direct naar inhoud van Regels
Plan: Garderbroekerweg-Harskamperweg, partiële herziening Buitengebied 2012
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0203.1371-0002

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

De regels van Hoofdstuk 1 van de regels van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 worden niet herzien.

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1 plan

Garderbroekerweg-Harskamperweg, partiële herziening Buitengebied 2012 met identificatienummer NL.IMRO.0203.1371-0002 van de gemeente Barneveld;

1.2 bestemmingsplan Buitengebied 2012

het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" met identificatienummer NL.IMRO.0203.1056-0004, vastgesteld door de gemeenteraad van Barneveld d.d. 28 mei 2013, en zoals nadien door het college gewijzigd en in werking getreden, door de raad herzien en in werking getreden en zoals gewijzigd door een intrekkingsbesluit van de raad;

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 2 Agrarisch

De regels van artikel 3 van de regels van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 worden niet herzien.

Artikel 3 Bedrijf - Niet agrarisch

 • 1. Aan de regels van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 in artikel 6.1, onder c toevoegen aan de lijst:
aanduiding   bedrijf   maximum milieucategorie  
(sb-71)   specifieke vorm van bedrijf - handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven   2  
(sb-96)   specifieke vorm van bedrijf - constructiewerkplaats, gesloten gebouw. p.o. < 200 m2   3.1  

 • 2. Aan de regels van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 in artikel 6.2.2, onder c toevoegen aan de lijst:
straat   huisnummer(s)   oppervlakte (m2)  
Harskamperweg   56   174  
Garderbroekerweg   237   300  

 • 3. Aan de regels van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 in artikel 6.2.3 onder f na de woorden "...mag niet meer dan 750 m3 bedragen" toevoegen: ", uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'maximum volume (m3)', want daar geldt de maximum inhoud zoals op de verbeelding is weergegeven;";


Voor het overige worden de regels van Hoofdstuk 2 van de regels van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 niet herzien.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 4 Algemene aanduidingsregels

4.1 Voorwaardelijke verplichting
4.1.1 overige zone - voorwaardelijke verplichting 1

Ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - voorwaardelijke verplichting 1' geldt - in afwijking van de daar geldende bestemmingen - dat het gebruik volgens de bestemming(en) alleen is toegestaan op voorwaarde dat binnen 2 jaar na het inwerkingtreden van de omgevingsvergunning voor het bouwen van een bedrijfsgebouw ten behoeve van het niet-agrarische bedrijf, zoals bedoeld in artikel 3, de gronden binnen deze bestemming zijn ingericht en vervolgens ingericht blijven overeenkomstig het inrichtingsplan en beheersplan, zoals opgenomen in Bijlage 1, voor wat betreft de landschappelijke inpassing, waterberging en parkeervoorzieningen; Indien niet aan deze verplichting wordt voldaan is het als zodanig gebruiken van de gronden waarvoor een verplichte inrichting is voorgeschreven in strijd met deze bestemming(en).

4.1.2 overige zone - voorwaardelijke verplichting 3

Ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - voorwaardelijke verplichting 3' geldt dat de (voormalige agrarische) (bedrijfs)bebouwing welke als 'te slopen 132 m2' is aangemerkt op de tekening 'Nieuwe situaties aan de Garderbroekerweg en Harskamperweg' uitsnede situatie Harskamperweg 56, gedateerd 31-1-2014, rev. I met datum 04-07-2016, opgesteld door DBL Architectenbureau te Lunteren, zoals opgenomen in Bijlage 1 van de regels, dient te worden gesloopt alvorens het bevoegde gezag een omgevingsvergunning voor het bouwen en/of in gebruik nemen van de bebouwing op het perceel ten behoeve van het niet-agrarische bedrijf, zoals bedoeld in artikel 3, kan afgeven.

4.1.3 overige zone - voorwaardelijke verplichting 4

Ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - voorwaardelijke verplichting 4' geldt dat binnen 18 maanden na het inwerkingtreden van de omgevingsvergunning voor het bouwen van een bedrijfsgebouw, zoals bedoeld in artikel 3, de te slopen bebouwing zoals aangegeven op de tekening 'Te slopen bebouwing perceel Garderbroekerweg 237 te Kootwijkerbroek' is gesloopt, zoals opgenomen in Bijlage 2; Indien niet aan deze verplichting wordt voldaan is het als zodanig gebruiken van de bedrijfsgebouwen in strijd met deze bestemming.


Voor het overige worden de regels van Hoofdstuk 3 van de regels van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 niet herzien.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 5 Overgangsrecht

5.1 Overgangsrecht bouwwerken
 • 1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:
  • a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
 • 2. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.
 • 3. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
5.2 Overgangsrecht gebruik
 • 1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
 • 2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
 • 3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
 • 4. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 6 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het plan "Garderbroekerweg-Harskamperweg, partiële herziening Buitengebied 2012" van de gemeente Barneveld.


Behoort bij het besluit van de raad van de gemeente Barneveld