifiek aangeduid;
 • aan de Beatrixstraat 1 (gebouw Leijenstein) is een vrijstelling verleend voor het vergroten van een berging. Deze berging wordt geheel binnen het bouwvlak gelegd;
 • ter hoogte van de Kerkstraat 93 is een wijzigingsplan in voorbereiding. Het plangebied van dit wijzigingsplan 'Kerkdriel wijziging 2013' wordt uit het bestemmingsplan geknipt;
 • aan de Ronde Morgen 17 is d.d. 8 maart 2005 een vrijstelling verleend voor een kapsalon in een bijgebouw. De kapsalon wordt specifiek aangeduid;
 • voor de locatie Paterstraat-Wertsteeg is op 7 maart 2013 het bestemmingsplan 'Kerkdriel herziening 2012, Paterstraat - Wertsteeg' vastgesteld. Deze wordt integraal opgenomen in dit bestemmingsplan;
 • aan de Kromsteeg 39 is d.d. 2 juni 2010 een vrijstelling verleend voor een bed and breakfast. Deze wordt specifiek aangeduid;
 • Aan de Woningstichting Maasdriel (WSM) is een drietal ontheffingen verleend voor het aanpassen van het bouwplan aan het Mgr. Zwijsenplein en de Gasthuisstraat. Deze worden verwerkt;
 • Op het adres Mgr. Zwijsenplein 32 is d.d 18 januari 2012 een omgevingsvergunning verleend voor een horecagelegenheid categorie 2 met een maximum oppervlakte van 200 m². Hiervoor wordt een specifieke aanduiding opgenomen.

3.4 Ontwikkelingen

De opgenomen nieuwe ontwikkelingen betreffen:

 • het transportbedrijf aan de Leijensteinstraat 24 wordt verplaatst van de huidige locatie naar Velddriel, waarna ter plaatse geen (milieu)ruimte meer is voor een bedrijf. De bestemming wordt derhalve omgezet naar een woonbestemming;
 • aan de Paterstraat 13-15 is een koetsenbedrijf aanwezig, dat tevens koetsen en paarden verhuurt. Het perceel heeft de bedrijfsbestemming en wordt in het bestemmingsplan uit 2008 als een bestaand transportbedrijf (milieucategorie 3) beschouwd. Op basis van een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak raad van State (ABRvS) van 14 juli 2010 wordt geconcludeerd dat de bedrijfsbestemming onterecht is toegekend, aangezien geen sprake is van een transportbedrijf en ook het koetsenbedrijf op deze locatie ongewenst is, gelet op de nabijheid van woningen. De bedrijfsbestemming wordt derhalve omgezet naar een woonbestemming. Het houden van paarden en het stallen van koetsen mag in hobbymatige vorm worden voortgezet;
 • in het bestemmingsplan 'Kerkdriel en Hoenzadriel' uit 2008 heeft de grond tussen de Mgr. Zwijsenschool en de Kerkstraat een woonbestemming. Omdat de desbetreffende woningbouwontwikkeling geen doorgang zal vinden, is gezocht naar een andere invulling. Op 12 januari 2010 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen, waarin is bepaald dat de grond weer een onderwijsbestemming moet krijgen. Aangezien de openbare basisschool De Meidoorn, die momenteel aan de Venuslaan is gevestigd, al langere tijd kampt met ruimtegebrek en een slechte huisvesting, is onderzocht welke locaties voor herhuisvesting in aanmerking komen. Verplaatsing naar de locatie aan de Kerkstraat is hierbij een van de opties. Om die reden is de locatie ten behoeve van de verplaatsing in het voorliggende bestemmingsplan voorzien van een maatschappelijke bestemming met een wijzigingsbevoegdheid en een aanduiding voor onderwijs. De bestaande parkeerplaats krijgt de verkeersbestemming. Door middel van een specifiek wijzigingsplan kan het college een bouwvlak van 2.000 m2 toevoegen, met een maximale bouwhoogte van 8 meter, alsmede eventuele extra parkeerruimte. In de nieuwe situatie kan, naast de basisschool, ook ruimte zijn voor kinderdagopvang en buitenschoolse opvang. Kerkdriel is op grond van de Visie Maasdriel 2020+ aangemerkt als groeikern. Dit zal leiden tot een toename van het leerlingenaantal. Aan de wijzigingsbevoegdheid zijn voorwaarden verbonden. Deze hebben onder andere betrekking op de aspecten verkeer, milieu en water. Het nieuwbouwplan moet ook stedenbouwkundig acceptabel zijn.

Hoofdstuk 4 Aanwezige waarden en milieu- en wateraspecten

4.1 Archeologische, cultuurhistorische, landschappelijke en natuurlijke waarden

De in deze herziening van het bestemmingsplan 'Kerkdriel en Hoenzadriel' uit 2008 opgenomen ontwikkelingen hebben in enkele gevallen consequenties voor de aanwezige waarden op archeologisch, cultuurhistorisch, landschappelijk en/of natuurlijk terrein. Echter het betreft steeds ontwikkelingen waarvan in eerdere planvorming of eerder doorlopen procedures reeds is geoordeeld dat geen onevenredige aantasting van genoemde waarden plaatsvindt, dan wel heeft in het kader van de daarvoor afzonderlijk opgestelde ruimtelijke onderbouwingen reeds onderzoek naar eventuele effecten op aanwezige waarden plaatsgevonden. In het kader van deze herziening zijn dan ook geen verdere inventarisaties naar eventueel in het geding zijnde waarden uitgevoerd.

