direct naar inhoud van Artikel 24 Wonen
Plan: Buitengebied Heumen 2009
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0252.BUbpBuitengebied09-VA01

Artikel 24 Wonen

24.1 bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. het bestaande aantal woningen;
 • b. een nieuwe woning ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding – nieuwe woning, vrijstaand of twee-aaneen';
 • c. behoud en herstel van waardevolle bebouwing ter plaatse van de aanduiding
  'cultuurhistorische waarden';
 • d. aan huis verbonden beroeps- en/of bedrijfsmatige activiteiten en/of bed&breakfast in hoofd- en bijgebouwen, met dien verstande dat:
  • 1. maximaal 40% van de vloeroppervlakte van de gebouwen tot een maximum van 100 m2 mag worden gebruikt;
  • 2. er geen detailhandel wordt uitgeoefend behoudens een beperkte verkoop in het klein van ter plaatse vervaardigde producten en direct in verband met de aan huis verbonden beroeps- en/of bedrijfsmatige activiteiten;
  • 3. het gebruik geen ernstige hinder voor het woonmilieu en de agrarische bedrijfsvoering in de omgeving mag opleveren en geen afbreuk mag doen aan het karakter van de omgeving;
  • 4. er geen activiteiten mogen plaatsvinden die in de regel worden uitgeoefend op een industrieterrein of bedrijventerrein;
  • 5. het gebruik geen nadelige invloed mag hebben op de verkeersafwikkeling en de parkeerbalans;
  • 6. er geen etalages en vitrines mogen zijn;
  • 7. er gelijktijdig niet meer dan twee medewerkers werkzaam mogen zijn;
  • 8. er geen bedrijfsmateriaal buiten op het perceel opgeslagen mag worden;
  • 9. er geen activiteiten mogen plaatsvinden die vergunningplichtig of meldingsplichtig zijn krachtens de Wet milieubeheer;
 • e. een cateringbedrijf, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca - cateringbedrijf, met dien verstande dat:
  • 1. detailhandel niet is toegestaan;
  • 2. de oppervlakte van het cateringbedrijf maximaal 66 m2 van de bestaande bebouwing bedraagt;
 • f. lichte horeca, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca – lichte horeca', met dien verstande dat:
  • 1. de horeca-activiteiten gedurende de dagperiode, zijn toegestaan;
  • 2. de oppervlakte van de lichte horeca maximaal 70 m2 van de bestaande woning bedraagt;

met bijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, tuinen en erven.

24.2 bouwregels
24.2.1

Hoofdgebouwen voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. goothoogte maximaal 6 m;
 • b. bouwhoogte maximaal 10 m;
 • c. inhoud maximaal:
  • 1. woningen in voormalige boerderijen de bestaande inhoud van het totale gebouw;
  • 2. overige woningen maximaal 800 m3 dan wel de bestaande grotere inhoud;
  • 3. gesplitste woningen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - gesplitste woningen' maximaal de bestaande inhoud.
24.2.2

Kelders zijn uitsluitend onder de woning en overige gebouwen toegestaan.

24.2.3

Bijgebouwen en overkappingen voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. afstand tot zijgevel van het hoofdgebouw maximaal 15 m;
 • b. afstand tot achtergevel van het hoofdgebouw maximaal 25 m;
 • c. gebouwd op het zij- en achtererf en minimaal 5 m achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw;
 • d. gezamenlijke oppervlakte maximaal:
  bij woningen ter plaatse van de aanduiding
  'specifieke vorm van wonen - landgoed' 160 m2;
  bij overige woningen 50 m2;
 • e. goothoogte maximaal 3 m;
 • f. bouwhoogte maximaal 5 m.
24.2.4

Bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximaal:

 • a. erf- en perceelsafscheidingen vóór (het verlengde van)
  1 m achter de voorgevel van het hoofdgebouw 1 m;
 • b. erf- en perceelsafscheidingen achter (het verlengde van)
  1 m achter de voorgevel van het hoofdgebouw 2 m;
 • c. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 2 m.
24.2.5

Herbouw van een woning is uitsluitend toegestaan op de bestaande locatie met inachtneming van het bepaalde in artikel 24.2.1, met dien verstande dat herbouw op een andere locatie binnen het bestemmingsvlak wel is toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - woningverplaatsing toegestaan'.

