direct naar inhoud van Regels
Plan: Tweede partiele herziening Buitengebied 2012
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0203.1253-0003

Regels

Deze versie (NL.IMRO.0203.1253-0003) van het bestemmingsplan "Tweede partiele herziening Buitengebied 2012" is opgesteld naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling van 16 september 2015, zaak nr. 201307247/5/R2. De uitspraak heeft voor wat betreft de planregels tot gevolg dat artikel 1.89 is vervangen en artikel 3, lid 3.7, onder 1 voor wat betreft de zinsnede 'en beschermde natuurmonumenten' is vernietigd. Binnen deze artikelen is doorgehaalde tekst vernietigd en de geel gearceerde tekst is in de plaats gekomen.  

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1 aanbouw

(ongewijzigd)

1.2 aanduiding

(ongewijzigd)

1.3 aanduidingsgrens

(ongewijzigd)

1.4 aan huis verbonden beroep of kleinschalig bedrijf

(ongewijzigd)

1.5 agrarisch bedrijf

(ongewijzigd)

1.6 agrarische nevenactiviteit

(ongewijzigd)

1.7 Algemene wet bestuursrecht

(ongewijzigd)

1.8 archeologische waarde

(ongewijzigd)

1.9 bebouwing

(ongewijzigd)

1.10 bebouwingspercentage

(ongewijzigd)

1.11 bed & breakfast

(ongewijzigd)

1.12 bedrijf

(ongewijzigd)

1.13 bedrijfsgebouw

(ongewijzigd)

1.14 bedrijfswoning

(ongewijzigd)

1.15 beeldkwaliteit

(ongewijzigd)

1.16 bestaande

(ongewijzigd)

1.17 bestemmingsgrens

(ongewijzigd)

1.18 bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en daarbijbehorende bijlagen;

1.19 bestemmingsvlak

(ongewijzigd)

1.20 Bevi-inrichting

(ongewijzigd)

1.21 bevoegd gezag

(ongewijzigd)

1.22 bezoektuin

(ongewijzigd)

1.23 bijbehorend bouwwerk

(ongewijzigd)

1.24 bijgebouw

(ongewijzigd)

1.25 boomhut

(ongewijzigd)

1.26 bouwen

(ongewijzigd)

1.27 bouwgrens

(ongewijzigd)

1.28 bouwlaag

(ongewijzigd)

1.29 bouwvlak

(ongewijzigd)

1.30 bouwwerk

(ongewijzigd)

1.31 buitenopslag

(ongewijzigd)

1.32 buurtvergister

(ongewijzigd)

1.33 containerteelt

(ongewijzigd)

1.34 co-substraten

(ongewijzigd)

1.35 cultuur en ontspanning

(ongewijzigd)

1.36 dagrecreatie

(ongewijzigd)

1.37 dak

(ongewijzigd)

1.38 detailhandel

(ongewijzigd)

1.39 dienstverlening

(ongewijzigd)

1.40 erf

(ongewijzigd)

1.41 extensief recreatief medegebruik

(ongewijzigd)

1.42 extensiveringsgebied

(ongewijzigd)

1.43 gebouw

(ongewijzigd)

1.44 gebruiken

(ongewijzigd)

1.45 gebruiksgerichte paardenhouderij

(ongewijzigd)

1.46 gekoppeld bouwvlak

(ongewijzigd)

1.47 geluidsgevoelige functies

(ongewijzigd)

1.48 geluidsgevoelige gebouwen

(ongewijzigd)

1.49 glastuinbouwbedrijf

(ongewijzigd)

1.50 groepsaccommodatie

(ongewijzigd)

1.51 groepskampeerterrein

(ongewijzigd)

1.52 grondgebonden veehouderij

(ongewijzigd)

1.53 hobbymatig agrarisch gebruik

(ongewijzigd)

1.54 hogere waarde

(ongewijzigd)

1.55 hoofdgebouw

(ongewijzigd)

1.56 horeca

(ongewijzigd)

1.57 huishouden

(ongewijzigd)

1.58 intensief recreatief medegebruik

(ongewijzigd)

1.59 intensieve veehouderij

(ongewijzigd)

1.60 jeugddorp

(ongewijzigd)

1.61 kampeerwagen

(ongewijzigd)

1.62 kampeermiddel

(ongewijzigd)

1.63 kernrandzone

(ongewijzigd)

