direct naar inhoud van Artikel 13 Wonen
Plan: Beinum 2012
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0221.BPL11002HBE-VA01

Artikel 13 Wonen

13.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd:

 • a. bestaande woningen, aaneengebouwde woningen, twee-aaneen woningen en vrijstaande woningen;
 • b. aan huis gebonden beroepen;
 • c. een kleinschalig kampeerterrein met toiletgebouw ter plaatse van de aanduiding 'kampeerterrein';
 • d. opslag van caravans en boten, alsmede het stallen van maximaal 5 paarden, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'opslag';
 • e. het aantal woningen mag niet meer bedragen dan het op het tijdstip van het van kracht worden van het plan aanwezige aantal dan wel het op de verbeelding als zodanig aangeduide aantal,

met bijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, tuinen en erven.

13.2 Bouwregels
13.2.1 Gebouwen

Hoofdgebouwen dienen te voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. gebouwd binnen het bouwvlak;
 • b. de bestaande woningen zijn toegelaten;
 • c. de bestaande goot- en/of bouwhoogte gelden als maximum.

13.2.2 Aanbouwen, uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen

Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mogen worden gebouwd zowel in als buiten het bouwvlak en dienen te voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. de goothoogte en bouwhoogte van bijgebouwen en overkappingen zijn maximaal 3 m respectievelijk 5 m;
 • b. de goothoogte en bouwhoogte van aan- en uitbouwen zijn maximaal 3,5 m respectievelijk 5,5 m;
 • c. het bebouwingspercentage van het bouwperceel is maximaal 50.

13.2.3 Autoboxen

Voor het bouwen van autoboxen, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - garageboxen' gelden de volgende regels:

 • a. de autoboxen moeten binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de oppervlakte per autobox bedraagt maximaal 25 m²;
 • c. de maximale bouwhoogte mag maximaal 3 m bedragen.

13.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

De hoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, is maximaal:

 • a. bouwwerken gebouwd vóór (het verlengde van) de naar de weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw 1 m;
 • b. bouwwerken gebouwd achter (het verlengde van) de naar de weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw 2,7 m.
13.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen aan de situering en afmeting van bijgebouwen teneinde een onevenredige aantasting van het woongenot op nabijgelegen percelen te voorkomen.

13.4 Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 1 jo. artikel 22 voor het toestaan van een aan huis gebonden bedrijf, met inachtneming van de volgende voorwaarden :

 • a. het ten behoeve van het aan huis gebonden bedrijf in gebruik te nemen vloeroppervlak bedraagt maximaal 40% van de gezamenlijke oppervlakte van het hoofdgebouw en de bijgebouwen met een maximum van 50 m2;
 • b. het aan huis gebonden bedrijf mag geen onevenredige hinder voor het woon- en leefmilieu opleveren en mag geen onevenredige afbreuk doen aan het karakter van de buurt;
 • c. het aan huis gebonden bedrijf mag geen nadelige invloed hebben op de afwikkeling van het verkeer en/of leiden tot een onevenredige parkeerdruk;
 • d. (detail)handel is alleen toegestaan als ondergeschikte nevenactiviteit bij de uitoefening van een aan huis gebonden bedrijf.