24.3 afwijking van de bouwregels
24.3.1

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in a rtikel 24.2.3 onder d voor het vergroten van de gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen en overkappingen tot maximaal 75 m2 indien de woning op een perceel staat met een oppervlakte groter dan 0,5 ha.

24.3.2 paardenbakken

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 24.1 voor het aanleggen van paardenbakken voor hobbymatig gebruik, mits:

 • a. het woon- en leefmilieu van de omgeving niet onevenredig wordt aangetast;
 • b. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden niet onevenredig worden beperkt;
 • c. voorzien wordt in een zorgvuldige landschappelijke inpassing;
 • d. lichtmasten en andere aan de paardenbak verwante bouwwerken niet worden gebouwd;
 • e. de oppervlakte maximaal 800 m2 bedraagt;
 • f. de bouwhoogte van de omheining niet meer dan 1,5 m vanaf het maaiveld bedraagt;
 • g. de omheining voldoet aan redelijke eisen van welstand.
24.3.3 erf- en terreinafscheidingen

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 24.2.4 onder a voor het oprichten van naar de openbare weg gekeerde erf- en terreinafscheidingen tot een hoogte van maximaal 1.80 m, mits dit uit landschappelijk oogpunt aanvaardbaar is.

24.4 wijzigingsbevoegdheid
24.4.1 verplaatsing van de woning

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen ten behoeve van het verplaatsen van de woning, met inachtneming van de volgende voorwaarden:

 • a. de afstand die de woning zijwaarts mag worden verplaatst maximaal 20 m bedraagt en er een afstand tot de zijdelingse perceelsgrens van minimaal 5 m in acht wordt genomen;
 • b. de verplaatsing van de woning is, ter plaatse van de aanduiding 'twee-aaneen' niet toegestaan;
 • c. de verplaatsing niet leidt tot beperking van de ontwikkelingsmogelijkheden van de in de omgeving aanwezige agrarische bedrijven;
 • d. de uitvoerbaarheid van het wijzigingsplan moet zijn gewaarborgd, in verband waarmee in elk geval aangetoond moet worden:
  • 1. dat bodemsanering niet noodzakelijk is dan wel vóór uitvoering van het wijzigingsplan zal plaatsvinden;
  • 2. dat er met betrekking tot geluidhinder een aanvaardbaar verblijfsklimaat wordt gerealiseerd;
  • 3. dat geen onevenredige aantasting van aan de grond eigen zijnde archeologische waarden zal plaatsvinden dan wel geen ingrepen in de bodem zullen worden verricht;
 • e. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in de omgeving aanwezige functies en waarden.
24.4.2 woningsplitsing

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen voor het toestaan van woningsplitsing in ten hoogste twee woningen, met inachtneming van de volgende voorwaarden:

 • a. het gebouw reeds voor een deel een woonfunctie vervult;
 • b. het niet leidt tot uitbreiding van het te splitsen gebouw;
 • c. het gebouw behouden blijft;
 • d. het te splitsen gebouw een inhoud heeft van minimaal 1200 m3;
 • e. de resterende bijgebouwen zodanig worden gesplitst dat iedere woning, indien mogelijk, ten minste 50 m2 krijgt, tot een maximum van 75m2.
 • f. alle overige bijgebouwen worden gesloopt;
 • g. geen onevenredige aantasting mag plaatsvinden van in de omgeving aanwezige functies en waarden;
 • h. geen onevenredige aantasting mag plaatsvinden van de belangen van eigenaren en gebruikers van omliggende gronden;
 • i. de splitsing inzichtelijk wordt gemaakt middels een aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - gesplitste woningen';
 • j. geen o nevenredige aantasting plaatsvindt van in de omgeving aanwezige functies en waarden.
24.4.3 omschakeling van wonen naar een agrarisch bedrijf

