Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Kernen Buren
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0214.KOMBP20130001-vg01

Artikel 29 Wonen

29.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Wonen" aangewezen gronden zijn bestemd voor:
 1. bewoning en daarbij behorende doeleinden, incl. mantelzorg en/of aan huisgebonden beroep of bedrijf en/of webwinkel;
 2. detailhandel, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding "detailhandel", en met dien verstande dat de vloeroppervlakte niet meer mag bedragen dan 50 m2;
 3. dienstverlening, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding "dienstverlening" en met dien verstande dat de vloeroppervlakte niet meer mag bedragen dan 50 m2;
 4. alsmede voor:
  ter plaatse van de aanduiding:
  toegestane functie:
   
  atelieratelier
  bedrijfbedrijven uit categorie 1 en 2 van de als bijlage opgenomen Staat van bedrijfsactiviteiten
  caravanstallingcaravanstalling
  detailhandeldetailhandel
  dienstverleningdienstverlening
  kamerverhuurkamerverhuur
  kantoorkantoor
  maatschappelijk maatschappelijke voorzieningen
  opslagopslag in de bestaande vorm en omvang
  parkeergarageparkeergarage
  praktijkruimtepraktijkruimte
  specifieke vorm van wonen - ambachtelijk bedrijfambachtelijk bedrijf
  specifieke vorm van wonen - kapsalonkapsalon
  specifieke vorm van wonen - muziekonderwijsmuziekonderwijs
  specifieke vorm van wonen - parkerenparkeervoorzieningen
  specifieke vorm van wonen - kantoor en praktijkruimtekantoor en/of praktijkruimte, met een maximum van 60%
  specifieke vorm van wonen - reparatiebedrijfreparatiebedrijf
  specifieke vorm van wonen - schildersbedrijfschildersbedrijf
  specifieke vorm van wonen - sociaal maatschappelijke voorzieningsociaal maatschappelijke voorziening
  specifieke vorm van wonen - taxibedrijftaxibedrijf met maximaal 2 taxi's
  woonwagenstandplaatswoonwagenstandplaats voor het bestaande aantal woonwagens
  zorgwoningeen complex voor verzorgd wonen
  zwembadzwembad met bijbehorende verlichting en overkapping

  met dien verstande dat de oppervlakte van de toegestane functies niet meer mag bedragen dan de bestaande oppervlakte, mits anders aangegeven in de tabel;
 5. ter plaatse van de dubbelbestemming ”Waarde-Cultuurhistorie", tevens voor behoud en herstel van de cultuurhistorische waarden behorend bij de aan de omgeving eigen situering van de bebouwing en de aan de omgeving eigen perceelindeling, waarbij onder cultuurhistorische waarde wordt verstaan: de aan een bouwwerk, een werk of een gebied toegekende waarde, gekenmerkt door het beeld dat is ontstaan door het gebruik dat de mens in de loop van de geschiedenis van dat bouwwerk, dat werk of dat gebied heeft gemaakt.

29.2 Bouwregels

29.2.1 Toegestane bebouwing

Op gronden met de bestemming “Wonen” mogen uitsluitend worden gebouwd:
 1. woningen;
 2. bij de woningen behorende bijbehorende bouwwerken;
 3. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 4. voor zover ter plaatse van de aanduiding “opslag”, buiten een bouwvlak, tevens mag worden gebouwd één vrijstaand bijgebouw mede ten behoeve van opslag.

29.2.2 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van de in artikel 29 lid 1 sub a genoemde woningen (i.c. hoofdgebouwen) gelden de bepalingen zoals deze in de onderstaande tabel zijn opgenomen, met dien verstande dat, indien de bestaande goothoogte hoger is, deze hogere maat maatgevend is.
 