Op 18 april 2013 is het Archeologiebeleid Maasdriel 'Aantrekkelijk verleden tussen de rivieren' vastgesteld. Toekomstige ontwikkelingen binnen het plangebied worden hieraan getoetst. De dubbelbestemmingen 'Waarde - Archeologie' zien hierop.

De aanduiding 'archeologische waarden' is binnen de bestemming 'Wonen' opgenomen in het bestemmingsplan ten behoeve van de aldaar aanwezige archeologische monumenten. Deze hebben geen specifieke status als beschermd monument. De aanduiding heeft derhalve met name een signaalfunctie om de wel aanwezige maar niet van een beschermde status voorziene archeologische monumenten onder de aandacht te brengen. De bescherming van de in het plan ook aanwezige beschermde archeologische monumenten (met specifieke status) is geregeld door middel van de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 2'.

4.2 Milieu

De aanpassingen in dit bestemmingsplan hebben geen milieuhygiënische consequenties. De aanpassingen hebben betrekking op omissies ten opzichte van de bestaande situatie en leiden derhalve niet tot nieuwe situaties, dan wel hebben betrekking op ontwikkelingen waarvan in eerdere planvorming, eerder doorlopen procedures of eerdere afwegingen op basis van aangeleverde onderbouwingen de milieuconsequenties reeds zijn beoordeeld. Daarbij zijn geen belemmeringen voor de respectievelijke planvoornemens geconstateerd.

4.3 Water

Voor de waterhuishoudkundige aspecten is dezelfde redenering van toepassing, als hierboven beschreven onder de paragraaf 'Milieu'.

In het kader van de watertoets is het voorontwerp bestemmingsplan voor reactie toegezonden aan het waterschap Rivierenland. De reactie van het waterschap is opgenomen in de Nota vooroverleg en zienswijzen. Naar aanleiding daarvan is de met ingang van 1 oktober 2012 geldende instructie (Besluit algemene regels ruimtelijke ordening) ten aanzien van het bestemmen van waterkeringen en bijbehorende beschermingszones in het bestemmingsplan verwerkt. De kernzone van de waterkering is daartoe onder de dubbelbestemming 'Waterstaat - Waterkering' gebracht. De bijbehorende beschermingszones zijn onder de gebiedsaanduidingen 'vrijwaringszone - dijk 1' (binnenbeschermingszone) en 'vrijwaringszone - dijk 2' (buitenbeschermingszone) gebracht.

Hoofdstuk 5 Planopzet

5.1 Herziene onderdelen

Zoals uit de voorgaande hoofdstukken blijkt, bestaan geen overwegende bezwaren tegen de genoemde wijzigingen en aanpassingen. Het bestemmingsplan Kerkdriel en Hoenzadriel uit 2008 wordt dan ook conform de genoemde, te herziene onderdelen aangepast tot het bestemmingsplan 'Kerkdriel en Hoenzadriel 2013'.

De regels van het bestemmingsplan zijn inhoudelijk op basis van het bestemmingsplan uit 2008 opgesteld, met inachtneming van de genoemde aanpassingen. Wat betreft opzet en systematiek sluiten de regels aan bij de SVBP 2012.

Ook de verbeelding is volledig op basis van de huidige standaarden vervaardigd. Dit betekent dat een aantal bestemmingen en aanduidingen een andere naamgeving heeft gekregen en ook de weergave verschilt van het bestemmingsplan uit 2008. De inhoudelijke verschillen hebben echter alleen betrekking op de opgesomde aanpassingen.

Hoofdstuk 6 Procedure

6.1 Te volgen procedure

Het bestemmingsplan doorloopt de volgende procedure:

 • a. Voorbereiding:
   • I. Vooroverleg met overheidsinstanties: betrokken diensten van rijk en provincie, waterschap (watertoets)
 • b. Ontwerp:
   • I. Publicatie en terinzagelegging overeenkomstig afdeling 3.4 Awb en Wro
   • II. Een ieder kan gedurende deze terinzagelegging een zienswijze indienen bij de gemeenteraad
 • c. Vaststelling:
   • I. Vaststelling door de Raad
   • II. Mogelijkheid reactieve aanwijzing
   • III. Publicatie en terinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan gedurende de beroepstermijn
 • d. Inwerkingtreding:
   • I. Na afloop van de beroepstermijn (tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan)
 • e. Beroep:
   • I. Beroep bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

In het kader van deze procedure is het voor een ieder mogelijk om gedurende de ter inzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan (fase b) zijn/haar zienswijze (bij de gemeenteraad) kenbaar te maken. In publicaties met betrekking tot de diverse stappen die het plan moet doorlopen wordt daarvan steeds melding gemaakt. Wanneer beroep wordt ingesteld, beslist de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan.

6.2 Vooroverleg en zienswijzen

De binnengekomen reactie in het kader van het vooroverleg en de zienswijzen zijn in een afzonderlijke 'Nota vooroverleg en zienswijzen' behandeld. Deze nota is als bijlage bij het raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan opgenomen.