1.64 kleinschalig bedrijf

(ongewijzigd)

1.65 kleinschalig kampeerterrein

(ongewijzigd)

1.66 klimbos

(ongewijzigd)

1.67 kwetsbaar object

(ongewijzigd)

1.68 landbouwontwikkelingsgebied

(ongewijzigd)

1.69 landschappelijke waarde

(ongewijzigd)

1.70 maaiveld

(ongewijzigd)

1.71 maatschappelijke voorzieningen

(ongewijzigd)

1.72 manege

(ongewijzigd)

1.73 mantelzorg

(ongewijzigd)

1.74 nadere eis

(ongewijzigd)

1.75 natuur en natuur(wetenschappe)lijke waarde

(ongewijzigd)

1.76 nevenactiviteit

(ongewijzigd)

1.77 onderbouw

(ongewijzigd)

1.78 onderhoudsgebouw

(ongewijzigd)

1.79 opslag

(ongewijzigd)

1.80 overkapping

(ongewijzigd)

1.81 paardrijbak

(ongewijzigd)

1.82 permanente bewoning

(ongewijzigd)

1.83 peil

(ongewijzigd)

1.84 plan

het bestemmingsplan Buitengebied 2012 zoals vastgesteld door de gemeenteraad van Barneveld d.d. 28 mei 2013 met IMRO-idn NL.IMRO.0203.1056-0003, en zoals herzien door het bestemmingsplan Partiele herziening bestemmingsplan Buitengebied 2012 aldus vastgesteld door de gemeenteraad van Barneveld d.d. 25 februari 2014 met IMRO-idn NL.IMRO.0203.1241-0001, en zoals herzien door dit bestemmingsplan 'Tweede partiele herziening Buitengebied 2012' met identificatienummer NL.IMRO.0203.1253-0002 van de gemeente Barneveld;

1.85 productiegerichte paardenhouderij

(ongewijzigd)

1.86 recreatiebedrijf

(ongewijzigd)

1.87 recreatief verblijf

(ongewijzigd)

1.88 recreatiewoning

(ongewijzigd)

1.89 salderingsregistratie

Een door burgemeester en wethouders bijgehouden administratie waarin wordt vastgelegd hoeveel agrarische bouwvlakken uit het bestemmingsplan zijn verwijderd en hoeveel er zijn toegevoegd sinds de vaststelling van dat plan op 28 mei 2013. In deze administratie wordt tevens de oppervlakte vastgelegd van de agrarische bouwvlakken die zijn verwijderd en de oppervlakte aan agrarisch bouwvlak dat is toegevoegd sinds 28 mei 2013. Het saldo van de salderingsregistratie bestaat daarmee uit twee componenten, te weten:

 • de component 'aantal bouwvlakken'. Wanneer een agrarisch bouwvlak wordt verwijderd neemt de component 'aantal bouwvlakken' toe met 1. Wanneer er een nieuw agrarisch bouwvlak in het plan wordt toegevoegd, dan neemt het saldo af met 2;
 • de component 'oppervlakte bouwvlak'. Wanneer er een agrarisch bouwvlak wordt verwijderd neemt de component 'oppervlakte bouwvlak' toe met de oppervlakte van het verwijderde bouwvlak. Wanneer er een agrarisch bouwvlak wordt vergroot door middel van een wijzigingsbevoegdheid, dan neemt het saldo af met de oppervlakte van de vergroting van het bouwvlak. Wanneer een nieuw agrarisch bouwvlak wordt toegevoegd neemt het saldo af met de oppervlakte van het nieuwe bouwvlak;

Een door burgemeester en wethouders bijgehouden administratie waarin wordt vastgelegd hoeveel agrarische bouwvlakken uit het bestemmingsplan zijn verwijderd en hoeveel er zijn toegevoegd sinds de vaststelling van dat plan op 28 mei 2013. In deze administratie wordt tevens de oppervlakte vastgelegd van de agrarische bouwvlakken die zijn verwijderd en de oppervlakte aan agrarisch bouwvlak dat is toegevoegd sinds 28 mei 2013. Het saldo van de salderingsregistratie bestaat daarmee uit twee componenten, te weten:

