direct naar inhoud van Artikel 9 Water
Plan: Kern Beuningen Deelplan 6
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0209.BpkernBeunDeelpl6-vadf

Artikel 9 Water

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. aanlegsteiger;
 • b. brug;
 • c. oever;
 • d. sluis;
 • e. steiger;
 • f. stuw;
 • g. vaarweg;
 • h. vijver;
 • i. water en waterberging;
 • j. waterkering;
 • k. waterhuishouding;
 • l. waterlopen en waterpartijen;

één en ander met de bijbehorende voorzieningen.

9.2 Bouwregels

De bouwmogelijkheden zijn begrensd door het opnemen van situerings- en maatvoeringseisen voor gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde op de verbeelding van het plan en de hieronder opgenomen regels.

9.2.1 Situering gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Binnen de bestemming 'Water' mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden opgericht die tevens voldoen aan de volgende situeringseisen:

 • a. aansluitend aan elk bouwperceel mag maximaal één aanlegsteiger worden gesitueerd.
9.2.2 Maatvoering gebouwen en andere bouwwerken

De op te richten bouwwerken geen gebouw zijnde dienen aan de volgende maatvoering te voldoen:

 • a. Aanlegsteiger
  Aanlegsteigers mogen per steiger een maximale bouwhoogte hebben van 1 m, een maximaal oppervlak van 6 m² en een maximale diepte van 1,5 m, gemeten vanuit de bestemmingsgrens;
 • b. Bouwwerken geen gebouw zijnde
  Overige niet specifiek onder 9.2.2 onder a en b genoemde bouwwerken, geen gebouw zijnde mogen een maximale bouwhoogte hebben van 2 meter.
9.3 Specifieke gebruiksregels
9.3.1 Verboden gebruik

Het is verboden gronden en bouwwerken te gebruiken en/of te laten gebruiken in strijd met de bestemming.Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in elk geval gerekend het gebruiken, en het laten gebruiken, van:

 • a. de gronden voor buitenopslag.