direct naar inhoud van Artikel 18 Water
Plan: Kleine Kernen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0213.BPKK500000-va01

Artikel 18 Water

18.1 Bestemmingsomschrijving

De voor “Water” aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. het ontvangen, bergen en/ of afvoeren van water en de bescherming, het beheer en het onderhoud van de waterloop, alsmede voor het behoud, herstel en de ontwikkeling van ecologische waarden;
 • b. een gemaal ter plaatse van de aanduiding 'gemaal';

met de daarbij behorende:

 • c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
18.2 Bouwregels

Voor het bouwen van bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

 • a. op deze gronden mag niet worden gebouwd met uitzondering van bouwwerken ten behoeve van een gemaal en bouwwerken welke noodzakelijk zijn voor het beheer en onderhoud van de waterloop;
 • b. de bouwhoogte bedraagt maximaal 4 m.
18.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
18.3.1 Verbod

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de navolgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het vergraven, verbreden, uitdiepen en/of dempen van waterlopen;
 • b. het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse kabel en leidingen;
 • c. het aanbrengen of aanleggen van oeverbeschoeiingen, kaden, aanleg- en ligplaatsen of vlonders;
 • d. het verwijderen van waardevolle oever- en watervegetatie dan wel het verrichten van andere werkzaamheden welke een ernstige beschadiging van de waardevolle vegetatie ten gevolge kunnen hebben.
18.3.2 Uitzonderingen

Het verbod als bedoeld in 18.3.1 is niet van toepassing:

 • a. voor normale onderhoudswerkzaamheden;
 • b. voor werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden van ondergeschikte betekenis;
 • c. voor werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden binnen het kader van de normale bodemexploitatie en bodemgebruik;
 • d. voor werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden, welke op het tijdstip van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan in uitvoering zijn, dan wel krachtens een voor dat tijdstip aangevraagde vergunning kunnen worden uitgevoerd.
18.3.3 Toelaatbaarheid

De werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden als bedoeld in artikel 18.3.1 zijn slechts toelaatbaar indien:

door die werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden, dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen de in 18.1 sub a genoemde waarden niet onevenredig worden en kunnen worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor herstel van die waarden niet wezenlijk worden of kunnen worden verkleind.