Ter plaatse van de aanduidingToegestane bouwvorm
Bouwhoogte
 
(meters)
 
Goothoogte
 
(meters)
 
Afstand tot de zijdelingse perceelsgrens (zie ook artikel 29 lid 2.4 en artikel 29 lid 2.5)
specifieke bouwaanduiding - ahrtwee-aaneen of aaneengebouwd843
specifieke bouwaanduiding - avvrijstaand843
specifieke bouwaanduiding - avhvrijstaand of twee-aaneen843
specifieke bouwaanduiding - bhrtwee-aaneen of aaneengebouwd1053
specifieke bouwaanduiding - bvvrijstaand1053
specifieke bouwaanduiding - bvhvrijstaand of twee-aaneen1053
specifieke bouwaanduiding - chrtwee-aaneen of aaneengebouwd1263
specifieke bouwaanduiding - cvvrijstaand1263
specifieke bouwaanduiding - cvhvrijstaand of twee-aaneen1263
specifiek bouwaanduiding -dvvrijstaand1293
specifieke bouwaanduiding - ggestapeldzie verbeeldingzie verbeelding 
specifieke bouwaanduiding - 0vrijstaand, twee-aaneen of aaneengebouwdzie verbeeldingzie verbeelding 
 

29.2.3 Situering voorgevel

Ter plaatse van de aanduiding 'gevellijn' dient de voorgevel van een woning richting de 'gevellijn' georiënteerd te zijn.
 

29.2.4 Uitzondering afstand tot de zijdelingse perceelsgrens

Niet van toepassing is het gestelde in artikel 29 lid 2.2 ten aanzien van de afstand van een hoofdgebouw tot de perceelsgrens indien het betreft een gemeenschappelijke perceelsgrens tussen woningen die aan elkaar mogen worden gebouwd.
 

29.2.5 Bestaande afstand zijdelingse perceelsgrens

De afstand van een hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelsgrens mag minder bedragen dan in artikel 29 lid 2.2 genoemd, indien de bestaande afstand geringer is, met dien verstande dat in dat geval de afstand niet minder mag bedragen dan de bestaande afstand.
 

29.2.6 Bouwdiepte

De bouwdiepte van een woning mag niet meer bedragen dan 15 m, met dien verstande dat, indien de bestaande bouwdiepte meer bedraagt, de bestaande bouwdiepte maatgevend is.
 

29.2.7 Bebouwingspercentage

Voor het bouwen van de in artikel 29 lid 1 sub aartikel 29 lid 1 sub b en artikel 29 lid 1 sub c genoemde bouwwerken mag het bebouwingspercentage niet meer bedragen dan 60%, met dien verstande dat, voor zover een aanduiding "maximum bebouwingspercentage (%)" is opgenomen, het bebouwingspercentage niet meer mag bedragen dan ter plaatse van die aanduiding is aangegeven.
 

29.2.8 Maximum aantal woningen

Het aantal woningen per bouwvlak mag niet meer bedragen dan het bestaande aantal tenzij op de verbeelding een maximaal aantal woningen is aangegeven.
 

29.2.9 Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van de in artikel 29 lid 2.1 sub b genoemde bijbehorende bouwwerken gelden de volgende bepalingen:
 1. de gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken, met uitzondering van bijbehorende bouwwerken binnen de dubbelbestemming Waarde - Beschermd stads en dorpsgezicht en bijbehorende bouwwerken bij gebouwen aangewezen als een Rijksmonument, gemeentelijk monument of karakteristieke pand, mag niet meer bedragen dan:

  Totale perceelsgrootte
  Maximum oppervlak aan bijbehorende bouwwerken
  tot 500 m275 m2
  vanaf 500 m2 tot 1500 m2100 m2
  vanaf 1500 m2150 m2

  met dien verstande dat, ter plaatse van de aanduiding “maximale oppervlakte bijgebouwen (m²)”, de gezamenlijke oppervlakte niet meer mag bedragen dan ter plaatse van die aanduiding is aangegeven;
 2. de gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken binnen de dubbelbestemming Waarde - Beschermd stads en dorpsgezicht en bijbehorende bouwwerken bij gebouwen aangewezen als een Rijksmonument, gemeentelijk monument of karakteristieke pand mag niet meer bedragen dan 75 m2
 3. het aantal vrijstaande bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 3;
 4. bijbehorende bouwwerken dienen tenminste 1 m achter de naar de weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan te worden gebouwd;
 5. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 6 m;
 6. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 m;
 7. indien het een aangebouwd bijbehorende bouwwerken aan een hoofdgebouw betreft is het gestelde in sub e niet van toepassing en mag de goothoogte niet meer bedragen dan de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw plus 0,30 m; 
 8. in afwijking van het bepaalde in artikel 29 lid 2.9 sub d mogen bijbehorende bouwwerken tevens ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' worden gerealiseerd;
 9. ter plaatse van de aanduiding 'zwembad' is een zwembad met overkapping toegestaan met een maximaal oppervlak van 150 m2 en een bouwhoogte van 5 m.

29.2.10 Erkers

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken in de vorm van erkers voor de voorgevel gelden de volgende regels:
 1. de breedte mag niet meer bedragen dan 75% van de breedte van de voorgevel van het bijbehorende hoofdgebouw;
 2. de diepte mag niet meer bedragen dan 1,5 meter vanaf de voorgevel van het bijbehorende hoofdgebouw;
 3. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan de hoogte van de begane grondlaag van het hoofdgebouw + 0,25 meter tot een maximum van 4 meter;
 4. per perceel is maximaal 1 bijbehorend bouwwerk in de vorm van een erker toegestaan aan de voorgevel.

29.2.11 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van de in artikel 29 lid 2.1 sub c genoemde bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:
 1. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde voorgevel(s) dan wel het verlengde daarvan mag niet meer bedragen dan 1 m, met uitzondering van toegangspoorten, waarvan de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 2 m;
 2. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de naar de weg gekeerde voorgevel(s) dan wel het verlengde daarvan mag niet meer bedragen dan 2 m, mits deze op minimaal 1 m achter de naar de weg gekeerde voorgevel(s) van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan worden gebouwd;
 3. bij hoekwoningen en andere situaties dan bedoelt onder lid a en b van artikel 29 lid 2.11 geldt dat, wanneer de erf- en terreinafscheiding gekeerd is naar de openbare weg of openbaar toegankelijk gebied er vanaf 1 meter hoogte een open constructie is toegestaan, tot een maximale hoogte van 2 meter.
 4. de bouwhoogte van pergola's mag niet meer bedragen dan 2,5 m;
 5. de bouwhoogte van carports en overkappingen mag niet meer bedragen dan 2,5 m;
 6. de bouwhoogte van verlichtingselementen ter plaatse van de aanduiding 'zwembad' mag niet meer bedragen dan 5 m en het aantal niet meer dan 4;
 7. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 2 m.

29.2.12 Woonwagens

Op gronden met de bestemming “Wonen” ter plaatse van de aanduiding "woonwagenstandplaats” mogen uitsluitend worden gebouwd of geplaatst:
 1. maximaal 2 woonwagens, waarvan per woonwagen:
  1. de goothoogte niet meer dan 4 m, de bouwhoogte niet meer dan 6 m en de oppervlakte niet meer dan 65 m2 mag bedragen;
  2. één gebouw voor berging en sanitaire voorzieningen met een oppervlakte van ten hoogste 20 m2, een bouwhoogte van maximaal 5 m en een goothoogte van maximaal 3 m;
  3. één opstap en afdak bij de toegangsdeur van de woonwagen met een oppervlakte van maximaal 1,50 x 2 m;
  4. bouwwerken voor aansluiting op de nutsvoorziening en riolering;
  5. windschermen met een bouwhoogte van maximaal 2,50 m;
 2. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals lichtmasten met geen grotere bouwhoogte dan 5 m en terreinafscheidingen, sport- en speelwerktuigen, banken, afvalverzamelbakken en verwijsborden met geen grotere bouwhoogte dan 2,50 m.