 • de component 'aantal bouwvlakken'. Wanneer een agrarisch bouwvlak is verwijderd neemt de component 'aantal bouwvlakken' toe met 1. Wanneer er een nieuw agrarisch bouwvlak in het plan is toegevoegd, dan neemt het saldo af met 2;
 • de component 'oppervlakte bouwvlak'. Wanneer er een agrarisch bouwvlak is verwijderd neemt de component 'oppervlakte bouwvlak' toe met de oppervlakte van het verwijderde bouwvlak. Wanneer er een agrarisch bouwvlak is vergroot door middel van een wijzigingsbevoegdheid, dan neemt het saldo af met de oppervlakte van de vergroting van het bouwvlak. Wanneer een nieuw agrarisch bouwvlak is toegevoegd neemt het saldo af met de oppervlakte van het nieuwe bouwvlak;
1.90 SBI-Code

(ongewijzigd)

1.91 seksinrichting

(ongewijzigd)

1.92 Staat van Bedrijfsactiviteiten

(ongewijzigd)

1.93 stacaravan

(ongewijzigd)

1.94 straalpad

(ongewijzigd)

1.95 teeltondersteunende kassen

(ongewijzigd)

1.96 teeltondersteunende voorzieningen

(ongewijzigd)

1.97 tent

(ongewijzigd)

1.98 toercaravan

(ongewijzigd)

1.99 toeristische standplaats

(ongewijzigd)

1.100 trekkershut

(ongewijzigd)

1.101 uitbouw

(ongewijzigd)

1.102 uitvoeren

(ongewijzigd)

1.103 uitwerking

(ongewijzigd)

1.104 verbeelding

(ongewijzigd)

1.105 verblijfsrecreatie

(ongewijzigd)

1.106 verblijfsrecreatieterrein

(ongewijzigd)

1.107 verwevingsgebied

(ongewijzigd)

1.108 volkstuin

(ongewijzigd)

1.109 volwaardig agrarisch bedrijf

(ongewijzigd)

1.110 voorgevelrooilijn

(ongewijzigd)

1.111 voorkeursgrenswaarde

(ongewijzigd)

1.112 waterhuishoudkundige voorzieningen

(ongewijzigd)

1.113 werk

(ongewijzigd)

1.114 Wet ruimtelijke ordening

(ongewijzigd)

1.115 Wgh-inrichting

(ongewijzigd)

1.116 wijziging

(ongewijzigd)

1.117 woning

(ongewijzigd)

1.118 wooneenheid:

(ongewijzigd)

1.119 woongebouw

(ongewijzigd)

1.120 zonnecollector

(ongewijzigd)

1.121 zorgboerderij

(ongewijzigd)

Artikel 2 Wijze van meten

(ongewijzigd)

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Agrarisch

3.1 Bestemmingsomschrijving

(ongewijzigd)

3.2 Bouwregels
3.2.1 Gebouwen

(ongewijzigd)

3.2.2 Bedrijfsgebouwen

(ongewijzigd)

3.2.3 Bedrijfswoning

(ongewijzigd)

3.2.4 Bijgebouwen bij bedrijfswoning

(ongewijzigd)

3.2.5 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

(ongewijzigd)

3.3 Nadere eisen

(ongewijzigd)

3.4 Afwijken van de bouwregels
 • 1. (ongewijzigd)

 • 2. (ongewijzigd)

 • 3. (ongewijzigd)

 • 4. (ongewijzigd)

 • 5. (ongewijzigd)

 • 6. (ongewijzigd)

 • 7. (ongewijzigd)

 • 8. (ongewijzigd)

 • 9. (ongewijzigd)

 • 10. (ongewijzigd)

 • 11. (ongewijzigd)

 • 12. (ongewijzigd)

 • 13. (ongewijzigd)

 • 14. (ongewijzigd)

 • 15. (ongewijzigd)

 • 16. (ongewijzigd)

 • 17. (ongewijzigd)

3.5 Specifieke gebruiksregels
3.5.1 Gebruik overeenkomstig de bestemming

(ongewijzigd)

3.5.2 Gebruik strijdig met de bestemming

(ongewijzigd)

3.5.3 Ander toegestaan gebruik

(ongewijzigd)

3.6 Afwijken van de gebruiksregels
 • 1. (ongewijzigd)

 • 2. (ongewijzigd)

 • 3. (ongewijzigd)

 • 4. (ongewijzigd)

 • 5. (ongewijzigd)

 • 6. (ongewijzigd)

 • 7. (ongewijzigd)

