direct naar inhoud van Artikel 16 Leiding
Plan: Well en Wellseind
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0263.BP1052-OH01

Artikel 16 Leiding

16.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding' aangewezen gronden zijn primair bestemd voor de aanleg en instandhouding van:

 • a. een rioolwatertransportleiding, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'hartlijn leiding - riool' alsmede binnen een afstand van 3 meter ter weerszijden gemeten uit het hart van deze leiding.
16.2 Bouwregels

Op en in de gronden als bedoeld in 16.1 mogen uitsluitend worden opgericht andere bouwwerken ten behoeve van de aanleg en instandhouding van de leidingen.

16.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in 16.2 voor het oprichten van bouwwerken ten behoeve van de bestemming, waarmee de onderhavige dubbelbestemming samenvalt, mits hiertegen uit hoofde van de bescherming van de leidingen geen bezwaar bestaat; daartoe dient vooraf advies te zijn verkregen van de betrokken leidingbeheerder.

16.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
16.4.1 Uit te voeren werken of werkzaamheden

Het is verboden op of in de voor 'Leiding' aangewezen gronden in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, en/of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het aanbrengen van (half-)verhardingen;
 • b. het vergraven, ophogen, diepwoelen of diepploegen van de bodem;
 • c. het aanbrengen van diepwortelende beplanting en/of bomen;
 • d. het verwijderen van beplanting;
 • e. het uitvoeren van heiwerkzaamheden of het op andere wijze ingraven c.q. indrijven van voorwerpen;
 • f. het uitvoeren van graafwerkzaamheden anders dan normaal spit- en ploegwerk;
 • g. het graven van sloten en het leggen van (drainage)leidingen.
16.4.2 Criteria omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning kan uitsluitend worden verleend als wordt voldaan aan de volgende criteria:

 • a. er ontstaan geen veiligheidsrisico's en de leidingen worden niet aangetast;
 • b. vooraf is een positief schriftelijk advies verkregen van de beheerder(s) van de leiding.
16.4.3 Uitsluiting werken of werkzaamheden

Het onder 16.4.1 vervatte verbod geldt niet voor werken of werkzaamheden:

 • a. waarvoor ten tijde van het van kracht worden van het bestemmingsplan omgevingsvergunning is verleend;
 • b. welke ten tijde van het van kracht worden van het bestemmingsplan in uitvoering waren;
 • c. welke het normale beheer en onderhoud van de leidingen betreffen..
16.4.4 Voorwaarden

De werken of werkzaamheden zijn slechts toelaatbaar, indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de in 16.1 genoemde waarden.