29.3 Afwijken van de bouwregels

 1. Burgemeester en Wethouders kunnen middels een omgevingsverguning afwijken van het gestelde in artikel 29 lid 2.9 sub b voor het vergroten van de gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken binnen de dubbelbestemming Waarde - Beschermd stads en dorpsgezicht en bijbehorende bouwwerken bij gebouwen aangewezen als een Rijksmonument, gemeentelijk monument of karakteristieke pand, waarbij de oppervlakte niet meer bedragen dan: 

  Totale perceelsgrootte
  Maximum oppervlak aan bijbehorende bouwwerken
  tot 500 m2 75 m2
  vanaf 500 m2 tot 1500 m2 100 m2
  vanaf 1500 m2 150 m2
 2. als voorwaarde geldt dat door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit een positief advies moet worden afgegeven.

29.4 Specifieke gebruiksregels

29.4.1 Strijdig gebruik

Tot een gebruik strijdig met de bestemming “Wonen” wordt in ieder geval gerekend:
 1. het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken voor bewoning;
 2. een gebruik van gronden en bouwwerken voor (detail)handel, met uitzondering van detailhandel in de vorm van een webwinkel.

29.4.2 Mantelzorg

Gebruik van ruimten ten behoeve van mantelzorg, wordt als gebruik overeenkomstig de bestemming aangemerkt
 1. de inwoning plaats vindt in het hoofdgebouw en geen groter vloeroppervlak in beslag neemt dan 75 m2;
 2. er sprake is van een gemeenschappelijke entree;
 3. het verbouwde gedeelte voor inwoning technisch/functioneel altijd weer bij de oorspronkelijke woning kan worden betrokken.
 

29.4.3 Aan huis gebonden beroep of bedrijf

Gebruik van ruimten ten behoeve van een aan huis gebonden beroep of bedrijf wordt als gebruik overeenkomstig de bestemming aangemerkt voor zover de volgende bepalingen in acht worden genomen:
 1. maximaal 40% van het vloeroppervlak van alle bestaande gebouwen mag gebruikt worden voor het aan huisgebonden bedrijf of beroep;
 2. Het onbebouwde deel van het perceel van het bestemmingsvlak niet wordt gebruikt voor de beoogde activiteit, met uitzonderingen van parkeervoorzieningen die zijn afgestemd op de activiteit;
 3. Degene die de activiteiten uitvoert, moet de bewoner van de woning zijn;
 4. Geen detailhandel plaatsvindt, tenzij het als ondergeschikte activiteit van het bedrijf of beroep plaatsvindt;
 5. Buitenopslag niet is toegestaan.

29.4.4 Webwinkel

Gebruik van ruimten ten behoeve van een webwinkel wordt als gebruik overeenkomstig de bestemming aangemerkt voor zover de volgende bepalingen in acht worden genomen:
 1. de hoofdfunctie moet over tenminste 70 % van de totale inhoud van de gebouwen op het betreffende bouwperceel gehandhaafd blijven;
 2. verkoop aan huis is niet toegestaan, alleen internetverkoop.
 3. uitstalling, bezichtigen en buitenopslag van goederen is niet toegestaan;
 4. opslag en verkoop van gevaarlijke stoffen e.d. zijn niet toegestaan;
 5. de levering van de goederen mogen niet leiden tot onveilige verkeerssituaties;
 6. reclame uitingen zijn niet toegestaan

29.5 Kwalitatieve verplichting

De in gebruikname van de in artikel 29 lid 1 bedoelde gronden ten behoeve van een zwembad ter plaatse van de locatie Voorstraat 45, Lienden is slechts toegestaan indien aan de west- en zuidzijde van de overkapping van het zwembad voorzien is in een landschappelijke inpassing middels beplanting.