3.7 Wijzigingsbevoegdheid
 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen een bouwvlak vergroten, de bestemming wijzigen in Groen en voorwaardelijke verplichtingen in de regels opnemen:
  • a. tot maximaal 1,5 hectare ter plaatse van de aanduiding reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied;
  • b. tot maximaal 1,5 hectare ter plaatse van de aanduiding reconstructiewetzone - extensiveringsgebied GV, reconstructiewetzone - extensiveringsgebied V en reconstructiewetzone - verwevingsgebied V, mits dit niet gaat om een bouwvlak waar intensieve veehouderij is toegestaan;
  • c. tot maximaal 1,5 hectare ter plaatse van de aanduiding reconstructiewetzone - verwevingsgebied GV, met dien verstande dat:
   • het vergrote bouwvlak niet meer bedraagt dan 130% van het op 17 maart 2005 geldende bouwvlak, als in dat bouwvlak intensieve veehouderij is toegestaan;
   • het geldende bouwvlak omvat het op genoemde datum geldende bouwvlak conform het toen geldende bestemmingsplan plus 200% van de oppervlakte van de op dat moment legaal aanwezige agrarische bedrijfsbebouwing die aansluitend, doch buiten het bouwvlak was gerealiseerd;
  • a. ter plaatse van de aanduiding reconstructiewetzone - verwevingsgebied V, tot maximaal 1,0 hectare voor dat deel van het bouwvlak dat wordt gebruikt ten behoeve van intensieve veehouderij;

met dien verstande dat voor alle in dit lid genoemde vergrotingen geldt dat:

   • de vergroting noodzakelijk is in het kader van een doelmatige en/of duurzame bedrijfsvoering;
   • er wordt gestreefd naar een compacte bouwvlakvorm, voor zover dat streven geen afbreuk doet aan een zorgvuldige landschappelijke inpassing;
   • er sprake is van een zorgvuldige landschappelijke inpassing, al dan niet door het nemen van passende maatregelen;
   • aannemelijk is gemaakt dat geen onacceptabele verkeersaantrekkende werking optreedt;
   • geen significante aantasting plaatsvindt van ecologische waarden en is aangetoond dat het toepassen van de wijzigingsbevoegdheid niet leidt tot significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden en beschermde natuurmonumenten;
   • geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;
   • voor de vergroting van de oppervlakte van het bouwvlak saldo beschikbaar is binnen de component 'oppervlakte bouwvlak' van de salderingsregistratie.

 • 2. (ongewijzigd)

 • 3. (ongewijzigd)

 • 4. (ongewijzigd)

 • 5. (ongewijzigd)

 • 6. (ongewijzigd)

 • 7. (ongewijzigd)

 • 8. (ongewijzigd)

 • 9. (ongewijzigd)

 • 10. Burgemeester en wethouders kunnen, ten behoeve van de omschakeling van een grondgebonden veehouderij naar een intensieve veehouderij, binnen de bestemming Agrarisch een bouwvlak zonder de aanduiding 'intensieve veehouderij' wijzigen in een bouwvlak met de aanduiding 'intensieve veehouderij', mits het bouwvlak ligt ter plaatse van de aanduiding reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied, dan wel dat het bouwvlak ligt ter plaatse van de aanduiding reconstructiewetzone - verwevingsgebied GV of reconstructiewetzone - verwevingsgebied V, de bestemming wijzigen in Groen en voorwaardelijke verplichtingen opnemen in de regels, met dien verstande dat:
   • belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
   • dat geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;
   • dat geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de aanwezige landschapswaarden;
   • omschakeling naar intensieve veehouderij niet kan plaatsvinden ter plaatse van de aanduiding overig - kernrandzone;
   • geen significante aantasting plaatsvindt van ecologische waarden en is aangetoond dat het toepassen van de wijzigingsbevoegdheid niet leidt tot significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden en beschermde natuurmonumenten;
   • er mag geen sprake zijn van een onevenredige verkeersaantrekkende werking.
   • aannemelijk is gemaakt dat na omschakeling een volwaardig agrarisch bedrijf ontstaat;
   • landschappelijke inpassing plaatsvindt op basis van een overgelegd landschapsplan.
   • ter plaatse van de aanduiding reconstructiewetzone - verwevingsgebied GV mag bij het bouwen voor intensieve veehouderij het bouwvlak niet meer dan 130% bedragen van het op 17 maart 2005 geldende bouwvlak met aan absoluut maximum van 1,5 hectare, met dien verstande dat het geldende bouwvlak omvat het op genoemde datum geldende bouwvlak conform het toen geldende bestemmingsplan plus 200% van de oppervlakte van de op dat moment legaal aanwezige agrarische bedrijfsbebouwing die aansluitend, doch buiten het bouwvlak was gerealiseerd;
   • ter plaatse van de aanduiding reconstructiewetzone - verwevingsgebied V mag het bouwvlak dat ten behoeve van intensieve veehouderij wordt gebruikt, niet groter worden dan 1,0 hectare.