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen ten behoeve van het wijzigen van de bestemming in de bestemming Agrarisch dan wel Agrarisch met waarden - Landschap, met inachtneming van de volgende voorwaarden:

 • a. de woning niet grenst aan gronden met de bestemming Agrarisch met waarden - Landschap en natuur;
 • b. advies is verkregen van een onafhankelijke instantie op het gebied van agrarische bedrijfsvoering inzake de noodzakelijkheid voor een doelmatige bedrijfsvoering;
 • c. voor de vestiging een vergunning kan worden verleend als bedoeld in
  de Wet milieubeheer;
 • d. de oppervlakte van het agrarisch bouwvlak niet groter is dan 1 ha;
 • e. indien de woning grenst aan gronden met de bestemming Agrarisch met waarden - Landschap slechts de vestiging van een grondgebonden agrarisch bedrijf mogelijk is en het bedrijf, gehoord het advies van een deskundige op het gebied van natuur en landschap, landschappelijk wordt ingepast;
 • f. indien de woning grenst aan gronden met de bestemming Agrarisch ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch met waarden - openheid' slechts de vestiging van een grondgebonden agrarisch bedrijf mogelijk is en de vestiging niet gepaard gaat met uitbreiding van de bestaande bebouwing;
 • g. vestiging van een niet-grondgebonden agrarisch bedrijf niet is toegestaan;
 • h. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in de omgeving aanwezige functies en waarden.
24.4.4 extra woningen bij sloop voormalige (agrarische) bedrijfsgebouwen

Burgemeester en wethouders hebben de bevoegdheid het plan te wijzigen voor de bouw van extra woningen, in verband met sloop van voormalige (agrarische) bedrijfsgebouwen, mits:

 • a. sanering plaatsvindt van alle aanwezige bedrijfsgebouwen, met uitzondering van monumentale of karakteristieke bebouwing;
 • b. sanering van alle kassen plaatsvindt;
 • c. de nieuwbouw maximaal twee woongebouwen omvat, met een totale oppervlakte van maximaal 50% van de oorspronkelijke oppervlakte aan bedrijfsgebouwen, niet zijnde kassen;
 • d. de nieuwbouw maximaal één vrijstaande woning omvat, bij een sloop van minimaal 750 m2bedrijfsbebouwing, met een totale oppervlakte van maximaal 50% van de oorspronkelijke oppervlakte aan bedrijfsgebouwen, niet zijnde kassen, mits verevening plaatsvindt middels de aanleg van landschappelijke beplanting of een bijdrage wordt geleverd aan het realiseren van een deel van de EHS;
 • e. de nieuwbouw maximaal twee vrijstaande woningen omvat, bij een sloop van minimaal 1.500 m2 bedrijfsbebouwing, met een totale oppervlakte van maximaal 50% van de oorspronkelijke oppervlakte aan bedrijfsgebouwen, niet zijnde kassen, mits verevening plaatsvindt middels de aanleg van landschappelijke beplanting of een bijdrage wordt geleverd aan het realiseren van een deel van de EHS;
 • f. de inhoud van elke afzonderlijke woning minimaal 400 m3 bedraagt en maximaal 800 m3;
 • g. bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen zijn toegestaan tot een gezamenlijke oppervlakte van maximaal 50 m2 per woning;
 • h. in het wijzigingsplan wordt bepaald dat de oppervlakte van het gebouw dat voor bewoning wordt gebruikt niet mag worden vergroot ten opzichte van de op het moment van het nemen van het wijzigingsbesluit bestaande oppervlakte;
 • i. nabijgelegen functies en waarden mogen niet in onevenredige mate in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden geschaad;
 • j. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden mogen niet onevenredig worden geschaad;
 • k. het perceel dient landschappelijk te worden ingepast.