 • 11. (ongewijzigd)

 • 12. (ongewijzigd)

 • 13. (ongewijzigd)

Artikel 4 Agrarisch - Paardenhouderij

4.1 Bestemmingsomschrijving

(ongewijzigd)

4.2 Bouwregels
4.2.1 Gebouwen

(ongewijzigd)

4.2.2 Bedrijfsgebouwen

(ongewijzigd)

4.2.3 Bedrijfswoning

(ongewijzigd)

4.2.4 Bijgebouwen bij bedrijfswoning

(ongewijzigd)

4.2.5 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

(ongewijzigd)

4.3 Nadere eisen

(ongewijzigd)

4.4 Afwijken van de bouwregels

(ongewijzigd)

4.5 Specifieke gebruiksregels
4.5.1 Gebruik overeenkomstig de bestemming

(ongewijzigd)

4.5.2 Ander toegestaan gebruik

(ongewijzigd)

4.6 Afwijken van de gebruiksregels

(ongewijzigd)

4.7 Wijzigingsbevoegdheid
 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen een bouwvlak en/of bestemmingsvlak vergroten tot maximaal 1,5 hectare ten behoeve van de paardenhouderij, de bestemming wijzigen in Groen en voorwaardelijke verplichtingen in de regels opnemen, mits:
  • a. de vergroting noodzakelijk is in het kader van een doelmatige bedrijfsvoering;
  • b. er wordt gestreefd naar een compacte bouwvlakvorm;
  • c. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de aanwezige landschapswaarden, tenzij hieraan door het nemen van maatregelen voldoende tegemoet kan worden gekomen;
  • d. geen significante aantasting plaatsvindt van ecologische waarden en is aangetoond dat het toepassen van de wijzigingsbevoegdheid niet leidt tot significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden en beschermde natuurmonumenten;
  • e. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie.

 • 2. (ongewijzigd)

 • 3. (ongewijzigd)

 • 4. (ongewijzigd)

 • 5. (ongewijzigd)

 • 6. (ongewijzigd)

 • 7. Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming Agrarisch - Paardenhouderij wijzigen in de bestemming Agrarisch met een bouwvlak, mits:
  • a. daarbij een bouwvlak betrokken is en het bouwvlak binnen de bestemming Agrarisch niet groter is dan het bouwvlak binnen Agrarisch - Paardenhouderij;
  • b. aannemelijk is gemaakt dat na omschakeling een volwaardig en toekomst bestendig agrarisch bedrijf ontstaat;
  • c. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
  • d. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;
  • e. geen siginificante aantasting plaatsvindt van ecologische waarden en is aangetoond dat het toepassen van de wijzigingsbevoegdheid niet leidt tot significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden en beschermde natuurmonumenten;
  • f. voor het toekennen van de bestemming 'Agrarisch' met een bouwvlak saldo beschikbaar is binnen de component 'aantal bouwvlakken' van de salderingsregistratie.

 • 8. (ongewijzigd)

 • 9. (ongewijzigd)

Artikel 5 Bedrijf - Landelijk

(ongewijzigd)

Artikel 6 Bedrijf - Niet agrarisch

(ongewijzigd)

Artikel 7 Cultuur en ontspanning

(ongewijzigd)

Artikel 8 Detailhandel

(ongewijzigd)

Artikel 9 Groen

(ongewijzigd)

Artikel 10 Horeca

(ongewijzigd)

Artikel 11 Maatschappelijk

(ongewijzigd)

Artikel 12 Maatschappelijk - Militair terrein

(ongewijzigd)

Artikel 13 Natuur

(ongewijzigd)

Artikel 14 Recreatie

(ongewijzigd)

Artikel 15 Recreatie - Recreatiewoning

(ongewijzigd)

Artikel 16 Recreatie - Verblijfsrecreatie

(ongewijzigd)

Artikel 17 Sport

(ongewijzigd)

Artikel 18 Verkeer

(ongewijzigd)

Artikel 19 Water

(ongewijzigd)

Artikel 20 Wonen

20.1 Bestemmingsomschrijving

(ongewijzigd)

20.2 Bouwregels

(ongewijzigd)

20.3 Nadere eisen

(ongewijzigd)

20.4 Afwijken van de bouwregels

(ongewijzigd)

20.5 Specifieke gebruiksregels

(ongewijzigd)

20.6 Afwijken van de gebruiksregels

(ongewijzigd)

20.7 Wijzigingsbevoegdheid
 • 1. (ongewijzigd)

 • 2. (ongewijzigd)

 • 3. (ongewijzigd)

 • 4. Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming Wonen wijzigen in de bestemming Agrarisch en daarbij een bouwvlak opnemen ten behoeve van de vestiging van een agrarisch bedrijf, al dan niet met de aanduiding intensieve veehouderij de bestemming wijzigen in Groen en voorwaardelijke verplichtingen opnemen in de regels, mits:
  • a. de bestemming 'Wonen ligt ter plaatse van de aanduiding reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding overig - kernrandzone;
  • b. aannemelijk is gemaakt dat na omschakeling een toekomstbestendig en volwaardig agrarisch bedrijf ontstaat;
  • c. landschappelijke inpassing plaatsvindt op basis van een overgelegd landschapsplan;
  • d. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de aanwezige landschapswaarden, tenzij hieraan door het nemen van maatregelen voldoende tegemoet kan worden gekomen;
  • e. de belangen van gebruikers en/of eigenaren van nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
  • f. geen significante aantasting plaatsvindt van ecologische waarden en is aangetoond dat het toepassen van de wijzigingsbevoegdheid niet leidt tot significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden en beschermde natuurmonumenten;
  • g. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie;
  • h. het bouwvlak een oppervlakte heeft die niet meer bedraagt dan 1,5 hectare;
  • i. voor het toekennen van de bestemming 'Agrarisch' met een bouwvlak saldo beschikbaar is binnen de componenten 'aantal bouwvlakken' en 'oppervlakte bouwvlak' van de salderingsregistratie.

 • 5. (ongewijzigd)

 • 6. (ongewijzigd)

 • 7. (ongewijzigd)

Artikel 21 Wonen - Voormalige recreatiewoning

(ongewijzigd)

Artikel 22 Leiding - Gas

(ongewijzigd)

Artikel 23 Leiding - Hoogspanning

(ongewijzigd)

Artikel 24 Leiding - Riool

(ongewijzigd)

Artikel 25 Waarde - Archeologie 1

(ongewijzigd)

Artikel 26 Waarde - Archeologie 2

(ongewijzigd)

Artikel 27 Waarde - Beplanting en Verkaveling

(ongewijzigd)

Artikel 28 Waarde - Openheid en Reliëf

(ongewijzigd)

Artikel 29 Waterstaat - Waterhuishouding

(ongewijzigd)

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 30 Anti-dubbeltelregel

(ongewijzigd)

Artikel 31 Algemene bouwregels

(ongewijzigd)

Artikel 32 Algemene gebruiksregels

(ongewijzigd)

Artikel 33 Algemene aanduidingsregels

(ongewijzigd)

Artikel 34 Algemene afwijkingsregels

(ongewijzigd)

Artikel 35 Algemene wijzigingsregels

35.1 Algemeen

(ongewijzigd)

35.2 Wijzigingsbevoegdheid lpg

(ongewijzigd)

35.3 Wijzigingsbevoegdheid Staat van Bedrijfsactiviteiten

(ongewijzigd)

Artikel 36 Algemene procedureregels

(ongewijzigd)

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 37 Overgangsrecht

37.1 Overgangsrecht bouwwerken

(ongewijzigd)

37.2 Overgangsrecht gebruik

(ongewijzigd)

Artikel 38 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012' van de gemeente Barneveld zoals herzien door het bestemmingsplan Partiele herziening bestemmingsplan Buitengebied 2012 en het bestemmingsplan 'Tweede partiele herziening Buitengebied 2012' van de gemeente Barneveld.

Behoort bij het besluit van de raad van de gemeente Barneveld

d.d. tot vaststelling.

Mij bekend,

de griffier.